Produkcja Zwierzęca

krowyOd dnia 10 lipca 2017 r. do dnia 31 lipca2017 r. Agencji Rynku Rolnego będzie prowadzić nabór wnioskówo udzielenie pomocy w formie refundacji kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych. Wnioski należy składać do oddziału terenowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta mleka. Za dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy uważa się dzień jego wpływu do właściwego OT ARR.

trzoda

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał r. do MRiRW opinię do projektów rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczących zaostrzenia przepisów związanych z bioasekuracjią w gospodarstwach prowadzących chów świń ( link do naszej strony o projekcie >>>)

Dostrzegając konieczność zaostrzania przepisów dotyczących warunków i zasad utrzymywania świń w gospodarstwach, w tym głównie na terenach objętych ograniczeniami związanymi z ASF Zarząd KRIR pozytywnie odniósł się do proponowanych zmian w przepisach. Jednocześnie w przesłanym piśmie zwrócił uwagę m.in. na :

  • na konieczność dofinansowania gospodarstw na ich dostosowanie do nowych wymagań jak również
  • kwestię rekompensat dla gospodarstw zmuszonych do rezygnacji z produkcji w tym szczególnie dla utrzymujących zwierzęta na tzw. samo-zaopatrzenie

Ponadto ze względu na wprowadzane przepisy dotyczące ograniczeniu skarmiania świń zbożami uprawianymi na terenach objętych ograniczeniami (ASF) zwrócił się do ministra rolnictwa o wprowadzenie ograniczeń w sprowadzaniu zbóż z krajów, w których występuje afrykański pomór świń ( pełny tekst pisma KRIR tutaj )

zywnosc2

Realizując wniosek przyjęty na VIII Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych 22 maja br. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu wykorzystywania do produkcji (w ramach tzw. rolniczego handlu detalicznego -RHD) mięsa zwierząt kopytnych pozyskanego z uboju dokonanego poza rzeźnią i wprowadzeniem warunków przy uboju zwierząt na sprzedaż bezpośrednią jak przy uboju na potrzeby własne.

Obecnie pomimo wejścia w życie od stycznia br. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników nie obserwujemy większego zainteresowania rolników, prowadzących chów świń, owiec czy bydła, formalnej rejestracji tego rodzaju działalności. Większość gospodarstw ma problemy z dokonywaniem uboju wyprodukowanych u siebie zwierząt ze względu na znaczne odległości do ubojni, a głownie z niechęcią właścicieli ubojni do wykonywania takich usług.

Zdaniem samorządu rolniczego, z punktu widzenia bezpieczeństwa żywności wprowadzenie możliwości uboju w gospodarstwie świń, owiec, kóz i cieląt za zgodą i pod bezpośrednim nadzorem wyznaczonego lekarza weterynarii, z przeznaczeniem pozyskanego mięsa do lokalnej sprzedaży (w ramach RHD) konsumentom finalnym, stworzyłoby polskim rolnikom lepsze możliwości rozwoju produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego, pochodzącej w całości lub w części z własnego chowu i produkowanej tradycyjnymi naturalnymi metodami.

Biorąc pod uwagę, iż Polska w maju br. została oficjalnie uznana za kraj wolny od BSE, a niektóre państwa członkowskie ( np. Luksemburg) podobne odstępstwa wcześniej uzyskały, Zarząd KRIR liczy, że Minister RiRW podejmie działania mające na celu ułatwienie polskim rolnikom produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego i wprowadzenie warunków przy uboju zwierząt na sprzedaż bezpośrednią jak przy uboju na potrzeby własne.

trzoda2

Ministerstwo Rolnictwa zaostrza przepisy dotyczące bioasekuracji w gospodarstwach prowadzących chów swiń. MRiRW 24 czerwca br umieściło na BIP-ie i przesłało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 ((Dz. U. 2015 poz. 517 z póz. zm ) (projekt do  pobrania>>>)

Zgodnie z nowo wprowadzanymi przepisami gospodarstwa utrzymujące swinie na terenach objetych ASF będą zobowiązane m.in.

  • do ogrodzenia budynków pojedynczym 1,5 metrowym ogrodzeniem związanym na stale z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwach;
  • nieutrzymywania świń w tych samych budynkach, w których są jednocześnie trzymane inne zwierzęta kopytne.

Nowe zasady bioasekuracji będą obowiązywać na terenie kilkudziesięciu gmin. Głownie w województwie podlaskim, ale także lubelskim i mazowieckim. W pozostałych gminach objętych programem bioasekuracji obostrzenia pozostają bez zmian z uwagi na stabilizację sytuacji epizootycznej.

Na wybudowanie ogrodzenia rolnicy będą mieli czas do końca tego roku. Realizacja nowych zasad ma być finansowana przez rolników!!! Rozporządzenie ma wejść w zycie 1 lipca br. Natomiast dodatkowe wymogi dotyczące utrzymywania świń w wyznaczonych miejscowościach mają w zasadzie obowiązywać od 14 sierpnia

Jednocześnie MRiRW przewiduje, że nie wszyscy rolnicy będą w stanie spełnić nowe zasady. Dlatego hodowcy będą mogli złożyć oświadczenia i otrzymać odszkodowania za rezygnacje z produkcji

  1. środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711 z póz. zm) (projekt do pobrania>>>)

Projektowane rozporządzenie reguluje kwestie wprowadzenia dodatkowych środków dla gospodarstw na obszarach objętych ograniczeniami jak min;

-utrzymywanie świń w gospodarstw w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami oraz ze zwierzętami domowymi w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie, zaopatrzonych w osobne wejścia oraz nie posiadających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których utrzymywane są inne zwierzęta w tym budynku;",

W projekcie rozporządzenia uregulowano też kwestie skarmiania świń zielonkami i ziarnem, zbożami pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru zagrożenia wprowadzając zakaz skarmiania, chyba że spełnione zostaną dodatkowe wymagania.

Wprowadzony został również zakaz używania w pomieszczeniach dla świń słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia, chyba że zostanie ona poddana odpowiedniej obróbce lub składowaniu przez określony okres czasu.

Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Termin zgłaszania uwag MRiRW określiło na 28 czerwca br.

bydlo

Będą programy zwalczania u bydła zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła IBR/IPV oraz wirusowej biegunki choroby błon śluzowych (BVD MD).

Na wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opracowanego przez Głównego Lekarza Weterynarii programu zwalczania ww. chorób zakaźnych bydła (projekt do pobrania>>>).

Zarząd KRIR w swojej opinii pozytywnie odniósł sie do projektu rozporządzenia.

Natomiast zwrócił uwagę i wątpliwości, co do jego skutecznej realizacji ze względu na znaczne koszty z tym związane ponoszone wyłącznie przez rolników zgodnie z ust. 4 art. 57d ww. ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539, z późn. zm.).

Zdaniem Zarządu, pomimo zapisów art. 57d ww. ustawy dotyczącego kosztów finansowania Programu, powinno przewidzieć się rozwiązanie pozwalające na wprowadzenie partycypowania i dofinansowania kosztów Programu z budżetu państwa dla rolników, np. z działań PROW, chcących wziąć udział w programie.

Należałoby by przypomnieć odnośnie zakaźnego zapalenie nosa i tchawicy/otręt bydła Polskie uregulowania prawne na przestrzeni ostatnich latulegały zmianom. Na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369, późn. zm.), IBR/IPV podlegało obowiązkowi zwalczania.

Natomiast ustawą z dnia 25 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U Nr 129, poz.1438), zmieniona została klasyfikacja prawna choroby. W akcie tym IBR/IPV umieszczono w załączniku nr 2 do ustawy, w którym zawarty był wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających jedynie obowiązkowi rejestracji.

Trzy lata później, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008, Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) utrzymała obowiązek rejestracji IBR/IPV (załącznik nr 3 do tej ustawy), zakazując jednocześnie szczepień́ przeciwko tej chorobie (załącznik nr 4 do tej ustawy). Zmiana do ww. ustawy z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005, Nr 23, poz. 188) zniosła zakaz szczepień́ przeciwko IBR/IPV, utrzymując obowiązek rejestracji choroby. Taki stan prawny obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Od 2010 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń́ zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 282, poz. 2813, z późn. zm.), w kierunku IBR/IPV prowadzone są̨ badania kontrolne (monitoring).

Natomiast prawodawstwo unijne z zakresu wydatków w dziedzinie weterynarii nie przewiduje możliwości uzyskania współfinansowania realizacji takiego programu ze środków Unii Europejskiej.

To samo tyczy także BVD MD.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com