Produkcja Zwierzęca

stawy hodowlaneW odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie planowanej w resorcie gospodarki morskiej realokacji środków przeznaczonych na inwestycje realizowane w ramach Priorytetu 2 działanie "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe" na rzecz Priorytetu 1, zawartych w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze", resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej poinformował, iż przesłankę dla realokacji środków pomiędzy Priorytetem 2 a Priorytetem 1 PO RYBY 2014-2020, w tym rezygnacji z działania "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe" stanowi przeprowadzona w resorcie gospodarki morskiej analiza wpływu rekompensat wodnośrodowiskowych na rentowność tradycyjnych gospodarstw akwakultury.

trzoda2Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wnioski zgłoszone przez Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej wniósł do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela o przygotowanie przez Główny Inspektorat Weterynarii broszury zawierającej kompleksową informację na temat sankcji grożących za dokonanie nielegalnego uboju zwierzęcia gospodarskiego, przewidzianych zarówno w aktualnie obowiązującej ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.), jak również w oparciu o planowaną jej nowelizację.

W odpowiedzi na wniosek z VII posiedzenia KRIR przekazanym przy piśmie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany nowych zasad dotyczących identyfikacji zwierząt w zakresie wprowadzenia możliwości wyboru przez rolnika stosowania znakowania świń również przez tatuaże, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w piśmie z dnia 20 kwietnia 2017 r., że rozpoczęło proces legislacyjny projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, w którym będzie przedstawiona propozycja takiej możliwości. Ministerstwo jednocześnie poinformowało, że w ramach planowanych konsultacji społecznych ww. projekt będzie przedłożony Krajowej Radzie Izb Rolniczych.

Pismo MRiRW >>>

trzoda

Komisja Europejska 5 kwietnia 2017 roku przyjęła rozporządzenie 2017/647 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych loch i innych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2016 r.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dobiegają końca prace nad rozporządzeniem Rady Ministrów (do pobrania>>>) w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce do projektu którego Zarząd KRIR odniósł się pozytywnie ( opinia KRIR >>> )

Będzie to kolejne źródło pomocy dla producentów świń objętych skutkami i restrykcjami ASF, oprócz rekompensat przewidzianych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r.  

Producenci świń z rejonów objętych ASF nie będą mogli jednocześnie skorzystać z rekompensat do tych samych świń przewidzianych nowym rozporządzeniem oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. Finansowanie tej pomocy zgodnie z rozp. KE Wydatki na ten cel będą współfinansowane w 50% z budżetu państwa, oraz w 50% z budżetu UE.

Pomocą zostaną objęte gospodarstwa położone na obszarach wyznaczonych decyzjami wykonawczymi Komisji nr 2016/1367 i 2016/1406, aktami prawa lokalnego przyjmowanymi w związku z wystąpieniem ognisk ASF, a także obszar części III załącznika do decyzji 2014/709/UE, zmienionej decyzjami 2016/1236, 2016/1372, 2016/1405 oraz 2016/1900 (tzw. strefa niebieska).

Pomoc będzie przysługiwała z tytułu uboju świń objętych kodem CN 0103 92 19 (świnie żywe o masie 50 kg i więcej) oraz loch objętych kodem CN 0103 92 11 (lochy o masie co najmniej 160 kg) , poddanych ubojowi w okresie od 01 sierpnia do 30 listopada 2016 r. Pomoc dotyczyć będzie łącznie do 50 tys. zwierząt.

Wnioski o udzielenie pomocy będzie przyjmować Agencja Rynku Rolnego, będzie on zawierał m.in. wskazanie liczby świń do której producent ubiega się o pomoc, z podziałem na liczbę świń objętych kodem CN 0103 92 19, oraz kodem CN 0103 92 11, wraz z podaniem ich numerów identyfikacyjnych, numerów i dat wystawienia faktur, kopie faktur lub faktur VAT RR w podziale na świnie objęte kodem CN 0103 92 19, oraz CN 0103 92 11.

Stawki pomocy:

  1. Lochy – 0,34 EUR/kg (1,44 PLN/kg) masy tuszy;
  2. Inne świnie: różnica między ceną raportowaną przez Polskę w regionie, w którym zlokalizowane jest gospodarstwo producenta w tygodniu dostawy świń do ubojni i ceną rzeczywiście zapłaconą producentowi zgodnie z fakturą, ale nie więcej niż:
  1. 0,23 euro/kg (0,97 zł/kg) dla świń o masie tuszy do 93 kg;
  2. 0,34 euro/kg (1,44 zł/kg) dla świń o masie tuszy powyżej 93 kg, ale nie więcej niż 105 kg;
  3. 0,46 EUR/kg (1,94 zł/kg) dla świń o masie tuszy powyżej 105 kg.

Warunki przyznania pomocy;

  1. Świnie były utrzymywane na obszarze wymienionym w załączniku projektu rozporządzenia i podlegały restrykcjom w związku z ASF w jakimkolwiek okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2016 roku;
  2. Zwierzęta były obecne na obszarze kwalifikującym się do pomocy w dniu, w którym został on objęty restrykcjami, lub urodziły się i były chowane na tym obszarze po tym dniu;
  3. Zwierzęta zostały ubite od 1 sierpnia do 30 listopada 2016 roku;
  4. Producent nie skorzystał (w odniesieniu do tych samych sztuk) z pomocy państwa, ubezpieczeń, lub wkładu finansowego w ramach rozporządzenia nr 652/2014

Potwierdzenie kwalifikowalności producenta pod względem terytorialnym i czasowym będzie odbywać się na podstawie informacji pozyskiwanych przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego od powiatowego lekarza weterynarii.

Wnioski wraz z wykazem dokumentów będą składane do Agencji Rynku Rolnego w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Środki finansowe będą wypłacane w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji przez dyrektora oddziału terenowego ARR, ale nie później niż do dnia 30 września 2017 r.

W związku z wnioskiem z VII posiedzenia KRIR przesłanym  27 marca 2017 r. w sprawie zmiany przepisów dotyczących uboju gospodarczego Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

"Obowiązek posiadania kwalifikacji przez osoby dokonujące uboju zwierząt kopytnych (w tym świń) w gospodarstwie oraz stosowanych w takich przypadkach metod uboju został ustanowiony w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 9 września 2004 r. w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt (Dz. U. Nr 205, poz. 2102, z późn. zm.). Ubój zwierząt kopytnych poza rzeźnią, w tym ubój na potrzeby własne, powinien być dokonywany tylko po uprzednim ich pozbawieniu świadomości przez przyuczonego ubojowca. tj. osobę która ukończyła 18 lat, ma wykształcenie co najmniej zasadnicze zawodowe oraz odbyła praktykę na stanowisku ubojowym pod nadzorem osoby posiadającej udokumentowany 3 - letni staż pracy na stanowisku ubojowym.

Określony w art. 34 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt obowiązek posiadania kwalifikacji przez osoby uśmiercające zwierzęta kopytne w gospodarstwie na własny użytek obowiązuje od 1 stycznia 1999 r.

W świetle obowiązujących przepisów ubói zwierząt kopytnych poza rzeźnią, w tym ubój na potrzeby własne, powinien być dokonywany przez osoby posiadające takie same kwalifikacje, jakich wymaga sie od osób uprawnionych do zawodowego uboju.

Obecnie trwają prace legislacyjne nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, który ma na celu wprowadzenie do krajowego porządku prawnego przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 1099/2009 w sprawie ochrony zwierząt podczas ich uśmiercania (Dz. Urz. UE L 303 z 18.11.2009 r., str. 1). Przedmiotowy projekt jest przygotowywany do przedłożenia do rozpatrzenia przez Komitet Rady Ministrów.

Zgodnie z tym projektem przewiduje się zmianę przepisów w zakresie wymagań dotyczących kwalifikacji osób dokonujących uboju zwierząt w gospodarstwie na potrzeby własne. Zakłada się, że bezpłatne szkolenia osób zainteresowanych ubojem zwierząt na potrzeby własne będą organizowane przez powiatowych lekarzy weterynarii. Projekt ustawy zakłada uproszczony tryb uzyskiwania kwalifikacji w przypadku osób zainteresowanych ubojem zwierząt w gospodarstwie polegający na udziale w szkoleniu organizowanym przez powiatowego lekarza weterynarii bez obowiązku zdawania egzaminu i odbywania praktyki w rzeźni. Jednocześnie zostaną uchylone obowiązujące obecnie przepisy rozporządzenia w sprawie kwalifikacji osób uprawnionych do zawodowego uboju oraz warunków i metod uboju i uśmiercania zwierząt, w tym obowiązek zawodowego wykształcenia oraz odbycia praktyki na stanowisku ubojowym.

Zgodnie z art. 10 rozporządzenia nr 1099/2009 (własna konsumpcja domowa) zwierzęta inne niż drób, króliki i zające mogą być uśmiercone przez właściciela zwierzęcia lub inną osobę działającą na jego odpowiedzialność i pod jego nadzorem. Uśmiercanie i działania z nim związane muszą być przeprowadzane przez osoby posiadające odpowiedni poziom kwalifikacji co powinno zagwarantować wykonanie tych czynności w sposób nie powodujący u zwierząt niepotrzebnego niepokoju lub cierpienia. W opinii Ministerstwa Spraw Zagranicznych do projektowanej ustawy zaproponowane w niej rozwiązanie spełnia warunki wymagane tym rozporządzeniem.

Ostateczne rozstrzygnięcia dotyczące kwalifikacji osób dokonujących uboju zwierząt kopytnych poza rzeźną na własne potrzeby gospodarstwa zapadną podczas prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i będą mogły być stosowane dopiero z dniem jej wejścia w życie po zakończeniu prac legislacyjnych, tj. po uchwaleniu ustawy przez Parlament, podpisaniu przez Prezydenta RP i ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw."

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com