Zapytanie ofertowe KONF/3/2017 dotyczące usługi polegającej na wynajęciu sali konferencyjnej wraz z wyżywieniem i serwisem kawowym na potrzeby przeprowadzenia konferencji pn.„Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku"

 •   Treść zapytania wraz z załącznikami >>>       
 •    Wybrano wykonawcę: Kompleks "Perła" Wiesław Stelmachowski, Al. Piłsudskiego 127, 18-400 Łomża                

                                                  _________________________________________________________________________

 

Zapytanie ofertowe KONF/4/2017 dotyczące usługi polegającej na wynajęciu sali konferencyjnej wraz z wyżywieniem i serwisem kawowym na potrzeby przeprowadzenia konferencji pn.„Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”

 • Treść zapytania wraz z załącznikami >>>
 • Wybrano wykonawcę: Ti Amo - Zdrowy Catering Renata Klimczak, ul. Czereśniowa 21, 66-415 Kłodawa

                                                      _________________________________________________________________________

 

Zapytanie ofertowe KONF/1/2017 dotyczące usługi polegającej na wynajęciu sali konferencyjnej wraz z wyżywieniem i serwisem kawowym na potrzeby przeprowadzenia konferencji pn.„Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”

 • Treść zapytania wraz z załącznikami >>>
 • Wybrano wykonawcę: Hotel Restauracja "Chata za Wsią' s.c., ul. Górska 1, 58-533 Mysłakowice

                                                      _________________________________________________________________________

 

Zapytanie ofertowe KONF/2/2017 dotyczące usługi polegającej na wynajęciu sali konferencyjnej wraz z wyżywieniem i serwisem kawowym na potrzeby przeprowadzenia konferencji pn.„Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”

 • Treść zapytania wraz z załącznikami >>>
 • Wybrano wykonawcę: Podkarpacki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, ul. Tkaczowa 146, 36-040 Boguchwała

                                                     _________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe „Wyjazd studyjny do Portugalii w celu wymiany wiedzy z zakresu klęsk żywiołowych ze szczególnym uwzględnieniem suszy”

 • Treść zapytania wraz z załącznikami  >>>
 • Wybrano wykonawcę: Biuro Projektów Europejskich, ul. Kilińskiego 5/6a, 81-386 Gdynia

                                                     _________________________________________________________________________

Zapytanie ofertowe „Kompleksowa usługa sprzątania powierzchni biura Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie”

 • Treść zapytania >>>
 • Formularz ofertowy >>>
 • Przetarg unieważniono z uwagi na brak możliwości ustalenia punktacji na skutek różnego rozumienia przez oferentów formularza ofertowego

_________________________________________________________________________

Postępowanie na budowę budynku biurowo-szkoleniowego

Krajowa Rada Izb Rolniczych zaprasza do składania ofert w postępowaniu na budowę budynku biurowo-szkoleniowego zlokalizowanego w Parzniewie przy ul. Przyszłości 1 (działka ewid. 91/42, obręb Parzniew, gm. Brwinów, powiat Pruszków, woj. Mazowieckie).

Materiały do pobrania:

 • SIWZ >>>
 • Formularz ofertowy >>>
 • Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania, Wykaz wykonanych robót budowlanych >>>
 • Umowa na wykonanie robót budowlanych >>>


Projekt Budowlany:

 • Architektura >>>
 • Charakterystyka Energetyczna  >>>
 • Instalacje Elektryczne >>>
 • Instalacje Sanitarne >>>
 • Konstrukcja >>>
 • Zagospodarowanie >>>
 • Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony >>>

 

Projekt Wykonawczy:

 • Architektura >>>
 • Instalacje Elektryczne >>>
 • Instalacje Sanitarne >>>
 • Konstrukcja >>>
 • Zagospodarowanie >>>
 • Przedmiary >>>
 • Materiały >>>
 • Specyfikacje
  • budowlana >>>
  • inst. elektryczne >>>
  • inst. sanitarne >>>
  • zagospodarowanie >>>

 

Pytania i odpowiedzi :

 • w dniu 17 listopada 2014 r. wpłynęło następujące zapytanie:

  Zamawiający prowadzi postępowanie przetargowe na podstawie ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeka cywilny. Zamawiający sformułował warunek dotyczący wiedzy i doświadczenia: „Zamawiający, uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: co najmniej dwóch robót budowlanych dotyczących budowy budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) wraz z instalacjami w tym przyłączami mediów i zagospodarowaniem terenu.”.

  Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, jeżeli Wykonawca w takiej sytuacji udowodni Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 • W odpowiedzi na zapytanie z dnia 17 listopada 2014 r. Zamawiający informuje:
  Nie. Zamawiający nie uzna warunku za spełniony, jeżeli Wykonawca będzie polegać na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów. Warunek posiadania odpowiedniej wiedzy i doświadczenia musi spełnić Wykonawca.

 • W dniu 21 listopada 2014 r. wpłynęło następujące pytanie:
  Prosimy o podanie wymaganego sprężu dyspozycyjnego dla nawiewu i wywiewu dla każdej z central układu N1W1 oraz N2W2.
 • W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21 listopada 2014 r. Zamawiający informuje:
  Wartości spręży dyspozycyjnych zostały określone w załącznikach do niniejszej odpowiedzi:

Plik 1. Szczegóły centrali układu N1W1 – str.3
Plik 2. Szczegóły centrali układu N2W2 – str.3

 • W dniu 21 listopada 2014 r. wpłynęło następujące pytanie:
  Jakiej klasy filtru wymaga Zamawiający do central wentylacyjnych?
 • W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21 listopada 2014 r. Zamawiający informuje:
  Szczegółowe Informacje zostały określone w załącznikach do niniejszej odpowiedzi:
  Plik 1. Szczegóły centrali układu N1W1 – str.3
  Plik 2. Szczegóły centrali układu N2W2 – str.3

 

 • W dniu 21 listopada 2014 r. wpłynęło następujące pytanie:
  W celu równoważnej zamiany central wentylacyjnych prosimy o załączenie proponowanych kart katalogowych central.
 • W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21 listopada 2014 r. Zamawiający informuje:
  Szczegółowe Informacje zostały określone w załącznikach do niniejszej odpowiedzi:
  Plik 1. Szczegóły centrali układu N1W1 – str.3
  Plik 2. Szczegóły centrali układu N2W2 – str.3

 

 • W dniu 21 listopada 2014 r. wpłynęło następujące pytanie:
  Prosimy o dołączenie specyfikacji materiałowej instalacji wentylacji.
 • W odpowiedzi na zapytanie z dnia 21 listopada 2014 r. Zamawiający informuje:
  Szczegółową specyfikację materiałową instalacji wentylacji sporządza Wykonawca na podstawie załączonej dokumentacji projektu budowlanego, projektu wykonawczego i pozostałej dokumentacji załączonej do ogłoszenia na stronie internetowej postępowania na budowę budynku biurowo-szkoleniowego oraz o w/w Informacje określone w załącznikach plik1 i 2.

 
Do pobrania: plik 1 >>>  i plik 2 >>>

 • W dniu 24 listopada 2014 r. wpłynęło następujące pytanie:
  W dokumentacji jest zapis „Okna wyposażone w rolety”. Czy w rolety maja być wyposażone tylko okna w pomieszczeniach 2.19 i 1.07? Prosimy o podanie sposobu sterowania elektrycznego: centralne dla wszystkich rolet czy indywidualne, z centralki umieszczonej na ściance czy pilota. Prosimy o podanie parametrów technicznych materiałów z których maja być wykonane rolety, stopnia zaciemnienia.
 • W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24 listopada 2014 r. Zamawiający informuje:

  Rolety zaprojektowano tylko w pomieszczeniach 1.07 i 2.19 - sterowanie rolet z możliwością sterowania indywidualne z centralki na ścianie i z pilota. Zacienienie 100% tzw. blackout np.  Nesko MLB 60-100 lub Silent Gliss - Roleta elektryczna 4880 ilości jak niżej:
  Sala konferencyjna na oknach S.02 - 2 szt., S04 – 1 szt., O03 – 6 szt.
  Pokój konferencyjny na oknach O.01 – 2 szt.
  Wymiary rolet muszą być dopasowane w zależności od technologii montażu i umiejscowienia do wykonanych ościeży i zamontowanych okien

   

 • W dniu 24 listopada 2014 r. wpłynęło następujące pytanie:
  Brak w załączonym przedmiarze robót nakładów na wykonanie obramowań okien ze styropianu. Czy mamy ująć wykonanie tego elementu robót w wycenie?
 • W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24 listopada 2014 r. Zamawiający informuje:
  Obramowania okienne ze styropianu należy ująć w wycenie – zgodnie z elewacjami przy 28 oknach.

 

 • W dniu 24 listopada 2014 r. wpłynęło następujące pytanie:
  Brak w załączonych przedmiarach nakładów materiałowych na płytki i fugę na ścianach. Czy mamy ująć wykonanie tego elementu robót w wycenie czy może dostawa tych materiałów leży po stronie Zamawiającego?
 • W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24 listopada 2014 r. Zamawiający informuje:
  Informujemy, że dostawa nie leży po stronie Zamawiającego, a Wykonawcy. Należy ująć wycenę łącznie z materiałami, sprzętem i robocizną.

 

 • W dniu 24 listopada 2014 r. wpłynęło następujące pytanie:
  W dokumentacji jest zapis „Okna od strony południowej wyposażone w żaluzje redukujące promieniowanie słoneczne. Parametry żaluzji od strony południowej należy dobrać w zależności od przyjętego rodzaju okien. Przyjmuje się okna potrójne, szklane o współczynniku gG przepuszczalności energii całkowitej 0,7 i zastosowanie białych żaluzji wewnętrznych o lamelach nastawnych o korekcyjnym współczynniku redukcji promieniowania fc 0,30. Okna musza dawać możliwość zastosowania żaluzji, a żaluzje nie powinny wpływać na utratę gwarancji okiem”.   Prosimy o wskazanie konkretnej ilości i wymiarów okien na których trzeba zastosować żaluzje oraz podanie parametrów technicznych.
 • W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24 listopada 2014 r. Zamawiający informuje:
  Żaluzje redukujące promieniowanie słoneczne znajdują się:
  Na parterze w oknach O01 – 12 szt. , S04 – 2 szt., S01 – 1 szt.
  Na piętrze w O03 – 5szt., S01 – 2 szt., S04 – 1 szt.
  Żaluzje od strony południowej aluminiowe lakierowane na biało, sterowanie ręczne.
  Współczynnik absorpcji 0,1, współczynnik przepuszczalności 0,1 odpowiadający współczynnikowi redukcji promieniowania osłony wewnętrznej typy biała żaluzja fc=0,30 i przy zastosowaniu potrójnego szklenia w oknach (gn=0,7) spełni wymogi współczynnika przepuszczalności energii całkowitej promieniowania słonecznego okien oraz przegród szklanych i przezroczystych g.
  Jednak dopiero deklaracja właściwości użytkowych okna pozwoli określić dokładną wielkość współczynnika g i ewentualną zmianę parametrów żaluzji.

 

 

 • W dniu 24 listopada 2014 r. wpłynęło następujące pytanie:
  Załączonych przedmiarach wskazano montaż dwóch wycieraczek: jednej zewnętrznej i jednej wewnętrznej, natomiast na rysunkach występuje tylko jedna. Prosimy o podanie ile wycieraczek trzeba ująć w wycenie oraz podanie ich wymiarów (brak danych w dokumentacji).
 • W odpowiedzi na zapytanie z dnia 24 listopada 2014 r. Zamawiający informuje:

  Proszę przyjąć dwie wycieraczki systemowe:
  - zewnętrzna krata stalowa ocynkowana 180x90cm – przed głównym wejściem
  - wewnętrzna z wkładem tekstylnym osuszającym 180x90 cm – w głównym wejściu./
  Poziomy górne wycieraczek zlicowane z poziomem płaszczyzn posadzek.

 

 •  W dniu 25 listopada 2014 r. wpłynęło następujące pytanie:
  Czy zamawiający uzna warunek SIWZ 6.1.1. posiadanie wiedzy i doświadczenia za spełniony jeżeli wykonawca wykaże dwie roboty polegające na dokończeniu budowy budynku użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1000m2 wraz z instalacjami w tym przyłączenie mediów i zagospodarowaniem terenu.
 • W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25 listopada 2014 r. Zamawiający informuje:

  Zgodnie z SIWZ pkt. 6.1. O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:
  6.1.1. Spełniają warunki dotyczące   posiadania wiedzy i doświadczenia:
  Zamawiający, uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje wykonanie tj. zakończenie w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie: co najmniej dwóch robót budowlanych dotyczących budowy budynku mieszkalnego, zamieszkania zbiorowego lub użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej co najmniej 1000 m2 (zdefiniowanego w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.) wraz z instalacjami w tym przyłączami mediów i zagospodarowaniem terenu.
  Warunkiem koniecznym zgodnie z zapisem pkt.6.1.1 jest budowa budynku tj. od przejęcia placu budowy na etapie zerowym do momentu przekazania obiektu do użytkowania w zakresie pkt.6.1.1. Nie dopuszcza się częściowe realizacje jak również dokończanie budowy, ponieważ jest to częściowa realizacja budowy.

 

 • W dniu 25 listopada 2014 r. wpłynęło następujące pytanie:
  Proszę o informację czy w ofercie należy ująć wyposażenie obiektu w meble, stoły, krzesła, sprzęt multimedialny.
 • W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25 listopada 2014 r. Zamawiający informuje:

  W ofercie należy ująć wyposażenie stałe i technologiczne, które jest po stronie Wykonawcy. Wyposażenie ruchome biurowe typu krzesła , biurka, szafy biurowe oraz pokoi gościnnych (łóżka, stoliki, szafki) pozostaje w gestii Inwestora. W skład wyposażenia stałego i technologicznego wchodzą:
  - urządzenia sanitarne, w tym biały montaż w toaletach (miski, umywalki, pisuary, zestawy na mydło, papier toaletowy, papier do wycierania rąk, suszarki do rak, zestaw dla niepełnosprawnych z uchwytami);
  - urządzenia klimatyzacyjne i wentylacyjne,
  - wyposażenie elektryczne i teletechniczne (np. szafa rack) w tym urządzenia multimedialne w sali i pokoju konferencyjnym (rolety i centralki sterownicze z pilotami, rzutnik do prezentacji chowany w przestrzeń sufitową i ruchomy chowany ekran podłączone oba urządzenia do panela sterującego ściennego wraz z zdalnym pilotem sterującym oraz nagłośnienie zapewniające dobrą słyszalność przy pełnym wypełnieniu sali konferencyjnej podłączone do panela sterującego ściennego z zdalnym pilotem i trzema mikrofonami przenośnymi z możliwością nagrywania), cała kompletna instalacja domofonowo - bramowa, centrala telefoniczna, , instalacja alarmowa,
  - stałe elementy wynikające z warunków technicznych: żaluzje w oknach w elewacji południowej
  - wyposażenie zespołu kateringu: kuchenka z okapem (stal nierdzewna), szafa przelotowa (80x200x60 stal nierdzewna), zmywarka, zlewozmywaki (stal nierdzewna) obudowane w ciąg technologiczny, blat stal nierdzewna, zabudowa stała z płyt laminowanych.
  Elementy wyposażenia – standard podwyższony.

 

 • W dniu 25 listopada 2014 r. wpłynęło następujące pytanie:Zwracam się z prośbą o podanie producenta oraz załączenie kart katalogowych opraw oświetleniowych zastosowanych w projekcie.
 • W odpowiedzi na zapytanie z dnia 25 listopada 2014 r. Zamawiający informuje:

  Szczegółowe Informacje zostały określone w załączniku: charakterystyka opraw oświetleniowych >>>.

 • W dniu 27 listopada 2014 r. wpłynęło następujące pytanie:

  Prosimy o sprecyzowanie warunków przepadku wadium.Zgodnie z nowelizacją ustawy prawo zamówień publicznych (DZ.U. Poz. 1232- USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych) przetargi prowadzone w oparciu o pzp ogłoszone po dniu 19 października winny zawierać nowe warunki zatrzymania wadium w art. 46 ust. 4a.

 • W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27 listopada 2014 r. Zamawiający informuje:

  Zgodnie z SIWZ pkt. 1.1. Tryb zamówienia: przetarg w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.). W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Z w/w powodu nie mają zastosowanie przepisy Prawo zamówień publicznych a wadium zostanie zatrzymane zgodnie z zapisami SIWZ.

 • W dniu 27 listopada 2014 r. wpłynęły następujące pytania:

  Pytanie 1: Przedmiar poz.1. Prosimy o podanie ilości przewodów wentylacyjnych z blachy stalowej ocynkowanej oraz ilości przewodów wentylacyjnych elastycznych, a także ich wymiarów (średnic).

  Pytanie 2: Przedmiar poz.3. Prosimy o podanie grubości izolacji p.poż.

  Pytanie 3:Przedmiar poz.74. Prosimy o sprecyzowanie, czy przejścia szczelne mają być do zastosowania w wodzie wywierającej ciśnienie czy w wodzie nie wywierającej ciśnienia.

  Pytanie 4: Przedmiar poz.140. Prosimy o podanie, co wchodzi w skład układu regulacyjno-pompowego centrali wentylacyjnej.

 • W odpowiedzi na zapytania z dnia 27 listopada 2014 r. Zamawiający informuje:

  Zgodnie z pkt. 12.9. Uwaga! Załączone przedmiary robót nie stanowią wyłącznej podstawy do obliczenia ceny oferty. Należy je traktować jako pomoc dla wykonawców w przygotowaniu oferty, jednak wykonawca przy sporządzaniu oferty cenowej jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich niezbędnych prac koniecznych do wykonania przedmiotu umowy wynikających z niniejszej SIWZ wraz z załącznikami. Dlatego wszystkie roboty należy wykonać z SIWZ i załączoną dokumentacją tj. projektem budowlanym, projekt wykonawczym, specyfikacjami technicznymi.

 

 • W dniu 27 listopada 2014 r. wpłynęło następujące pytanie: W związku z otrzymanymi odpowiedziami w dniu dzisiejszym tj. 27.11.2014r. prosimy o wyjaśnienie rozbieżności podanych wydajności central. W załączonych w dniu dzisiejszym kartach katalogowych central wydajność dla układu N1W1 wynosi dla nawiewu 3750 m3/h i wywiewu 2670 m3/h, natomiast w opisie technicznym 3780 m3/h i 2730 m3/h natomiast w dokumentacji rysunkowej podano dla nawiewu 3810 m3/h i wywiewu 2760 m3/h. Którymi parametrami należy się kierować ?

 • W odpowiedzi na zapytanie z dnia 27 listopada 2014 r. Zamawiający informuje:
  Dla układu N1W1 właściwe są parametry: dla nawiewu 3810 m3/h i wywiewu 2760 m3/h,

 

OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

 

 

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Wybierz zawód: