Produkcja Zwierzęca

drobRealizując wniosek z XI posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 21 marca br. w Parzniewie, Krajowa Rada Izb Rolniczych zwróciła się do Prezesa NIK oraz Ministra Rolnictwa i Rozowju Wsi w kwestii raportu NIK dotyczącego stosowania antybiotyków w hodowli zwierząt.

miesoW odpowiedzi na otrzymany do konsultacji projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków ustalania i sposobu oznaczania klas jakości handlowej tusz wieprzowych oraz tusz wołowych samorząd rolniczy zwrócił uwagę na postulowaną od dawna przez  rolników potrzebę  stworzenia niezależnego od zakładów ubojowych systemu oceny poubojowej półtusz.

bydloZarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej, w sprawie zniesienia corocznego obowiązku wykonywania spisu zwierząt gospodarskich i przekazywania go do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

drobMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zgadza się z tezą o powszechnym stosowaniu antybiotyków w hodowlach zwierząt w Polsce, a w konsekwencji z istnieniem zagrożenia dla zdrowia konsumenta, która została zawarta w raporcie NIK dotyczącym m.in. nadzoru nad stosowaniem antybiotykoterapii w hodowli zwierzęcej.

cielaki

W odpowiedzi na pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak ŻW. hzg.0210. 1.2017 .6es Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał 26 stycznia 2018 r. opinię samorządu rolniczego do przesłanego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich:

Przygotowanie projektu ustawy, zgodnie z uzasadnieniem, wynika z mających obowiązywać od listopada 2018 roku przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z. dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i. genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt Generalnie akceptując konieczność przygotowania przepisów ustawy, mającej dostosować prawo krajowe do prawodawstwa europejskiego w celu ułatwienia w handlu zwierzętami hodowlanymi i materiałem biologicznym od nich pochodzącego, zwracamy uwagę na wątpliwości jakie nasuwają się do niektórych proponowanych przepisów projektu a mianowicie:

- Rozporządzenie KE 2016/1012 ustanawia przepisy dotyczące organizacji hodowli i zasad handlu zwierzętami hodowlanymi z wymienionych w nim gatunków; tj. bydła, świń owiec kóz oraz koniowatych. W dotychczas obowiązującej ustawie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2132) określono jako zwierzęta gospodarskie (poza wymienionymi w Rozp. KE 2016/1012), pozostałe gatunki jak; - drób; (w tym strusie); - pszczoły; - zwierzęta futerkowe; - oraz jeleniowate utrzymywane w warunkach fermowych. Natomiast w projekcie ustawy w art. 2 ust I lit b rozszerzony został wykaz zwierząt gospodarskich o alpakę. Konsekwencją uznania alpaki, jako zwierzęcia gospodarskiego, dopuszczonego do hodowli i chowu przez polskich rolników, powinny być zmiany pozostałych przepisów dotyczących dobrostanu, warunków utrzymywania tych zwierząt w gospodarstwach.

Ze względu na to, iż w Polsce, alpaki mogą być utrzymywana przez rolników w celu pozyskiwania wełny i mięsa zasadnym byłoby dokonanie zmian w przepisach weterynaryjnych dotyczących m.in.; zwalczania i monitorowania chorób zakaźnych - nadzoru nad weterynaryjnego nad: rozrodem i przemieszaniem zwierząt; warunków uboju (w tym uboju na własne potrzeby); wystawiania świadectw zdrowia; badania mięsa oraz wprowadzaniem go do obrotu oraz identyfikacji zwierząt. Istotnym jest, aby przy obecnej populacji alpak w Polsce uznawać je jako zwierzę gospodarskie wymienione w projektowanej ustawie dotyczącej zwierząt hodowlanych.

- Odnośnie zadań Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt to zgodnie z przepisem art. 5.1. projektu KCHZ dokonuje kontroli jedynie w zakresie prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów, oceny wartości użytkowej i genetycznej oraz hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, o których mowa w art. 42 pkt 1 lit. b. (jeleniowatych, drobiu, zwierząt futerkowych oraz -alpak i pszczoły miodnej). Natomiast nie prowadzi kontroli w tym zakresie dotyczących bydła, świń owiec kóz oraz koniowatych. Dlatego też należy zmienić odesłanie na „w art. 2 pkt1 lit a i b".

Dodatkowo, zwracamy uwagę na fakt, że po wprowadzeniu nowej ustawy, wszystkie dotychczas obowiązujące programy hodowlane, powinny zostać poddane korekcie i ponownej akceptacji przez Ministra, jako organu bezpośrednio odpowiedzialnego za funkcjonowanie i stan hodowli w kraju.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com