Produkcja Roślinna

pole5

Odpowiadając na pismo Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 6 listopada br., dotyczące płatności do cennych przyrodniczo terenów nieużytkowanych rolniczo resort rolnictwa poinformował o formach płatności planowanych w nowym okresie programowania WPR.

Odnosząc się do kwestii systemu świadczeń dla rolników na rzecz utrzymania cennych ekosystemów, nieużytkowanych rolniczo, na wstępie należy poinformować, że obecnie trwają intensywne prace, obejmujące m.in. szereg analiz, nad przygotowaniem Krajowego Planu Strategicznego dla WPR, który będzie obowiązywał w przyszłym okresie programowania. W związku z powyższym, dalsze decyzje dotyczące wsparcia w formie płatności bezpośrednich zostaną podjęte dopiero po zakończeniu wspomnianych prac. Niemniej jednak, zgodnie z obecnie procedowanym na forum Unii Europejskiej projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącym planów strategicznych WPR, w ramach nowego systemu płatności bezpośrednich przewiduje się następujące rodzaje wsparcia:

- podstawowe wsparcie dochodów – na podobnych warunkach jak obecny system jednolitej płatności obszarowej;

- redystrybucyjne wsparcie dochodów – analogiczne do płatności „dodatkowej”;

- systemy na rzecz klimatu i środowiska (ekoschematy) dla rolników podejmujących się dobrowolnie stosowania dodatkowych praktyk prośrodowiskowych, których zakres musi wykraczać poza wymogi obowiązkowe;

- wsparcie dochodów związane z produkcją – na podobnych warunkach do obecnych płatności związanych;

- wsparcie dla młodych rolników.

Płatności obszarowe przyznawane będą do każdego kwalifikującego się hektara, który zgodnie z ww. projektem co do zasady ma obejmować:

  •  wszelkie użytki rolne danego gospodarstwa, które w trakcie roku, na który wnioskuje się o wsparcie, są wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej lub – w przypadku gdy te użytki rolne wykorzystywane są także do prowadzenia działalności pozarolniczej – są w przeważającej mierze wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej, i które pozostają w dyspozycji rolnika. Z należycie uzasadnionych względów środowiskowych lub klimatycznych państwa członkowskie mogą zdecydować, że kwalifikujące się hektary:
  •  będą obejmowały również niektóre obszary wykorzystywane do prowadzenia działalności rolniczej jedynie co drugi rok; lub
  •  nie będą obejmowały użytków rolnych powstałych w wyniku przekształcenia obszarów nierolniczych, w przypadku gdy przekształcenie to ma negatywny wpływ na klimat lub środowisko.
  •  wszelkie obszary należące do gospodarstwa:

– na których występują elementy krajobrazu podlegające obowiązkowi zachowania zgodnie z normą GAEC 9 wymienioną w załączniku III;

– wykorzystywane do osiągnięcia minimalnego udziału powierzchni gruntów ornych przeznaczonych na elementy nieprodukcyjne zgodnie z normą GAEC 9;

  •  które na czas trwania danego zobowiązania rolnika zostały ustanowione lub są utrzymywane w wyniku jednego z ekoschematów.

Państwa członkowskie mogą zadecydować, że kwalifikujące się hektary będą również obejmowały inne elementy krajobrazu, pod warunkiem że nie będą one dominujące.

Wsparcie ma być wypłacane jako jednolita kwota na hektar.

Natomiast działalność rolnicza, podobnie jak obecnie, będzie obejmować zarówno wytwarzanie produktów rolnych, z wyjątkiem produktów rybołówstwa, jak i utrzymywanie użytków rolnych w stanie nadającym się do wypasu lub uprawy bez konieczności podejmowania działań przygotowawczych wykraczających poza zwykłe metody rolnicze i zwykły sprzęt rolniczy.

Niezależnie od powyższego należy podkreślić, że przyszła WPR będzie realizowana w oparciu o tak zwaną „zieloną architekturę”, czyli system składający się z komplementarnych i wzajemnie uzupełniających się wymogów obowiązkowych oraz dodatkowych zachęt w celu wypełniania praktyk rolniczych korzystnych dla środowiska i klimatu. Pierwszym elementem zielonej architektury będzie obowiązkowy system warunkowości. Kolejnym, dobrowolne dla rolników ekoschematy (zobowiązania roczne), zaś ostatnim pro-środowiskowe instrumenty wsparcia (zobowiązania wieloletnie).

Warunkowość, jako podstawowa i najważniejsza część „zielonej architektury”, stanowić będzie szereg zobowiązań środowiskowych i klimatycznych do obowiązkowego spełniania przez rolników, ubiegających się o płatności bezpośrednie i niektóre płatności obszarowe w ramach II filara. Zgodnie z projektem rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady, dotyczącym planów strategicznych WPR, w przypadku ich niewypełniania, konieczne będzie odpowiednie zmniejszenie przyznawanych płatności.

Warunkowość będzie stanowić podstawę do określenia wymagań dla dodatkowo płatnych, dobrowolnych działań w ramach zielonej architektury - takich jak ekoschematy, czy też prośrodowiskowe instrumenty wsparcia. Ekoschematy (systemy na rzecz klimatu i środowiska), będą miały charakter dobrowolnej, rocznej płatności, na którą państwa członkowskie będą zobowiązane przeznaczyć co najmniej 20% płatności bezpośrednich. Ekoschematy będą miały za zadanie stworzenie zachęt dla rolników do realizacji praktyk korzystnych dla środowiska i klimatu, ukierunkowując wsparcie na przejście na bardziej zrównoważone i przyjazne środowisku rolnictwo. Z uwagi na budżet przypisany do ekoschematów, projektowane interwencje powinny łączyć z jednej strony oczekiwane korzyści dla klimatu i środowiska, z drugiej strony brać pod uwagę absorpcję środków, które muszą być zagospodarowane w ramach tego celu. W ramach eksochematów rozważa się wdrożenie wielu praktyk, takich jak: Obszary z roślinami miododajnymi, Zimowe pożytki dla ptaków, Zielone ścierniska, Międzyplony, czy Korzystna struktura upraw, które z uwagi na swój charakter będą miały na celu ochronę i zwiększenie bioróżnorodności na użytkach rolnych. Natomiast w ramach zobowiązań wieloletnich (II filar), których celem jest ochrona bioróżnorodności terenów rolnych rozważane jest wdrożenie interwencji m.in. w zakresie ochrony cennych siedlisk i zagrożonych gatunków (w tym na obszarach Natura 2000) czy też wieloletnich pasów kwietnych.

Ministerstwo Rolnictwa poinformowało, że rozwiązania dotyczące wsparcia w formie płatności bezpośrednich, ekoschematów oraz zobowiązań wieloletnich zostaną przedstawione w Krajowym Planie Strategicznym, którego projekt w najbliższym czasie zostanie przekazany do konsultacji publicznych.

snail large orange macro close up crawling grass plants 1139491

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR  w sprawie opracowania metodyk zwalczania. ślimaków nagich w uprawach roślin Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że na Platformie Sygnalizacji Agrofagów prowadzonej przez Instytut Ochrony Roślin — Państwowy Instytut Badawczy w ramach realizacji na rzecz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi programu wieloletniego znajdują się opracowania dotyczące zwalczania ślimaków takie jak:

1) strategia integrowanej ochrony pszenicy ozimej przed ślimakami,

2) strategia integrowanej ochrony rzepaku ozimego przed ślimakami,

3) strategia zwalczania ślimaków w uprawach rolniczych i ogrodniczych.

Także w metodykach integrowanej ochrony roślin (np.: warzyw liściowych — sałaty w uprawie polowej i pod osłonami) i poradnikach dla sygnalizatora (np.: w ochronie truskawek) ujęte zostały informacje dotyczące zwalczania tych szkodników. Na pojawiające się trudności w zwalczaniu ślimaków zwrócono bowiem uwagę już w 2016 roku, w wyniku czego Instytut Ochrony Roślin — Państwowy Instytut Badawczy opracował strategie postępowania w przypadku ryzyka wystąpienia szkód z powodu żerowania tych szkodników.

Przygotowane materiały zawierające najistotniejsze informacje i wskazówki, których wdrożenie powinno w znacznym stopniu poprawić ochronę roślin przez tymi szkodnikami, zostały przekazane bezpośrednio do różnych instytucji takich jak Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, a także zostały udostępnione, jak zostało wskazane powyżej, na. Platformie Sygnalizacji Agrofagów. Mając powyższe na uwadze opracowane już do tej pory i udostępnione materiały w znacznym stopniu powinny być pomocne w rozwiązywaniu problemu występowania ślimaków. Niemniej jednak, w ramach Platformy Sygnalizacji Agrofagów Instytut Ochrony Roślin — Państwowy Instytut Badawczy będzie aktualizował dotychczasowe i zamieszczał nowe informacje w tym zakresie.

ziarno

Zarząd KRIR przekazał 17 listopada 2020 r. opinię w sprawie przedstawionego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020, stwierdzając, że zasady przyznawania ww. dopłat do materiału siewnego zostały ustalone w ustawie z 11.03.2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 945, z 2019 r. poz. 2020), w taki sposób, żeby każdy rolnik, który złożył wniosek mógł otrzymać dofinansowanie, jednak obecna sytuacja pokazuje, że podczas prac nad ustawą budżetową środki zostały niedoszacowane.

W związku z powyższym samorząd rolniczy wnioskuje o zwiększenie środków na dofinansowanie dopłat do materiału siewnego, przynajmniej w takiej wysokości aby stawki dopłat były nie niższe niż w poprzednim roku i negatywnie opiniuje przedstawiony projekt rozporządzenia, który obniża stawki dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego.

jabkaMając na uwadze przepisy ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 369 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1213), w związku z wnioskiem Świętokrzyskiej Izby Rolniczej dotyczącym podejrzenia wystąpienia spekulacji i zmowy cenowej przy skupie jabłek do przetwórstwa - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 3 listopada 2020 r. przekazało sprawę według właściwości do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z prośbą o rozważenie stosownych działań w celu zbadania ewentualnego wystąpienia zmowy cenowej w odniesieniu do rynku jabłek.

żurawW dniu 2 listopada 2020 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska udzieliło odpowiedzi na wniosek Zarządu KRIR  w sprawie szkód wyrządzanych przez ptaki chronione na polach rolników niszczonych lub uszkadzanych w znacznym stopniu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com