Produkcja Zwierzęca

cielakiW odpowiedzi na korespondencję Zarządu KRIR zawierajacą wniosek dotyczący zmiany rozporządzenia z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na własny użytek w ten sposób, aby w przypadku, gdy zajdzie potrzeba uboju z konieczności bydła w wieku powyżej 6-miesięcy i koni, rolnik — właściciel zwierzęcia, po spełnieniu wszystkich koniecznych działań, pod nadzorem lekarza weterynarii, mógł dokonać uboju z konieczności w gospodarstwie a pozyskane mięso przeznaczyć na własne potrzeby, resort rolnictwa poinformował, że obecnie rozważana jest kwestia zmiany przepisów mających zastosowanie do uboju zwierząt w gospodarstwie w celu produkcji mięsa na własny użytek. W pracach tych rozważana jest m. in. kwestia dotycząca podniesienia wieku bydła poddawanego ubojowi w gospodarstwie w ramach produkcji mięsa na użytek własny.

cielakiW związku z wnioskiem Zarządu KRIR w sprawie wprowadzenia dotowanych ubezpieczeń zwierząt gospodarskich w ramach ubezpieczenia gospodarstwa, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że w ramach konkursu GOSPOSTRATEG z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju podpisano umowę na realizację projektu pt: „Ubezpieczenia gospodarcze w holistycznym zarządzaniu ryzykiem w rolnictwie zorientowanym na zrównoważenie, wdrażanie innowacji i technologii oraz przeciwdziałanie zmianom klimatu”.

bydloW odpowiedzi na pismo Zarządu KRIR, przy którym przesłano propozycje procedur w zakresie uboju bydła z konieczności zgłoszone przez Warmińsko-Mazurską Izbę Rolniczą, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało poniższe informacje.

W dniu 11 kwietnia 2019 r. Zarząd KRIR przekazał uwagi samorządu rolniczego do projektu ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się z ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej.

"Samorząd rolniczy uważa, że zaproponowane przepisy projektu ustawy mogą wpłynąć negatywnie na rozwój gospodarstw rolniczych utrzymujących zwierzęta gospodarskie. Wprowadzenie wyznaczenia minimalnych odległości dla planowanych inwestycji chowu i hodowli zwierząt wpłynie na działalność rolniczą i prowadzenie gospodarstw przez rolników — z jednej strony będzie uregulowane, gdzie będą mogli inwestować w budynki inwentarskie. Z drugiej jednak strony ustawodawca nie uwzględnił w projekcie zróżnicowania odległości w związku z możliwością zastosowania przez inwestorów nowych technologii, które pomimo podrażania produkcji zwierzęcej, ograniczają do minimum oddziaływanie odorowe. Ponadto zaproponowane minimalne odległości budynków inwentarskich bez uwzględnienia przewidywanego ich oddziaływania odorowego, nie może zagwarantować wyeliminowania powstawania uciążliwości zapachowej na obszarach wiejskich. Zapisy konsultowanego projektu ustawy nie przełożą się zatem na realne ograniczenie emisji substancji zapachowych, a wymuszą zachowanie odległości od obecnie istniejących zabudowań, co może być nie do przyjęcia dla funkcjonujących obecnie gospodarstw rolnych utrzymujących zwierzęta.

Ponadto problemem dla rolników są już obecnie nie tylko utrudnienia w wybudowaniu nowego obiektu, ale często pojawiają się skargi mieszkańców wsi wobec już funkcjonujących budynków inwentarskich. Prawo powinno zostać zmienione w tym kierunku, aby osoby, które chcą wybudować lub zakupić dom jednorodzinny na terenach wiejskich w bliskim sąsiedztwie gospodarstw rolnych oraz gruntów rolnych oświadczały pisemnie w akcie notarialnym, że mają świadomość prowadzenia działalności rolniczej w bliskiej odległości oraz, że zakupując działkę pod budowę, czy dom mieszkalny, akceptują charakter prowadzonej w sąsiedztwie działalności rolniczej.

Niezrozumiałym jest fakt objęcia projektem ustawy tylko sektora produkcji rolniczej. Projekt nie obejmuje problemu składowisk śmieci, oczyszczalni ścieków, wytwórni cementu, czy innych działalności, które wpływają na dyskomfort życia. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska jest właściwym organem do wydawania decyzji o wpływie prowadzenia danej działalności na środowisko. Ustawodawca nie planuje jednak ograniczania rozwoju takich obiektów jak: przemysłowe, oczyszczalnie ścieków, przemysł papierniczy i wiele innych. Wykonanie obecnie obowiązkowych procedur oceny oddziaływania na środowisko powoduje, że decyzje w zakresie zgody na ich realizację podejmowane są na podstawie obiektywnych i rzeczowych informacji i analiz. Narzucenie minimalnej odległości zahamuje zdaniem samorządu rolniczego produkcję zwierzęcą, w tym odbudowę pogłowia trzody chlewnej w Polsce, a także rozwój chowu i hodowli pozostałych gatunków zwierząt gospodarskich.

Problem uregulowania zagadnień standardów zapachowej jakości powietrza jest złożony, co wykazane zostało w ocenie skutków regulacji załączonej do projektu ustawy. Wykorzystując prawodawstwo krajowe można już obecnie podejmować różne działania mające na celu ograniczenie uciążliwości zapachowej.

Brak jest regulacji tego problemu w przepisach unijnych. Żadne państwo Unii Europejskiej nie wprowadziło ustawy dedykowanej uciążliwości zapachowej, a w nielicznych krajach kwestie uciążliwości zapachowej są uregulowane poprzez wytyczne i kodeksy.

Wobec powyższego samorząd rolniczy negatywnie opiniuje omawiany projekt ustawy o minimalnej odległości dla planowanego przedsięwzięcia sektora rolnictwa, którego funkcjonowanie może wiązać się ryzykiem powstawania uciążliwości zapachowej."

trzoda2W odpowiedzi wniosek samorządu rolniczego w sprawie dopłat za dobrostan zwierząt w przypadku chowu świń na ściółce, resort rolnictwa poinformował, że rozporządzenie UE nr 1305/2013 ustanawiające ogólne przepisy regulujące wsparcie dla rozwoju obszarów wiejskich w ramach II filaru Wspólnej Polityki Rolnej przewiduje możliwość wdrożenia przez Państwo Członkowskie działania Dobrostan zwierząt. Państwa Członkowskie nie mają obowiązku jego wdrażania. W ramach polskiego Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, analogicznie jak to miało miejsce w ramach PROW 2007-2013, działanie to nie jest uwzględnione.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com