Produkcja Zwierzęca

W odpowiedzi na uwagi KRIR do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty pomocy finansowej w ramach schematów na rzecz dobrostanu zwierząt w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 17 stycznia 2024 r., przekazało, że został wydłużony termin na określenie w systemie IRZplus przeznaczenia bydła do opasu do dnia 05 lutego 2024 r.

bydlo

W odpowiedzi na wnioski przedstawione przez Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych w piśmie z dnia 8 grudnia 2023 r., MRiRW poinformowało pismem z 12 stycznia 2024 r., że Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przyjął zmiany stawek płatności ONW dla rolników posiadających zwierzęta trawożerne.

Mając na uwadze potrzebę złagodzenia trudności występujących na obszarach górskich i podgórskich dokonana została analiza płatności ONW, udzielanych w ramach Interwencji I 9. Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW) Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027.

W związku z tym, że w małoobszarowych gospodarstwach rolnych funkcjonujących na obszarach górskich i podgórskich, wobec mniejszej skali produkcji i wysokich kosztów jednostkowych w porównaniu do obszarów w innych rejonach kraju, trudniej jest zapewnić opłacalność produkcji zwierzęcej, podjęta została decyzja o zwiększeniu od 2024 r., stawek płatności ONW dla rolników posiadających zwierzęta trawożerne.

Proponuje się zatem aby, wysokość możliwych do uzyskania stawek płatności została zwiększona: na obszarach strefy II ONW typ specyficzny tzw. podgórskiej ze zwierzętami, ze stawki 550 zł/ha UR/rok do 676 zł/ha UR/rok, a na obszarach ONW typ górski, z 750 zł/ha UR/ rok do 829 zł/ha UR/rok.

Ponadto, mając na uwadze postulaty, że obsada zwierząt na poziomie 0,5 DJP, na obszarach górskich i podgórskich, często jest niemożliwa do utrzymania bez nadmiernego wypasu i intensywnego nawożenia oraz ze względu na znaczny wzrost kosztów nawozów i energii w ostatnich latach, proponuje się zmniejszenie wymogu minimalnej obsady zwierząt trawożernych, uprawniającej do ubiegania się o wyższe płatności ONW z 0,5 DJP do 0,3 DJP.

Powyższe rozwiązania zostały przyjęte przez Komitet Monitorujący Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2023 r. Następnie, zmiany w tym zakresie zostaną przedstawione Radzie Ministrów oraz Komisji Europejskiej celem akceptacji.

Jednocześnie MRiRW poinformowało, że na lata 2023-2027 utrzymane zostało wsparcie dochodów związane z produkcją do bydła.

Przeprowadzone analizy wykazały, że trudności w sektorze bydła dotykają hodowców w całym kraju w podobnym stopniu. Dlatego też, w celu zahamowania spadku produkcji w sektorze, płatność związana do bydła (w formie płatności do bydła oraz płatności do krów) ma charakter powszechny - jest skierowana do wszystkich hodowców bydła w całym kraju i do wszystkich ras.

Jednocześnie mając na uwadze specyficzne trudności, jakich doświadczają rolnicy z województw, w których średnia wielkość gruntów rolnych jest niższa od średniej krajowej (tj. lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, podkarpackiego, śląskiego i świętokrzyskiego), ww. rolnicy mogą ubiegać się o płatność do bydła/krów posiadając tylko 1 szt. kwalifikujących się zwierząt (w przypadku pozostałych województw - co najmniej 3 szt.).

W dniu 10 stycznia 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 19 grudnia 2023 r., zwrócił się do Minister Klimatu i Środowiska Pauliny Hennig-Kloski o podjęcie działań mających na celu ograniczenie populacji wilka.

W dniu 10 stycznia 2024 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas II posiedzenia KRIR VII kadencji, które odbyło się 19 grudnia 2023 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesława Siekierskiego o wypracowanie odpowiednich wytycznych mających na celu ograniczenie wszelkich kontroli, zarówno Inspekcji Pracy, Inspekcji Weterynaryjnej, jednostek certyfikujących i in., ferm drobiu w okresie zagrożenia ptasią grypą.

Informujemy, że do czasu udostępnienia przez Głównego Lekarza Weterynarii systemu teleinformatycznego dokumentacja stosowanych produktów leczniczych oraz leczenia zwierząt powinna być prowadzona przez właścicieli lub posiadaczy zwierząt, od których lub z których pozyskuje się żywność – na podstawie przepisów Unii Europejskiej. O terminie udostępnienia systemu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformuje z odpowiednim wyprzedzeniem.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com