Produkcja Zwierzęca

trzoda2

Ministerstwo Rolnictwa zaostrza przepisy dotyczące bioasekuracji w gospodarstwach prowadzących chów swiń. MRiRW 24 czerwca br umieściło na BIP-ie i przesłało do konsultacji społecznych projekt nowelizacji rozporządzeń Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wprowadzenia „Programu bioasekuracji mającego na celu zapobieganie szerzeniu się afrykańskiego pomoru świń” na lata 2015-2018 ((Dz. U. 2015 poz. 517 z póz. zm ) (projekt do  pobrania>>>)

Zgodnie z nowo wprowadzanymi przepisami gospodarstwa utrzymujące swinie na terenach objetych ASF będą zobowiązane m.in.

  • do ogrodzenia budynków pojedynczym 1,5 metrowym ogrodzeniem związanym na stale z podłożem, wykluczającym dostęp wolnożyjących dzików na teren gospodarstwach;
  • nieutrzymywania świń w tych samych budynkach, w których są jednocześnie trzymane inne zwierzęta kopytne.

Nowe zasady bioasekuracji będą obowiązywać na terenie kilkudziesięciu gmin. Głownie w województwie podlaskim, ale także lubelskim i mazowieckim. W pozostałych gminach objętych programem bioasekuracji obostrzenia pozostają bez zmian z uwagi na stabilizację sytuacji epizootycznej.

Na wybudowanie ogrodzenia rolnicy będą mieli czas do końca tego roku. Realizacja nowych zasad ma być finansowana przez rolników!!! Rozporządzenie ma wejść w zycie 1 lipca br. Natomiast dodatkowe wymogi dotyczące utrzymywania świń w wyznaczonych miejscowościach mają w zasadzie obowiązywać od 14 sierpnia

Jednocześnie MRiRW przewiduje, że nie wszyscy rolnicy będą w stanie spełnić nowe zasady. Dlatego hodowcy będą mogli złożyć oświadczenia i otrzymać odszkodowania za rezygnacje z produkcji

  1. środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń (Dz. U. 2015 poz. 711 z póz. zm) (projekt do pobrania>>>)

Projektowane rozporządzenie reguluje kwestie wprowadzenia dodatkowych środków dla gospodarstw na obszarach objętych ograniczeniami jak min;

-utrzymywanie świń w gospodarstw w sposób wykluczający kontakt z wolno żyjącymi dzikami oraz ze zwierzętami domowymi w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach, w których utrzymywane są tylko świnie, zaopatrzonych w osobne wejścia oraz nie posiadających bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń, w których utrzymywane są inne zwierzęta w tym budynku;",

W projekcie rozporządzenia uregulowano też kwestie skarmiania świń zielonkami i ziarnem, zbożami pochodzącymi z obszaru objętego ograniczeniami oraz obszaru zagrożenia wprowadzając zakaz skarmiania, chyba że spełnione zostaną dodatkowe wymagania.

Wprowadzony został również zakaz używania w pomieszczeniach dla świń słomy pochodzącej z obszaru objętego ograniczeniami i obszaru zagrożenia, chyba że zostanie ona poddana odpowiedniej obróbce lub składowaniu przez określony okres czasu.

Rozporządzenie ma wejść w życie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Termin zgłaszania uwag MRiRW określiło na 28 czerwca br.

bydlo

Będą programy zwalczania u bydła zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła IBR/IPV oraz wirusowej biegunki choroby błon śluzowych (BVD MD).

Na wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka ministerstwo rolnictwa przesłało do konsultacji społecznych projekt rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie opracowanego przez Głównego Lekarza Weterynarii programu zwalczania ww. chorób zakaźnych bydła (projekt do pobrania>>>).

Zarząd KRIR w swojej opinii pozytywnie odniósł sie do projektu rozporządzenia.

Natomiast zwrócił uwagę i wątpliwości, co do jego skutecznej realizacji ze względu na znaczne koszty z tym związane ponoszone wyłącznie przez rolników zgodnie z ust. 4 art. 57d ww. ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r., poz. 1539, z późn. zm.).

Zdaniem Zarządu, pomimo zapisów art. 57d ww. ustawy dotyczącego kosztów finansowania Programu, powinno przewidzieć się rozwiązanie pozwalające na wprowadzenie partycypowania i dofinansowania kosztów Programu z budżetu państwa dla rolników, np. z działań PROW, chcących wziąć udział w programie.

Należałoby by przypomnieć odnośnie zakaźnego zapalenie nosa i tchawicy/otręt bydła Polskie uregulowania prawne na przestrzeni ostatnich latulegały zmianom. Na mocy ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 roku o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 60, poz. 369, późn. zm.), IBR/IPV podlegało obowiązkowi zwalczania.

Natomiast ustawą z dnia 25 lipca 2001 roku o zmianie ustawy o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-weterynaryjnych, ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej oraz ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U Nr 129, poz.1438), zmieniona została klasyfikacja prawna choroby. W akcie tym IBR/IPV umieszczono w załączniku nr 2 do ustawy, w którym zawarty był wykaz chorób zakaźnych zwierząt podlegających jedynie obowiązkowi rejestracji.

Trzy lata później, ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. 2008, Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.) utrzymała obowiązek rejestracji IBR/IPV (załącznik nr 3 do tej ustawy), zakazując jednocześnie szczepień́ przeciwko tej chorobie (załącznik nr 4 do tej ustawy). Zmiana do ww. ustawy z dnia 7 stycznia 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. 2005, Nr 23, poz. 188) zniosła zakaz szczepień́ przeciwko IBR/IPV, utrzymując obowiązek rejestracji choroby. Taki stan prawny obowiązuje do dnia dzisiejszego.

Od 2010 r., na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004 r. w sprawie określenia jednostek chorobowych, sposobu prowadzenia kontroli oraz zakresu badań kontrolnych zakażeń́ zwierząt (Dz. U. z 2004 r., Nr 282, poz. 2813, z późn. zm.), w kierunku IBR/IPV prowadzone są̨ badania kontrolne (monitoring).

Natomiast prawodawstwo unijne z zakresu wydatków w dziedzinie weterynarii nie przewiduje możliwości uzyskania współfinansowania realizacji takiego programu ze środków Unii Europejskiej.

To samo tyczy także BVD MD.

trzoda chlewnaDo 11 lipca 2017 r. można składać wnioski o pomoc w ramach nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce (Dz. U. poz. 1166).

trzodapieniadzeBędą zmiany we wspieraniu przez ARR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. MRiRW przygotowało nowelizację rozporządzenia z dnia 23 lutego 2017.

W ramach tzw. pakietu Hogana, zgodnie z rozporządzeniem KE 2016/1613 Polska otrzymała do rozdysponowania ok. 100 mln zł a dokładnie: 22 670 129 euro. Unijne wymogi zakładały przeznaczenie tych środków na wsparcie producentów mleka lub rolników w innych sektorach hodowlanych, którzy podejmują co najmniej jedno z nw. działań;

- ograniczenie produkcji wykraczające poza ograniczenie objęte zakresem rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/16122 albo niezwiększanie produkcji;

- rolnictwo na małą skalę;

- stosowanie ekstensywnych metod produkcji;

- stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska i klimatu;

- wdrażanie projektów współpracy;

- wdrażanie systemów jakości lub projektów mających na celu propagowanie jakości i wartości dodanej;

- szkolenie w zakresie instrumentów finansowych i narzędzi zarządzania ryzykiem.

Środki powinny być wykorzystane do 30 września 2017 r

Wprowadzone w Polsce mechanizmy nie znalazły jednak wielkiego zainteresowania wśród rolników.

Jak wynika z uzasadnienia i informacji ARR o wsparcie zakupu jałówek i buhajów ras mięsnych przez producentów mleka i świń, z dostępnej kwoty 22, 71 zł złożono wnioski na kwotę 4 98 mln zł, co stanowi 22% wysokości pomocy przeznaczonej na ww. mechanizmy.

Natomiast w przypadku wsparcia zakupu loszek lub knurów hodowlanych przez producentów świń z kwoty 58,41. mln zł przeznaczonej na tę pomoc, wnioskowano o pomoc w wysokości 5, 88 mln zł, co stanowi wykorzystanie na poziomie 10% wysokości pomocy przeznaczonej na ww. mechanizm.

Nowelizacja rozporządzenia przewiduje wprowadzenie dodatkowych mechanizmów pomocy przeznaczonych dla producentów

- mleka, producenta świń lub producenta owiec – w formie refundacji części kosztów zakupu jagniąt mających poniżej 12 miesięcy i ważących co najmniej 14 kg i nie więcej niż 40 kg lub owiec mających nie mniej niż 12 miesięcy);

- mleka – w formie refundacji części kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych, mających powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące

- mleka – z tytułu sprzedaży mleka przez tego producenta, w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r., podmiotom skupującym mleko w ilości mniejszej niż w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w formie wsparcia finansowego do ilości kilogramów mleka stanowiącej różnicę między kilogramami mleka sprzedanymi podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., a kilogramami mleka sprzedanymi podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. ( szczegóły tu)

Mając na uwadze zagrożenie nie wykorzystania w całości środków unijnych przeznaczonych dla Polski Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych opiniując pozytywnie przekazany do konsultacji MRiRW projekt, zaproponował wprowadzenie dodatkowych mechanizmów i zasad, które zwiększyłyby zainteresowaniem rolników tą formą pomocy pozyskaniem wsparcia finansowego służącej poprawie ich sytuacji ekonomicznej. ( nasza odp.)

stawy hodowlaneW odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie planowanej w resorcie gospodarki morskiej realokacji środków przeznaczonych na inwestycje realizowane w ramach Priorytetu 2 działanie "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe" na rzecz Priorytetu 1, zawartych w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze", resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej poinformował, iż przesłankę dla realokacji środków pomiędzy Priorytetem 2 a Priorytetem 1 PO RYBY 2014-2020, w tym rezygnacji z działania "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe" stanowi przeprowadzona w resorcie gospodarki morskiej analiza wpływu rekompensat wodnośrodowiskowych na rentowność tradycyjnych gospodarstw akwakultury.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com