Prace w Komisjach Sejmu i Senatu

Senat z flagami 1

Po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu 20 lipca 2017 r., ustawy, z przedłożenia rządowego, o zmianie ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2017 r. senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wniosła o uchwalenie przez Senat uchwały o przyjęcie ustawy bez poprawek. W tym tygodniu ustawa zostanie przekazana do podpisu Prezydenta RP. Nowelizacja ustawy z dnia 11 marca 2014 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt ma na celu usprawnienie pracy organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie wykrywania i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Przepisy ustawy nakładają na myśliwych, zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich obowiązki współpracy z Inspekcją weterynaryjną oraz niedopuszczania osób postronnych do miejsc w których znajdują się zakażone zwierzęta żywe lub ich zwłoki. Wprowadzono możliwość nakazania posiadaczowi gospodarstwa podjęcia określonych działań w celu umożliwienia odstrzału zwierząt wolno żyjących. Sprecyzowano obowiązek utrzymywania mat w stanie zapewniającym skuteczne działanie środka dezynfekcyjnego przez zarządców dróg publicznych, co ma zapewnić skuteczne odkażanie kół pojazdów przejeżdżających po wyłożonych matach. Zmiany umożliwiają Inspekcji Weterynaryjnej zakazanie lub ograniczenie możliwości utrzymywania, chowu lub hodowli zwierząt gospodarskich z gatunków wrażliwych na danym obszarze wprowadzając sankcje administracyjne za nieprzestrzeganie takich zakazów, nakazów i ograniczeń lub niewypełnianie obowiązków związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

W dniu 18 lipca 2017 r. na podstawie art. 36 ust. 2  Regulaminu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej wycofany został poselski projekt ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1712).

W dniu 24 lipca 2017 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw - Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przepisów dotyczących programu dla szkół, które wejdą w życie w dniu następującym po dniu ogłoszenia oraz przepisów nowelizujących ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz ustawę – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, które wejdą w życie z dniem 1 września 2017 r.

Opracowanie: Grzegorz Anczewski

sejm

Sejm na 46 posiedzeniu we wtorek 18 lipca uchwalili Prawo wodne - ustawę z przedłożenia rządowego. Na 45 posiedzeniu Senatu w środę 19 lipca po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm ustawy, podjęto uchwałę wprowadzającą 9 poprawek rekomendowanych przez połączone senackie komisje środowiska, rolnictwa oraz samorządu terytorialnego.

We wprowadzonych poprawkach Senat opowiedział się m.in. za obniżeniem maksymalnej opłaty za pobór wód do celów rolniczych na potrzeby zaopatrzenia w wodę ludzi i zwierząt gospodarskich, w zakresie niebędącym zwykłym korzystaniem z wód z 0,30 zł na 0,10 zł za 1 m3 pobranych wód podziemnych oraz z 0,15 zł na 0,05 zł za 1 m3 pobranych wód powierzchniowych oraz z 0,15 zł na 0,05 zł z 1m3 wody podziemnej pobranej na potrzeby nawadniania gruntów i upraw.

Powyższe poprawki rozszerzyły pakiet postulowanych przez samorząd rolniczy, przyjętych na posiedzeniach sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo wodne, zmian przepisów projektu rzeczonej ustawy obejmujący:

Możliwość zróżnicowania programu ograniczenia i zapobiegania zanieczyszczeniu wód azotanami w zależności od obszaru użytków rolnych, obsady zwierząt oraz intensywności produkcji rolnej, w ramach rozporządzenia ministrów: właściwego dla gospodarki wodnej i rolnictwa usuwając limity obszaru gospodarstwa i obsady DJP na 1 ha zwalniające z obowiązku zapobiegania ograniczeniu i zanieczyszczeniu wód azotanami z treści ustawy.

Wprowadzający zmiany w treści ustawy o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2017 r. poz. 668) m. in. zmieniając przepisy art. 20 dotyczących zakazu stosowania nawozów na glebach zamarzniętych oraz uchylając art. 25 i konsekwentnie 41 pkt 11 określający sposób przechowywania nawozów naturalnych i sankcji za jego nieprzestrzeganie odpowiednio, co będzie regulowane rozporządzeniem.

Ustawa – Prawo wodne zastąpi obowiązujące prawo wodne z 2011 r. Jej celem jest wdrożenie dyrektywy 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej, w tym jej kontrowersyjny art. 9 dotyczący zwrotu kosztów usług wodnych. Polska została już upomniana przez Komisję Europejską za niewdrożenie tych przepisów. Ustawa kompleksowo reguluje gospodarowanie wodami, w tym kształtowanie i ochronę zasobów wodnych, zarządzanie nimi oraz korzystanie z wód, sprawy własności wód i gruntów pokrytych wodami, a także zasady gospodarowania tymi składnikami, jako majątkiem Skarbu Państwa. Ustawa wprowadza zarząd nad wodami w układzie zlewniowym, a nie administracyjnym, jak obecnie. Przewiduje utworzenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie”, które w imieniu Skarbu Państwa będzie pełniło rolę gospodarza na wszystkich wodach publicznych. Pozwolić to ma m.in. na sprawniejsze zarządzanie zasobami wodnymi, a także planowanie inwestycji wieloletnich. Nowe przepisy mają też umożliwić uruchomienie 3,5 mld euro z funduszy europejskich, m.in. na inwestycje przeciwpowodziowe.

Opracowanie: Grzegorz Anczewski

sejm

7 czerwca na wspólnym posiedzeniu komisji: Finansów Publicznych, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej , Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi powołano Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo wodne – (druk sejmowy nr 1529). Terminy posiedzeń podkomisji wyznaczono na 9, 13, 14, 22, 27, 28, 29 i 30 czerwca. Przedstawienie przez przewodnicząca podkomisji panią posłankę Annę Paluch, połączonym komisjom: Finansów Publicznych (FPB), Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (GMZ), Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi (RRW) sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo wodne - wyznaczono na 4 lipca 2017 r. Na 45 posiedzeniu 5 lipca Sejm skierował ponownie projekt ustawy do połączonych komisji w celu rozpatrzenia wniosku i poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. Na posiedzeniu 7 lipca przystąpiono do trzeciego czytania. Po przedstawieniu przez sprawozdawcę panią posłankę Annę Paluch dodatkowego sprawozdania komisji z rozpatrzenia 65 poprawek złożonych w drugim czytaniu i ożywionej dyskusji Marszałek Sejmu podjąłem decyzję o skreśleniu z porządku dziennego trzeciego czytania projektu ustawy Prawo wodne. Projekt trafił ponownie do Komisji Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Na 45. posiedzeniu w dniu 7 lipca 2017 r. Sejm, w oparciu o przedłożenie rządowe, uwzględniając poprawki zgłoszone w trakcie drugiego czytania na posiedzeniu 5 lipca, uchwalił ustawę o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw, (druk sejmowy nr 1649). Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która wniosła do projektu poprawki o charakterze techniczno-legislacyjnym. Nowelizacja ustawy o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz zmianie niektórych innych ustaw, skutkuje nowym programem dostarczania do szkół mleka, owoców i warzyw. Nowela wynika z potrzeby stworzenia krajowych podstaw prawnych, niezbędnych do wdrożenia, nowego programu, począwszy od roku szkolnego 2017/2018. Ustawa reguluje również przepisy dotyczące obowiązku zawierania pisemnych umów na dostarczanie produktów rolnych. W załażeniu projektodawcy ma to na celu wzmocnienie pozycji producenta rolnego, jako pierwszego ogniwa w łańcuchu dostaw żywności. Ustawa wprowadza wyłączenia przedmiotowe w odniesieniu do dostaw bezpośrednich i rolniczego handlu detalicznego. Nowelizacja dokonuje też szeregu zmian w przepisach ustawy o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa w zakresie wybranych mechanizmów na rynkach rolnych, w celu większej racjonalizacji podziału zadań w obszarze agencji rolnych. Zmiany te dotyczą m.in. monitorowania skupu mleka w Polsce i realizacji programu wsparcia pszczelarstwa. Ustawa obejmuje też nowelizację ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 oraz niektórych innych ustaw w celu doprecyzowania przepisów, które określają, w jakich przypadkach nie stosuje się do ponoszenia kosztów kwalifikowalnych zasady konkurencyjności określonej w tej ustawie. Senat na 45 posiedzeniu w dniu 15 lipca 2017 r. przyjął ustawę bez poprawek.

Nr 45 posiedzenia 12 lipca 2017 r. przystąpiono do pierwszego czytania poselskiego projektu ustawy o Funduszu Dróg Samorządowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk sejmowy nr 1712) Projekt zawiera zmiany w zakresie finansowania dróg publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz finansowania dróg krajowych zarządzanych przez Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad. Projekt przewiduje utworzenie Funduszu Dróg Samorządowych, zasady jego działania, a także ustalenie zasad współfinansowania ze środków publicznych zadań na drogach publicznych zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego tj. dróg powiatowych, gminnych oraz mostów w ciągach dróg wojewódzkich. Dodatkowo projekt zakłada zmiany ustaw: o lasach, o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym, o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego a także o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Projekt przewiduje powołanie Funduszu Dróg Samorządowych (FDS) zarządzanego przez ministra właściwego do spraw transportu w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego. FDS będzie działał na podstawie porozumienia Banku Gospodarstwa Krajowego z ministrem właściwym do spraw transportu. Zadaniem FDS będzie dofinansowanie budowy i przebudowy dróg powiatowych i gminnych oraz mostów w ciągu dróg wojewódzkich jak również infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w pasie drogowym. Po ożywionej dyskusji projekt ustawy o FDS został skierowany do dalszych prac w Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

Projekt w/w ustawy przewiduje stawkę opłaty drogowej w wysokości 200 zł za 1000 litrów paliwa, waloryzowanej co rok o wskaźnik inflacji. Planowane po wprowadzeniu ustawy w życie zmiany sprawią, że ceny paliwa odbiją się na cenach wszystkich usług – m.in. transportu, żywności, a także dotkną bezpośrednio rolników, którzy za zakup paliwa do produkcji rolnej na każdy 1 ha będą musieli wydać ok. 21,5 zł więcej niż dotychczas, co pogorszy opłacalność produkcji rolnej. Zważywszy na powyższe Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zrekompensowanie rolnikom kosztów wprowadzenia nowej ustawy postulując o zwiększenie z 86 l do 110 l, limitu do którego przysługuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

opracowanie: Grzegorz Anczewski

sejm

Rozpatrzenie przez sejmową Komisję uchwały Senatu w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, wprowadzającej do jej tekstu dwie poprawki.

Po przedstawieniu i uznaniu za absolutnie uzasadnione przez podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi panią Ewę Lech prawek Senatu:

Pierwszej odnoszącej się do sformułowań terminologicznych, które zostały dokonane przez prawników Senatu
i drugiej dotyczącej art. 25, który został przeredagowany w sposób nie budzący wątpliwości, że rolnicy są zwolnieni z obowiązku udzielania informacji hodowcy przedmiotowej odmiany i poddawaniu się kontroli.

Komisja zarekomendowała przyjęcie obu poprawek. Sprawozdawcą wybrany został poseł przewodniczący pan Robert Telus. Po rozpatrzeniu 8 czerwca 2017 r. na forum Sejmu stanowiska Senatu poprawki przyjęto w całości i uchwaloną na 43 posiedzeniu ustawę, przekazano Prezydentowi do podpisu. Ustawa została podpisana i ogłoszona w Dzieniku Ustaw 26 czerwca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1238).

W ustawie, której projekt wpłynął do Sejmu 21 lutego 2017 r. w wyniku prac tak w sejmowej jak i senackiej Komisjach Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwzględniono postulowaną przez Krajową Radę Izb Rolniczych możliwość użycia do siewu materiału z rozmnożeń własnych odmiany chronionej, bez uiszczania opłat, pod warunkiem opublikowania odpowiedniej informacji na stronie internetowej hodowcy lub organizacji hodowców. Przewiduje się również zwolnienie posiadaczy gruntów rolnych oraz organizacje posiadaczy gruntów rolnych z obowiązku przekazywania hodowcom albo organizacjom hodowców pisemnej informacji dotyczących wykorzystania materiału siewnego ze zbioru, który został uzyskany w gospodarstwie rolnym i użyty na terenie tego samego gospodarstwa rolnego.

Na posiedzeniach 7 czerwca i 21 czerwca Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska na temat zwalczania choroby ASF wśród dzików i trzody chlewnej, a także omówiła stan aktualny oraz proponowane działania dla myśliwych i rolników. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Lech poinformowała, że prowadzony jest stały monitoring możliwości znoszenia restrykcji związanych z ASF. Ponadto podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia populacji dzików i trwa odstrzał sanitarny. Dla producentów świń ponoszących straty z tytułu ASF z Agencji Rynku Rolnego wypłacane są rekompensaty. Producenci złożyli 1703 wnioski, do 1 czerwca 2017 r. oddziały terenowe ARR wydały 944 decyzje o płatności na ok. 10 mln zł. Ponadto przewidziane są działania pomocowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, adresowane do hodowców z obszarów dotkniętych ASF. Ponadto Polska złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o uruchomienie środków z budżetu UE celem sfinansowania rekompensat z tytułu sanitarnego zakazu utrzymywania świń w gospodarstwach w strefach objętych restrykcjami weterynaryjnymi.

Na kolejnym posiedzeniu w tej sprawie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF zawierającej propozycje rozwiązań. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki poinformował, że do 18 czerwca 2017 r. na terytorium Polski wykryto 34 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz 346 przypadków choroby u dzików. W Polsce wszystkie ogniska pojawiły się na terenie strefy dotychczas wyznaczonej jako strefa zagrożenia.

Od 21 czerwca 2017 r. rolnicy, którzy nie otrzymali rekompensat za okres od sierpnia do listopada 2016 r. i nie występowali o takie rekompensaty z różnych przyczyn, mogą teraz o taką rekompensatę wystąpić. W związku z długo trwającymi procedurami KE resort rolnictwa na początku roku uruchomił program pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w okresie od września 2016 r. do lipca br. W ramach tej pomocy za okres od końca 2016 r. do marca 2017 r. wydano 1255 decyzji pozytywnych na kwotę wsparcia ponad 14,5 mln zł. Resort będzie tę pomoc kontynuować w formie dopłaty z budżetu krajowego w całości, nie czekając na ewentualną pomoc unijną.

W marcu 2016 r. rozpoczął się odstrzał sanitarny dzików koordynowany przez Polski Związek Łowiecki, którego celem jest ograniczenie ich populacji – w sezonie 2016/17 odstrzelono 7730 dzików. Obecny na posiedzeniu pan Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych podkreślił, iż zważywszy na zaistniałą sytuację należy podjąć dodatkowe działania prowadzące do ograniczenia pogłowia dzików do 0,5 osobnika na 1 km2 gdyż dotychczas prowadzony odstrzał sanitarny, tego nie zapewnia.

Debaty połączonych Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie cofnięciu unijnego wsparcia w postaci rekompensat wodno-środowiskowych dla rolników posiadaczy gospodarstw rybackich 25 maja i 20 czerwca

Na posiedzeniu 25 maja pani Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej –poinformowała zebranych, że ministerstwo planuje wstrzymanie zapisanego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020, wdrożenia działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” z Priorytetu II „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy”, na rzecz Priorytetu I „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”. Decyzja o relokacji środków finansowych została podjęta po wielomiesięcznej analizie i uwzględnieniu potrzeb poszczególnych gałęzi sektora rybactwa – rybactwa morskiego, akwakultury i przetwórstwa.

Stanowisko Ministra Środowiska, przedstawiła pani Agnieszka Dalbiak zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska. Z punktu widzenia resortu środowiska bardzo istotny jest udział gospodarki stawowej w ochronie i odbudowie ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej. Działania wodno-środowiskowe, które dotychczas były finansowane w ramach osi priorytetowej drugiej i w ramach programu PO Ryby wpływały na ochronę bardzo cennych gatunków, jak również cennych siedlisk, które objęte były siecią Natura 2000. Resort środowiska stoi na stanowisku, że ta ilość środków, jaka była przeznaczona dla rolników hodowców karpi czy też innych ryb, takich jak np. pstrąg tęczowy, nie powinna zostać zmniejszona. W obecnej perspektywie 2014-2020 finansowej środki przeznaczone na prowadzenie akwakultury, która jest jednocześnie przyjazna środowisku, są jedynym źródłem dofinansowania działań prośrodowiskowych.

Przedstawiciele hodowców karpia wskazywali na problemy i zagrożenia z jakimi spotyka się rybactwo śródlądowe. Podniesiono, iż warunkiem zatwierdzenia Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020” było zrealizowanie zasad wynikających ze Wspólnej Polityki Rybackiej, a więc przeznaczenie około 30% środków finansowych z programu na akwakulturę. To stanowisko wynika z uzgodnień z wszystkimi partnerami społecznymi w 2015 r. oraz, że Komisja Europejska 23 października 2015 r. zatwierdziła program z tym podziałem, który dzisiaj obowiązuje. Ten podział powinien zostać zachowany; gdyż gwarantuje zrealizowanie zasad wynikających ze Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie ochrony środowiska i ochrony zasobów żywych.

Komisje Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi wróciły do tematu na kolejnym wspólnym posiedzeniu 20 czerwca. Pani Anna Moskwa podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej –poinformowała, iż obecnie, w ramach trwających konsultacji z przedstawicielami akwakultury karpiowej prowadzone są rozmowy z hodowcami zarówno w resorcie, jak i w terenie. Z końcem czerwca przewidywane jest zakończenie konsultacji i wówczas powinna być już znana kwota realokowanych środków finansowych, co pozwoli na rozpoczęcie prac w zakresie zmiany PO Rybactwo i Morze 2014-2020. W trakcie dyskusji rolnicy - posiadacze gospodarstw rybackich podkreślali, iż zaproponowane zmiany spowodują rezygnację z prowadzenia przez nich ekstensywnej gospodarki stawowej, a następnie likwidację dużej liczby gospodarstw stawowych.

Połączone komisje uchwaliły dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia.

7 czerwca na wspólnym posiedzeniu komisji: Finansów Publicznych, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej , Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi  powołano Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo wodne - druk sejmowy nr 1529. Terminy posiedzeń podkomisji wyznaczono na 9, 13, 14, 22, 27, 28, 29 i 30 czerwca. Przedstawienie przez przewodnicząca podkomisji panią posłankę Annę Paluch, połączonym komisjom: Finansów Publicznych  (FPB), Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (GMZ), Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (RRW) sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo wodne - wyznaczono na 4 lipca 2017 r.

Kontynuowane są prace Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)

opracowanie: Grzegorz Anczewski

24 maja 2sejm017 (środa),

godz. 12:30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie (z uwzględnieniem wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych) ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. - uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W posiedzeniu udział wzięli: pani Ewa Lech podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz ze współpracownikami, pan Andrzej Chodkowski główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, pan prof. dr hab. Edward S. Gacek dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, pan Paweł Kochański prezes zarządu Agencji Nasiennej Sp. z o.o. wraz ze współpracownikami, pan Wojciech Błaszczak prezes zarządu Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o., wiceprezes Polskiej Izby Nasiennej, pan Herbert Czaja prezes Izby Rolniczej w Opolu, pan Wiktor Szmulewicz prezes i pani Katarzyna Szczepaniak dyrektor biura Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Wybierz zawód: