Produkcja Zwierzęca

bydloZarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej, w sprawie zniesienia corocznego obowiązku wykonywania spisu zwierząt gospodarskich i przekazywania go do Biur Powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

drobMinisterstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie zgadza się z tezą o powszechnym stosowaniu antybiotyków w hodowlach zwierząt w Polsce, a w konsekwencji z istnieniem zagrożenia dla zdrowia konsumenta, która została zawarta w raporcie NIK dotyczącym m.in. nadzoru nad stosowaniem antybiotykoterapii w hodowli zwierzęcej.

cielaki

W odpowiedzi na pismo Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi znak ŻW. hzg.0210. 1.2017 .6es Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych przekazał 26 stycznia 2018 r. opinię samorządu rolniczego do przesłanego projektu ustawy o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich:

Przygotowanie projektu ustawy, zgodnie z uzasadnieniem, wynika z mających obowiązywać od listopada 2018 roku przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z. dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i. genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt Generalnie akceptując konieczność przygotowania przepisów ustawy, mającej dostosować prawo krajowe do prawodawstwa europejskiego w celu ułatwienia w handlu zwierzętami hodowlanymi i materiałem biologicznym od nich pochodzącego, zwracamy uwagę na wątpliwości jakie nasuwają się do niektórych proponowanych przepisów projektu a mianowicie:

- Rozporządzenie KE 2016/1012 ustanawia przepisy dotyczące organizacji hodowli i zasad handlu zwierzętami hodowlanymi z wymienionych w nim gatunków; tj. bydła, świń owiec kóz oraz koniowatych. W dotychczas obowiązującej ustawie (Dz.U. z 2017 r. poz. 2132) określono jako zwierzęta gospodarskie (poza wymienionymi w Rozp. KE 2016/1012), pozostałe gatunki jak; - drób; (w tym strusie); - pszczoły; - zwierzęta futerkowe; - oraz jeleniowate utrzymywane w warunkach fermowych. Natomiast w projekcie ustawy w art. 2 ust I lit b rozszerzony został wykaz zwierząt gospodarskich o alpakę. Konsekwencją uznania alpaki, jako zwierzęcia gospodarskiego, dopuszczonego do hodowli i chowu przez polskich rolników, powinny być zmiany pozostałych przepisów dotyczących dobrostanu, warunków utrzymywania tych zwierząt w gospodarstwach.

Ze względu na to, iż w Polsce, alpaki mogą być utrzymywana przez rolników w celu pozyskiwania wełny i mięsa zasadnym byłoby dokonanie zmian w przepisach weterynaryjnych dotyczących m.in.; zwalczania i monitorowania chorób zakaźnych - nadzoru nad weterynaryjnego nad: rozrodem i przemieszaniem zwierząt; warunków uboju (w tym uboju na własne potrzeby); wystawiania świadectw zdrowia; badania mięsa oraz wprowadzaniem go do obrotu oraz identyfikacji zwierząt. Istotnym jest, aby przy obecnej populacji alpak w Polsce uznawać je jako zwierzę gospodarskie wymienione w projektowanej ustawie dotyczącej zwierząt hodowlanych.

- Odnośnie zadań Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt to zgodnie z przepisem art. 5.1. projektu KCHZ dokonuje kontroli jedynie w zakresie prowadzenia ksiąg hodowlanych i rejestrów, oceny wartości użytkowej i genetycznej oraz hodowli i rozrodu zwierząt gospodarskich, o których mowa w art. 42 pkt 1 lit. b. (jeleniowatych, drobiu, zwierząt futerkowych oraz -alpak i pszczoły miodnej). Natomiast nie prowadzi kontroli w tym zakresie dotyczących bydła, świń owiec kóz oraz koniowatych. Dlatego też należy zmienić odesłanie na „w art. 2 pkt1 lit a i b".

Dodatkowo, zwracamy uwagę na fakt, że po wprowadzeniu nowej ustawy, wszystkie dotychczas obowiązujące programy hodowlane, powinny zostać poddane korekcie i ponownej akceptacji przez Ministra, jako organu bezpośrednio odpowiedzialnego za funkcjonowanie i stan hodowli w kraju.

kozyARiMR przypomina, że w dniu 31 grudnia br. upływa termin na dokonanie spisu bydła, owiec, kóz i świń przebywających w siedzibie stada, który należy dostarczyć do Biura Powiatowego ARiMR.

paragraf

Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w skierowanym do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz  Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi stanowisku wyraziły sprzeciw wobec poselskiego projektu ustawy z dnia 6 listopada 2017 r. o  zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw .

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com