Produkcja Zwierzęca

trzodapieniadzeBędą zmiany we wspieraniu przez ARR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. MRiRW przygotowało nowelizację rozporządzenia z dnia 23 lutego 2017.

W ramach tzw. pakietu Hogana, zgodnie z rozporządzeniem KE 2016/1613 Polska otrzymała do rozdysponowania ok. 100 mln zł a dokładnie: 22 670 129 euro. Unijne wymogi zakładały przeznaczenie tych środków na wsparcie producentów mleka lub rolników w innych sektorach hodowlanych, którzy podejmują co najmniej jedno z nw. działań;

- ograniczenie produkcji wykraczające poza ograniczenie objęte zakresem rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/16122 albo niezwiększanie produkcji;

- rolnictwo na małą skalę;

- stosowanie ekstensywnych metod produkcji;

- stosowanie metod produkcji przyjaznych dla środowiska i klimatu;

- wdrażanie projektów współpracy;

- wdrażanie systemów jakości lub projektów mających na celu propagowanie jakości i wartości dodanej;

- szkolenie w zakresie instrumentów finansowych i narzędzi zarządzania ryzykiem.

Środki powinny być wykorzystane do 30 września 2017 r

Wprowadzone w Polsce mechanizmy nie znalazły jednak wielkiego zainteresowania wśród rolników.

Jak wynika z uzasadnienia i informacji ARR o wsparcie zakupu jałówek i buhajów ras mięsnych przez producentów mleka i świń, z dostępnej kwoty 22, 71 zł złożono wnioski na kwotę 4 98 mln zł, co stanowi 22% wysokości pomocy przeznaczonej na ww. mechanizmy.

Natomiast w przypadku wsparcia zakupu loszek lub knurów hodowlanych przez producentów świń z kwoty 58,41. mln zł przeznaczonej na tę pomoc, wnioskowano o pomoc w wysokości 5, 88 mln zł, co stanowi wykorzystanie na poziomie 10% wysokości pomocy przeznaczonej na ww. mechanizm.

Nowelizacja rozporządzenia przewiduje wprowadzenie dodatkowych mechanizmów pomocy przeznaczonych dla producentów

- mleka, producenta świń lub producenta owiec – w formie refundacji części kosztów zakupu jagniąt mających poniżej 12 miesięcy i ważących co najmniej 14 kg i nie więcej niż 40 kg lub owiec mających nie mniej niż 12 miesięcy);

- mleka – w formie refundacji części kosztów zakupu jałówek hodowlanych ras mlecznych, mających powyżej 3 miesięcy i nie więcej niż 24 miesiące

- mleka – z tytułu sprzedaży mleka przez tego producenta, w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r., podmiotom skupującym mleko w ilości mniejszej niż w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., w formie wsparcia finansowego do ilości kilogramów mleka stanowiącej różnicę między kilogramami mleka sprzedanymi podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 1 lutego 2016 r. do dnia 30 kwietnia 2016 r., a kilogramami mleka sprzedanymi podmiotom skupującym mleko w okresie od dnia 1 lutego 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. ( szczegóły tu)

Mając na uwadze zagrożenie nie wykorzystania w całości środków unijnych przeznaczonych dla Polski Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych opiniując pozytywnie przekazany do konsultacji MRiRW projekt, zaproponował wprowadzenie dodatkowych mechanizmów i zasad, które zwiększyłyby zainteresowaniem rolników tą formą pomocy pozyskaniem wsparcia finansowego służącej poprawie ich sytuacji ekonomicznej. ( nasza odp.)

stawy hodowlaneW odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego w sprawie planowanej w resorcie gospodarki morskiej realokacji środków przeznaczonych na inwestycje realizowane w ramach Priorytetu 2 działanie "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe" na rzecz Priorytetu 1, zawartych w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze", resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej poinformował, iż przesłankę dla realokacji środków pomiędzy Priorytetem 2 a Priorytetem 1 PO RYBY 2014-2020, w tym rezygnacji z działania "Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe" stanowi przeprowadzona w resorcie gospodarki morskiej analiza wpływu rekompensat wodnośrodowiskowych na rentowność tradycyjnych gospodarstw akwakultury.

trzoda2Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wnioski zgłoszone przez Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej wniósł do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela o przygotowanie przez Główny Inspektorat Weterynarii broszury zawierającej kompleksową informację na temat sankcji grożących za dokonanie nielegalnego uboju zwierzęcia gospodarskiego, przewidzianych zarówno w aktualnie obowiązującej ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (dz. U. z 2013 r. poz. 856, z późn. zm.), jak również w oparciu o planowaną jej nowelizację.

W odpowiedzi na wniosek z VII posiedzenia KRIR przekazanym przy piśmie z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany nowych zasad dotyczących identyfikacji zwierząt w zakresie wprowadzenia możliwości wyboru przez rolnika stosowania znakowania świń również przez tatuaże, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało w piśmie z dnia 20 kwietnia 2017 r., że rozpoczęło proces legislacyjny projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, w którym będzie przedstawiona propozycja takiej możliwości. Ministerstwo jednocześnie poinformowało, że w ramach planowanych konsultacji społecznych ww. projekt będzie przedłożony Krajowej Radzie Izb Rolniczych.

Pismo MRiRW >>>

trzoda

Komisja Europejska 5 kwietnia 2017 roku przyjęła rozporządzenie 2017/647 przyjmujące nadzwyczajne środki wspierania rynku wieprzowiny w Polsce w odniesieniu do niektórych loch i innych świń poddanych ubojowi w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada 2016 r.

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dobiegają końca prace nad rozporządzeniem Rady Ministrów (do pobrania>>>) w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnych środków wspierania rynku wieprzowiny w Polsce do projektu którego Zarząd KRIR odniósł się pozytywnie ( opinia KRIR >>> )

Będzie to kolejne źródło pomocy dla producentów świń objętych skutkami i restrykcjami ASF, oprócz rekompensat przewidzianych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r.  

Producenci świń z rejonów objętych ASF nie będą mogli jednocześnie skorzystać z rekompensat do tych samych świń przewidzianych nowym rozporządzeniem oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. Finansowanie tej pomocy zgodnie z rozp. KE Wydatki na ten cel będą współfinansowane w 50% z budżetu państwa, oraz w 50% z budżetu UE.

Pomocą zostaną objęte gospodarstwa położone na obszarach wyznaczonych decyzjami wykonawczymi Komisji nr 2016/1367 i 2016/1406, aktami prawa lokalnego przyjmowanymi w związku z wystąpieniem ognisk ASF, a także obszar części III załącznika do decyzji 2014/709/UE, zmienionej decyzjami 2016/1236, 2016/1372, 2016/1405 oraz 2016/1900 (tzw. strefa niebieska).

Pomoc będzie przysługiwała z tytułu uboju świń objętych kodem CN 0103 92 19 (świnie żywe o masie 50 kg i więcej) oraz loch objętych kodem CN 0103 92 11 (lochy o masie co najmniej 160 kg) , poddanych ubojowi w okresie od 01 sierpnia do 30 listopada 2016 r. Pomoc dotyczyć będzie łącznie do 50 tys. zwierząt.

Wnioski o udzielenie pomocy będzie przyjmować Agencja Rynku Rolnego, będzie on zawierał m.in. wskazanie liczby świń do której producent ubiega się o pomoc, z podziałem na liczbę świń objętych kodem CN 0103 92 19, oraz kodem CN 0103 92 11, wraz z podaniem ich numerów identyfikacyjnych, numerów i dat wystawienia faktur, kopie faktur lub faktur VAT RR w podziale na świnie objęte kodem CN 0103 92 19, oraz CN 0103 92 11.

Stawki pomocy:

  1. Lochy – 0,34 EUR/kg (1,44 PLN/kg) masy tuszy;
  2. Inne świnie: różnica między ceną raportowaną przez Polskę w regionie, w którym zlokalizowane jest gospodarstwo producenta w tygodniu dostawy świń do ubojni i ceną rzeczywiście zapłaconą producentowi zgodnie z fakturą, ale nie więcej niż:
  1. 0,23 euro/kg (0,97 zł/kg) dla świń o masie tuszy do 93 kg;
  2. 0,34 euro/kg (1,44 zł/kg) dla świń o masie tuszy powyżej 93 kg, ale nie więcej niż 105 kg;
  3. 0,46 EUR/kg (1,94 zł/kg) dla świń o masie tuszy powyżej 105 kg.

Warunki przyznania pomocy;

  1. Świnie były utrzymywane na obszarze wymienionym w załączniku projektu rozporządzenia i podlegały restrykcjom w związku z ASF w jakimkolwiek okresie od 1 sierpnia do 30 listopada 2016 roku;
  2. Zwierzęta były obecne na obszarze kwalifikującym się do pomocy w dniu, w którym został on objęty restrykcjami, lub urodziły się i były chowane na tym obszarze po tym dniu;
  3. Zwierzęta zostały ubite od 1 sierpnia do 30 listopada 2016 roku;
  4. Producent nie skorzystał (w odniesieniu do tych samych sztuk) z pomocy państwa, ubezpieczeń, lub wkładu finansowego w ramach rozporządzenia nr 652/2014

Potwierdzenie kwalifikowalności producenta pod względem terytorialnym i czasowym będzie odbywać się na podstawie informacji pozyskiwanych przez dyrektora oddziału terenowego Agencji Rynku Rolnego od powiatowego lekarza weterynarii.

Wnioski wraz z wykazem dokumentów będą składane do Agencji Rynku Rolnego w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia. Środki finansowe będą wypłacane w terminie 21 dni od dnia wydania decyzji przez dyrektora oddziału terenowego ARR, ale nie później niż do dnia 30 września 2017 r.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Wybierz zawód: