Pozostałe

Komisja Europejska rozpoczęła 1 grudnia 2023 r. konsultacje publiczne w zakresie oceny dyrektywy Rady z 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego tzw. dyrektywy azotanowej. Do udziału w konsultacjach serdecznie zachęcamy wszystkich rolników.

ziarno

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 5 grudnia 2023 r. na wniosek KRIR, dotyczące zwiększenia środków przeznaczonych na udzielenie dopłat do sprzedanych zbóż i nasion oleistych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało informację, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ostatnich dniach wydawała odmowne decyzje w sprawie przyznania wsparcia do sprzedanych zbóż i roślin oleistych w celu zakończenia jedynie pierwszego etapu naboru wniosków, który odbył się w terminie 1 czerwca – 31 lipca 2023 r.

Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych (Dz. U. poz. 762 z późn. zm.) pomoc jest przyznawana według kolejności złożenia wniosków, do wysokości środków dostępnych w ramach tej pomocy. Ich wysokość została określona w art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) 2023/739 (środki z unijnej rezerwy rolnej) i równowartości tej kwoty pochodzącej z budżetu państwa oraz w art. 2 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (UE) 2023/1343 (środki z unijnej rezerwy rolnej) i dwukrotności tej kwoty pochodzącej z budżetu państwa. W sumie budżet na to wsparcie wyniósł ok. 800 mln zł.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie rolników tym wsparciem i wyczerpaniem ww. budżetu, Rada Ministrów w dniu 19 września br. przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1965), które wprowadza możliwość udzielenia pomocy tym producentom rolnym, którzy nie otrzymali pomocy w ramach mechanizmu unijnego (tj. na podstawie ww. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r.), a którzy spełnili kryteria jej przyznania.

Producenci rolni, którzy spełnili kryteria naboru i złożyli wnioski w pierwszym naborze, a nie otrzymali dopłat do sprzedanych zbóż i nasion oleistych w ramach mechanizmu unijnego, do 31 października br. mieli możliwość złożenia wniosku do ARiMR o pomoc pochodzącą ze środków z budżetu krajowego. Do końca grudnia br. Agencja wyda decyzje informujące o przyznaniu wsparcia oraz wypłaci środki pieniężne.

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej ARiMR:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-do-zboz-i-roslin-oleistych--odmowna-decyzja-dotyczaca-przyznania-pomocy-w-ramach-naboru-zakonczonego-31-lipca-umozliwia-rozpatrzenie-wniosku-zlozonego-do-31-pazdziernika

 

W odpowiedzi na wniosek z I posiedzenia KRIR VII kadencji w sprawie zmiany „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” w zakresie zwolnienia rolników kupujących nawóz naturalny od obowiązku sporządzenia Planu nawozowego >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 12 grudnia 2023 r., przekazało następujące wyjaśnienia:

pieniądze1

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 5. grudnia 2023 r. realizujące wniosek przyjęty na I Posiedzeniu Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji o zwiększenie limitu dofinansowania do kredytów rolniczych, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na internetowej platformie aplikacyjnej udostępniła współpracującym bankom na limit akcji kredytowej oraz środki na dopłaty do oprocentowania kredytów na utrzymanie płynności finansowej w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

W ramach limitu akcji kredytowej kredytów na utrzymanie płynności finansowej w wysokości 10 mld zł na dzień 5 grudnia 2023 r. udzielone zostały 67 133 kredyty na kwotę 8 313 540 363,35 zł.

Jednocześnie poinformowano, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwrócił się pismem z dnia 01.12.2023 do Prezesów banków udzielających przedmiotowe kredyty o podjęcie pilnych działań mających na celu przyspieszenie analizy złożonych wniosków oraz zawierania umów o kredyty „płynnościowe” w ramach zarezerwowanego limitu akcji kredytowej.

Resort rolnictwa poinformował, że zostały podjęte prace legislacyjne w zakresie wydłużenia okresu udzielania kredytów na utrzymanie płynności finansowej dla producentów rolnych do 30 czerwca 2024 r. z jednoczesnym zwiększeniem limitu akcji kredytowej do 12,5 mld zł.

gesi

 Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych z I Posiedzenia VII Kadencji, które odbyło się w dniu 22.11.2023r., wystąpił do Pana Mirosława Maliszewskiego Przewodniczącego Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o kontynuowanie prac mających na celu przyjęcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody dotyczącej wprowadzenia odszkodowań za szkody wyrządzone przez ptaki prawnie chronione. Proponowany w poprzedniej kadencji, przez grupę posłów pod przewodnictwem pana posła Zbigniewa Ziejewskiego, projekt ustawy postulował dokonanie zmian w ustawie o ochronie przyrody, uzupełniając obowiązujące przepisy o odpowiedzialności Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez gatunki będące pod ochroną, poprzez rozszerzenie zakresu o kategorię ptactwa prawnie chronionego. Podkreślić należy, że gospodarstwa rolne coraz częściej borykają się z problemami szkód wyrządzanych przez ptaki prawnie chronione,  przynoszących straty, za które nie przysługuje żadne odszkodowanie z uwagi na brak uwzględnienia rosnącej populacji ptactwa, będącego pod ochroną, jako gatunku za który odpowiedzialność ponosi Skarb Państwa.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com