Pozostałe

mrirwResort rolnictwa odpowiada na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych z dnia 11 lipca 2017 r., przy którym zostały przekazane wnioski zgłoszone w czasie obrad V Walnego Zgromadzenia Mazowieckiej Izby Rolniczej.

ksowKrajowa Rada Izb Rolniczych w ramach operacji pt. „Upowszechnianie wiedzy w zakresie innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich” planuje organizację 4 konferencji pt. „Reforma Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku”. Konferencje skierowane są do rolników, mieszkańców obszarów wiejskich, przedstawicieli izb rolniczych, samorządów i branżowych związków rolniczych. Omawiana tematyka jest skierowana bezpośrednio do przedstawicieli środowiska rolniczego, jako beneficjentów rozwoju obszarów wiejskich.

rolnicyrolnikomPomorska Izba Rolnicza uruchomiła serwis RolnicyRolnikom.pl w celu pomocy poszkodowanym przez różnego rodzaju kataklizmy i anomalia pogodowe. Bezpośrednim impulsem do jego powstania stały się wydarzenia w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku w Polsce.

krus

Odpowiadając na pismo Zarządu KRIR z dnia 8 sierpnia 2017 r., znak: KRIR/MR/W/900/2017 w sprawie zmian w przepisach dotyczących uprawnień emerytalnych, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił następujące wyjaśnienia:

Z dniem 1 października 2017 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2017 r. poz. 38), która obniża powszechny wiek emerytalny w Polsce do 60 lat dla kobiet i do 65 lat dla mężczyzn. Zasada ta dotyczy także rolników i domowników podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (DZ. U. z 2016 r. poz. 277 z późn. zm.)

Zgodnie z ww. ustaw z dnia  16 listopada 2016 r., od  1 października 2017 r. znikają z porządku prawnego takie świadczenia emerytalne w postaci częściowej emerytury, zarówno w systemie powszechnym jak i w systemie rolnym. Tracą one bowiem rację bytu, gdyż przysługiwały ubezpieczonym , którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego na podstawie obowiązujących obecnie przepisów, tj. kobietom po ukończeniu 62 lat, a mężczyznom po ukończeniu 65 lat, jeżeli legitymowali się odpowiednio długim stażem ubezpieczeniowym - kobiety 35 lat, a mężczyźni 40 lat. Po 1 października 2017 r. osoby będą bowiem juz w wieku emerytalnym.

Należy zaznaczyć, że na podstawie obecnie obowiązujących przepisów (do dnia 30 września 2017 r.) o częściową emeryturę mogli ubiegać się wyłącznie mężczyźni, ponieważ wiek emerytalny kobiet obecnie wynosi 61 lat i 3 miesiące (w Ill kwartale 2017 r.).

 Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, częściowa emerytura rolnicza przysługuje do osiągnięcia wieku emerytalnego. Po osiągnięciu wieku emerytalnego podlega z urzędu zamianie na emeryturę  rolniczą.  Częściową  emeryturę  rolniczą przyznaje się w wysokości   50%  emerytury  rolniczej, bez  względu na fakt  prowadzenia   lub nieprowadzenia działalności rolniczej przez emeryta. Natomiast z chwilą zamiany częściowej emerytury rolniczej na emeryturę rolniczą w związku z osiągnięciem wieku emerytalnego obowiązuje ogólna zasada, zawieszalności części uzupełniającej tego świadczenia, jeżeli emeryt nadal prowadzi działalność rolniczą. Może się więc  zdarzyć, że emeryt, który osiągnął wiek emerytalny a nie zaprzestał prowadzenia działalności rolniczej, po zamianie częściowej emerytury rolniczej na emeryturę rolniczą będzie otrzymywał do wypłaty tylko część składkową świadczenia, która będzie niższa niż częściowa emerytura rolnicza.

Uprzejmie wyjaśniam, że obecnie obowiązujące przepisy nie przewidują żadnej rekompensaty, ani dodatkowego wsparcia z tytułu zamiany częściowej emerytury rolniczej na emeryturę rolniczą w przypadku kontynuowania przez emeryta działalności rolniczej. Dlatego też brak jest podstaw do ustanowienia takich rekompensat dla tych emerytów, którym częściowa emerytura rolnicza zamieniona zostanie z urzędu od 1 października 2017 r. na emerytury rolnicze w związku z obniżeniem wieku emerytalnego. Ponadto nie można różnicować uprawnień emerytalnych rolników nabywających prawo do emerytury rolniczej po 1 października 2017 r., na tych którzy pobierali lub nie pobierali świadczenie w postaci częściowej emerytury przed tym dniem. Zasady zawieszalności wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej, określone w art. 28 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, powinny być jednakowe dla wszystkich emerytów rolnych.

Zgodnie z danymi przekazanymi przez KRUS, aktualnie Kasa wypłaca częściowe emerytury rolnicze 23 mężczyznom, którzy od 1 października 2017 roku nabędą prawo do emerytur rolniczych  i mogą mieć wstrzymaną wypłatę części uzupełniającej świadczenia. Przeciętna wysokość częściowej emerytury rolniczej wynosi 548,08 zł, a przeciętna wysokość części składkowej emerytury rolniczej, jaka będzie przysługiwała tym osobom po osiągnięciu wieku emerytalnego ( w przypadku zawieszenia wypłaty części uzupełniającej) wynosi 352,38 zł.

KRUS poinformował, iż dwóch emerytów ubezpieczonych było jako domownicy i po osiągnięciu wieku emerytalnego uzyskają oni prawo do emerytury rolniczej wypłacanej w pełnej wysokości, tj. część składkowa i część uzupełniająca. Do pozostałych 21 osób, w terminie do dnia 31 sierpnia br. Kasa wystosuje pisemną informację  dotyczącą  warunków, jakie należy spełnić, aby od 1 października emerytura rolnicza wypłacana była w pełnej wysokości. W załączeniu przekazujemy wzór takiej informacji oraz szczegółowe zestawienie wypłacanych częściowych emerytur rolniczych.

Treść pisma z załącznikami do pobrania >>>

pszczolaZarząd KRIR, mając na uwadze wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej, zwrócił się do ministra rolnictwa i rozwoju wsi z wnioskiem o uwzględnienie w ramach PROW 2014-2020 specjalnego wsparcia dla rodzin pszczelich.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Wybierz zawód: