Pozostałe

konferencja KRUS 27.03.1927 marca w Centrali KRUS odbyła się konferencja Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego dr Aleksandry Hadzik na temat kampanii prewencyjnej „Nie daj się wkręcić”, połączona z wręczeniem nagród dla publicystów biorących udział w konkursie „W rolnictwie można pracować bezpieczniej”. W konferencji udział wzięła Dyrektor Biura Zarządu KRIR Katarzyna Szczepaniak.

W dniu 14 lutego 2019 r. Zarząd KRIR na wniosek Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie możliwości stosowania nawozów azotowych przed 1 marca. W odpowiedzi z dnia 19 marca 2019 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje co następuje:

"Wprowadzenie nowych terminów stosowania nawozów płynnych i stałych jest skutkiem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z dnia 20 listopada 2014 r. w sprawie C-356/13, zgodnie z którym dotychczas obowiązujące w Polsce przepisy w tym zakresie nie gwarantowały wystarczającego poziomu ochrony wód wynikającego ze stosowania przepisów dyrektywy Rady z dnia 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanym i przez azotany pochodzenia rolniczego (91/676/EWG) tzw. dyrektywy azotanowej. Komisja Europejska uznała, że dotychczas stosowany w Polsce zakaz stosowania nawozów niezależnie od warunków klimatycznych i stanu gleby od początku grudnia do końca lutego, nie jest zgodny z art. 5 ust. 4 lit. a) dyrektywy azotanowej w związku z ust. 1 pkt 1 załącznika III do niej. Jej zdaniem uwzględniając warunki klimatyczne panujące w Polsce należało zakazać rolnikom użycia nawozów w okresie, gdy rośliny nie znajdują się w fazie wzrostu i nie wchłaniają azotu. Komisja Europejska, kierując się wynikami prac naukowo-badawczych wskazała, że okres wegetacji roślin w Polsce trwa od 180 do 220 dni, rozpoczynając się pod koniec marca lub na początku kwietnia i kończąc pod koniec października lub na początku listopada.

Uwzględniając powyższe, w wydanym na podstawie art. 106 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2018 r. poz. 2268) programie azotanowym obowiązują określone zasady stosowania nawozów zawierających azot, obejmujące również nawozy naturalne, uwzględniające potrzebę ochrony wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Program azotanowy wskazuje, że na gruntach ornych nawozy naturalne stosuje się w terminie od 1 marca do 20 października dla nawozów naturalnych płynnych (dla niektórych gmin do 15 października lub 25 października) oraz od 1 marca do 31 października - dla nawozów naturalnych stałych. Na trwałych użytkach zielonych nawozy inne niż nawozy naturalne stałe stosuje się w terminie od 1 marca do 31 października, a nawozy naturalne stałe w terminie od 1 marca do 30 listopada. Powyższe związane jest z długością okresu wegetacyjnego roślin panującą w danym obszarze, a do zastosowania takiego podejścia zobowiązuje wyrok TSUE w sprawie C-356/13.

Jednocześnie należy wskazać, iż zgodnie z obowiązującym stanem prawnym wiodące w sprawie wdrażania dyrektywy azotanowej w Polsce jest Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (MGMiŻŚ).

Ponadto, mając na uwadze zapewnienie właściwych warunków do produkcji roślinnej w regionach, w których wegetacja roślin rozpoczyna się wcześniej, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zwróci się do MGMiŻŚ z prośbą o przeprowadzenie analiz w zakresie możliwości zmiany wiosennych terminów stosowania nawozów, odpowiednio do warunków panujących w danym regionie."

tpz6Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministra Środowiska z prośbą o interpretację pojęcia „obiekt produkcyjny” w kontekście ust. 3 art. 45 ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz. U. 2018 poz.. 2033 t.j.).

grunty2Ruszają ubezpieczenia upraw i zwierząt gospodarskich z dopłatami z budżetu państwa. Zgodnie z regulacjami unijnymi wprowadzonymi w 2010 roku pełna pomoc z budżetu państwa  uruchamiana  na podstawie programów  w  razie wystąpienia niekorzystnych zjawisk atmosferycznych przysługuje tylko tym rolnikom, którzy ubezpieczyli co najmniej połowę upraw lub zwierząt gospodarskich.  W 2019 roku na dopłaty do ubezpieczeń przeznaczonych zostało 630 mln złotych.

doradztwoZarząd KRIR, realizując wniosek przyjęty podczas XV Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji w dniu 25 lutego 2019 r., zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskiem o zwolnienie rolników, którzy realizują program rolno – środowiskowy z dodatkowych wymogów w związku z objęciem całego kraju OSN-ami.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com