Pozostałe

pieniądze adobeStock1 grudnia Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła realizację płatności końcowych w ramach tegorocznej kampanii dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW. Na ich wypłatę ma czas do końca czerwca 2023 r. Łącznie z zaliczkami, które były wypłacane od 17 października do 30 listopada, do połowy grudnia w ramach dopłat bezpośrednich i obszarowych z PROW za 2022 r. na konta rolników trafiło 13,21 mld zł.

ekologo nowe

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi przyjął w dniu 30 listopada 2022 r.  Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021-2030.

Jest to dokument, który ma doprowadzić do spełnienia wymagań Komisji Europejskiej w zakresie strategii „Od pola do stołu” oraz strategii na rzecz Bioróżnorodności 2030 w zakresie rolnictwa ekologicznego, tj. rozwój produkcji ekologicznej, w tym rozwój rynku produktów ekologicznych w Polsce oraz przeznaczenie do 2030 r. co najmniej 7% powierzchni użytków rolnych na uprawy objęte systemem produkcji ekologicznej.

Celem Planu jest podwojenie do 2030 r. powierzchni użytków rolnych objętych tym systemem w stosunku do roku 2019 oraz dążenie do osiągnięcia ponad miliona hektarów tej powierzchni.

Poniżej link do informacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ramowego Planu Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2021-2030:

Ramowy Plan>>>

 

e wniosek

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z dnia 26 października 2022 r. w związku z wnioskiem przyjętym podczas XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych VI Kadencji w dniu 29 września 2022 r. w sprawie rozszerzenia aplikacji eWniosekPlus o formę mobilną, resort rolnictwa przekazał pismem z 30 listopada 2022 r. poniższe wyjaśnienia.

Głównym zadaniem aplikacji eWniosekPlus jest umożliwienie złożenia wniosku o przyznanie płatności, w tym szczególności płatności obszarowych. Podstawową funkcjonalnością służącą temu celowi jest możliwość graficznego przedstawienia powierzchni gruntów objętych wnioskiem o przyznanie wsparcia. Deklarowanie poszczególnych działek rolnych odbywa się przez ręczne wyrysowanie granic upraw na dedykowanej mapie cyfrowej. Dane graficzne przedstawiające granice poszczególnych upraw powinny być nanoszone przez użytkowników precyzyjnie i w sposób niebudzący wątpliwości, gdyż wyznaczona przez nie powierzchnia stanowi podstawę wniosku o przyznaje płatności i ma decydujący wpływ na ich wysokość.

Z uwagi na wskazaną powyżej specyfikę aplikacji eWniosekPlus, priorytetem przy rozbudowie tego narzędzia jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkowników, włączając w to ograniczenie ryzyka popełniania błędów przy wprowadzaniu danych graficznych. W opinii Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która odpowiada za przygotowanie i obsługę aplikacji, jej mobilna wersja, przy zachowaniu wszystkich niezbędnych funkcjonalności (w szczególności odpowiednie skalowania obrazu) mogłaby powodować m.in. zwiększenie poziomu błędów popełnianych przez użytkowników.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także fakt, że od 2023 r. aplikacja eWniosekPlus musi zostać dostosowana w sposób uwzględniający nowe funkcjonalności związane z wdrażaniem Planu Strategicznego WPR, ARiMR poinformowała, że obecnie skupia się na rozwijaniu aplikacji w dotychczasowej postaci, podejmując działania, aby była ona przede wszystkim bezpieczna, funkcjonalna i intuicyjna. Aplikacja jest systematycznie rozwijana na podstawie zdobywanych doświadczeń, w szczególności w zakresie poprawy ergonomii i innych usprawnień.

Niezależnie od powyższego należy poinformować, że od 2018 r. wszyscy użytkownicy aplikacji eWniosekPlus mogą korzystać z niej na urządzeniach mobilnych (telefon, tablet), logując się za pośrednictwem dedykowanych przeglądarek internetowych, dzięki czemu zapewniony jest stały i mobilny dostęp do aplikacji.

pole3

W odpowiedzi na kolejne wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 2 listopada 2022 r. w sprawie wymogów praktyki Zróżnicowana struktura upraw w ramach ekoschematu Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi określonych w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027), resort rolnictwa poinformował, co następuje.

W zakresie wymogu ww. praktyki ograniczającego łączny udział zbóż i rzepaku do 65% w strukturze zasiewów, uprzejmie zawiadamiam, że zgodnie z informacją podaną w piśmie znak DPB.bk.543.24.2022 z dnia 27 września 2022 r., Ministerstwo podjęło rozmowy z Komisją Europejską zmierzające do zmiany Planu Strategicznego polegającej na wyłączeniu rzepaku z ww. wymogu. Zmiany PS WPR 2023-2027 wymagają bowiem zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

W zakresie propozycji oddzielnego potraktowania ziemniaków i buraków cukrowych w ramach wymogu ww. praktyki mającego na celu ograniczenie udziału upraw mających ujemny wpływ na bilans materii organicznej do 30% w strukturze zasiewów (tj. niezależnego udziału tych roślin do 30%), należy mieć na uwadze przede wszystkim cel praktyki, jakim jest poprawa jakości gleby i potrzeba odbudowy materii organicznej poprzez wzbogacenie struktury upraw o gatunki roślin, które wpływają na dodatni bilans materii organicznej. W związku z tym, w celu ograniczenia w strukturze upraw roślin mających degradujący wpływ na substancję organiczną gleby, wprowadzono w wyniku konsultacji publicznych oraz negocjacji z Komisją Europejską limit 30% dla takich upraw. Rośliny okopowe zostały potraktowane łącznie na podstawie współczynników degradacji gleby. Zdaniem ekspertów, uprawa ziemniaków oraz buraków prowadzi do zmniejszenia zawartości próchnicy w glebie. Ich sposób uprawy – w szerokie rzędy, międzyrzędowe zabiegi pielęgnacyjne oraz późne zakrycie międzyrzędzi – zwiększa mineralizację próchnicy i nasila erozję. Dlatego, w wyniku analizy wniosku dotyczącego zastosowania limitu udziału ziemniaków i buraków do 30% oddzielnie w ramach praktyki Zróżnicowana struktura upraw, obecnie wprowadzenie takiego rozwiązania nie jest przewidywane. Tym bardziej, że w świetle stanowiska Komisji Europejskiej, zmiany prowadzące do obniżenia ambicji środowiskowych nie mogą zostać zaakceptowane.

W zakresie wymogu ww. praktyki dotyczącego udziału trzeciej, najmniejszej uprawy, który nie może być mniejszy niż 10%, uprzejmie informuję, że Ministerstwo podjęło rozmowy z Komisją Europejską, mające na celu zmianę polegającą na tym, aby procentowy udział (10%) trzeciej uprawy stosować nie tylko do trzeciej uprawy, ale odpowiednio do trzeciej i pozostałych upraw, o ile takie występują w gospodarstwie.

Takie doprecyzowanie służy celowi praktyki - większemu zróżnicowaniu upraw w gospodarstwie i ograniczeniu monokultur na gruntach ornych. W chwili obecnej opracowany został projekt uchwały zawierający zmiany w tym zakresie, który ma zostać przekazany pod obrady Komitetu Monitorującego PS WPR.

paragraf

Odpowiadając na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych z 25 października 2022 r. Prezes UOKiK poinformował pismem z 30 listopada 2022 r., że wszczął postępowanie wyjaśniające, mające na celu wstępne ustalenie, czy w związku z działalnością przedsiębiorców zajmujących się produkcją i obrotem nawozami mineralnymi mogło dojść do naruszenia przepisów ww. Ustawy uzasadniającego wszczęcie postępowania antymonopolowego, w tym ustalenie, czy sprawa ma charakter antymonopolowy.

W toku przedmiotowego postępowania wyjaśniającego Prezes UOKiK skierował do kilkudziesięciu przedsiębiorców zajmujących się produkcją oraz obrotem nawozami mineralnymi wezwania do udzielenia szczegółowych informacji i przekazania dokumentów. Mając na uwadze znaczący stopień skomplikowania i złożoność przedmiotowej sprawy należy wskazać, że obecnie trwają niezbędne analizy ekonomiczne obszernych danych przekazanych przez przedsiębiorców.

Mając na uwadze powyższe UOKIK wskazał, że przedmiotem zainteresowania Prezesa UOKiK są m.in. zachowania podmiotów zajmujących się produkcją nawozów mineralnych, zatem pomocne byłoby szczegółowe opisanie działań przedsiębiorców, które w ocenie rolników mogą stanowić praktyki ograniczające konkurencję, a takie przekazanie ewentualnych dowodów, które mogą zostać wykorzystane w prowadzonym przez Prezesa UOKiK postępowaniu.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com