Pozostałe

kominy 1

Przypominamy, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin składania deklaracji dotyczących źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Obowiązek dotyczy wszystkich właścicieli budynków i budowli posiadających źródła ciepła.

Wynika on z ustawy z dnia 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 2127), która daje podstawę prawną do utworzenia Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Centralna Ewidencja będzie tworzyła rejestr wszystkich źródeł ciepła lub źródeł spalania paliw, które w swojej mocy cieplnej nie przekraczają 1 MW.

Ewidencja obejmuje budynki mieszkalne, rekreacyjne oraz budynki związane z produkcją rolniczą, określone jako „budynki gospodarstw rolnych, szklarnie, tunele foliowe, zbiorniki, silosy i budynki / lokale magazynowe, budynki garaży, budynki/lokale biurowe”.

W przypadku rolników posiadających

Deklaracje  można składać:

1) w formie elektronicznej przez Internet wykorzystując do tego aplikację na stronie https://ceeb.gov.pl,  

2) w formie papierowej - wypełniony dokument należy  wysłać listem za pośrednictwem poczty albo złożyć osobiście we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta (zgodnie z lokalizacją budynku).

Deklaracje w wersji papierowej są dostępne do pobrania:

Deklaracja dot. budynków mieszkalnych (formularz A)

Deklaracja dot. budynków mieszkalnych (formularz B)

Formularz A – dotyczy budynków i lokali mieszkalnych

Formularz B – budynków i lokali niemieszkalnych

Osoby posiadające zarówno obiekty mieszkalne jak i niemieszkalne zobowiązane są do złożenia obydwu formularzy.

Więcej informacji znajduje się na stronie CEEB.

ZaproszenieKrajowa Rada Izb Rolniczych zaprasza na dwie imprezy promocyjne:

wieprzowina (8)

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 24 kwietnia 2022 r.  odnośnie wprowadzenia zmian w przepisach dotyczących rolniczego handlu detalicznego, tak aby rolnik mógł we własnym gospodarstwie ubić tygodniowo 5 sztuk trzody chlewnej w warunkach jak na własne potrzeby a z przeznaczeniem na rolniczy handel detaliczny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało 26 maja 2022 r. obszerne wyjaśnienia w sprawie zasad pozyskiwania surowców mięsnych na potrzeby RHD:

Przepisy prawa Unii Europejskiej (1) stanowią, że ubój zwierząt gospodarskich kopytnych, w tym świń, przeprowadzany w celu wprowadzenia na rynek pozyskanego mięsa, powinien odbywać się, co do zasady, w zatwierdzonej rzeźni. Wymóg ten obowiązuje także w odniesieniu do mięsa wprowadzanego na rynek w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), który jest formą handlu detalicznego. W przypadku świń odstępstwa od wymogu uboju zwierząt w rzeźni dotyczą wyłącznie uboju z konieczności przeprowadzanego, np. w gospodarstwie, lub na pastwisku, w sytuacji gdy zdrowe zwierzę miało wypadek uniemożliwiający jego transport do rzeźni. Mięso pozyskane z takiego uboju, jeżeli zostało ocenione jako zdane do spożycia przez ludzi przez urzędowego lekarza weterynarii w rzeźni, może być wprowadzane na rynek, m. in. w ramach RHD. Pewnego rodzaju odstępstwem od tego wymogu jest możliwość uboju zwierząt agresywnych (stanowiących zagrożenie dla osób obsługujących), w tym świń, w miejscu ich pochodzenia, pod pewnymi, ściśle określonymi, warunkami i przy wykorzystaniu specjalnych jednostek przewoźnych zintegrowanych z rzeźnią stacjonarną.

Wymogi z zakresu bezpieczeństwa żywności dotyczące uboju zwierząt w rzeźni, ustalone na poziomie UE, mają na celu przede wszystkim zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia konsumentów, a także m. in. umożliwienie wolnego handlu mięsem pozyskanym z ubitych zwierząt (oraz żywności wyprodukowanej z tego mięsa) na terenie UE, zapewnienie dobrostanu zwierząt podczas uboju oraz zapobieganie występowaniu lub rozprzestrzenianiu się chorób zakaźnych zwierząt. Jakiekolwiek odstępstwa od tego wymogu, aby mogły być wprowadzone, musiałyby najpierw zostać uznane za zasadne przez pozostałe państwa członkowskie UE (w tym zawierać przesłanki uzasadniające potrzebę ich wprowadzenia), a następnie zaakceptowane przez organy UE, tj. Parlament Europejski, Radę UE oraz Komisję Europejską.

Jednocześnie należy mieć na uwadze, że w przepisach UE z zakresu bezpieczeństwa żywności przewidziano możliwość zastosowania przez państwa członkowskie UE pewnego rodzaju odstępstw w odniesieniu do rzeźni, tj. krajowych środków dostosowujących. Takiego rodzaju środki zostały wdrożone w polskim porządku prawnym w odniesieniu do rzeźni o małej zdolności produkcyjnej (2) oraz rzeźni o małej zdolności produkcyjnej położonych na terenie gospodarstw, tzw. „rzeźni rolniczych” (3). Dla takich zakładów określono w prawie krajowym mniej rygorystyczne wymogi w zakresie konstrukcji, rozplanowania i wyposażenia zakładów w porównaniu z wymogami unijnymi mającymi zastosowanie do rzeźni prowadzących ubój na dużą skalę.

Na szczególną uwagę zasługują przepisy krajowe (3) wdrażające krajowe środki dostosowujące dla rzeźni rolniczych, które weszły w życie w 2020 r. Na podstawie tych przepisów rzeźnie rolnicze mogą korzystać z wielu uproszczeń strukturalnych, w tym mogą się składać nawet z jednego pomieszczenia. Mogą być w nich ubijane zwierzęta należące do rolnika prowadzącego daną rzeźnię oraz zwierzęta należące do innych rolników z tego samego powiatu lub z powiatów sąsiednich. Można w nich również dokonywać, pod pewnymi warunkami, rozbioru mięsa. Rolnicy prowadzący rzeźnie rolnicze mogą zbywać pozyskane w nich mięso innym podmiotom lub zakładom – bez ograniczeń obszarowych, a także wprowadzać je na rynek lub wykorzystać do produkcji żywności w ramach różnych form działalności, w tym w ramach RHD.

Podsumowując, postulowana zmiana przepisów nie może zostać zrealizowana poprzez zmianę przepisów krajowych dotyczących RHD, lecz wymagałaby zmiany przepisów prawa UE, a co za tym idzie uzyskać poparcie innych państw członkowskich UE i organów UE, co nie jest aktualnie przewidywane.

Ponadto, rolnicy zainteresowani prowadzeniem uboju świń w gospodarstwie w celu wprowadzenia na rynek pozyskanego mięsa, np. w ramach RHD, mogą rozważyć założenie własnej rzeźni, np. rzeźni rolniczej, i tym samym skorzystać z wdrożonych w przepisach krajowych uproszczeń w zakresie wymogów strukturalnych.

Podstawa prawna:

(1) rozporządzenie (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiające szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14)

(2) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej (Dz. U. z 2020r. poz. 1287)

(3) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie niektórych wymagań weterynaryjnych, jakie powinny być spełnione przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego w rzeźniach o małej zdolności produkcyjnej, położonych na terenie gospodarstw (Dz. U. z 2020r. poz. 56)

Image0001223 maja 2022 r. odbyło się XII posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VI kadencji. Wśród najważniejszych punktów statutowych obrad samorządu rolniczego znalazło się zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności KRIR za 2021 rok, a także udzielenie Zarządowi KRIR absolutorium za 2021 rok. Stosowne uchwały w tej sprawie zatwierdzone zostały w drodze głosowań, w trakcie których obecni Członkowie KRIR wyrazili poparcie dla dotychczasowych działań Zarządu KRIR.

pieniadze2

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 29 kwietnia 2022 r. o zmianę sposobu waloryzacji emerytur rolniczych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że analizowana jest możliwość zmiany zasad ustalania waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych jeszcze w tym roku.

Poniżej zamieszczamy pełną informacji w sprawie tegorocznej waloryzacji emerytur i rent rolniczych przedstawioną przez resort rolnictwa 24 maja 2022 r..

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com