Pozostałe

żubr

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 29 grudnia 2023 r. do Ministra Klimatu i Środowiska o zmianę przepisów dotyczących szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzęta chronione.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. poz. 645 z późniejszymi zmianami) oględzin dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, jednak nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku.

Natomiast jeżeli chodzi o szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych termin wykonania oględzin wynosi 7 dni. Na terenie powiatu drawskiego występuje duża populacja żubrów, które powodują znaczne straty w uprawach. Populacja tego gatunku zwiększa się intensywnie powodując jednocześnie coraz większe straty. Równocześnie na tym samym terenie występują straty spowodowane przez zwierzynę płową. Rozbieżność terminów uniemożliwia równoczesne szacowanie strat przez wszystkie upoważnione do tego organy, a w miarę upływu czasu wyodrębnienie czynnika odpowiedzialnego za szkodę staje się trudniejsze. Dlatego tak istotne jest szybkie zawiadomienie o szkodzie i niezwłoczne jej oszacowanie. W ocenie rolników terminy szacowania strat w obu przypadkach powinny być tożsame.

Problem szkód powodowanych przez zwierzęta chronione występuje na wielu obszarach kraju. Dlatego Zarząd KRIR wystąpił o zmianę przepisów i skrócenie czasu oczekiwania na oględziny do 7 dni.

IMG 7504W dniu 19 grudnia 2023 r. w siedzibie KRIR w Parzniewie, odbyło się II posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji. Gośćmi posiedzenia byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mirosław Maliszewski, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ryszard Zarudzki, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Jan Białkowski oraz  Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem Katarzyna Banasik.

Członkowie KRIR wraz z gośćmi omówili sytuację na rynkach rolnych oraz podkreślili potrzebę rozwiązania problemów spowodowanych napływem produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Zapoznano się również z aktualnym stanem zagospodarowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Podczas posiedzenia przyjęto trzy uchwały dotyczące:

  1. budżetu KRIR na 2024 r.,
  2. w sprawie stanowiska dotyczącego zwiększenia kompetencji izb rolniczych
  3. w sprawie po utworzenia nadzwyczajnej komisji problemowej do spraw nowelizacji ustawy o izbach rolniczych.
IMG 7508  IMG 7510 IMG 7505 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wyraziła stanowisko, iż wobec zmian, które zaszły w Polsce od czasu reaktywacji izb rolniczych w wolnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmieniających się potrzeb społeczności wiejskiej i konieczności większego decydowania o sprawach najistotniejszych dla polskich rolników, konieczne jest przyznanie izbom rolniczym nowych kompetencji, które pozwolą na zwiększenie wpływu samorządu rolniczego, czyli jedynego, ustawowego reprezentanta wszystkich polskich rolników, na najważniejsze decyzje w zakresie obszarów wiejskich. Dlatego Krajowa Rada Izb Rolniczych wniosła do Rady Ministrów o rozpoczęcie prac nad nowelizacją ustawy o izbach rolniczych, celem zwiększenia kompetencji izbom rolniczym oraz Krajowej Radzie Izb Rolniczych.

Komisja Europejska rozpoczęła 1 grudnia 2023 r. konsultacje publiczne w zakresie oceny dyrektywy Rady z 12 grudnia 1991 r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego tzw. dyrektywy azotanowej. Do udziału w konsultacjach serdecznie zachęcamy wszystkich rolników.

ziarno

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych z 5 grudnia 2023 r. na wniosek KRIR, dotyczące zwiększenia środków przeznaczonych na udzielenie dopłat do sprzedanych zbóż i nasion oleistych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazało informację, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ostatnich dniach wydawała odmowne decyzje w sprawie przyznania wsparcia do sprzedanych zbóż i roślin oleistych w celu zakończenia jedynie pierwszego etapu naboru wniosków, który odbył się w terminie 1 czerwca – 31 lipca 2023 r.

Zgodnie z § 6 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie realizacji przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zadań związanych z ustanowieniem środka wsparcia w sytuacjach nadzwyczajnych dla sektorów zbóż i nasion oleistych (Dz. U. poz. 762 z późn. zm.) pomoc jest przyznawana według kolejności złożenia wniosków, do wysokości środków dostępnych w ramach tej pomocy. Ich wysokość została określona w art. 2 ust. 1 lit. b rozporządzenia Komisji (UE) 2023/739 (środki z unijnej rezerwy rolnej) i równowartości tej kwoty pochodzącej z budżetu państwa oraz w art. 2 ust. 1 lit. c rozporządzenia Komisji (UE) 2023/1343 (środki z unijnej rezerwy rolnej) i dwukrotności tej kwoty pochodzącej z budżetu państwa. W sumie budżet na to wsparcie wyniósł ok. 800 mln zł.

Ze względu na bardzo duże zainteresowanie rolników tym wsparciem i wyczerpaniem ww. budżetu, Rada Ministrów w dniu 19 września br. przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 1965), które wprowadza możliwość udzielenia pomocy tym producentom rolnym, którzy nie otrzymali pomocy w ramach mechanizmu unijnego (tj. na podstawie ww. przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 kwietnia 2023 r.), a którzy spełnili kryteria jej przyznania.

Producenci rolni, którzy spełnili kryteria naboru i złożyli wnioski w pierwszym naborze, a nie otrzymali dopłat do sprzedanych zbóż i nasion oleistych w ramach mechanizmu unijnego, do 31 października br. mieli możliwość złożenia wniosku do ARiMR o pomoc pochodzącą ze środków z budżetu krajowego. Do końca grudnia br. Agencja wyda decyzje informujące o przyznaniu wsparcia oraz wypłaci środki pieniężne.

Szczegółowe informacje znajdują się również na stronie internetowej ARiMR:

https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-do-zboz-i-roslin-oleistych--odmowna-decyzja-dotyczaca-przyznania-pomocy-w-ramach-naboru-zakonczonego-31-lipca-umozliwia-rozpatrzenie-wniosku-zlozonego-do-31-pazdziernika

 

W odpowiedzi na wniosek z I posiedzenia KRIR VII kadencji w sprawie zmiany „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” w zakresie zwolnienia rolników kupujących nawóz naturalny od obowiązku sporządzenia Planu nawozowego >>>, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, pismem z dnia 12 grudnia 2023 r., przekazało następujące wyjaśnienia:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com