Pozostałe

sarna

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 4 stycznia 2024 roku do Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie zmiany przepisów dotyczących zgłaszania, szacowania i wypłaty odszkodowań za szkody łowieckie.

Samorząd rolniczy oceniając dotychczas istniejący system rozwiązań prawnych, dotyczących szkód łowieckich stwierdza, że jest on niedostatecznie skuteczny. Częste zmiany rozporządzeń w tym zakresie powodują destabilizację relacji rolnik-myśliwy. Proponujemy rozważenie wprowadzenia funduszu gwarancyjnego, który byłby finansowany ze środków budżetu państwa i kół łowieckich.

Wnioskujemy również o utworzenie ogólnopolskiego portalu internetowego służącego zgłaszaniu przez rolników szkód łowieckich. Rolnik, zgłaszając szkodę na takim portalu, powinien wybrać województwo, powiat, gminę, miejscowość oraz numer działki na której wystąpiła szkoda oraz określić rodzaj szkody. Podawałby również swoje dane kontaktowe. Po zatwierdzeniu takiego zgłoszenia informacja o szkodzie powinna automatycznie trafić na skrzynkę odbiorczą koła łowieckiego, będącego dzierżawcą danego obwodu łowieckiego lub, w przypadku terenów nie przydzielonych do obwodów łowieckich, na skrzynkę odbiorczą właściwego terytorialnie Zarządu Województwa. Uprości to całą procedurę zgłoszeń oraz pozwoli na uniknięcie sytuacji w których koła łowieckie unikają przyjmowania zgłoszeń. W przypadku wdrożenia takiego systemu rolnik nie będzie musiał znać adresów łowczych kół posiadających obwody łowieckie na jego działkach, nie będzie musiał drukować odpowiednich formularzy służących zgłaszaniu szkód i nie będzie ponosił kosztów związanych z usługą pocztową odnośnie doręczenia zgłoszenia szkody. A przede wszystkim wyeliminuje to sytuację nie odbierania poczty i nie przyjmowania zgłoszeń przez koła.

W odpowiedzi na wniosek z I posiedzenia KRIR >>> w sprawie podjęcia działań mających na celu zabezpieczenie przyszłości krajowej gospodarki wodnej i opracowanie Planu Krajowej Gospodarki Wodnej w Polsce oraz powołanie komisji do opracowania tego planu, Ministerstwo Infrastruktury pismem z dnia 28 grudnia 2023 r., informuje co następuje:

krus

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 29 grudnia 2023 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznego rolników w zakresie prawa do zasiłku chorobowego dla kobiet w ciąży.

Zgodnie z art. 14 ust.1 i 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2023 r., poz. 208 z późn.zm.) zasiłek chorobowy przysługuje osobie ubezpieczonej, która wskutek choroby jest niezdolna do pracy nieprzerwanie przez co najmniej 30 dni, jednak nie dłużej niż 180 dni. Ubezpieczony ma jednak prawo ubiegania się o zasiłek chorobowy w przedłużonym okresie, jednakże zobowiązany jest złożyć w placówce KRUS wniosek oraz druk N-14 wypełniony przez lekarza prowadzącego. Następnie komisja lekarska powołana przez KRUS określa dalszą niezdolność do pracy i tym samym możliwość ubiegania się o dalszy okres zasiłkowy. W przypadku kobiet w ciąży taka procedura jest co najmniej uciążliwa, ponieważ ciąża trwa 40 tygodni, czyli 270 dni.

Jedocześnie kobiety w ciąży przebywające na zwolnieniu lekarskim w ramach ZUS mogą pobierać zasiłek chorobowy przez maksymalnie 270 dni, czyli tyle ile trwa ciąża i nie muszą składać dodatkowych wniosków, ani stawiać się na komisję lekarską, by kontynuować L4.

Wobec tego samorząd rolniczy wystąpił o zmianę przepisów w taki sposób, aby w przypadku kobiet w ciąży ubezpieczonych w KRUS płatny zasiłek chorobowy przysługiwał od dnia rozpoczęcia niezdolności do pracy do momentu rozwiązania, bez zbędnej procedury składania wniosku i stawania przed komisją po upływie 180 dni, tak jak ma to miejsce w przypadku kobiet ubezpieczonych w ZUS.

żubr

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił 29 grudnia 2023 r. do Ministra Klimatu i Środowiska o zmianę przepisów dotyczących szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez zwierzęta chronione.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 lutego 2018 r. w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową (Dz. U. poz. 645 z późniejszymi zmianami) oględzin dokonuje się niezwłocznie po otrzymaniu wniosku, jednak nie później niż w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku.

Natomiast jeżeli chodzi o szkody wyrządzone przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych termin wykonania oględzin wynosi 7 dni. Na terenie powiatu drawskiego występuje duża populacja żubrów, które powodują znaczne straty w uprawach. Populacja tego gatunku zwiększa się intensywnie powodując jednocześnie coraz większe straty. Równocześnie na tym samym terenie występują straty spowodowane przez zwierzynę płową. Rozbieżność terminów uniemożliwia równoczesne szacowanie strat przez wszystkie upoważnione do tego organy, a w miarę upływu czasu wyodrębnienie czynnika odpowiedzialnego za szkodę staje się trudniejsze. Dlatego tak istotne jest szybkie zawiadomienie o szkodzie i niezwłoczne jej oszacowanie. W ocenie rolników terminy szacowania strat w obu przypadkach powinny być tożsame.

Problem szkód powodowanych przez zwierzęta chronione występuje na wielu obszarach kraju. Dlatego Zarząd KRIR wystąpił o zmianę przepisów i skrócenie czasu oczekiwania na oględziny do 7 dni.

IMG 7504W dniu 19 grudnia 2023 r. w siedzibie KRIR w Parzniewie, odbyło się II posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych VII kadencji. Gośćmi posiedzenia byli: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Czesław Siekierski, Przewodniczący Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Mirosław Maliszewski, Zastępca Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Ryszard Zarudzki, Zastępca Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Jan Białkowski oraz  Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarowania Zasobem Katarzyna Banasik.

Członkowie KRIR wraz z gośćmi omówili sytuację na rynkach rolnych oraz podkreślili potrzebę rozwiązania problemów spowodowanych napływem produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. Zapoznano się również z aktualnym stanem zagospodarowania nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Podczas posiedzenia przyjęto trzy uchwały dotyczące:

  1. budżetu KRIR na 2024 r.,
  2. w sprawie stanowiska dotyczącego zwiększenia kompetencji izb rolniczych
  3. w sprawie po utworzenia nadzwyczajnej komisji problemowej do spraw nowelizacji ustawy o izbach rolniczych.
IMG 7508  IMG 7510 IMG 7505 

Krajowa Rada Izb Rolniczych wyraziła stanowisko, iż wobec zmian, które zaszły w Polsce od czasu reaktywacji izb rolniczych w wolnej Rzeczypospolitej Polskiej oraz zmieniających się potrzeb społeczności wiejskiej i konieczności większego decydowania o sprawach najistotniejszych dla polskich rolników, konieczne jest przyznanie izbom rolniczym nowych kompetencji, które pozwolą na zwiększenie wpływu samorządu rolniczego, czyli jedynego, ustawowego reprezentanta wszystkich polskich rolników, na najważniejsze decyzje w zakresie obszarów wiejskich. Dlatego Krajowa Rada Izb Rolniczych wniosła do Rady Ministrów o rozpoczęcie prac nad nowelizacją ustawy o izbach rolniczych, celem zwiększenia kompetencji izbom rolniczym oraz Krajowej Radzie Izb Rolniczych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com