Sprawozdania z prac

1-2 czerwca 2017 r. w Centrum Targowo-Kongresowym Ptak Warsaw Expo w podwarszawskim Nadarzynie odbyło się posiedzenie izb rolniczych krajów Grupy Wyszehradzkiej przy okazji posiedzenia Ministrów Rolnictwa krajów grupy V4 oraz Słowenii, Bułgarii i Rumunii. Posiedzenie zakończyło się podpisaniem wspólnego komunikatu oraz listu do Komisarza ds. rolnictwa i rozwoju wsi w Komisji Europejskiej Phil`a Hogan`a w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych. Gościem posiedzenia był Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ryszard Zarudzki. Przedstawiciele izb rolniczych z Czech, Polski, Słowacji i Węgier omówili sytuację związaną z zawieszeniem stosowania neonikotynoidów w rzepaku. Przedstawiciele izb rolniczych V4 dyskutowali również nad przyszłością Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Bazując na założeniach Deklaracji Bratysławskiej podpisanej przez reprezentantów izb rolniczych państw V4, Chorwacji, Estonii i Litwy 31 marca 2017, przedstawiciele izb rolniczych krajów V4 podkreślili, że WPR jest głównym fundamentem Unii Europejskiej i realizuje szeroki zakres celów publicznych. Poruszono również temat możliwych scenariuszy po zniesieniu kwot cukrowych.

Wydarzeniem otwierającym ten okres sprawozdawczy była zorganizowana 10 maja 2017 r. w Brukseli przez Krajową Radę Izb Rolniczych w siedzibie Copa-Cogeca konferencja pt. „Wspólna Europa silna Wspólną Polityką Rolną”. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztofa Jurgiela i patronatem Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego Czesława Siekierskiego. Na zaproszenie Prezesa KRIR Wiktora Szmulewicza jako prelegenci konferencji wystapili: dr Ryszard Zarudzki – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dr Czesław Siekierski – Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, Pekka Pesonen – Sekretarz Generalny Copa-Cogeca, prof. dr hab. Walenty Poczta – Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz dr Mirosław Drygas – Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN. W trakcie konferencji przedstawione i przedyskutowane zostały m. in. następujące zagadnienia: polityka wsparcia dochodów rolników w ramach WPR oraz polityka rozwoju obszarów wiejskich w perspektywie następnego okresu programowania na tle dotychczasowych doświadczeń; Założenia do stanowiska Rządu RP w sprawie WPR 2020+; Założenia do stanowiska Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego w sprawie WPR 2020+ oraz Stanowisko Copa-Cogeca na temat WPR 2020+. W konferencji wzięło udział około 80 osób zarówno z Polski, jak i z organizacji rolniczych z UE. Na konferencję przybyło też dużo dziennikarzy z Brukseli.

W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Olsztynie odbyło się coroczne już trzecie spotkanie Zarządów, Dyrektorów i Księgowych Wojewódzkich Izb Rolniczych. Gościem spotkania był Sekretarz Stanu w MRiRW Zbigniew Babalski. W pierwszym dniu spotkania rozmawiano na temat przepisów ustanawiających Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, omówiono stan zagospodarowania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa i planowane zmiany ustaw o ustroju rolnym i gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, a także przedstawiono zmiany obszarów OSN i wymogi dla rolnictwa z tym związane. Tematy te omówił Sekretarz Stanu w MRiRW Zbigniew Babalski, który pełni funkcję Pełnomocnika do spraw utworzenia Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Przedstawiciele Zarządów aktywnie uczestniczyli w spotkaniu przedstawiając wiele problemów dotyczących rolnictwa. W trakcie spotkania poruszono również temat odszkodowań łowieckich. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz poinformował o propozycji Ministerstwa Środowiska w zakresie podpisania porozumienia w sprawie ustanowienia nowego prawa łowieckiego toczącymi się pomiędzy Polskim Związkiem Łowieckim, Krajową Radą Izb Rolniczych i Lasami Państwowymi, które zdaniem Ministerstwa Środowiska pomoże wypracować skuteczne rozwiązania w zakresie szacowania szkód łowieckich. Uczestnicy podkreślali, że największą potrzebą jest właściwa wycena szkód i wypłata odszkodowań.

1 marca 2017 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie Podsekretarza Stanu  Andrzeja Koniecznego (Pełnomocnika Ministra do spraw Puszczy Białowieskiej) z Prezesami Wojewódzkich Izb Rolniczych. Dyskutowano m.in. na temat dzierżawy obwodów łowieckich – izby rolnicze wydają opinie dotyczące dzierżaw obwodów przez koła łowieckie w związku ze zbliżającym się terminem wygaśnięcia dotychczasowych 10-letnich umów dzierżawy obwodów łowieckich i koniecznością podpisania nowych umów. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego i trwającymi w Sejmie pracami nad nowelizacją ustawy Prawo łowieckie według samorządu rolniczego nie ma możliwości, aby zmienić obecnie granice obwodów łowieckich.

Ważnym wydarzeniem okresu sprawozdawczego była trzecia edycja wystawy Mazurskie AGRO SHOW Ostróda, w której udział wzięli Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz oraz Wiceprezes KRIR Mirosław Borowski, a która odbyła się w okresie 11-12 lutego 2017 r. Podobnie jak w latach poprzednich, została zaprezentowana najnowsza oferta czołowych marek z branży maszyn i urządzeń rolniczych. Na Wystawie obecni byli wszyscy czołowi dystrybutorzy z regionu, którzy zaprezentowali zarówno krajowe i zagraniczne marki maszyn i urządzeń. W dniu 11 lutego 2017 r. podczas Wystawy odbyła się kolejna wojewódzka konferencja Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela pt. „Wzmacniamy polskie rolnictwo”, w której udział wziął Wiktor Szmulewicz, Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych. Konferencja została poświęcona m. in. programom rozwoju głównych rynków rolnych, ogólnych działań resortu rolnictwa służących wzmocnieniu polskiego rolnictwa oraz roli dialogu społecznego w realizacji zadań polityki rolnej państwa. Poruszono także kwestie dotyczące wprowadzenia zmian, które mają na celu poprawę sytuacji w rolnictwie, planów połączenia obecnie działających agencji i inspekcji, funkcjonowania zmian w zakresie obrotu nieruchomościami rolnymi, systemu płatności obszarowych. Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz omówił zagadnienia dotyczące nawiązywaniu dialogu społecznego pomiędzy instytucjami i organizacjami pracującymi na rzecz rolnictwa, a władzami rządowymi. Podczas konferencji rolnicy zgłaszali postulaty dotyczące powstrzymania rozprzestrzeniających się obecnie chorób zwierząt tj. wirusa afrykańskiego pomoru świń czy ptasiej grypy oraz zwrócili się z prośbą do Ministra Rolnictwa o uruchomienie wsparcia dla producentów tytoniu, interwencję w kwestii kontraktacji buraków cukrowych, zwiększenia wysokości emerytur rolniczych i kwoty zasiłku chorobowego, a także odpowiedniego uregulowania przepisów prawa łowieckiego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com