6 września 2020 r. przedstawiciele samorządu rolniczego wzięli udział w uroczystości Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rolników i Święcie Dziękczynienia za Plony, czyli Jasnogórskich Dożynkach. Uroczystą Mszę Świętą z błogosławieństwem płodów ziemi i wieńców żniwnych odprawił Metropolita Białostocki Abp Tadeusz Wojda. Tradycyjnie na początku Starostowie dożynek, Anna i Grzegorz Wiesławscy z Zagórza, złożyli na ręce głównego celebransa bochen chleba wypieczony z mąki z tegorocznego ziarna. Główne dożynkowe uroczystości odbyły się z udziałem Prezydenta RP Andrzeja Dudy oraz Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Podczas wystąpienia na Jasnej Górze Prezydent Andrzej Duda dziękował rolnikom za ich trud i pracę, która jest gwarantem bezpieczeństwa żywnościowego całego kraju. Zapewnił, że będzie nadal czynił wszystko,  żeby polscy rolnicy nie tylko mogli spokojnie pracować, ale przede wszystkim, żeby polska wieś jak najlepiej się rozwijała, żeby to, co nowoczesne, było zapewnione także dla polskiej wsi. W wystąpieniu Prezydenta pojawił się też wątek wsparcia dla rolników, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą oraz innymi klęskami żywiołowymi.

W przeddzień dożynek, tj. 5 września, przedstawiciele izb rolniczych spotkali się, aby omówić bieżące sprawy w rolnictwie. W spotkaniu udział wzięli Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski oraz Jan Białkowski – Podsekretarz Stanu w MRiRW. Poruszono wiele problemowych kwestii – m.in. brak pomocy dla producentów trzody chlewnej w cyklu otwartym w ramach pomocy w związku z COVID-19. W tej sprawie Minister zaznaczył, że nie będzie wspierał tuczu otwartego, bo jest to pomoc dla rolników, którzy utracili dochody w ramach COVID-19.

9 września 2020 r. odbyło się V Posiedzenie Krajowej Rady Izb Rolniczych, podczas którego przyjęto stanowisko w sprawie aktualnej sytuacji w rolnictwie, w tym w sprawie zapowiedzianego projektu ustawy w sprawie zmiany ustawy o ochronie praw zwierząt, która stanowi m.in. o zakazie hodowli zwierząt futerkowych, czy ograniczeniu uboju rytualnego. Krajowa Rada Izb Rolniczych stanowczo wnosi o nie wszczynanie prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, przy udziale Forum Młodych PiS. Za szczególnie szkodliwe należy uznać propozycje dotyczące zakazu uboju rytualnego oraz zakazu hodowli zwierząt futerkowych. Rozwiązania te negatywnie wpłyną na ekonomię gospodarstw rolnych, doprowadzając do pogorszenia sytuacji finansowej rolników i ich rodzin. Wpłynie to także na cały sektor rolno – przemysłowy, zmniejszając znaczenie polskich przedsiębiorstw, w szczególności na światowym rynku mięsa wołowego i drobiowego. Projekt ten wpłynie również sektor usług utylizacyjnych, zwiększając ich produkcję, wiodącą zaś rolę w Polsce mają przedsiębiorcy zagraniczni, przede wszystkim niemieccy. Brak zwierząt futerkowych bowiem spowoduje, że odpady z hodowli drobiu (którymi są karmione zwierzęta futerkowe), będą musiały podlegać utylizacji, a w sektorze tym widoczna jest duża ekspansja przedsiębiorstw zagranicznych. Jednocześnie podkreślić należy, że Krajowa Rada Izb Rolniczych popiera dążenia do poprawy dobrostanu zwierząt. Niemniej jednak priorytetem powinno być dbanie o dobro polskich rolników i rozwój polskiej gospodarki. Od początku 2020 r. rolnictwo mierzy się z wieloma problemami. Obecna pandemia to tylko jeden z przykładów, która uwydatniła znaczenie sprawnego systemu żywnościowego, który funkcjonuje w każdych okolicznościach i jest w stanie zapewnić obywatelom dostęp do wystarczającej podaży żywności. COVID-19 dotknął gospodarkę w różnym stopniu. W przypadku rolnictwa najbardziej ucierpieli rolnicy i przetwórcy eksportujący swoje towary, z powodu zapaści w transporcie i zamknięciu sektora HoReCa. Coraz częstsze występowanie suszy, ulewnych deszczy nieustannie przypomina o tym, że nasz system żywnościowy wymaga wsparcia. Dodatkowo nie udało się zwalczyć Afrykańskiego Pomoru Świń, wręcz przeciwnie – mamy jeszcze więcej ognisk, niż w zeszłym roku o tej samej porze. Dlatego nie należy wprowadzać kolejnych ograniczeń.

W dniach 9-10 września 2020 r. w Hotelu Windsor w Jachrance Krajowa Rada Izb Rolniczych zrealizowała operację pn. „Gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji”, która składała się z konferencji pod tym samym tytułem 9 września oraz warsztatów tematycznych w dniu 10 września. Operację zrealizowano ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Realizowana operacja skierowana była do rolników – liderów, przedstawicieli środowiska rolniczego, działających w strukturach wojewódzkich izb rolniczych, pracowników izb rolniczych z terenu całego kraju. Celem operacji było umożliwienie przedstawicielom środowiska rolniczego nawiązania bezpośrednich kontaktów z przedstawicielami nauki oraz zapoznania się z najnowszą wiedzą i doświadczeniami nt. szans i możliwości, jakie mają przed sobą gospodarstwa rodzinne w dobie globalizacji. Konferencja i warsztaty przyczyniły się do podniesienia wiedzy rolników,  liderów, z zakresu rozwiązań pozwalających na podniesienie konkurencyjności ich gospodarstw na rynkach światowych.

W dniu 28 września 2020 r. członkowie Zarządu KRIR spotkali się Prezydentem RP Andrzejem Dudą. Spotkanie dotyczyło projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt tzw. piątka dla zwierząt. Zarząd KRIR podejmował działania wszelkie możliwe działania, aby ten wysoce szkodliwy nie tylko dla rolnictwa, ale i dla gospodarki projekt nie wszedł w życie. Szczególnie szkodliwe propozycje dotyczące zakazu uboju rytualnego oraz zakazu hodowli zwierząt futerkowych wpłyną negatywnie nie tylko na ekonomię gospodarstw rolnych, ale i na cały sektor rolno-przemysłowy, zmniejszając znaczenie polskich przedsiębiorstw, w szczególności na światowym rynku mięsa wołowego i drobiowego.

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli KRIR:

  • 3 września – posiedzenie Komitetu Monitorującego Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, udział: Członkowie Zarządu KRIR;
  • 16 września – posiedzenie Zespołu ds. stabilizacji i wsparcia rynku mięsa wieprzowego, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 17 września – posiedzenie Zespołu ds. drobiarstwa, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 17 września – spotkanie Zespołu do spraw opracowania założeń do projektu ustawy o izbach rolniczych, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz, Członek Zarządu KRIR R. Czaicki;
  • 20 września – Dożynki Prezydencki w Warszawie, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 24-25 września – seminarium „Samowystarczalność energetyczna na obszarach wiejskich” organizowane przez Kujawsko-Pomorską Izbę Rolniczą, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 25 września – VII Forum Rolnicze Gazety Pomorskiej w Bydgoskim Centrum Wystawienniczym, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 30 września – spotkanie podsumowujące prace Porozumienia Rolniczego w Sali Odczytowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz, Członek Zarządu KRIR R. Nowak.

Prezes KRIR W. Szmulewicz oraz Wiceprezes KRIR M. Borowski wzięli udział w pracach Senackiej Komisji Ustawodawczej, na posiedzeniu której rozpatrywano ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. W swojej wypowiedzi pokreślił, że rolnicy produkują jedną z najbardziej strategicznych rzeczy jaką jest żywność, tak samo ważną jak obronność kraju. Pandemia koronawirusa pokazała nam jak ważna jest krajowa produkcja żywności. Rolnicy produkują to co chce jeść konsument – a większość społeczeństwa chce konsumować mięso i jego przetwory. Rolnicy zaspokajają ich potrzeby, produkując zgodnie z normami unijnymi oraz krajowymi. A od kontrolowania tej produkcji są utworzone odpowiednie służby, które najlepiej się na tym znają.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

2 września Zarząd KRIR przekazał uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym. Rozszerzenie mechanizmu rekompensowania zainteresowanym jednostkom samorządu terytorialnego dochodu utraconego z tytułu zwolnień podmiotowych z podatku rolnego oraz leśnego podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki jest słuszne. Samorząd rolniczy zawnioskował o stworzenie podstaw prawnych umożliwiających jednostkom samorządów terytorialnych ubieganie się refundację utraconych dochodów w przypadku zwolnienia z podatku rolników poszkodowanych w wyniku wystąpienia klęsk. Obecnie gminy (zwłaszcza wiejskie) niechętnie korzystają z możliwości zwolnienia rolników z konieczności zapłaty, ze względu na znaczne obniżanie dochodu gminy.

3 września Zarząd KRIR zwrócił się do Posłów Parlamentu Europejskiego K. Jurgiela, Z. Kuźmiuka, J. Kalinowskiego w sprawie poparcia planowanych przez Parlament Europejski zmian poprawki 165 do sprawozdania w sprawie jednolitej WOR autorstwa Erica Andrireu (rozporządzenie 1308/2013), która została przyjęta w kwietniu 2019 r. Poprawka ta odnosi się do zakazu wykorzystywania nazw mięsa w sprzedaży żywności wegańskiej i wegetariańskiej – co jest w pełni uzasadnione. W związku z tym Zarząd KRIR zwrócił się o pozostawienie oryginalnej poprawki w brzmieniu przyjętym w kwietniu 2019r.

3 września Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o przedłużenie naboru na składanie wniosków o przyznanie pomocy na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego PROW na lata 2014-2020.

11 września Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Według samorządu rolniczego działalność „wynajmu maszyn rolniczych” należy zaliczyć jako usługi dla rolnictwa, stosownie zmieniając przepisy. W tej chwili, osoby prowadzące taką działalność (kod PKD 77.31.Z) nie mogą aplikować o środki.

14 września Zarząd KRIR na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zmianę rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2015 r. w sprawie obszarów uznawanych za obszary proekologiczne oraz warunków wspólnej realizacji praktyki utrzymania tych obszarów. Zarząd KRIR zawnioskował o umieszczenie zapisu, który umożliwiłby zwolnienie z deklarowanych zobowiązań wsiania i utrzymania międzyplonów lub okrywy zielonej w przypadku potwierdzenia zjawiska suszy przez System Monitoringu Suszy Rolniczej na danym terenie.

14 września Zarząd KRIR na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Środowiska M. Wosia w sprawie szacowania i oględzin szkód, a następnie wypłacania odszkodowań na szkody łowieckie w sytuacji, gdy nie została jeszcze wydana decyzja Ministra Środowiska o przekazanie w zarząd utworzonego obwodu łowieckiego lub nie nastąpiło jego wydzierżawienie.

14 września Zarząd KRIR zwrócił się do Głównego Lekarza Weterynarii B. Konopki w sprawie wydania jednolitej dla wszystkich Powiatowych Lekarzy Weterynarii interpretacji przepisów dotyczących wymagań weterynaryjnych dla gospodarstw rolnych związanych ze zwalczaniem asf.

14 września Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o wyrobach winiarskich i zawnioskował o zamieszczenie w projekcie zapisu umożliwiającego rolnikom – producentom win prowadzenie sprzedaży „hurtowych ilości” win bezpośrednio do restauracji i sklepów z pominięciem konieczności dostarczania ich pośrednikom hurtowym.

14 września Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o wprowadzenie rekompensaty z tytułu uboju z konieczności chorych zwierząt gospodarskich.

14 września Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o zmianę przepisów ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego i zwolnienie beneficjentów wsparcia „premii dla młodych rolników” z obowiązku uzyskiwania zgody wydawanej przez KOWR na nabycie nieruchomości rolnych.

14 września Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie wypłacenia refundacji za III i IV kwartał 2020 r. przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych składek KRUS. Do biur wojewódzkich izb rolniczych wpływają informacje, że niepełnosprawni rolnicy nie otrzymali refundacji składki za IV kwartał w 2018 i w 2019 r. Limit de minimis jest wyczerpany, rolnicy obawiają się, że nie otrzymają również refundacji składki za III i IV kwartał 2020 r.

14 września Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiemu wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w sprawie problemów rolników gospodarujących na obszarach Natura 2000 z wykonywaniem inwestycji w zakresie źródeł wytwórczych OZE.

14 września Zarząd KRIR zwrócił się do Premiera RP M. Morawieckiego z wnioskiem o zmianę przepisów prawa dotyczącego tzw. płatności podzielonej VAT, ponieważ obecne rozwiązanie prawne dyskryminuje rolników jako grupę zawodową.

16 września Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Prawa i Sprawiedliwości J. Kaczyńskiego o wstrzymanie prac nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, przygotowanym przez Prawo i Sprawiedliwość, przy udziale Forum Młodych PiS. W tej sprawie Zarząd KRIR zwrócił się również do Premiera RP M. Morawieckiego o wstrzymanie prac nad projektem ww. ustawy.

16 września Zarząd KRIR, powołując się na zapisy Umowy Programowej pomiędzy Prezydentem RP a Krajową Radą Izb Rolniczych, przekazał stanowisko Prezydentowi RP A. Dudzie w sprawie nie podpisywania ustawy w przypadku uchwalenia jej przez Sejm. Zarząd KRIR zadeklarował gotowość do współpracy i podjęcia działań w celu wsparcia polskich rolników oraz rozwoju polskiej wsi.

17 września Zarząd KRIR przekazał do Kancelarii Sejmu sprzeciw samorządu rolniczego wobec zaproponowanych zmian w poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Zaproponowane przepisy ukierunkowane na szeroko pojęty humanitaryzm w znaczący sposób uderzą w polski sektor rolno-spożywczy. W obawie przed gwałtownym zachwianiem, m.in. na rynku wołowiny i drobiu, oraz konsekwencjami spowodowanymi wprowadzeniem zakazu prowadzenia hodowli zwierząt futerkowych. Samorząd rolniczy stanowczo zaprotestował przed wprowadzaniem w życie zaproponowanych zmian.  

18 września Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie określania jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego. Zarząd KRIR zaproponował, aby stawka dzienna zasiłku chorobowego z tytułu zachorowania na COVID-19 wynosiła 80% minimalnego wynagrodzenia lub emerytury.

18 września Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego w sprawie zmiany przepisów dotyczących zagospodarowania tuszy zwierząt prawnie chronionych, w sytuacji gdy był wydany na nie odstrzał.

18 września Zarząd KRIR w związku z pandemią COVID-19 oraz rozprzestrzenianiem się asf, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o wyjaśnienie czy fakt wystąpienia przypadku COVID-19 i ustanowienia strefy niebieskiej asf można uznać, w przypadku realizacji zobowiązań PROW za siłę wyższą, co umożliwiłoby przerwę w realizacji zaplanowanej w planie inwestycyjnym wielkości produkcji.

21 września Zarząd KRIR zwrócił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J. K. Ardanowskiego o przekazanie informacji na temat postępów prac nad Planem Strategicznym WPR na lata 2021-2027.

21 września Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o udzielenie informacji, czy Rząd Polski przewiduje pomoc finansową dla hodowców zwierząt futerkowych w związku z wystąpieniem pandemii koronawirusa.

23 września Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o wyjaśnienie do jakiej instytucji rolnicy, którzy wykonali obowiązkowe testy pracowników sezonowych zatrudnionych jako pomocnicy rolnika powinni się zwrócić, aby otrzymać refundację poniesionych kosztów.

23 września Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Samorząd rolniczy zawnioskował o wprowadzenie możliwości w systemie utylizacji padłych zwierząt gospodarskich, aby zarówno zbiór i transport oraz unieszkodliwienie padłych zwierząt były bezpłatne dla rolników, niezależnie od ceny wykonanej usługi. Zawnioskowano również o rozważenie możliwości wprowadzenia bezpłatnej dla hodowców utylizacji drobiu.

28 września Zarząd KRIR na wniosek Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o kompleksowe rozwiązanie problemu poprzez zmianę procedur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. ARiMR wysyła do rolników postanowienia o wznowieniu postepowania administracyjnego z urzędu w sprawie przyznania płatności za 2019 r. Sprawy dotyczą weryfikacji niewielkich powierzchni i nie powodują zwrotu nienależnie pobranych kwot, a jedynie kosztowną korespondencję i stres związany z otrzymaniem postanowienia o wznowieniu postępowania, nałożeniu sankcji i ich umorzeniu.

28 września Zarząd KRIR na wniosek Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi J.K. Ardanowskiego o wprowadzenie zmiany w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 3 marca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Dobrostan zwierząt” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w taki sposób, aby możliwe było otrzymanie płatności w wariancie 2.1 w przypadku rolników posiadających do 5 krów mlecznych wypasanych na uwięzi.

29 września Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektora Generalnego KOWR G. Pięty o uregulowanie procedur przekazywania przez oddziały terenowe KOWR dokładnych opisów i nr ewidencyjnych nieruchomości dla wojewódzkich izb rolniczych w celu wydania opinii co do dzierżawy.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

1 września odbyło się posiedzenie Grupy Roboczej „Środowisko”. Ze względu na epidemię koronawirusa i zalecenia rządu belgijskiego, odbyło się ono w formie wideokonferencji. Podczas spotkania przedstawiono ocenę badań dotyczących wpływu WPR na wodę, siedliska, krajobraz i bioróżnorodność. Omówiono aktualne informacje na temat strategii „Od pola do stołu” oraz ochrony bioróżnorodności.

3 września odbyło się posiedzenie POCC w formie wideokonferencji, na którym omówiono przygotowania do wspólnego wideo-spotkania Prezydiów Copa-Cogeca, zatwierdzono budżet Copa-Cogeca na 2021 r. i zatwierdzono kalendarz posiedzeń Prezydencji Copa i Cogeca.

4 września odbyło się spotkanie grupy zadaniowej ds. zaangażowania europejskich organizacji rolniczych spoza UE w prace Copa-Cogeca. Podczas spotkania omówiono współpracę z organizacjami pochodzącymi z Wielkiej Brytanii i ryzyka z tym związanego.

7 września odbyło się posiedzenie grupy roboczej „Rośliny oleiste i białkowe” w formie wideokonferencji. Członkowie grupy omówili tegoroczne zbiory roślin oleistych i białkowych oraz planowane zasiewy. Omówiono również stosowanie glifosatu w uprawch rolnych i wprowadzenie zakazu jego stosowania. Eksperci dyskutowali również na temat ograniczenia wsparcia dla biopaliw pochodzących z upraw polowych i import B99 z USA.

7 września odbyło się spotkanie grupy roboczej „zboża” w formie wideokonferencji. Eksperci omówili wielkość tegorocznych zbiorów i planowane zasiewy zbóż.

17-18 września w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie prezydium Copa-Cogeca, podczas którego przyjęto budżet Copa-Cogeca na 2012 r. oraz przeprowadzono wybory do Prezdium Copa. Przewodniczącą Copa została Christine Lambert (FNSEA, Francja). Prezes KRIR W. Szmulewicz był kontrkandydatem na funkcję Przewodniczącego Prezydium COPA, ale nie uzyskał większości poparcia organizacji. Prezesa KRIR poparły organizacje rolnicze z krajów spoza UE-15. Wiceprzewodniczącymi wybranymi podczas posiedzenia zostali: Tim Cullinan (IFA, IE), Palle Borgström (LRF, SE), Massimiliano Giansanti (Confagricoltura, IT), Pedro Gallardo (ASAJA, ES), Mladen Jakopović (HPK, HR), Roomet Sõrmus (EPKK, EE).

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 17 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com