Omawiany okres sprawozdawczy zdominowany był działaniami samorządu rolniczego w związku z procedowaną w Parlamencie projektem ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, zakazującej uboju rytualnego oraz hodowli zwierząt futerkowych.

W dniu 2 października 2020 r. na zaproszenie Prezesa Kujawsko-Pomorskiej Izby Rolniczej Pana Ryszarda Kierzka  Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Pan Wiktor Szmulewicz wziął udział w spotkaniu z Marszałkiem Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt. Marszałek Senatu Tomasz Grodzki przybył, by wysłuchać opinii środowiska rolniczego na temat projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt tzw. „5 dla zwierząt” W spotkaniu uczestniczyli, oprócz licznie zgromadzonych rolników z regionu, parlamentarzyści RP, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz przedstawiciele różnych branż mięsnych.

13 października przedstawiciele samorządu rolniczego, na czele z Prezesem KRIR W. Szmulewiczem oraz Prezesami Wojewódzkich Izb Rolniczych wzięli udział w manifestacji w obronie polskiego rolnictwa, będącej protestem wobec procedowanego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt i innych ustaw, tzw. „piątki dla zwierząt”.  Organizatorzy marszu wraz z Prezesem KRIR W. Szmulewiczem spotkali się z Marszałkiem Senatu Tomaszem Grodzkim, gdzie przedstawili apel o zaprzestanie prac nad ustawą.

14 października przedstawiciele Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych spotkali się z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorzem Pudą, aby omówić bieżące sprawy w rolnictwie, w tym procedowaną ustawę o ochronie zwierząt. Między Zarządem KRIR a Ministrem nie osiągnięto kompromisu w sprawie „piątki dla zwierząt”. Zarząd KRIR podtrzymał stanowisko, że w dobie kryzysu gospodarczego spowodowanego epidemią COVID-19 powinno się zaprzestać prac nad tą ustawą, która spowoduje spadek konkurencyjności polskich rolników oraz ich dochodów, a także będzie miała wpływ na przemysł mięsny.

19 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie rolników, którzy zadeklarowali prowadzenie działania 2.1 dobrostan krów mlecznych i zobowiązani są dostarczać w terminie od 16 do 31 października w formie elektronicznej do biur powiatowych ARiMR rejestrów wypasu.  Wobec utrudnionego kontaktu z doradcami rolniczymi, należałoby podjąć działania mające na celu wprowadzenie odstępstwa od obowiązującej instrukcji i umożliwienie rolnikom wysyłanie wersji papierowej rejestru drogą listową lub dostarczenie ich bezpośrednio do biur powiatowych ARiMR. Ponadto należy wydłużyć do 16 listopada 2020 r. termin składnia w ARiMR rejestru, a także oświadczenia o zapewnieniu 140 dni wypasu krów mamek.

20 października Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego o spotkanie z Prezesami wojewódzkich izb rolniczych w związku z sytuacją na wsi związaną z procedowaniem ustawy o zmianie o ochronie zwierząt.

W dniu 20 października 2020 r.  Prezesi wojewódzkich izb rolniczych zebrani na naradzie, która odbyła się w Biurze Krajowej Rady Izb Rolniczych w Parzniewie, popierają kontynuację protestów w sprawie zaprzestania prac nad ustawą o ochronie zwierząt, wspierając rolników, którzy chcą wziąć w nich udział. Jednocześnie Prezesi Wojewódzkich Izb Rolniczych zażądali spotkania z Premierem w celu rozwiązania napiętej sytuacji na wsi, w związku z procedowaną ustawą.

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Zarządu KRIR:

  • 12 października – spotkanie z Raffaele di Lutio, przedstawicielem włoskiego związku Federalimentare, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 14 października – posiedzenie Rad Powiatowych Świętokrzyskiej Izby Rolniczej, udział: Członek Zarządu KRIR R. Nowak;
  • 14 października – prezentacja strategii komunikacji i identyfikacji wizualnej promocji spożycia owoców i warzyw oraz ich przetworów, udział: przedstawiciel Zarządu KRIR;
  • 21 października – posiedzenie Komisji Organizacji i Gospodarki Finansowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz, Wiceprezes KRIR M. Borowski;
  • 22 października – posiedzenie Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz, Wiceprezes KRIR M. Borowski.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

6 października Zarząd KRIR zwrócił się do Prezesa Rady Ministrów M. Morawieckiego o uzupełnienie programu wsparcia przedsiębiorstw poszkodowanych przez COVID-19 o rolników prowadzących gospodarstwa ekologiczne uprawiające owoce i warzywa, zatrudniających pracowników najemnych z zagranicy.

6 października na wniosek Krajowej Rady Izb Rolniczych, Zarząd KRIR zwrócił się do Prokuratora Generalnego Z. Ziobro o objęcie szczególnym nadzorem postępowania przygotowawczego prowadzonego przez Prokuraturę Okręgową w Toruniu dotyczącego oszustw popełnianych w ramach prowadzonej na rynku rolniczym działalności gospodarczej przez Grupę Producentów Rolnych „Ziarno” Sp. z o.o.

6 października Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa G. Pięty o odwołanie zarządzenia nr 37/2020/Z z dnia 17.03.2020 r w sprawie zawieszenia działania Rad Społecznych działających przy oddziałach terenowych oraz Dyrektorze Generalnym KOWR ze względu na epidemię. Środowisko rolnicze oczekuje dalszej możliwości konsultowania spraw związanych z gospodarowaniem nieruchomościami Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

9 października Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania płatności bezpośrednich i płatności niezwiązanej do tytoniu. Zaproponowana w projekcie płatność związana do powierzchni pomidorów przyznawana do upraw założonych wyłącznie z rozsady, przy obsadzie wynoszącej co najmniej 20 tys. sadzonek na hektar, wydaje się uzasadniona, w towarowej uprawie pomidora nie stosuje się bowiem siewu bezpośredniego do gruntu, ponieważ opóźnia to dojrzewanie owoców i uniemożliwia osiągnięcie wysokich plonów, a także wymusza zwiększoną ochronę przed chorobami. Według samorządu rolniczego, stosowanie dopłat do tego typu upraw nie znajduje uzasadnienia.  

12 października Zarząd KRIR zwrócił się do Prokuratora Generalnego Z. Ziobro o objecie szczególnym nadzorem postępowania przygotowawczego prowadzone przez Prokuraturę Okręgową w Opolu dotyczącego oszustw popełnianych w ramach prowadzonej na rynku rolniczym działalności gospodarczej przez Netogród Sp. z o.o.

12 października Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas V posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Klimatu i Środowiska M. Kurtyki o wyznaczenie daty w sprawie niewypłaconych odszkodowań spotkania Zarządów wojewódzkich izb rolniczych z Ministrem oraz Łowczym Krajowym.

13 października Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas V posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o zapewnienie środków na dopłaty do ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

13 października Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas V posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o podjęcie wiążącej decyzji w sprawie dokończenia tworzenia w Supraślu sanatorium dla rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

13 października Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas V posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o zmianę przepisów i wprowadzenie zasady podzielności składki zdrowotnej dla pracownika sezonowego proporcjonalnie dl liczby przepracowanych dni.

13 października Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas V posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o wpisanie do listy zdarzeń losowych, ujętych w ustawie o ubezpieczaniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, dodatkowego zdarzenia, to jest szkód spowodowanych przez zwierzęta. Obecnie znaczne szkody w uprawach powodują zwierzęta, takie jak gryzonie, ślimaki, ptaki chronione, krukowate. Zdaniem samorządu rolniczego ww. szkody powinny być uznane za zdarzenia losowe, ponieważ rolnicy nie mają wpływu na ich występowanie.

13 października Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas V posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o zmianę warunków pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk i katastrof”, typ operacji „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” objętego PROW na lata 2014-2020 dla spółek wodnych. Zdaniem Zarządu KRIR, należy umożliwić spółkom wodnym skorzystanie z 20% zaliczki na 80% nakładów na zakup inwestycji co powinno być zabezpieczone kredytem pod zakupiony w ramach PROW sprzętem. Ponadto podatek VAT powinien być włączony jako koszt kwalifikowany dla spółek wodnych.

14 października 2020 r. Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas V posiedzenia KRIR VI kadencji, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie doprecyzowania i interpretacji zagadnień związanych z rolniczym handlem detalicznym (RHD). W przypadku działalności związanej z RHD obowiązuje elastyczne podejście do kwestii związanych z dobrymi praktykami higienicznymi, produkcyjnymi, a także procedurami opartymi na HACCP. W większości problematyczne kwestie poruszone są w materiałach dostępnych na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii, jednakże powstają dodatkowe niejasności, które są różnie interpretowane przez powiatowe jednostki inspekcji weterynaryjnej.

14 października Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju na lata 2014-2020 i umożliwienie objęcia wsparciem w ramach działania PROW „Pomoc dla rolników dotkniętych kryzysem COVID-19 tych rolników, którzy po dniu 1 marca 2020 r. przejęli gospodarstwa wraz ze zwierzętami.

14 października Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas V posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o jednoznaczne określenie jaki system monitoringu warunków pogodowych będzie obowiązywał w najbliższym czasie (teledetekcja czy stacje naziemne), ponieważ istnieje potrzeba wyjaśnienia czy budowa obecnie stacji meteorologicznych ma uzasadnienie.

14 października Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas V posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o nowelizację rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego PROW na lata 2014-2020 w celu utworzenia podstawy prawnej do wprowadzenia naboru wniosków w ramach pomocy COVID-19 dla producentów trzody chlewnej w cyklu otwartym. 

14 października Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas V posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o nowelizację ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne, tak aby obniżyć próg wkładu własnego do 10% lub znieść go całkowicie dla gospodarstw rolnych chcących skorzystać z tej formy pomocy.

14 października Zarząd KRIR realizując wniosek zgłoszony podczas V posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie zabezpieczenia praw nabytych rolników oraz umożliwienie pracy po 22:00 w szczególnych okolicznościach, np. podczas żniw.

14 października Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy z zapytaniem, czy wsparcie z tarczy antykryzysowej dla rolników związane z wystąpieniem wirusa SARS-CoV-2, jest zwolnione z zajęcia komorniczego.

14 października Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o wyjaśnienie w jaki sposób szacuje straty suszowe aplikacja przeznaczona do tego celu zamieszczona na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

14 października Zarząd KRIR na wniosek Lubuskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o bezzwłoczną wypłatę pomocy suszowej dla rolników za 2019 r.

15 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o zastosowanie odstąpienia od pewnych warunków dotyczących otrzymywania „Premii na rozpoczęcie działalności pozarolniczej” w ramach PROW 2014-2020 i zwolnienie beneficjentów z obowiązku przejścia na ZUS.

16 października Zarząd KRIR na wniosek Wielkopolskiej izby Rolniczej zwrócił się do Prezydenta RP A. Dudy o rozpatrzenie petycji samorządu rolniczego dotyczącej procedowanej nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt.

16 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o zajęcie stanowiska w sprawie systemów znakowania żywności FOP w Europie. Systemy znakowania żywności mogą pomóc w walce z otyłością i chorobami cywilizacyjnymi, jednak mogą „demonizować” pojedyncze produkty żywnościowe lub składniki odżywcze. Dlatego ważne jest odpowiednie podejście do stosowania oznaczeń na produktach spożywczych.

16 października Zarząd KRIR na wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o zlecenie prac naukowo-badawczych dotyczącego masowego występowania oraz namnażania i sposobów skutecznego zwalczania ślimaków nagich, które występują na terenie całego kraju.

16 października Zarząd KRIR zwrócił się o przedłużenie pełnienia obowiązków dyrektora COBORU przez prof. dr hab. Edwarda Gacka do czasu powołania nowego dyrektora. Pozostawienie bez kierownictwa instytucji tak ważnej dla rolnictwa, odpowiedzialnej za badania i wprowadzanie odmian roślin uprawnych budzi duże zaniepokojenie samorządu rolniczego.

16 października Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu ustawy o zmianie ustawy o grupach producentów rolnych i ich związkach oraz zmianie niektórych innych ustaw. Zasadniczą zmianą wnoszoną przez projekt jest zmniejszenie obowiązku sprzedaży przez grupę wyprodukowanych przez siebie produktów z obecnych 80% do 60%. Proponowana zmiana może wpłynąć negatywnie na budowanie silniejszej pozycji rolników na rynku. Jeśli będzie większa możliwość sprzedaży poza grupą, wykorzystają to pośrednicy. Jednak w dobie kryzysu gospodarczego, może być to rozwiązanie, które pozwoli na kontynuację działalności rolniczej, przez członków grup.

16 października Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o wydłużenie terminu wywozu nawozów naturalnych do końca listopada na skutek określonych warunków pogodowych i glebowych.

16 października Zarząd KRIR przekazał uwagi do poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Zwierząt. Zarząd KRIR negatywnie zaopiniował projekt, ponieważ powołanie w dniu 26.06.2020 r. Pełnomocnika Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi do spraw zwierząt, którego zadaniem jest opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony zwierząt oraz dobrostanu zwierząt. Analiza, ocena i monitorowanie już funkcjonujących w tym zakresie przepisów, identyfikowanie najważniejszych problemów w sferze, za którą odpowiada Pełnomocnik oraz przedstawianie propozycji ich rozwiązania a także współpraca z  współpraca z organizacjami społecznymi, organizacjami zrzeszającymi rolników i hodowców zwierząt z Ministrem wraz z jednostkami samorządu terytorialnego, w pełni zabezpiecza ochronę praw zwierząt. 

16 października Zarząd KRIR przedstawił opinię w sprawie oświadczenia zatytułowanego „Konopie przemysłowe to towary rolne, nie narkotyki”. Wysiewane w Polsce konopie włókniste dają duży plon biomasy i mogą być alternatywą w produkcji rolniczej. Podejmując decyzję o ewentualnym zakazie uprawy odmian konopi w UE należy wziąć pod uwagę, że uprawiane w Polsce odmiany konopi mają śladową zawartość THC i THCA i nie stanowią zagrożenia, jako substancje narkotyczne.

16 października Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudzie pismo Rady Powiatowej WIR w Jarocinie w sprawie pogarszającej się sytuacji rolników w związku z potwierdzeniem kolejnych ognisk ASF.

16 października Zarząd KRIR na wniosek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie zbadania, czy nie doszło do zmowy cenowej na rynku w związku z bardzo niskimi cenami skupu jabłek przemysłowych.

19 października Zarząd KRIR w imieniu samorządu rolniczego zwrócił się do Posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej o zaprzestanie prac na ustawą z dnia 18 września 2020 r. o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw i jej niezwłoczne uchylenie.

19 października Zarząd KRIR wspólnie ze stowarzyszeniem Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP” wystąpili do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy w sprawie upowszechniania rolnictwa zrównoważonego w Polsce w ramach przygotowywanego wsparcia Krajowego Planu Strategicznego WPR na lata 2021-2027.

22 października Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o podjęcie działań mających na celu dostosowanie do wielkości i skali produkcji kosztów badań środków spożywczych, wyprodukowanych w danym gospodarstwie w ramach Rolniczego Handlu Detalicznego, przeprowadzanych w celu stwierdzenia zgodności z kryteriami mikrobiologicznymi.

22 października Zarząd KRIR na wniosek Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rodziny i Polityki Społecznej M. Maląg o wydłużenie z 9 do 12 miesięcy zezwolenia na pracę sezonową w związku z trudnościami z zatrudnianiem pracowników - obcokrajowców.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych.

                6 października 2020 r. odbyło się posiedzenie online grupy zadaniowej ds. zaangażowania europejskich organizacji rolniczych spoza UE w prace Copa-Cogeca, podczas którego przygotowano wytyczne dla potencjalnego porozumienia między Copa-Cogeca a uprzywilejowanymi organizacjami partnerskimi, które są zainteresowane udziałem w działaniach politycznych UE istotnych z punktu widzenia europejskich rolników oraz ich spółdzielni rolniczych, leśnych i z sektora rybołówstwa.

8 października 2020 r. odbyło się posiedzenie POCC w formie wideokonferencji. Uczestnicy zapoznali się z wynikami grupy zadaniowej ds. ściślejszej współpracy z organizacjami rolniczymi z krajów spoza UE, na którym zidentyfikowano obszary wrażliwości, takie jak: uczestnictwo w spotkaniach POCC, grupach roboczych rynkowych, czy też pełnego dostępu do serwisu AGRI INFO.

Członkowie zostali poinformowani przez sekretariat Copa-Cogeca, że Komisja Europejska zaproponuje mechanizm dostosowania granic emisji dwutlenku węgla dla wybranych sektorów, aby zmniejszyć ryzyko „ucieczki” emisji. Mechanizm dostosowania granic emisji dwutlenku węgla (CBAM) zapewniłby, że cena importu dokładniej odzwierciedlałaby zawartość węgla w nim zawartego. Ponadto omówiono takie kwestie jak: stan prac na strategią „Od pola do stołu”, proces podejmowania decyzji w sprawie budżetu UE, stan prac i koordynacja działań lobbingowych w odniesieniu do WPR po 2020 r., sytuacja na rynkach rolnych.

15 października 2020 r. odbyło się posiedzenie online grupy roboczej Copa-Cogeca „mleko i produkty mleczne”, podczas którego omawiane były głównie tematy dotyczące: sytuacji rynkowej w poszczególnych państwach członkowskich, oznaczania pochodzenia, oznaczania informacji dotyczących dobrostanu zwierząt,  negocjacji między Unią Europejską a Wielką Brytanią. 

20 października 2020 r. odbyło się posiedzenie online grupy roboczej Copa-Cogeca „kwestie fitosanitarne”, podczas której omówiono problem zwiększającego się ograniczenia stosowania środków chemicznych i wycofywania kolejnych substancji czynnych oraz braku ich zamienników. Podkreślono, że już jest stosowany integracyjny system stosowania środków ochrony roślin, ale potrzeba jest rozszerzenia badań innowacyjnych. Muszą być zastosowane parametry metryczne i wskaźnik mierzenia zagrożeń. Zakłada się, że do 2030 r. ilość środków ochrony roślin zostanie ograniczona o 50% a nawozów mineralnych o 30%. Decyzja zamiany najbardziej groźnych substancji chemicznych będzie już rozpatrzona w 2021r. a proces legislacyjny odbędzie się w 2022r. I wokół tego zagadnienia wyrażano obawy o ilość ograniczeń.

21 października 2020 r. odbyło się posiedzenie online grupy roboczej Copa-Cogeca „miód”, podczas którego omówiono sytuację na rynku miodu. W podsumowaniu poinformowano, że 2020 r. był słabym rokiem pod względem zbiorów w Europie Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Przedyskutowano również kwestię konieczności oznakowania pochodzenia miodu. Uzgodniono, że należy stworzyć przejrzysty system znakowania, gdzie na miodzie w mieszance trzeba wyszczególnić każdy kraj z którego miód pochodzi w kolejności od największego udziału.

27 października 2020 odbyło się posiedzenie online grupy roboczej Copa-Cogeca „wieprzowina”, podczas której skupiono się na sytuacji rynkowej. O rynku trzody w UE aktualnie decyduje sytuacja w Niemczech, tak związana z wykryciem ASF u dzików, jak i sytuacja związana z COVID-19, zwłaszcza w aspekcie uboju i rozbioru, obserwatorium rynku mięsa dostrzega wzrost produkcji wieprzowiny w UE, przy jednoczesnym znacznym wzroście eksportu do Chin i spadku eksportu do Japonii i Korei, zauważalny jest wzrost konsumpcji wieprzowiny na rynku wewnętrznym o 1,2%; prognozowany jest spadek produkcji wieprzowiny w 2021 r. o 1%, od marca br. zaobserwowano  spadek 25% ceny mięsa wieprzowego w całej UE.

Wyprzedzając koncepcje przygotowywane przez Komisję Europejską dla producentów wieprzowiny, powstała platforma mająca na celu przygotowanie konsensusu w strategii „Od pola do stołu”. Wypracowane stanowisko wskazuje na co producenci mogą się zgodzić, a co jest trudne czy niemożliwe do wdrożenia. Konieczne wydaje się kastrowanie chirurgiczne prosiąt przy użyciu środków znieczulających i przeciwbólowych, bowiem konsumenci tego żądają. Platforma zażąda od Komisji badań na temat obgryzania ogonków. Najwięcej kontrowersji wzbudza pomysł Komisji na dobrostan w stadzie loch. Kojce mają być dwa razy większe,  lochy nie mogą być blokowane w kojcach porodowych i 4 dni po inseminacji. Hodowcy wnioskują o vacatio legis dla ferm produkujących na 15 -20 lat, i wprowadzenie tych zasad dla ferm nowobudowanych.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 16 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com