W związku z zapowiedziami Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy dotyczącymi wznowienia prac nad nowym projektem ustawy o ochronie zwierząt, w dniu 6 listopada 2020 r. oraz w dniu 12 listopada 2020 r. Zarząd KRIR wystosował do Premiera RP Pana Mateusza Morawieckiego apel o niewszczynanie jakichkolwiek prac legislacyjnych nad ustawami, które mogłyby powodować zmniejszenie produkcji rolnej a przez to zachwiania bezpieczeństwa żywnościowego kraju. Polska jak i wiele krajów jest w szczególnie trudnym etapie pandemii wirusa, konsultacje społeczne projektów aktów prawnych są utrudnione. Dodatkowo procedowane ostatnio projekty ustaw budzą ogromne napięcia w społeczeństwie, skutkujące protestami na ulicach. W tych ciężkich czasach kryzysu gospodarczego działania Rządu powinny być skierowane oprócz pierwszoplanowej walki z pandemią, na wspieranie rozwoju gospodarki a także jednoczenie społeczeństwa, a nie pogłębiać podziały. Dlatego też Zarząd KRIR zwrócił się do Pana Premiera o wstrzymanie prac nad zmianami przepisów takich jak np. ustawa o zmianie ustawy o ochronie zwierząt, które mogłyby spowodować zmniejszenie produkcji rolnej i dochodów rolników i branży rolno-spożywczej.

 Podczas konferencji prasowej w dniu 25 listopada 2020 r. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki, senatorowie demokratycznej większości oraz przedstawiciele samorządów, organizacji rolniczych i przedsiębiorców zaapelowali do Rządu RP o zaniechanie weta wobec budżetu Unii Europejskiej. Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz przyznał, że polscy rolnicy byli sceptyczni jeśli chodzi o wejście naszego kraju do UE, jednak z perspektywy czasu okazało się, że odnieśli oni sukces. Jak zaznaczył, ponad połowa środków, jakie do tej pory otrzymała Polska z unijnego budżetu, trafiła do rolników czy to w postaci środków ze wspólnej polityki rolnej czy rozwoju obszarów wiejskich. Podkreślił, że polskie rolnictwo nie mogłoby się rozwijać bez rynków europejskich. „Dzięki Unii Europejskiej staliśmy się europejskimi farmerami, takimi, jakimi zawsze chcieliśmy być, dzisiaj boimy się, że będziemy członkami drugiej kategorii w UE” – ocenił. „Spodziewaliśmy się, że będziemy walczyć o większe dopłaty i większe prawa, ale tego, że się cofniemy, nie spodziewaliśmy się” – zaznaczył. Prezes Szmulewicz zaapelował do polityków by pamiętali, że najważniejsze jest dobro kraju, a polityka zagraniczna powinna być realizowana ponad doraźnymi interesami.

Wydarzenia z udziałem przedstawicieli Zarządu KRIR:

  • 24 listopada – posiedzenie Rady Nadzorczej Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 26 listopada – posiedzenie Komisji Organizacji i Gospodarki Finansowej Kasy Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz;
  • 26 listopada – IV posiedzenie Rady Programowej Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi;
  • 30 listopada – posiedzenie Rady Programowej Krajowych Dni Pola 2021 w Minikowie, udział: Prezes KRIR W. Szmulewicz.

W omawianym okresie Zarząd KRIR występował w tematach dotyczących zarówno analizy aktualnych problemów w sektorze rolnym, jak i otrzymywanych do zaopiniowania projektów aktów prawnych.

2 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o włączenie KRIR do prac nad projektem ustawy o ochronie zwierząt.

3 listopada Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudzie wnioski Rad Powiatowych Mazowieckiej Izby Rolniczej, które dotyczyły m.in. zwiększenia nakładów na badania nad zwalczaniem muszki plamoskrzydłej, utworzenia systemu odbioru odpadów rolniczych, możliwości zamieszczania decyzji w sprawie przyznania dopłat bezpośrednich na portalu e-Wniosek.

5 listopada Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudzie wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej w sprawie zmian w poddziałaniu 5.1 „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” w ramach PROW 2014-2020.

5 listopada Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Prokuratora Generalnego Z. Ziobro w sprawie rolnika, któremu odebrano część maszyn rolniczych w związku z prowadzonym postepowaniem sprawdzającym przez policję. Postępowanie wobec rolnika zostało umorzone, a rolnik został obciążony kosztami odbioru maszyn, które przez ponad rok przetrzymywała Prokuratura.

5 listopada Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Według samorządu rolniczego należy wykreślić przepisy, które stanowią o tym, że z pomocy nie mogą skorzystać rolnicy, którzy wnioskowali o wsparcie w ramach COVID-19. Ponadto projektowane przepisy powinny być uzupełnione o precyzyjny wzór wyliczenia rekompensaty, a nabór wniosków powinien mieć charakter ciągły.

6 listopada Zarząd KRIR zgłosił uwagi do projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie trybu składnia i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny wniosków i wnioskodawców. W projektowanych przepisach nie określono trybu zgłaszania przedstawicieli izb rolniczych jako członków do komisji oceny wnioskodawców. Ponadto należy zwiększyć liczbę punktów przyznawanych za opinię samorządu lokalnego i izby rolniczej. Ważne jest również wprowadzenie kryterium dotyczącego liczby członków koła zamieszkujących teren obwodu łowieckiego, gdyż ma to wpływ na dobrą współpracę myśliwych z rolnikami.

6 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o zmianę przyznawania punktów w działaniu Modernizacja gospodarstw rolnych w ramach PROW 2014-2020 w zakresie przyznania punktacji dla gospodarstw, które złożyły wnioski we wcześniejszych naborach na to działanie, lecz nie uzyskały wsparcia ze względu na wyczerpanie środków.

6 listopada Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudzie propozycje rolników, dotyczące poprawy systemowego zabezpieczenia cennych terenów nieużytkowanych rolniczo w nawiązaniu do trwających prac na przyszłym kształtem Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście Zielonego Ładu. Świadczenia rolników na rzecz utrzymywania ekosystemów, które są dobrem publicznym, powinny być wynagradzane w sposób adekwatny, a rolnicy powinni otrzymywać stałą dotację za utrzymywanie enklaw, takich jak oczka wodne, tereny podmokłe, szuwary, turzycowiska.

10 listopada Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Sekretarza Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska E. Siarki w sprawie rolnika dotyczącej braku płatności za szkody łowieckie, prosząc o interwencję dotyczącą rozwiązania problemu.

10 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu przedłużenie możliwości stosowania pasz z roślin genetycznie modyfikowanych w żywieniu zwierząt.

10 listopada Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o zawieszenie przeprowadzania czynności kontrolnych w gospodarstwach rolnych do końca 2020 r. na skutek epidemii COVID-19.

10 listopada Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudzie wniosek Mazowieckiej Izby Rolniczej w sprawie osób nie mających doświadczenia dydaktycznego obecnych na wykładach osoby szkolącej, aby mogły mieć zaliczone godziny obserwacji pracy wykładowcy do stażu uprawniającego do przeprowadzania samodzielnie szkoleń o których mowa w rozporządzeniu MRiRW z dnia 21.04.2017 r. (Dz. U. poz. 929) w § 3 ust. 5 pkt 3, który brzmi: „za doświadczenie wykładowcy w prowadzeniu działań transferu wiedzy uznaje się przeprowadzenie co najmniej 6 działań z zakresu zbliżonego do tematyki konkursu w okresie ostatnich 5 lat liczonych od dnia ogłoszenia o konkursie, przy czym czas trwania każdego z działań wynosił co najmniej 3 godziny”.

17 listopada Zarząd KRIR na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o zmianę przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2017 roku w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w środki zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, tak aby rolnicy którzy nie otrzymali pomocy ze względu na rozpoczęcie i wykonanie prac przez złożeniem wniosku mogli otrzymać wnioskowaną pomoc.

17 listopada Zarząd KRIR przekazał uwagi do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o paszach. Zakaz stosowania pasz genetycznie modyfikowanych w Polsce może doprowadzić do wzrostu kosztów produkcji zwierzęcej, a zwłaszcza drobiu i trzody chlewnej, dlatego przesunięcie terminu wydaje się konieczne, aby nie zaburzyć konkurencyjności polskich rolników na rynku.  

17 listopada Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie stawek dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany za rok 2020. Zarząd KRIR zawnioskował o zwiększenie środków na dofinasowanie dopłat do materiału siewnego, przynajmniej w takiej wysokości aby stawki dopłat były nie niższe niż w poprzednim roku. Dlatego samorząd rolniczy negatywnie zaopiniował przedstawiony projekt, który obniża stawki dopłat do kwalifikowanego materiału siewnego.

17 listopada Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości dopłat do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2021 r. Zarząd KRIR zaznaczył, że środki przeznaczone na dopłaty do składek z tytułu ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w 2020 r. wyczerpały się już na początku kampanii ubezpieczeniowej i rolnicy nie mogli wykonać obowiązku ubezpieczenia 50% upraw z należną dopłatą. Dlatego należy przeznaczyć więcej środków budżetowych.

17 listopada Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudzie stanowiska Lubelskiej Izby dotyczące pomocy rolnikom producentów roślin i krzewów ozdobnych oraz uruchomienia dodatkowej pomocy dla producentów chmielu.

19 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Prezydenta RP A. Dudy o spotkanie w celu omówienia kwestii wynikających z zapisów umowy programowej między Prezydentem RP a KRIR, które dotyczą m.in. zwiększenia roli samorządu rolniczego, wzmocnienia ośrodków doradztwa rolniczego, utrzymania potencjału wytwórczego producentów rolnych.

19 listopada Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego J. Jastrzębskiego w sprawie rolniczki, która wypowiedziała członkostwo w banku spółdzielczym a bank nie rozliczył udziałów w banku i nie zwrócił zainwestowanych środków finansowych.  

19 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o wydanie interpretacji przepisów dotyczących spełnienia warunku ubezpieczenia co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej za wyjątkiem łąk i pastwisk od co najmniej jednego ryzyka.

19 listopada Zarząd KRIR na wniosek Świętokrzyskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego A. Hadzik w sprawie wydawania legitymacji emeryta-rencisty dla rolników przechodzących na rentę rolniczą i emeryturę z KRUS.

23 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o interwencję w związku z dramatyczną sytuacją na krajowym rynku trzody chlewnej.

23 listopada Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Premiera RP M. Morawieckiego o analizę działań organizacji „prozwierzęcych” i traktowania rolników – hodowców zwierząt przez tego typu stowarzyszenia.

23 listopada Zarząd KRIR na wniosek Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o pomoc dla producentów-gospodarstw rolnych, które ponoszą straty w związku z decyzją o zamknięciu gastronomii.

23 listopada Zarząd KRIR na wniosek Podlaskiej Izby Rolniczej zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o interwencję dotyczącą problemu ze sprzedażą ślimaków i uruchomienia eksportu.

23 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa H. Szymańskiej o wydłużenie do dnia 28 grudnia 2020 r. terminu naboru wniosków na poddziałanie 6.2 „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” ze względu na pandemię koronawirusa.

24 listopada Zarząd KRIR przekazał uwagi do projektu rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności związane z wydawaniem i doręczaniem paszportów bydła lub ich duplikatów. Samorząd rolniczy zaproponował, aby nowa stawka za wydanie paszportu bydła i jego duplikatu wynosiła maksymalnie 1,50 zł, ponieważ dotychczasowa kwota 1,33 zł odnosiła się również do tych samych czynności.

24 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Komisarza UE ds. Rolnictwa J. Wojciechowskiego o uruchomienie działań interwencyjnych na rynku drobiu i mięsa wieprzowego.

24 listopada Zarząd KRIR przekazał Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudzie wnioski Mazowieckiej Izby Rolniczej, które dotyczyły m.in. bezpośredniego odbioru paszportów dla bydła, podwyższenia kwotowo maksymalnego limitu oleju spożywczego wprowadzanego w ramach RHD.

24 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi G. Pudy o interwencję w sprawie zaniechania zasięgania przez KOWR opinii od wojewódzkich izb rolniczych o planowanych rozdysponowaniach gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

24 listopada Zarząd KRIR zwrócił się do Dyrektor Generalnej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa M. Gośniowskiej-Kola z wnioskiem o organizację spotkania dotyczącego rozdysponowania gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Tak jak miało to miejsce w poprzednich okresach sprawozdawczych, tak również
i w omawianym okresie kontynuowana była współpraca zagraniczna Krajowej Rady Izb Rolniczych. Wszystkie spotkania ze względów na wprowadzane obostrzenia epidemiczne odbyły się w formie wideokonferencji.

                 2 listopada odbyło się posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „zapewnienie jakości”. Eksperci omówili stan zaawansowania negocjacji w sprawie nowej WPR w odniesieniu do oznaczeń geograficznych, aktualną sytuację dotyczącą stosowania nazw mięsa w produktach wegetariańskich.

2 listopada odbyło się posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „Ziemniaki i skrobia”. Eksperci omówili sytuację rynkową: Do marca 2020 roku sytuacja na rynku w Niemczech była stabilna, tj. podaż i popyt były zrównoważone, a ceny ziemniaków atrakcyjne. W związku z pandemią Covid-19 sektor napotkał trudności. Konsumenci preferowali ziemniaki spożywcze, z tego powodu nastąpiło załamanie sprzedaży ziemniaków na przetwórstwo. Ze względu na zamknięcie sektora HORECA i odwołanie Imprez trudno było sprzedawać ziemniaki, gdyż osiągnięto maksymalny stan magazynów. Starano się pozyskać nowe rynki zbytu, takie jak produkcja paszy dla zwierząt i biogazu. Kraje członkowskie zastosowały różne środki, aby ustabilizować rynek ziemniaków. W Holandii przeznaczono na ten cel 50 mln euro. Producenci uzyskali 40% zwrotu wartości produkcji 900 000 ton. Belgia przeznaczyła 10 mln euro jako część pakietu 35 mln euro, wspierającego sektor ziemniaków. Francja przeznaczyła 10 mln euro na ziemniaki przetwórcze (50 €/t do ilości 200 000 t). Zbiory ziemniaków w UE zwiększyły się w porównaniu z 2018 r. o ok. 9% i wyniosły 56,9 mln ton. W krajach Europy Zachodniej, mających decydujący wpływ na europejski rynek ziemniaków (Belgia,Francja, Holandia, Niemcy i Wielka Brytania), produkcja ziemniaków zwiększyła się o 5,2 mln ton (o 16,7%). W rezultacie ceny ziemniaków w Europie Zachodniej są znacząco niższe niż w poprzednim sezonie, a ich poziom jest zbliżony do średniej wieloletniej. W Polsce powierzchnia uprawy ziemniaków, w 2019 r. wyniosła ok. 304 tys. ha i była większa niż w roku poprzednim o ok. 2%.. Zbiory wyniosły 6,84 mln ton i były o 0,64 mln ton mniejsze niż w 2018 r. i o 1,10 mln ton mniejsze od średnich w latach 2011-2015. Prognozy unijne  na rok 2020 wynoszą 54-55mln ton, a więc zbliżone do roku 2017. Według szacunków oznacza to wzrost plonów o 6,4% w stosunku do 2019. Na rok 2020 przewidywana jest nadwyżka, a zatem konieczne jest znalezienie nowych rynków zbytu ziemniaków na przetwórstwo. Warunki upraw w roku 2020 w większości krajów były korzystne. W ciągu ostatnich lat stale wzrasta produkcja ziemniaków na przetwórstwo. Ogólna produkcja ziemniaków zwiększyła się zwłaszcza we Francji i Niemczech. Zalecana jest redukcja 15% obszarów upraw z powodu zmniejszenia popytu na frytki. Obserwuje się odbudowanie rynku w Niemczech po pierwszym lockdownie spowodowanym Covid-19, jednak rok zakończony będzie ze znaczącymi stratami oraz przewidywany jest spadek eksportu. W ostatnich latach obserwowany jest wzrost eksportu frytek z Belgii Holandii i Niemiec, trend ten może zmienić kierunek w roku 2021. Zwiększa się powierzchnia upraw ziemniaków skrobiowych. Łączna powierzchnia upraw w 2019 - 220 300 ha.

3 listopada odbyło się posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „środowisko”, podczas której omówiono strategię na temat różnorodności biologicznej 2030, podsumowano spotkanie grupy ekspertów UE ds. dyrektywy ptasiej i siedliskowej. Eksperci zapoznali się również z informacjami na temat strategii metanowej, która koncentruje się na rolnictwie, przypisując 53% całkowitej emisji CH4 sektorowi rolnemu, nie wskazując jednak na metan organiczny i kopalny. Zawarto w niej apel o znormalizowane i wiarygodne gromadzenie danych, uznając jednocześnie wyzwania związane ze złożonością sektora rolnego. Ważnym elementem jest również wezwanie do wspierania synergii między produkcją energii odnawialnej a zarządzaniem obornikiem. Przedyskutowano również plan działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń, który został ogłoszony jako część Zielonego Ładu.

4 listopada odbyło się posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „drób i jaja”, podczas którego omówiono perspektywy rynkowe, w tym ceny, produkcję, prognozę handlową i wpływ pandemii COVID-19. Przedyskutowano wpływ strategii „Od pola do stołu” na sektor drobiu i jaj i poruszono kwestię małych ubojni. Francuscy eksperci obawiają się skutków jej wprowadzenia. Południowa Francja to sektor sprzedaży bezpośredniej Foie Grass. Jest ryzyko, że te przedsiębiorstwa znikną.

6 listopada odbyło się posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „zboża”, podczas którego omówiono uwarunkowania geopolityczne w kontekście rynku zbożowego. Podkreślono rolę rosnącego importu zbóż przez Chiny, a także rolę największych eksporterów w tym sezonie, tj. Rosji i USA. Zwiększone potrzeby importowe Chin dają podstawy do pozytywnych prognoz rynkowych.

10 listopada odbyło się posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „zdrowie i dobrostan zwierząt”. Gościem spotkania był Zilvinas Ilevicius z DG SANTE, który przedstawił prezentację dotyczącą rozwoju rozprzestrzeniania się wirusa ASF oraz aktualną sytuację występowania ASF w Unii Europejskiej, po której odbyła się dyskusja. Rząd niemiecki jako priorytet postawił sobie negocjacje z krajami trzecimi,  odnośnie uznania regionalizacji występowania wirusa ASF w kraju, by mógł być prowadzony dalej eksport wieprzowiny. Opierając się na doświadczeniach belgijskich oraz czeskich, Niemcy  zdecydowali się na odizolowanie ognisk występowania ASF. W tym celu planują masowy odstrzał dzików w rejonach występowania ognisk wirusa i budowę płotu wzdłuż Nysy, rzeki leżącej na polsko-niemieckiej granicy. Władze niemieckie uważają, że pojawienie się nowych przypadków ASF w strefie granicznej to właśnie efekt pokonania wpław rzeki przez zarażone sztuki. Budowa płotu pozwoli ograniczyć migrację dzików na zachód.

Jednocześnie w tych rejonach wprowadzony został całkowity zakaz wstępu osób postronnych. Rząd niemiecki zaostrzył także warunki bioasekuracji ze względu na ryzyko przenoszenia wirusa przez ludzi. Dlatego bardzo istotne jest, aby osoby postronne nie miały wstępu do gospodarstw, w których są utrzymywane zwierzęta. Chodzi bez wyjątku o wszystkie osoby które mogą być wektorem wirusa ASF, które nie przestrzegają wymogów bioasekuracji,  w tym również aktywistów pro-zwierzęcych. Zwrócono także uwagę, że na terenach zapowietrzonych mogą się odbywać wycieczki grzybiarzy, którzy nieświadomie przechodząc po obszarze bytowania zakażonych dzików, po ich odchodach lub resztkach padłych zwierząt, potem dalej roznoszą wirusa. Wyraźny obraz skutków widać np. w Polsce po sezonie grzybobrania, kiedy to nastąpił istotny wzrost występowania ognisk wirusa wśród dzików. Kolejną kontrowersyjną kwestią, która była omawiana to etykietowanie produktów odzwierzęcych pod kątem dobrostanu. Przedstawiciel DG SANTE przyznał, że należy zrewidować dotychczasowe przekonanie, że konsumenci będą bezwarunkowo zainteresowani kupowaniem produktów pochodzących z hodowli o podwyższonym dobrostanie zwierząt, chociaż będzie się to wiązało z wyższą ceną produktów odzwierzęcych (mięsa czy mleka). Ostatnie badania rynku i zachowań konsumentów pokazały bowiem, że większość społeczeństwa mile widzi podwyższony dobrostan zwierząt, ale nie chce za takie produkty więcej płacić. Kluczową kwestią okazała się cena. Istotna część społeczeństwa nie jest w stanie pozwolić sobie na kupowanie drożej żywności.

13 listopada odbyło się posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „wieprzowina”, zorganizowane z powodu pogarszającej się sytuacji na rynku. Podczas spotkania omówiono sytuację sektora na terenie UE. We wszystkich krajach obserwuje się spadek ceny żywca oraz ograniczoną sprzedaż materiału hodowlanego. Problemy na rynkach europejskich wynikają z trwającej pandemii Covid-19 (zamknięcie zakładów mięsnych oraz zatrzymanie eksportu do Chin i innych krajów azjatyckich) oraz rozprzestrzenianiu się ASF. Podczas spotkania eksperci wyciągnęli następujące wnioski: aby ograniczyć problem rozprzestrzenia się ASF konieczna jest kontrola populacji dzików Ponadto należy wzmocnić działania bioasekuracyjne i wprowadzić jednolite regulacje prawne obowiązujące we wszystkich krajach członkowskich UE. Podkreślono również konieczność pozyskania środków na stworzenie nowych szczepionek i wprowadzenie produktów tego typu na rynek.

Poruszono również kwestię wykorzystania białek zwierzęcych. Państwa członkowskie jednogłośnie wyrażają potrzebę wprowadzenia tego komponentu paszowego.

Konieczne jest znalezienie nowych rynków zbytu dla mięsa wieprzowego w krajach z nadwyżką produkcyjną. Za najlepszy sposób na wykorzystanie zapasów mięsa uznano przetworzenie na karmę dla zwierząt.

                18 listopada odbyło się posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „kwiaty”, podczas której omówiono bieżącą sytuację rynkową. Eksperci omówili handel między UE a Wielką Brytanią. Obecna sytuacja nie jest optymistyczna, ale negocjacje wciąż trwają. Początek przyszłego tygodnia to ostatni możliwy moment na zawarcie porozumienia, ponieważ nadal musiałoby ono zostać ratyfikowane po obu stronach. Od stycznia 2021 r. Wielka Brytania będzie regulować wymagania importowe, które zostały już ogłoszone. Biznes musi przygotować się na zmiany, które będą miały miejsce bez względu na to, czy dojdzie do porozumienia, czy nie. W przypadku braku umowy obowiązują dodatkowo taryfy i TRQ.

 W szczególności w przypadku kwiatów i roślin możemy spodziewać się spadku popytu z powodu osłabienia gospodarki. Ogłoszono już cło importowe w wysokości 8%. W każdej sytuacji Wielka Brytania może wymagać nowych przepisów fitosanitarnych. Możliwe, że paszport roślin UE nie będzie ważny w Wielkiej Brytanii. Powstaje również pytanie, czy kontrole będą odbywać się w punkcie kontroli granicznej, czy też w miejscu docelowym, pozostaje otwarte. Eksperci przedyskutowali również pojawiające się propozycje zakazu stosowania torfu w różnych państwach członkowskich, ale na razie temat nie jest koordynowany na szczeblu unijnym.

                19 listopada odbyło się posiedzenie grupy roboczej Copa-Cogeca „rozwój obszarów wiejskich”. Eksperci omówili aktualne informacje na temat negocjacji trójstronnych w sprawie WPR po 2020 roku.

Rada Europejska wprowadza przepisy dotyczące dofinansowania. Wprowadzono również 100% dofinansowania do ochrony zwierząt przeciw drapieżnikom. Parlament Europejski przeznacza 30% na cele klimatyczne i środowiskowe oraz niekwalifikowane inwestycje. Pomiędzy radą i parlamentem są odmienne poglądy np. jeżeli chodzi o kwalifikowalność. Parlament Europejski chce, aby 30-40% było przeznaczone na obszary z ograniczeniami naturalnymi. Ważne jest, aby pozostawić elastyczność dla państw członkowskich, jeżeli chodzi o inwestycje. Minimalne progi na inwestycje są zbyt wysokie. Elastyczność jest niezbędna zwłaszcza w kwestii EFRROW. Jeżeli chodzi o radę i usługi doradcze, potrzebujemy profesjonalnego podejścia do zasobów ludzkich. Musimy podjąć decyzję jakie organizacje będą świadczyć te usługi. Wyrażono obawę, że prace nad nowym WPR są bardzo rozciągnięte w czasie.  Jeśli negocjacje trójstronne będą trwać tak długo, to Komisja Europejska będzie musiała poświęcić 8 miesięcy na opracowanie planów strategicznych, to WPR będzie mogła wejść w życie dopiero po 2023.

                23 listopada 2020 r. odbyło się posiedzenie grupy roboczej „lasy”, podczas której omówiono nową strategię leśną UE, przyjętą przez Parlament Europejski 8 października 2020 r. Lasy zajmują blisko 182 mln hektarów powierzchni UE co stanowi 43% jej obszarów lądowych. Aktualna Strategia Leśna UE została opublikowana w 2013 roku i była kontynuacją polityki uzgodnionej w 1998r. Głównym jej założeniem jest zrównoważone wykorzystanie korzyści płynących z leśnictwa oraz koordynacji i synergii z innymi sektorami. Drewno jest surowcem neutralnym dla środowiska, dlatego stosunkowo duże jest zainteresowanie wykorzystaniem tego materiału w gospodarce. Środki finansowe skierowane na realizację strategii leśnej przyniosły dobre efekty nie tylko dla środowiska, ale także przy wprowadzaniu na rynek bioproduktów, spełniających odpowiednie wymogi jakościowe. Sektor leśny i jest odpowiedzialny prawie za 4 miliony miejsc pracy w Europie, głównie zlokalizowanych na obszarach wiejskich. Ukierunkowanie przemysłu do inwestowania w Europie i w ekosystemy, zapobiegać będzie eksodusowi wiejskiemu. Można założyć, że nowa polityka leśna UE będzie kontynuacją dotychczasowych działań z naciskiem na wielofunkcyjność lasu. Ze względu na wdrażanie unijnej strategii na rzecz ochrony różnorodności biologicznej w 2030r., której założeniem jest objęcie obszarem chronionym nie mniej niż 30% powierzchni lądowej i 30% powierzchni morskiej Europy, w większym stopniu zwiększy się presja na ochronę zasobów leśnych. Należy się spodziewać również doprecyzowania niektórych zagadnień dotyczących energetycznego wykorzystania biomasy drzewnej, aby zagospodarować lokalnie zasoby drewna nieprzydatnego do produkcji przemysłowej.

W omawianym okresie sprawozdawczym Biuro Zarządu KRIR otrzymało do zaopiniowania 25 projektów aktów prawnych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com