Produkcja Roślinna

kukurydza nasiona

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek Małopolskiej Izby Rolniczej wystąpił 20 grudnia 2018 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie dopłat do powierzchni gruntów obsianych kwalifikowanym materiałem siewnym kukurydzy i rzepaku.

Obecnie dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany objęty jest materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

 1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto;
 2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 3. Ziemniak.

Dopłatami nie obejmuje się uprawy przeznaczonej na przedplon lub poplon.

Zdaniem rolników dopłaty powinny przysługiwać również do materiału siewnego kukurydzy i rzepaku, które praktycznie nie mogą być uprawiane z nasion zebranych we własnym gospodarstwie, a zatem brak dopłat świadczy o nierównym traktowaniu rolników.

O przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany może ubiegać się producent rolny, który spełni następujące warunki:

 1. Złoży w terminie od dnia 15 stycznia do dnia 25 czerwca 2019 r. wniosek o przyznanie dopłaty wraz z wymaganymi załącznikami. Wniosek należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem operatora publicznego na adres BP ARiMR właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy.
 2. Posiada działki rolne, na których uprawia się gatunki roślin uprawnych objęte dopłatami, o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 1 ha, przy czym za działkę rolną uważa się zwarty obszar gruntu rolnego, na którym jest prowadzona uprawa lub grupa upraw, o powierzchni nie mniejszej niż 0,1 ha, wchodzący w skład gospodarstwa rolnego;
 3. Zużył do siewu lub sadzenia na gruntach rolnych będących w jego posiadaniu materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany o udokumentowanym pochodzeniu ( zgodnie z Ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 945).

opryskiwacz2

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 20 grudnia 2018 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi przekazując Stanowisko Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie ujednolicenia i dostosowania przepisów prawnych we wszystkich państwach Unii Europejskiej dotyczących rejestracji i dopuszczenia do stosowania środków ochrony roślin, wnioskując o rozważenie możliwości podjęcia działań w celu rozwiązania problemów przedstawionych przez samorząd rolniczy.

W Stanowisku zapisano jak następuje:

Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej jako samorząd rolniczy działający w imieniu i na rzecz rolników wskazuje konieczność podjęcia przez organy ustawodawcze działań mających na celu ujednolicenie i uproszczenie procedur dopuszczania środków ochrony roślin do wykorzystania w produkcji rolniczej. Mając na uwadze jednolity charakter przepisów Unii Europejskiej i krajów członkowskich uzasadnione jest ujednolicenie zasad dotyczących dopuszczenia do produkcji rolniczej. Obecnie obowiązujący stan prawny w zakresie uzyskiwania dopuszczenia danych preparatów do produkcji rolniczej jest nazbyt rozbudowany i kosztowny. W konsekwencji prowadzi to jedynie do podnoszenia całkowitych kosztów wdrażania środków ochrony roślin do sprzedaży, które w konsekwencji i tak ponoszą rolnicy. Istniejące różnice w uregulowaniach prawnych krajów członkowskich UE jak i same uregulowania obowiązujące w Polsce prowadzą jedynie do obniżenia konkurencyjności rynków rolniczych, co w konsekwencji powoduje, że pula dopuszczonych środków ochrony roślin jest znacznie ograniczona. Szczególnie bulwersujący jest fakt funkcjonowania w obrocie środkami ochrony roślin produktów różniących się często jedynie nazwą handlową i producentem wprowadzającym dany preparat na rynek. Do tej grupy najczęściej możemy zaliczyć środki ochrony roślin zawierające sprawdzone i popularne w produkcji rolniczej substancje aktywne, które posiadają dopuszczenie do wielu rodzajów upraw. W konkretnych przypadkach koncerny chemiczne w celu ograniczania kosztownych procedur uzyskania dopuszczenia najczęściej decydują się na uzyskanie pozwolenia na jeden rodzaj uprawy. Rynek chemiczny liczy na stosunkowo wysoką świadomość rolników w tej materii. Całkowicie zapomniano tu o problemach jakie pojawiają się coraz częściej w prowadzeniu prawidłowej ewidencji zabiegów ochrony chemicznej upraw, pozwalając tym samym na pogłębianie „papierowej fikcji". Takie rygorystyczne uregulowania prawne prowadzą do upowszechniania i utrwalania się patologicznych praktyk do których są zmuszani rolnicy. Tym samym Zarząd Lubelskiej Izby Rolniczej uznaje za uzasadnione konieczność rozszerzenia puli środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w produkcji rolniczej. W tym celu proponuję się, aby podjęto działania legislacyjne mające na celu zmiany zasad dopuszczania do stosowania środków ochrony roślin, polegających na ujednoliceniu uregulowań prawnych w tym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zaproponowane zmiany powinny pozwolić na rozszerzenie puli środków ochrony roślin dopuszczonych do produkcji rolniczej co wpłynie na obniżenie kosztów produkcji przy jednoczesnym podniesieniu poziomu ochrony upraw.

onw

W dniu 19 grudnia 2018 r., w odpowiedzi na pismo MRiRW znak PB.cwlc.0210.2.12.2018 z dnia 16 listopada 2018 r. w spr. przedstawionego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" objętego PROW na lata 2014-2020 samorząd rolniczy przekazał następującą opinię:

Uwagi ogólne:

Samorząd rolniczy rozumiejąc konieczność dostosowania polskiego prawa do przepisów UE i zaleceń Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, dostrzega jednak wątpliwości dotyczące nowych zasad wyznaczania obszarów ONW.

Wątpliwości budzi kwalifikowanie poszczególnych obrębów do nowej Płatności ONW, brak jest informacji według jakich konkretnych kryteriów dany obręb został zakwalifikowany, a kolejny sąsiadujący z nim obręb na którym występuje taka sama niekorzystna struktura gleby, terenu i klimatu nie został zakwalifikowany.

Zdecydowany sprzeciw budzi nowa zasada Fine tuning tj. wyłączenie ze wsparcia tych jednostek administracyjnych, na których znaczące ograniczenia naturalne zostały udokumentowane, ale przez inwestycje lub działalność gospodarczą dzięki normalnej produktywności gruntów, lub jeśli metody produkcji lub systemy rolnicze rekompensują utracone dochody lub dodatkowe koszty – obszary te wyłącza się z ONW. Fakt, iż rolnicy ze względu na „głód” ziemi, dzięki wielkiej determinacji i ogromowi pracy są w stanie nierzadko włączyć do produkcji grunty nie użytkowane rolniczo lub znacznie poprawić wydajność produkcji, ma teraz skutkować odmową przyznania płatności ONW do tych terenów – jest bardzo krzywdzący. Jednym z etapów wyznaczania nowych obrębów jest też ocena, czy pomimo naturalnych utrudnień obszary zdołały je pokonać np. poprzez intensyfikację produkcji. Nie należy wykluczać z płatności rolników, tylko dlatego, że wzmacniają swoją produkcję. W wielu województwach są słabe gleby więc, żeby być konkurencyjnym, rolnicy ponoszą duże nakłady. W kontekście obowiązywania programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczaniu, wielu rolników będzie musiało ograniczyć obsadę zwierząt czy ilość stosowanych nawozów, co spowoduje, iż produkcja nie będzie już taka intensywna. Ograniczenie środków finansowych w ramach tego działania dla tak dużego grona rolników przyniesie odwrotny skutek od zamierzonego. W ostatnich latach coraz częściej widać z jak trudnymi warunkami muszą zmagać się rolnicy, susza w 2015 roku, podtopienia w 2017 roku i wreszcie susza, która dotknęła rolników w bieżącym roku.

Zdaniem samorządu rolniczego, warunki gospodarowania są coraz trudniejsze, niska opłacalność produkcji i wysokie koszty coraz bardziej zniechęcają rolników do prowadzenia gospodarstw rolnych, a potencjalni następcy opuszczają obszary wiejskie. Nie jest to właściwa polityka wobec rolników. Zdaniem samorządu rolniczego powyższych zmian nie zrekompensuje przejściowe wsparcie wypłacane do roku 2020 dla beneficjentów, którzy utracili status ONW typu nizinnego.

Według informacji o nowej delimitacji ONW zamieszczonej na stronie MRiRW dnia 27.11.2018 r., powierzchnia obszarów ONW od roku 2019 będzie większa o 461 tys. ha w skali kraju. Wyliczenia te nie mają zastosowania np. jeżeli chodzi o województwo warmińsko-mazurskie, w którym po 2019 roku 394 obręby będą pozbawione dopłaty ONW, (jest to bardzo duża powierzchnia w skali województwa). Z kolei np. w województwie podlaskim aż 592 obręby ewidencyjne po 2020r. zostaną pozbawione płatności z tytułu gospodarowania na obszarach o niekorzystnych warunkach naturalnych.

Odnośnie ONW typu górskiego - zbyt mała waga została przypisana kątowi nachylenia gruntów w stosunku do innych utrudnień. Są miejscowości w których 70-90% gruntów jest o dużym nachyleniu uniemożliwiającym stosowanie uniwersalnych maszyn, mimo tego są zaliczone do tej samej kategorii, w której inne obręby są „niemal płaskie” w stosunku do ww. terenów. Należy wydzielić kategorię „specyficzny obszar górski”, czyli tereny górskie powyżej 500 m n.p.m., na których utrzymywana jest produkcja zwierzęca, szczególnie trawożernych.

Uwagi szczegółowe:

Podkarpackie: Ze wsparcia z tytułu położenia w obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) w strefie o specyficznych utrudnieniach (podgórskie) korzystali rolnicy z 40 obrębów ewidencyjnych z terenu powiatu strzyżowskiego (Rozporządzenie RM z 14 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 73 poz. 657). Na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 kwietnia 2007 r. Dz .U. 2007 nr 68 poz.448, dodatkowo do wsparcia zostały zaliczone 4 obręby z gminy Strzyżów. Wykaz 44 obrębów (wsi) z powiatu strzyżowskiego został utrzymany w załączniku do Rozporządzenia MRiRW z dnia 11 marca 2009 r. (Dz.U. z 2009 r. nr 40 poz.329 z późn. zmianami) i obowiązuje. Upublicznione przez MRiRW podsumowanie prac w zakresie nowej delimitacji ONW wskazuje, że wsparciem w strefie ze specyficznymi utrudnieniami w latach 2004-2018 podlegało 512,8 tys. ha użytków rolnych w kraju, a po zmianach i wejściu w życie projektowanego Rozporządzenia wsparciem objęte będzie 1 768,0 tys. ha użytków rolnych. Powstaje zasadnicza wątpliwość, dlaczego w załączniku do projektu Rozporządzenia znalazło się z powiatu strzyżowskiego tylko 12 obrębów wobec 44 obrębów ujętych w obecnych przepisach. Z uzasadnienia do projektowanego rozporządzenia nie wynika, aby wyznaczone wcześniej obręby ONW typ specyficzny miały utracić swój status.

Działalność rolnicza prowadzona na terenach o specyficznych naturalnych utrudnieniach, oprócz swojej podstawowej funkcji jaką jest wytwarzanie żywności, spełnia niezwykle istotną ze środowiskowego oraz społecznego punktu widzenia rolę pozaprodukcyjną. Kontynuacja rolnictwa na ONW o ekstensywnym charakterze ma ogromne znaczenie dla utrzymania wielu charakterystycznych dla regionu podkarpackiego parametrów związanych ze środowiskiem naturalnym tj. bioróżnorodnością, dostępnością zasobów wodnych, krajobrazem obszarów wiejskich, a także walnie przyczynia się do ograniczenia występowania negatywnych często nieodwracalnych zjawisk takich jak erozja, pożary, sukcesja naturalna czy mineralizacja gleb. Płatności ONW przyczyniają się do utrzymania aktywności społeczności wiejskiej na terenach nimi objętych.

Mając powyższe na uwadze Zarząd KRIR wnosi o rozważenie ujęcia w załączniku do Rozporządzenia następujących obrębów ewidencyjnych do wsparcia ONW:

- w gminie wiejskiej Czudec:

181901_2.0001 - Babica,

181901_2.0003 - Nowa Wieś,

181901_2.0004 - Przedmieście Czudeckie,

181901_2.0005 - Pstrągowa,

181901_20006 - Wyżne,

181901_2.0007 - Zaborów.

- w gminie wiejskiej Frysztak:

181902_2.0007 - Huta Gogołowska (obręb ujęty w projekcie Rozporządzenia),

proponujemy dodanie:

181902_2.0001 - Cieszyna,

181902_2.0003 - Glinik Dolny,

181902_2.0004 - Glinik Górny,

181902_2.0005 - Glinik Średni,

181902_2.0006 - Gogołów,

181902_2.0008 - Kobyle,

181902_2.0011 - Stępina,

181902_2.0013 - Widacz.

- w gminie wiejskiej Niebylec:

181903_2.0002 - Blizianka (obręb ujęty w projekcie Rozporządzenia),

181903_2.0003 - Gwoździanka (obręb ujęty w projekcie Rozporządzenia),

181903_2.0004 - Gwoźnica Dolna (obręb ujęty w projekcie Rozporządzenia),

181903_2.0005 - Gwoźnica Górna (obręb ujęty w projekcie Rozporządzenia),

181903_2.0006 - Jawornik (obręb ujęty w projekcie Rozporządzenia),

proponujemy dodanie:

181903_2.0001 - Baryczka,

181903_2.0007 - Konieczkowa,

181903_2.0008 - Lutcza,

181903_2.0009 - Małówka,

181903_2.0010 - Niebylec,

181903_2.0011 - Połomia.

- w gminie wiejsko - miejskiej Strzyżów:

181904_4.0004 - Strzyżów obr. 4 (obręb ujęty w projekcie Rozporządzenia),

181904_5.0006 - Bonarówka (obręb ujęty w projekcie Rozporządzenia),

181904_5.0015 - Tropie (obręb ujęty w projekcie Rozporządzenia),

181904_5.0019 - Żarnowa (obręb ujęty w projekcie Rozporządzenia),

proponujemy dodanie:

181904_5.0007 - Brzeżanka,

181904_5.0009 - Gbiska,

181904_5.0010 - Glinik Charzewski,

181904_5.0011 - Glinik Zaborowski,

181904_5.0012 - Godowa,

181904_5.0013 - Grodzisko,

181904_5.0014 - Łętownia,

181904_5.0017 - Zawadka,

181904_5.0018 - Zyznów.

- w gminie wiejskiej Wiśniowa:

181905_2.0001 - Jaszczurowa (obręb ujęty w projekcie Rozporządzenia),

181905_2.0011 - Szufnarowa (obręb ujęty w projekcie Rozporządzenia),

proponujemy dodanie:

181905_2.0007 - Niewodna,

181905_2.0009 - Pstrągówka,

181905_2.0010 - Różanka,

181905_2.0012 - Tułkowice.

Pomorskie:

W związku z proponowaną zmianą Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania ,,,Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami" w powiecie kościerskim samorząd rolniczy wnosi o zmianę kwalifikacji następujących obrębów geodezyjnych: 1-220607_0013 Szpon, 2-220608_0006 Foschuta, 3 - 220607_0004 Jasiowa Huta, 4-220607_0005 Liniewko Kościerskie.

W przedstawionym projekcie przewidziano zastąpienie dotychczasowych ONW typu nizinnego stref I i II-giej ONW typu z ograniczeniami naturalnymi odpowiednio w strefie I i II-giej, przy zmianie dotychczasowych kryteriów delimitacji na rzecz kryteriów biofizycznych uwzględniających klimat, jakość gleby i ukształtowanie terenu. W skutek powyższych zmian w projekcie założono wykluczenie w powiecie kościerskim z obszarów ONW dwóch obrębów geodezyjnych tj. Szpon i Foschuta oraz obniżenie kategorii z 2-giej na 1-szą kolejnych dwóch obrębów geodezyjnych tj. Liniewko Kościerskie i Jasiowa Huta.

Rolników gospodarujących w ww. obrębach bulwersuje taka kwalifikacja z następujących powodów:

 1. Obręby Szpon i Jasiowa Huta położone na terenie gminy Nawa Karczma są jednocześnie zakwalifikowane z uwagi na występujące tam znaczne pochyłości jako tereny erozyjne co skutkuje dodatkowymi ograniczeniami i obowiązkami — (kryterium ukształtowania terenu).
 2. Położenie w/w obrębów powoduje, że zarówno rozpoczęcie prac wiosennych i żniw w stosunku do pozostałych obrębów w gminie Nowa Karczma jest opóźnione do dwóch tygodni - [kryterium dotyczące klimatu).
 3. Obręby Liniewko Kościerskie w gminie Nowa Karczma i Foschuta w gminie Stara Kiszewa charakteryzują się znacznymi pochyłościami pomimo, że nie zostały zakwalifikowane do terenów erozyjnych, a jakość gleb w nich występujących to gleby lekkie i mozaikowate takie jak występujące w całym powiecie kościerskim, a zwłaszcza w obrębach sąsiednich. Tym bardziej, że sąsiadujące z nimi obręby geodezyjne gminy Liniewo zostały zakwalifikowane z uprzednio I-szej do II-giej kategorii ONW. Ponadto w przypadku wszystkich czterech ww. obrębów susza, która wystąpiła w bieżącym roku spowodowała straty przekraczające ponad 70% w prawie wszystkich obrębach powiatu, występując jednakowo na obszarach zaliczonych w projekcie do ONW różnych stref.

Wobec powyższego wnosimy o zakwalifikowanie obrębów Szpon, Jasiowa Huta, Liniewko Kościerskie, Foschuta do ONW typu z ograniczeniami naturalnymi w strefie II w miejsce dotychczasowej kwalifikacji ONW typu nizinnego strefy nizinnej II.

Warmińsko-Mazurskie:

Nowymi obszarami ONW powinno być objętych dużo więcej obrębów niż jest w projekcie rozporządzenia, np. cała gmina Dobre Miasto powinna być objęta ONW z ograniczeniami naturalnymi I, ze względu na zakamienienie pól, wysokie koszty melioracji, zakwaszenie pól na obszarze całej gminy poniżej pH 4,5, wzniesienia powyżej 15%. Powoduje to zwiększenie zapotrzebowania na moc ciągników i zwiększone zużycie oleju napędowego. Gmina Miłomłyn powinna być zakwalifikowana w całości do obszaru specyficznego I, a nie tylko większa część jak jest w projekcie. Pozostałe tereny w powiecie ostródzkim, które zostały wyłączone powinny być zakwalifikowane do płatności ONW. Wieś Golubki w gminie Kowale Oleckie powinna być zaliczona do ONW z ograniczeniami naturalnymi strefy II, tak jak obręb Stożne. Obydwa te obręby są zbliżone ze względu na pofałdowanie terenu, strome zbocza, występowanie gleb słabych o niskiej produktywności. W obydwu przypadkach jest to najzimniejszy rejon województwa warmińsko-mazurskiego, o najkrótszym okresie wegetacji.

W powiecie gołdapskim obręby Miczuły, Rogajny, Pietraszki powinny być zaliczone do ONW, takiego samego jak sąsiadujące obszary - ze względu na podobne wartości klimatyczne i glebowe, jak w obrębach zakwalifikowanych do płatności. W powiecie nidzickim całe gminy: Nidzica, Kozłowo, Janowo powinny być zakwalifikowane do strefy z ograniczeniami naturalnymi II, tak jak większość obrębów w tych gminach. W gminie Janowiec Kościelny zakwalifikowano 94 % obszaru gminy do Strefy ONW, a nie zakwalifikowano dwóch obrębów Sowy i Zaborowo, na których występują takle same warunki glebowe i klimatyczne jak na pozostałej części gminy. Gminy Biskupiec, Nowe Miasto Lubawskie, Grodziczno, Iława, Kisielice, Lubawa, Susz, Zalewo powinny być całe objęte obszarami ONW, ze względu na wysokie zakwaszenie gleby, występujące duże spadki terenu i niską sumę opadów średniorocznych występujących na całym obszarze tych gmin. Gminy Lidzbark Warmiński i Orneta powinny być też zakwalifikowane w całości do obszarów ONW, a nie tylko część obrębów.

Po przeanalizowaniu projektu nowych zasięgów ONW, oraz po przedstawieniu różnic w zakwalifikowaniu obrębów do płatności w województwie warmińsko-mazurskim nasuwają się wątpliwości, czy wszystkie obręby zostały prawidłowo zweryfikowane pod względem kryteriów, na podstawie których wyznacza się obszary ONW i dlatego należy je ponownie przeanalizować.

Wielkopolskie

Po analizie projektu rozporządzenia MRiRW ustalającego miejscowości-obręby kwalifikujące się do obszarów niekorzystnego gospodarowania (ONW) samorząd rolniczy zwraca się z wnioskiem o:

 1. powrót do strefy II obrębu nr 0017 Ksawerów w gminie Kramsk w powiecie konińskim. Dotychczas ten obręb był w strefie II, natomiast w projektowanym rozporządzeniu zostaje przeniesiony do strefy I. Obręb ten jest położony w bezpośrednim sąsiedztwie rzeki Warty i ulega systematycznym podtopieniom spowodowanym niewłaściwym funkcjonowaniem zbiornika Jeziorsko. Zbiornik Jeziorsko został uruchomiony w 1986 roku i od tamtej pory znacząco niekorzystnie, wpływa na obszary rolnicze położone w dorzeczu Warty poniżej zbiornika, w której to sprawie WIR wielokrotnie interweniowała do różnych instytucji. Stąd konieczne jest pozostawienie tego obrębu nadal w II strefie ONW.
 2. objęcie I strefą ONW trzech obrębów w gminie Jarocin, woj. wielkopolskie tj. Prusy — nr obrębu 0011; Zakrzew - 0021; Witaszyce - 0014. Dotychczas obręby te nie były objęte płatnościami ONW. Jednak jest to teren z pozostałościami po przemyśle rolniczym opartym o zlikwidowane zakłady przemysłu cukrowniczego i włóknistego. WWRPP dla tych gruntów z lat 70-tych jest już nieaktualny. Obręby Zakrzew, Witaszyce, Prusy ze względu na występowanie niskich klas bonitacji rolniczej oraz brak znaczących naturalnych cieków wodnych podlegają znaczącej erozji wietrznej Na ww. ternie występują gleby o bonitacji IV, V, VI klasy - przy których występuje bardzo wczesna posucha wiosenna, która stwarza ryzyko spadku przyszłych plonów.

Jak wskazują opinie wojewódzkich izb rolniczych, rolnikom brakuje informacji o nowych zasadach wyznaczania obszarów ONW. W związku z powyższym ponawiamy prośbę, przekazaną w piśmie znak KRIR/MR/W/1371/2018 z dnia 13.12.2018 r., o spotkanie w celu poinformowania przedstawicieli wojewódzkich izb rolniczych o założeniach wprowadzanych zmian, szczegółowych kryteriach i sposobie zakwalifikowania poszczególnych obrębów do stref ONW, aby mogli przekazywać informacje bezpośrednio rolnikom. Konieczne jest jak najszybsze przekazanie tych informacji wszystkim rolnikom.

Podsumowując, samorząd rolniczy zwraca się o przeanalizowanie i uwzględnienie powyższych uwag.

 

ziemniaki

W dniu 13 grudnia 2018 r. Zarząd KRIR przekazał do MRiRW opinię do przedstawionego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus:

Przedstawione rozporządzenie jest efektem pracy zespołu złożonego z przedstawicieli MRiRW, PIORIN, izb rolniczych oraz producentów ziemniaków i wynika z przyjętego „Programu dla Polskiego Ziemniaka”.

Zdaniem samorządu rolniczego, konieczne jest zapewnienie środków finansowych na dodatkowe zatrudnienie inspektorów WIORIN i doposażenie laboratoriów, w związku ze znacznym zwiększeniem liczby badanych próbek ziemniaków. Koszty te nie mogą zostać przerzucone na rolników, którzy i tak będą mieli zwiększoną liczbę badań ziemniaków i poniosą skutki ewentualnego wykrycia bakterii cms – likwidacja porażonych ziemniaków i kwarantanna.

W tej sytuacji wskazanym byłoby zwiększenie dopłat do kwalifikowanego materiału sadzeniaków ziemniaka.

Uważamy jednocześnie za niewłaściwą obecnie przyjętą w rozporządzeniu metodykę co do ilości pobieranych prób tj. ,,minimum 6 z danej partii w gospodarstwie”. Zapis ten jest krzywdzący dla małych producentów gdyż znacząco zwiększa globalną liczbę prób i nakłady na badania ponoszone przez PIORIN. Proponujemy tu zmianę metodyki tak aby była to jedna próba dla partii do 25 ton lecz nie więcej niż 6 prób z danej partii. Ograniczy to znacząco koszty i przyspieszy możliwość sprawnego wykonania tychże badań w skali kraju. Nie wpłynie to w żaden sposób na jakość prowadzonych badań, gdyż jak wiadomo w produkcji sadzeniaków kwalifikowanych przyjmuje się obecnie według obowiązujących przepisów jedną próbę z każdych 25 ton danej partii. Zakładając, że celem badań jest wyeliminowanie chorego materiału zużywanego do sadzenia partie przeznaczane do badania będą raczej mniejsze. Tym samym zmiana metodyki jest zasadna i konieczna.

Należy jednak podkreślić, że poniesione koszty powinny przełożyć się na znacznie większe korzyści wynikające z wyeliminowania w Polsce bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus powodującej bakteriozę pierścieniową ziemniaka.

Biorąc powyższe pod uwagę, samorząd rolniczy oczekuje, że przyjęcie przepisów projektowanego rozporządzenia przyczyni się do zmniejszenia strat gospodarczych ponoszonych przez producentów ziemniaka, stworzenia optymalnych warunków do rozwoju rynku tj. zwiększenia obrotu i eksportu ziemniaków do państw trzecich i krajów Unii Europejskiej oraz stworzenia optymalnych warunków do rozwoju rynku sadzeniaków kwalifikowanych.

Profesjonalizacja produkcji oraz związane z tym znaczące podniesienie jakości produkcji może pozwolić polskim producentom na zdobycie statusu równoprawnych uczestników rynku europejskiego i światowego. Możliwość eksportu (możliwość zwiększenia produkcji bez ryzyka powstawania nadwyżek) powinna przełożyć się nie tylko na wzrost rentowności branży i nieocenione korzyści gospodarcze ale również społeczne.

P1080233W związku z przedstawionym do konsultacji społecznych projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, który przewiduje zmniejszenie obszarów ONW zgodnie z nowymi zasadami ich wyznaczania, Zarząd Krajowej Rady Izb rolniczych wystąpił 13 grudnia 2018 r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o spotkanie w celu poinformowania przedstawicieli wojewódzkich izb rolniczych o założeniach wprowadzanych zmian, aby mogli przekazywać informacje bezpośrednio rolnikom.

Zorganizowanie takiego spotkania uważamy za konieczne ze względu na liczne pytania rolników odnośnie wprowadzanych zmian, w tym negatywne opinie.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com