Produkcja Roślinna

24 listopada Zarząd KRIR przekazał Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu uwagi do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw. 

Projekt ustawy ma na celu dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych dotyczących jakości benzyny i olejów napędowych – jest to działanie sprzyjające ekologii ze względu na ograniczenie wzrostu stężenia dwutlenku węgla w atmosferze, co ma wpływ na globalne ocieplenie. Dostosowanie polskiego prawa do przepisów unijnych służy także zmniejszeniu uzależnieniu od ropy naftowej.

Ministerstwo Energii zabrania wytwórcom używania do wytwarzania estrów takiej biomasy, która jest produktem działów przemysłu powiązanych z rolnictwem i przy dostawie której została zastosowana stawka podatku od towarów i usług wyższa niż 5 %. Stawka VAT 5 % dotyczy produktów, które mają cechę jadalności np. oleju rzepakowego -  pozostaje to w sprzeczności z regulacjami unijnymi, których celem jest stopniowe odchodzenie od stosowania do produkcji biokomponentów z surowców jadalnych.

Biokomponenty można produkować z surowców niejadalnych, np. z olejów posmażalniczych, dla których przewidziana jest wyższa niż 5 % stawka podatku od towarów usług - projektowane przepisy uniemożliwią wykorzystania takich surowców w produkcji.

Projekt wprowadza m.in. obligatoryjność dodawania określonej ilości biokomponentów według wartości energetycznej dla paliw ciekłych, natomiast proponowana zmiana ograniczy dostęp do surowca i może wpłynąć negatywnie na środowisko, ponieważ doprowadzi do wzrostu ilości odpadów w postaci olejów niejadalnych.

Przepisy ww. projektu mogą jednak negatywnie wpłyną na działalność rolniczą, zwłaszcza na producentów rzepaku. Zaproponowane rozwiązania służą podnoszeniu konkurencyjności koncernów paliwowych a nie producentom rolnym  czy rozwojowi rynku biopaliw. Głównym priorytetem autora projektu ustawy jest walka z nadużyciami paliwowymi polegającymi na manipulowaniu stawkami VAT, wynikającymi z różnic w stawkach (5% i 23% VAT). Zapisana w projekcie ustawy stawka VAT na zakup oleju rzepakowego, a nieuwzględniona w ustawie podatkowej może  skutkować określonymi konsekwencjami dla producentów biokomponentów, np. w dostępie do surowców i niekontrolowanego wzrostu ilości olejów posmażalniczych.

Dostosowanie polskich przepisów związanych z rynkiem biopaliw powinno zwiększać przestrzeń rynkową dla biokomponentów i biopaliw ciekłych wytwarzanych z krajowych surowców rolnych, a nie tylko ograniczać oszustwa podatkowe.

Zachowanie dotychczasowego poziomu krajowej produkcji biokomponentów wykorzystywanych do realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego w najbliższych latach będzie  gwarantowało stabilne zapotrzebowanie na surowce rolne wykorzystywane do produkcji biokomponentów, pozytywnie wpływając na sytuację ekonomiczną producentów rolnych.

paragraf

W związku z trwającymi konsultacjami społecznymi projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie roślin samorząd rolniczy przekazał następujące uwagi do ww. projektu:

Do art. 8 ust. 7 (pkt 2) projektu)– zaproponowane dodanie przepisu ust. 7 umożliwia przeprowadzenie badań oceny organoleptycznej, badań makroskopowych lub badań laboratoryjnych w celu wydania paszportu roślin, świadectwa fitosanitarnego, zaświadczenia lub innego dokumentu, lub oznakowania, oceny i badan na koszt zainteresowanego podmiotu. Należałoby więc ustanowić taryfikator tych badań, aby nakładana kwota wynikała z cennika  a nie ustalana dowolnie.

Do art. 14 ust. 2a (pkt 4) b) projektu) – nie jest jasne skąd producent/podmiot będzie wiedział, że gdy nie będzie prowadził danej uprawy, wytwarzania, magazynowania, pakowania, sortowania, wprowadzania lub przemieszczania roślin lub przedmiotów szczególnie podatnych na porażenie przez organizmy kwarantannowe – jest zobowiązany do powiadomienia pisemnie lub elektronicznie o tym wojewódzkiego inspektora w terminie do 30 kwietnia danego roku.

Należałoby rozważyć czy ustanowiona w przepisie art. 95  ust. 3a-3c (pkt 12) projektu) wymiana informacji Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Inspekcją Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych nie powinna zostać poszerzona o Państwową Inspekcję Sanitarną, sprawującą nadzór nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia roślinnego. Mogłoby to spowodować zmniejszenie liczby kontroli u producentów rolnych przez różne instytucje.

Zaproponowane w projekcie ustawy przepisy art. 102 (w pkt 13) projektu) przewidują usprawnienie działania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa poprzez określenie szerokie podmiotów do współpracy tj. organów administracji rządowej, jednostek samorządu terytorialnego i zawodowego.  Z uwagi na fakt, iż brak jest podania szczegółów tej współpracy zarówno w samych przepisach jak i w uzasadnieniu do ustawy – samorząd rolniczy nie może zgodzić się na tak szeroki i niedoprecyzowany (jak nazwano w uzasadnieniu do projektu „horyzontalny”) przepis ponieważ nie wiadomo jakie obowiązki wynikające z niego Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa nałoży obowiązkowo na izby rolnicze. Jest to zbyt ogólny przepis i stworzy możliwość dowolności interpretacyjnej.

Zaproponowany przepis w art. 102 ust. 1 i 2  projektu (pkt 16) budzi poważne wątpliwości ze względu na duże rozbieżności w opłacie sankcyjnej w ust. 1 - od 50 zł do 2270 zł a w ust. 2 - od 100 zł do 12500 zł. Uzasadnienie do projektu ustawy w tym zakresie również nie wyjaśnia z czego wynikają aż tak duże „widełki” tej opłaty szczególnie dla podmiotów wyprowadzających z terytorium RP do innych państw członkowskich  ziemniaki (gdzie przepisy nakładają obowiązek spełnienia dodatkowych wymagań fitosanitarnych). W uzasadnieniu do projektu ustawy pominięto sprawę bardzo dużych widełek  podając informację że kwota 12500 zł została skalkulowana na podstawie szacunkowej wartości transportu 24 t ziemniaków oraz uzasadniając że dotychczasowe doświadczenie nakładania mandatów karnych nie stanowiło kary zniechęcającej do naruszania prawa. Krajowa Rada Izb Rolniczych zauważa jednak, że tak duża rozbieżność może skłaniać kontrolujących do nadużyć interpretacyjnych i nakładania drastycznie różniących się kwot opłat sankcyjnych niczym nieuzasadnionych. Tym bardziej, że samorząd rolniczy wielokrotnie podnosił problem nakładania  na producentów ziemniaka obowiązku spełnienia dodatkowych wymagań fitosanitarnych przy wywozie ziemniaków a problem zwalczenia czy ograniczenia występowania sprawcy bakteriozy pierścieniowej ziemniaka w Polsce nie zostanie z pewnością rozwiązany przez nakładanie większych kar na eksportujących ziemniaki a raczej poprzez zachęty finansowe dla rolników do wymiany materiału sadzeniakowego.

ochrona roslin 1W dniu 13 listopada 2017 r. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi ws prawie przeanalizania pod względem prawnym przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin dotyczacych wzywania rolników do ponoszenia opłat hodowlanych w związku z wysiewem przez nich nasion roślin wyhodowanych we własnym gospodarstwie, które nie są już "kwalifikantem", czy ww. przepisy nie pozostają  w sprzeczności z art. 64 ust. 3 Konstytucji RP.

ziemniaki

W nawiązaniu do wystąpienia Zarządu KRIR z 13 września 2017 r. dotyczącego utworzenia funduszy pomocowych dla gospodarstw rolnych dotkniętych patogenami w produkcji roślinnej i zwierzęcej, resort rolnictwa poinformował, jakie działania już są realizowane w tym zakresie.

ekologo nowe

W odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z 13 września 2017 r., dotyczące utworzenia programów wspierających w zakresie produkcji ekologicznej resort rolnictwa i rozwoju wsi poinformował, że w celu rozwoju sektora rolnictwa ekologicznego w 2014 r. opracowany został „Ramowy Plan Działań dla Żywności i Rolnictwa Ekologicznego w Polsce na lata 2014 — 2020", który jest również jednym z projektów strategicznych w ramach Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Przedstawia on działania, jakie powinny być podejmowane i realizowane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz jednostki podległe lub nadzorowane w celu rozwoju rolnictwa ekologicznego i rynku żywności ekologicznej. Cel ten będzie osiągnięty poprzez działania przypisane do siedmiu celów szczegółowych tj.:

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com