Produkcja Roślinna

ziemniaki

W dniu 13 grudnia 2018 r. Zarząd KRIR przekazał do MRiRW opinię do przedstawionego do zaopiniowania projektu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych sposobów postępowania przy zwalczaniu i zapobieganiu rozprzestrzenianiu się bakterii Clavibacter michiganensis ssp. Sepedonicus:

Przedstawione rozporządzenie jest efektem pracy zespołu złożonego z przedstawicieli MRiRW, PIORIN, izb rolniczych oraz producentów ziemniaków i wynika z przyjętego „Programu dla Polskiego Ziemniaka”.

Zdaniem samorządu rolniczego, konieczne jest zapewnienie środków finansowych na dodatkowe zatrudnienie inspektorów WIORIN i doposażenie laboratoriów, w związku ze znacznym zwiększeniem liczby badanych próbek ziemniaków. Koszty te nie mogą zostać przerzucone na rolników, którzy i tak będą mieli zwiększoną liczbę badań ziemniaków i poniosą skutki ewentualnego wykrycia bakterii cms – likwidacja porażonych ziemniaków i kwarantanna.

W tej sytuacji wskazanym byłoby zwiększenie dopłat do kwalifikowanego materiału sadzeniaków ziemniaka.

Uważamy jednocześnie za niewłaściwą obecnie przyjętą w rozporządzeniu metodykę co do ilości pobieranych prób tj. ,,minimum 6 z danej partii w gospodarstwie”. Zapis ten jest krzywdzący dla małych producentów gdyż znacząco zwiększa globalną liczbę prób i nakłady na badania ponoszone przez PIORIN. Proponujemy tu zmianę metodyki tak aby była to jedna próba dla partii do 25 ton lecz nie więcej niż 6 prób z danej partii. Ograniczy to znacząco koszty i przyspieszy możliwość sprawnego wykonania tychże badań w skali kraju. Nie wpłynie to w żaden sposób na jakość prowadzonych badań, gdyż jak wiadomo w produkcji sadzeniaków kwalifikowanych przyjmuje się obecnie według obowiązujących przepisów jedną próbę z każdych 25 ton danej partii. Zakładając, że celem badań jest wyeliminowanie chorego materiału zużywanego do sadzenia partie przeznaczane do badania będą raczej mniejsze. Tym samym zmiana metodyki jest zasadna i konieczna.

Należy jednak podkreślić, że poniesione koszty powinny przełożyć się na znacznie większe korzyści wynikające z wyeliminowania w Polsce bakterii Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus powodującej bakteriozę pierścieniową ziemniaka.

Biorąc powyższe pod uwagę, samorząd rolniczy oczekuje, że przyjęcie przepisów projektowanego rozporządzenia przyczyni się do zmniejszenia strat gospodarczych ponoszonych przez producentów ziemniaka, stworzenia optymalnych warunków do rozwoju rynku tj. zwiększenia obrotu i eksportu ziemniaków do państw trzecich i krajów Unii Europejskiej oraz stworzenia optymalnych warunków do rozwoju rynku sadzeniaków kwalifikowanych.

Profesjonalizacja produkcji oraz związane z tym znaczące podniesienie jakości produkcji może pozwolić polskim producentom na zdobycie statusu równoprawnych uczestników rynku europejskiego i światowego. Możliwość eksportu (możliwość zwiększenia produkcji bez ryzyka powstawania nadwyżek) powinna przełożyć się nie tylko na wzrost rentowności branży i nieocenione korzyści gospodarcze ale również społeczne.

P1080233W związku z przedstawionym do konsultacji społecznych projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, który przewiduje zmniejszenie obszarów ONW zgodnie z nowymi zasadami ich wyznaczania, Zarząd Krajowej Rady Izb rolniczych wystąpił 13 grudnia 2018 r. do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o spotkanie w celu poinformowania przedstawicieli wojewódzkich izb rolniczych o założeniach wprowadzanych zmian, aby mogli przekazywać informacje bezpośrednio rolnikom.

Zorganizowanie takiego spotkania uważamy za konieczne ze względu na liczne pytania rolników odnośnie wprowadzanych zmian, w tym negatywne opinie.

ślady traktoraZarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych realizując wniosek z XIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 8 października 2018 roku, zwraca się do Pana Ministra o ustanowienie ogólnokrajowego programu wsparcia wapnowania gleb.

e wniosekW odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR w sprawie braku możliwości dokonania zmian do wniosków złożonych za pomocą aplikacji eWniosekPlus resort rolnictwa poinformował, że wystąpił do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z prośbą o przekazanie szczegółowego stanowiska w sprawie.

zniwaW odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego dotyczący zwiększenia puli środków finansowych na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany oraz rozszerzenia list odmian roślin, do których przysługuje dopłata o kukurydzę, MRiRW poinformowało, iż mechanizm dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany został wprowadzony w 2007 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia I l marca 2004 r. o Agencji Rynku Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych (Dz. U. z 2012 r. Nr 231, poz. 633, z późn. zm.).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com