Produkcja Roślinna

rzepak1Na wniosek Krajowego Zrzeszenia Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi zezwolił 9 lipca br. na czasowe - na okres do 120 dni - wprowadzanie do obrotu środków ochrony roślin Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS.

Środki te będą mogły być stosowane w sposób ograniczony i kontrolowany w uprawie rzepaku ozimego, do zwalczania pchełek ziemnych, chowacza galasówka, miniarki kapuścianej, gnatarza rzepakowca, mszycy brzoskwiniowej, rolnic, mączniaka rzekomego kapustnych oraz zgorzeli siewek.

szarek komośnik

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, na wniosek Lubelskiej Izby Rolniczej wystąpił 29 czerwca 2018 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udzielenia pomocy plantatorom buraka cukrowego w zakresie zwalczania szkodnika szarka komośnika.

Żerowanie tego szkodnika na plantacjach doprowadza do ogołocenia siewek buraka cukrowego i zamierania roślin. Zdaniem praktyków środki ochrony roślin dopuszczone do stosowania w uprawach buraka cukrowego nie są skuteczne.

Samorząd rolniczy wnioskuje o podjęcie wszelkich możliwych działań w celu opracowania skutecznych metod zwalczania szarka komośnika.

jagoda kamczacka na strone

W odpowiedzi na wniosek samorządu rolniczego, dotyczący problemów z wprowadzaniem do obrotu na rynek unijny owoców jagody kamczackiej, poparty przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Główny Inspektor Sanitarny przekazał pismem z dnia 13 czerwca 2018 roku następujące wyjaśnienia:

Na podstawie art. 3 ust. 2 lit. a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 (Dz. Urz. UE L 327 z 11.12.2015, str. 1), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 2015/2283", „nowa żywność" oznacza żywność, której nie stosowano w znacznym stopniu w Unii do spożycia przez ludzi przed dniem 15 maja 1997 r., niezależnie od dat przystąpienia państw członkowskich do Unii (...). Może to być żywność nowoopracowana lub innowacyjna bądź też wyprodukowana z zastosowaniem nowych technologii i procesów produkcji. Ponadto z informacji przekazanej do Głównego Inspektoratu Sanitarnego przez Departament Rynków Rolnych w Pana resorcie pismem znak sprawy: RR.po.071.4.2017 z dnia 31 marca 2017 r. jasno wynika, że w Polsce odmiany uprawne jagody kamczackiej począwszy od przełomu lat 80-tych/90-tych spotykane były w uprawie amatorskiej.

Owoce tego gatunku nie były powszechnie znane w Polsce i nie były sprzedawane na rynku przed dniem 15 maja 1997 r. W związku z powyższym informuję, iż Główny Inspektor Sanitarny również nie dysponuje danymi potwierdzającymi znaczną historię spożycia jagody kamczackiej (Lonicera caerulea) w Unii Europejskiej, w tym na terytorium Polski przed dniem 15 maja 1997 r. 

Dodatkowo informuję, iż do nowej żywności zalicza się również tradycyjną żywność z państw trzecich, tj. spożywaną poza obszarem Unii Europejskiej, która nie została wprowadzona do obrotu na rynek unijny na masową skalę. W związku z powyższym uprzejmie wyjaśniam, że jeżeli z historii stosowania danego rodzaju tradycyjnej żywności pochodzącej z krajów trzecich wynika, iż jest ona bezpieczna tzn. przedsiębiorca posiada dane dotyczące 25-letniego okresu spożycia tej żywności w zwyczajowej diecie przez znaczną liczbę ludności, a żadne państwo członkowskie Unii Europejskiej ani Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA) nie mają co do tego wątpliwości, taką tradycyjną żywność pochodzącą z krajów trzecich będzie można wprowadzać do obrotu na terytorium Unii Europejskiej na podstawie zgłoszenia danego przedsiębiorcy (wnioskodawcy). W tym celu Komisja Europejska stworzyła specjalny elektroniczny system składania ww. wniosków przez wnioskodawców, tzw. „e-submission system", który jest dostępny na stronie internetowej pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/e-submission_en. Biorąc powyższe pod uwagę informuję, że owoce jagody kamczackiej (Lonicera caerulea) notyfikowane zostały do Komisji Europejskiej jako tradycyjna żywność pochodząca z krajów trzecich na podstawie ww. rozporządzenia nr 2015/2283, o czym świadczy stosowana informacja zamieszczona na stronie internetowej KE pod adresem: ec.europa.euifood/sites/food/files/safety/docs/novel-food_sum_ongoing-notlonicera.pdf. Jednakże ww. procedura nie została jeszcze zakończona i w chwili obecnej nie jest możliwa aktualizacja unijnego wykazu nowej żywności.

porzeczka czarna

Zarząd KRIR realizując wniosek z XII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 6 czerwca 2018 roku, wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o uruchomienie procedury antymonopolowej przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w odniesieniu do rynku owoców miękkich.

zywnosc2Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, realizując wniosek z XII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, które odbyło się 6 czerwca 2018 roku, wystąpił 19 czerwca 2018 r. do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wprowadzenie obligatoryjnych kontroli u odbiorcy końcowego owoców miękkich sprowadzanych z zagranicy i innych produktów rolnych pod kątem fałszowania ich miejsca pochodzenia.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com