Produkcja Roślinna

przymroki

Realizując wniosek przyjęty podczas VIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych V Kadencji w dniu 22 maja 2017 r. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela w sprawie przydzielenia specjalnej pomocy rolnikom poszkodowanym w wyniku tegorocznych przymrozków wiosennych, jednocześnie wnioskując o wydłużenie prac komisji ds. szacowania strat do końca lipca i zabezpieczenie właściwej ochrony na ten cel.

mrirw

W dniu 4 lipca 2017 r. Zarząd KRIR, mając na uwadze wniosek Podkarpackiej Izby Rolniczej, oraz w związku z planowanym przez Komisję Europejską wycofaniem z użycia wielu substancji aktywnych stosowanych w środkach ochrony roślin rolniczych i sadowniczych, zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela z wnioskiem o skorzystanie z możliwości danych krajom członkowskim UE i wydłużenie możliwości stosowania obecnych środków do momentu opracowania i wprowadzenia nowych odpowiedników wycofanych środków.

rzepak123 czerwca 2017 r. realizując wniosek zgłoszony podczas VIII Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji Zarząd KRIR wystąpił do resortu rolnictwa w sprawie przywrócenia stosowania zapraw neonikotynoidowych w uprawie rzepaku.

tyton22 czerwca 2017 r. Zarząd KRIR przekazał do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych nie zgodził się na nakładanie dodatkowych obciążeń na rolników, tj. obowiązku zapłaty akcyzy w przypadku sprzedaży suszu tytoniowego połączonej z dostawą wewnątrzwspólnotową lub eksportem. Naszym zdaniem tworzy to dodatkową biurokrację, skoro i tak podlegała będzie ona zwrotowi na zasadach określonych w przepisach z zakresu podatku akcyzowego.

arimr cd4870e10dAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pismem z dnia 8 czerwca 2017 r. przekazała KRIR następującą informację:

Zgodnie z obowiązującymi zapisami Rozporządzenia MRiRW z dnia 23 maja 2017r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw (DZ.U. z 2017, poz. 1 053), przesunięciu ulega rozpoczęcie okresu obliczania udziału różnych upraw z dnia 15 maja na dzień 1 czerwca, a zakończenia z dnia 15 lipca na dzień 31 lipca. ARiMR zwraca uwagę, że wskazywany w legislacji okres obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw nie oznacza dla rolników obowiązku utrzymania upraw na polu w tym okresie oraz nie rodzi dla rolników żadnych dodatkowych obciążeń, gdyż nie ingeruje w proces produkcji rolnej.

Ponadto, celem poinformowania jak największej liczby rolników o wydłużeniu w/w terminu, ARiMR podjęła następujące działania:

a) Kierownicy Biur Powiatowych ARiMR zostali zobligowani do umieszczenia w widocznym miejscu w Biurze Powiatowym informacji dla rolników o następującej treści:

Ważne dla rolników, którzy złożyli wniosek o przyznanie płatności na rok 2017 i podlegają obowiązkowi stosowania dywersyfikacji upraw!!!

ARiMR informuje, że w związku z opublikowaniem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 6 marca 2015 r. w sprawie okresu obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw (Dz. U. poz. 340, z późn. zm.) przesunięciu ulega rozpoczęcie okresu obliczania udziału różnych upraw z 15 maja na 1 czerwca, a zakończenia z 15 lipca na 31 lipca.

ARiMR zwraca uwagę, że wskazywany w legislacji okres obliczania udziału różnych upraw w celu dywersyfikacji upraw nie oznacza dla rolników obowiązku utrzymania upraw na polu w tym okresie oraz nie rodzi dla rolników żadnych dodatkowych obciążeń, gdyż nie ingeruje w proces produkcji rolnej.

b) na stronie ARiMR (www.arimr.gov.plarimr.gov.pl), w zakładce „Wszystkie aktualności” została również zamieszczona „Informacja dla rolników, którzy podlegają dywersyfikacji upraw”.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com