Pozostałe

wyroksaduW odpowiedzi na pismo Krajowej Rady Izb Rolniczych zawierające prośbę do Ministra Sprawiedliwości o zawieszenie wszelkich czynności komorniczych w gospodarstwach rolnych na okres od 3 do 6 miesięcy - zostaliśmy poinformowani, że obowiązujące przepisy prawne nie upoważniają Ministra Sprawiedliwości, w ramach sprawowanego przez niego nadzoru zwierzchniego nad działalnością komorników sądowych oraz zewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością sądów powszechnych w postępowaniach egzekucyjnych, do zawieszenia jakiegokolwiek postępowania egzekucyjnego, względnie do złożenia do komornika lub sądu wniosku o zawieszenie takiego postępowania.

minikowo 2020Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na Krajowe Dni Pola Minikowo 2020, które odbędą się w dniach 20-23 czerwca br.

paragraf

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, wystąpił 27 maja 2020 r. do Premiera Mateusza Morawieckiego, w związku z pojawiającymi się sygnałami od rolników z całego kraju, dotyczącymi nierównego traktowania tej grupy zawodowej w rozwiązaniach przewidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374, z późn. zm.), o podjęcie działań w niniejszej sprawie.

Rolnicy, w zależności od interpretacji stosowanej przez różne organy administracji, w niektórych przypadkach traktowani są tak jak przedsiębiorcy, w innych zaś odmawia im się takiego statusu.

Przykładowo, rolnikom, którzy złożyli wnioski o przyznanie pożyczek dla mikroprzedsiębiorców, zgodnie z art. 15zzd ust. 1 ww. ustawy, właściwe organy odmawiają jej przyznania, z uwagi na okoliczność, że do rolników takich nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz. U. Z 2019 r. poz. 1292, z późn. zm.). Tymczasem wielu rolników zatrudnia pracowników i odprowadza za nich składki do ZUS (obok składek do KRUS opłacanych za siebie). Co więcej, na mocy ustawy -- Prawo przedsiębiorców, rolnicy nie zostali pozbawieni statusu przedsiębiorców. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, jej przepisów nie stosuje się do działalności wytwórczej w rolnictwie w zakresie upraw rolnych oraz chowu i hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, ale nie oznacza to, że rolnicy nie są przedsiębiorcami, a wykonywana przez nich działalność — nie jest działalnością gospodarczą. Wprost przeciwnie, rolnicy są przedsiębiorcami, nie stosuje się jednak do nich Prawa przedsiębiorców (w szczególności nie podlegają wpisowi do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej).

Pomimo to, właściwe organy odmawiają rolnikom przyznawania pomocy, która ma przeciwdziałać negatywnym skutkom COVID-19, a która jest przyznawana innym przedsiębiorcom.

Wobec powyższego, zwracamy się do Pana Premiera o dokonanie zmian wprowadzonych przepisów, w taki sposób, by pomoc mogła być przyznawana także rolnikom, zwłaszcza takim, którzy tworzą i utrzymują miejsca pracy, zatrudniając pracowników. Taka pomoc jest tym bardziej niezbędna, bowiem rolnicy, oprócz negatywnych skutków wywołanych przez COVID-19, borykają się także z problemem suszy, negatywnie wpływającym na uprawy rolne.

W związku z powyższym Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych, zwrócił się do Premiera o podjęcie działań legislacyjnych w powyższej sprawie.

pracaW związku z informacją Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja br., że za niezbędne testy, wykonywane pracownikom sezonowym przyjeżdżającym z zagranicy, zapłaci budżet państwa (o co wnioskował samorząd rolniczy), 27 maja 2020 r. Zarząd KRIR zwrócił się do MRiRW z prośbą o wykaz laboratoriów, w których można wykonać wymaz do testu PCR u pracowników sezonowych na koszt budżetu państwa oraz informację na temat procedur lub ewentualnych dokumentów jakie rolnik zatrudniający takie osoby powinien posiadać, aby było możliwe przeprowadzenie tego testu.

drobW związku z kierowanymi przez rolników pytaniami do Krajowej Rady Drobiarstwa – Izby Gospodarczej oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych dotyczącymi kwestii prawnych, związanych z pomocą dla rolników w związku z przygotowaną przez Rząd pomocą w ramach ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – art. 12 a) i inne, potocznie zwanych „Tarczą Antykryzysową”, pismem z dnia 20 maja 2020 r. wystąpiliśmy wspólnie z KRD-IG do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z prośbą o wyjaśnienie przedmiotowej sprawy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com