Pozostałe

grunty.jpgW świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.) transponującej do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Rady 91/676/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie ochrony wód przed zanieczyszczeniami spowodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego to służby podległe Ministrowi Środowiska tj. Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej (RZGW) zobowiązane są na podstawie stanu zanieczyszczenia wód, zweryfikować i wyznaczyć, w drodze rozporządzeń, wody powierzchniowe i podziemne wrażliwe na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych oraz obszary szczególnie narażone z których odpływ azotu należy ograniczyć tzw. OSN.

krus.jpgRozpoczęły się żniwa, okres wzmożonych prac przy zbiorze zbóż i innych płodów rolnych. Pracujący w polu rolnicy częściej niż zazwyczaj narażeni są na zagrożenia wypadkowe związane z koszeniem zbóż i traw, prasowaniem i transportem słomy oraz siana.Należy pamiętać, że zły stan techniczny użytkowanych maszyn i urządzeń, wykonywanie wielu różnorodnych i wyczerpujących czynności jednocześnie, spiętrzenie pracy i pośpiech, który towarzyszy zmiennym warunkom pogodowym, są przyczyną wielu tragicznych w skutkach wypadków. Zdarzeniom wypadkowym można zapobiec poprzez właściwą organizację pracy i przestrzeganie następujących zasad:

sejm.jpgW trakcie 46. posiedzenia Sejmu, które odbyło sie w dniach 23-26 lipca br., Izba znowelizowała ustawę o scalaniu i wymianie gruntów, czyli dotyczącą procesu likwidującego rozbicie gospodarstw rolnych na niewielkie działki o różnych kształtach i rozmiarach. Nowe rozwiązania mają umożliwić częstsze i skuteczniejsze stosowanie procedury scaleniowej, która ułatwia prowadzenie racjonalnej gospodarki rolnej. Nowelizacja rozszerza katalog uczestników scalenia o inwestora, rozumianego jako podmiot realizujący lub zamierzający realizować inwestycję celu publicznego.

rolnictwo.jpg25 lipca br. podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi resort rolnictwa przedstawił informację o planowanych cięciach budżetowych na rolnictwo, w związku z planowaną zmianą budżetu państwa na 2013 r. W związku z podjęta decyzją o nowelizacji budżetu na 2013 r. MRiRW zostało zobowiązane do zmniejszenia planu wydatków o 463,6 mln zł. Resort zaproponował zmniejszenie kwoty dotacji podmiotowej dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości 365,6 mln zł. Oszczędności powstały w dopłatach do oprocentowania  kredytów w związku z obniżeniem stopy redyskonta weksli z 5% na 2,75%.

wykres.pngRealizując wniosek z IX Posiedzenia KRIR, które odbyło się 22 maja br., Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z wnioskem o waloryzację corocznej wysokości premii zalesieniowej o wskaźnik inflacji ogłaszany przez Prezesa GUS z wykorzystaniem środków uzyskanych z zaprzestania wykonywania co roku ortofotomap. Resort rolnictwa udzielił następującej odpowiedzi.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com