Prace w Komisjach Sejmu i Senatu

sejmW czwartek 15 listopada 2018 r na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzono informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat rozwoju sektora wieprzowiny w świetle Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju.

Sejm sala obrad KB 0027.view

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniach 7 listopada 2018 r. pozytywnie zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (druk nr 2914). Wprowadzana zmiana polega na zwiększeniu limitu zużycia oleju napędowego wykorzystywanego do prac w gospodarstwie z 86 do 100 litrów na 1 ha użytków rolnych. Ponadto po raz pierwszy wprowadzono limit zużycia oleju napędowego w przypadku chowu lub hodowli bydła. Zgodnie z tym przepisem limit ustalany będzie jako kwota stanowiąca iloczyn stawki zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego oraz liczby 30, stanowiącej zużycie oleju napędowego do prac związanych z chowem lub hodowlą bydła oraz średniej rocznej liczby DJP bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o zwrot podatku.

sejm

We wtorek 2 października 2018 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku odnośnie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dopłat bezpośrednich. Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Ryszard Zarudzki. Nowy system płatności bezpośrednich na lata 2021-2027obejmować będzie elementy obowiązkowe i dobrowolne dla państw członkowskich. Na podstawie rodzajów interwencji wyszczególnionych w projekcie rozporządzenia państwa członkowskie będą opracowywać interwencje dostosowane do swoich uwarunkowań i będą je przedstawiać w planie strategicznym WPR. Oprócz tego KE zaproponowała obowiązkowe wdrożenie satelitarnego monitoringu gruntów rolnych oraz możliwość przesunięcia do 15% środków pomiędzy filarem I a filarem II. Zgodnie z propozycją Komisji Europejskiej nowa WPR będzie dążyć do realizacji celów szczegółowych takich jak m.in.: wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych, zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjność, poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości, przyczyniania się do łagodzenia zmiany klimatu, wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi. Szczegółowe rozwiązania dotyczące realizacji wsparcia w ramach płatności bezpośrednich oraz wsparcia rozwoju obszarów wiejskich określone zostały w projekcie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady: COM(2018) 392.

W środę 3 października 2018 r. Komisja do Spraw Petycji rozpatrzyła odpowiedź Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na dezyderat nr 114 w sprawie planowanych zmian w ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Odpowiedzi udzieliła dyrektor Departamentu Gospodarki Ziemią w MRiRW pani Justyna Matys. Komisja po dyskusji uznała, że udzielona odpowiedź w całości wyczerpuje pytania zawarte wdezyderacie i podjęła decyzję o jej przyjęciu. Komisja rozpatrzyła petycję w sprawie wieku emerytalnego rolników oraz kobiet, które urodziły i wychowały dzieci (BKSP-145-374/18). Petycję przedstawił pan poseł Grzegorz Wojciechowski (PiS). Przedmiotem petycji jest żądanie podjęcia inicjatywy w sprawie zmiany przepisów prawa dotyczących: Skrócenia rolnikom podlegającym ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat mężczyzna i 25 lat kobieta, wieku emerytalnego do – 60 lat mężczyźnie i 55 lat kobiecie oraz skrócenia wieku emerytalnego każdej kobiecie o 2 lata za każde urodzone i wychowane dziecko oraz ubezpieczenia społecznego na koszt Państwa w tym okresie bez względu na podleganie określonemu systemowi ubezpieczeń emerytalno-rentowych. Po przedstawieniu petycji oraz wysłuchaniu stanowiska przedstawiciela Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Komisja podjęła decyzję o skierowaniu dezyderatu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

W tym samym dniu Komisja Finansów Publicznych pozytywnie zaopiniowała pozytywnie wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie zmian w planie finansowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2018 rok. Zmiany wynikają z potrzeby zapewnienia pomocy finansowej rolnikom na pokrycie strat w wyniku wystąpienia suszy lub powodzi w 2018 r.

Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu w tym samym dniu, rozpatrzyła informację na temat pomocy dla rolników zobowiązanych nową ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne do budowy płyt obornikowych i zbiorników na gnojowicę oraz informację o realizacji postanowień Dyrektywy Rady 91/676/EWG z 12 grudnia 1991r. dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Finansowanie przedsięwzięć wiążących się z wdrażaniem w Polsce „programu azotanowego” ma się odbywać za pośrednictwem funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także poprzez instrumenty zwrotne, w tym uzupełniająco ze środków PROW 2014-2020 przedstawił pan Krzysztof Smaczyński zastępca dyrektora Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Koordynacją kwestii związanych z uruchomieniem mechanizmu pomocowego zajmuje się obecnie resort gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, natomiast w resorcie rolnictwa i rozwoju wsi trwają prace związane z nowelizacją rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w przypadku inwestycji, w gospodarstwach w celu uwzględnienie zmian w PROW i w zakresie warunków przechowywania nawozów naturalnych, które określa program azotanowy. Przewidziany budżet na realizację inwestycji chroniących wody przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzenia rolniczego wynosi 34 mln euro. Nabór wniosków na tego typu operacje planowany jest w grudniu br. Komisja rozpatrzyła też informację na temat realizacji postanowień Dyrektywy 91/676/EWG dotyczącej ochrony wód przed zanieczyszczeniami powodowanymi przez azotany pochodzenia rolniczego. Postanowienia zawarte w dyrektywie azotanowej zostały w pełni zaimplementowane do krajowego porządku prawnego poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów w nowelizacji Prawa wodnego. Program ochrony wszedł w życie w lipcu 2018 r.  W resorcie ochrony środowiska ustalono, że monitoringiem, prowadzonym przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska, należy objąć jednolite części wód powierzchniowych zagrożone możliwością nieosiągnięcia wyznaczonych celów środowiskowych, co wiąże się też z obowiązkiem monitorowania około 1,5 mln gospodarstw rolnych w zakresie stosowania i przechowywania nawozu. Przyznane na ten cel środki finansowe nie gwarantują wykonania przez inspekcję tego zadania, gdyż nie uwzględniają kosztów osobowych.

Na kolejnym w tym dniu posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o spółdzielniach rolników. Senat zaproponował 6 poprawek. Poprawki miały na celu m.in. rozszerzenie katalogu podmiotów mogących przystąpić do spółdzielni rolników o podmioty świadczące usługi z wykorzystaniem maszyn, narzędzi lub urządzeń służących w produkcji rolnej. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Tadeusz Romańczuk uznał poprawki za zasadne. W wyniku głosowania Komisja wniosła o ich przyjęcie. Sprawozdawcą został wybrany pan poseł Zbigniew Dolata.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich Projekt określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich zakładania oraz organizację kół gospodyń wiejskich działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja przyjęła poprawki dotyczące m.in.: nadania osobowości prawnej również związkom kół gospodyń wiejskich, w trybie i na zasadach stosowanych odpowiednio do tych przewidzianych dla kół gospodyń wiejskich, sprecyzowania organu właściwego w sprawach rejestracji oraz wskazania powodów, dla których może zostać wydana decyzja odmowna, sprecyzowania form nadzoru nad kołami sprawowanego przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Pełnomocnika Rządu ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw, oraz zagwarantowania, że dotychczas działające koła gospodyń wiejskich będą miały pierwszeństwo przy rejestracji na podstawie nowych przepisów. Komisja przyjęła sprawozdanie. Sprawozdawca wybrano panią posłankę Teresę Hałas.

Debatę nad projektem ustawy o kołach gospodyń wiejskich kontynuowano w czwartek 4 października 2018 r. Komisja rozpatrzyła 13 poprawek zgłoszonych w czasie drugiego czytania. Komisja wniosła o przyjęcie 6 poprawek dotyczących m.in. terminów i odesłań do przepisów. Poprawki, które Komisja odrzuciła, dotyczą m.in. możliwości utworzenia na terenie jednej wsi dwóch kół gospodyń wiejskich; możliwości dokonywania przez wójta, w drodze decyzji, wpisu kół gospodyń wiejskich do rejestru; zwiększenia kwoty dotacji dla kół gospodyń wiejskich do 6000 zł. Sprawozdawcą wybrano panią posłankę Teresę Hałas.

Komisja Finansów Publicznych 15 października 2018 r. pozytywnie zaopiniowała wniosek Ministra Finansów w sprawie zmiany przeznaczenia rezerwy celowej w poz. 73 w ustawie budżetowej na rok 2018. Wniosek zakłada przeznaczenie kwoty 90 000 tys. zł na dofinansowanie zadań realizowanych przez koła gospodyń wiejskich.

16 października 2018 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i zaopiniowała dla Komisji Finansów Publicznych rządowy projekt ustawy budżetowej na rok 2019 w zakresie:

- części budżetowej 32 – Rolnictwo;

- części budżetowej 33 – Rozwój wsi;

- części budżetowej 35 – Rynki rolne;

- części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 7, 8, 12, 32, 35 i 50;

- części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 010 – Rolnictwo i łowiectwo;

- zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów z zał. nr 7;

- dotacji przedmiotowych i podmiotowych z zał. nr 9;

- programów wieloletnich w układzie zadaniowym z zał. nr 10,

- planów finansowych agencji wykonawczych z zał. nr 11:

a) Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,

b) Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa wraz z planem finansowym Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa,

c) Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych;

- planów finansowych państwowych osób prawnych z zał. nr 14:

a) Polskiego Klubu Wyścigów Konnych,

b) Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie,

c) Dolnośląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

d) Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

e) Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

f) Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

g) Łódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

h) Małopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

i) Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

j) Opolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

k) Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

l) Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

m) Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

n) Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

o) Świętokrzyskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

p) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

q) Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego,

r) Zachodniopomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Po przeprowadzonej dyskusji Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie.

Upoważniono pana posła Jerzego Mełeckiego do zaprezentowania powyższego stanowiska na posiedzeniu Komisji Finansów Publicznych.

Na kolejnym w tym dniu posiedzeniu Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników do sklepów i restauracji. Podstawowym celem projektowanej ustawy jest dopasowanie istniejących rozwiązań z zakresu prawa podatkowego i prawa żywnościowego do potrzeb podmiotów prowadzących produkcję żywności na małą skalę i jej zbywanie w krótkich łańcuchach dystrybucji, w tym w szczególności w ramach rolniczego handlu detalicznego. Komisja przyjęła poprawkę zmieniającą termin wejścia w życie ustawy na 1 stycznia 2019 r. Komisja przyjęła sprawozdanie i wybrała sprawozdawcą pana posła Kazimierza Gwiazdowskiego.

22 października 2018 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Ryszard Zarudzki. Projekt ma na celu umożliwienie ubezpieczenia upraw rolnych od pełnego pakietu ryzyk lub od jednego lub kilku wybranych przez producenta rolnego rodzajów ryzyka, zawierających ryzyko suszy, przy zachowaniu możliwości skorzystania przez niego z dofinansowana z budżetu państwa do składek z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia i ma na celu wprowadzenie tzw. franszyzy redukcyjnej, polegającej na zmniejszeniu odszkodowania w zależności od wybranego wariantu. Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia. Sprawozdawca wybrano pana posła Jacka Boguckiego. Ustawę uchwaloną przez Sejm 23 października 2018 r. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła uchwaloną ustawę na posiedzeniu 25 października 2018 r. wnosząc o przyjęcie bez poprawek. Na posiedzeniu plenarnym 26 października Senat przyjął sprawozdanie i podjął uchwałę w sprawie przyjęcia ustawy bez poprawek.

23 października 2018 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o udziale w pracach Rady Ministrów UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w październiku 2018 r.

Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki, poinformował o tematach przedstawionych podczas spotkania. Dotyczyły one przede wszystkim oceny dotychczasowych prac w zakresie WPR po 2020 r., sytuacji na unijnym rynku cukru, afrykańskiego pomoru świń. Ponadto przedstawiono rezultaty spotkania grupy G20, które odbyło się w Buenos Aires w lipcu 2018r.

Na tym posiedzeniu Komisja wysłuchała informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat czasowego wstrzymania importu polskiej wieprzowiny przez USA. Minister pan Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, iż 18 października br. Amerykańska Inspekcja Zdrowia, Zwierząt i Roślin poinformowała Ministerstwo Rolnictwa Stanów Zjednoczonych o czasowym wstrzymaniu importu świeżego mięsa wieprzowego i podrobów eksportowanych do USA. 19 października br. polska Ambasada przekazała tę informację Głównemu Lekarzowi Weterynarii. Powodem wstrzymania importu była chęć sprawdzenia, czy wysyłka wieprzowiny nie odbywa się z zakładów znajdujących się w strefach z ograniczeniami związanymi z ASF w Polsce. Minister podkreślił, że strona amerykańska otrzymała odpowiedź od Głównego Lekarza Weterynarii. Wysłano również przypomnienie o uzgodnionym bilateralnie świadectwie weterynaryjnym oraz wszelkie inne informacje, jakich życzyła sobie strona amerykańska. Minister podkreślił, że oczekuje wyjaśnienia przyczyn decyzji podjętej ze strony Stanów Zjednoczonych i ustalenia dalszego sposobu postępowania w podobnych przypadkach. Wyraził również gotowość do udania się do Waszyngtonu celem udzielania dodatkowych informacji.

23 października 2018 r na wspólnym posiedzeniu Senackich Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności rozpatrzono ustawę o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi Ustawa poszerza zakres podmiotów podlegających przepisom ustawy, obejmując tym samym relacje handlowe pomiędzy dostawcą a nabywcą bez względu na łączną wartość obrotów między nimi. Celem ustawy jest również zapewnienie anonimowości zgłaszającym zawiadomienie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Tadeusz Romańczuk. Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. Przewodniczący posiedzeniu pan senator Jerzy Chróścikowski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. Sprawozdawcą wybrano pana senatora Jerzego Chróścikowskiego.

W tym samym dniu Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Ustawa ma na celu rozwiązanie problemu zbyt dużych wymagań z zakresu przepisów dotyczących bezpieczeństwa żywności dla podmiotów produkujących żywność na małą skalę i wprowadzających ją na rynek w ramach krótkich łańcuchów dostaw. Ustawę omówił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Szymon Giżyński. Przedstawiciel Biura Legislacyjnego pan Michał Gil nie wniósł uwag do omawianej ustawy. Nad przedmiotową ustawą przeprowadzono dyskusję. Senator Jerzy Chróścikowski zgłosił wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek. W wyniku głosowania komisja przyjęła przedstawiony wniosek. Sprawozdawcą wybrano pana senatora Jerzego Chróścikowskiego.

Na tym posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzono ustawę o kołach gospodyń wiejskich. Ustawa określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich oraz tryb ich zakładania i organizację wewnętrzną. Ustawa przewiduje nadanie kołom osobowości prawnej umożliwiającej im ubieganie się o dotacje Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Ustawę omówił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Ryszard Zarudzki. Przedstawiciel Biura Legislacyjnego Michał Gil przedstawił opinię w sprawie omawianej ustawy i zaproponował 25 poprawek. Senator Jerzy Chróścikowski zgłosił 7 poprawek do ustawy. Nad omawianą ustawą przeprowadzono dyskusję. W wyniku głosowania komisja przyjęła wnioski senatora Jerzego Chróścikowskiego natomiast wobec negatywnego stanowiska rządu do 25 poprawek legislacyjnych wycofanie ich i ponowne zgłoszenie na jutrzejszym posiedzeniu plenarnym Senatu. Sprawozdawcą komisji wybrany został pan senator Zdzisław Pupa.

25 października 2018 r kontynuowano debatę nad wnioskami do ustawy o kołach gospodyń wiejskich skierowanej ponownie do rozpatrzenia na posiedzeniu Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi głosowano 47 wniesionych poprawek. W wyniku głosowania przyjęto 37 poprawek. Sprawozdawcą komisji wybrany został pan senator Zdzisław Pupa. Na posiedzeniu plenarnym 26 października Senat przyjął sprawozdanie i podjął uchwałę w sprawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich z poprawkami.

24 października 2018 r. Komisja Finansów Publicznych rozpatrzyła opinie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2019 w zakresie określonym postanowieniem Marszałka Sejmu z dnia 4 października 2018 r. Pozytywnie zaopiniowany projekt ustawy budżetowej w rozpatrywanym zakresie przedstawił w imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan poseł Jerzy Małecki koreferat przedstawiła pani posłanka Genowefa Tokarska.

W dyskusji poruszono kwestie m.in.: dopłat do kredytów dla rolników, wydatków na wynagrodzenia weterynarzy w inspekcji weterynaryjnej, interwencji na rynku rolnym, wysokości wynagrodzeń w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz wparcia dla producentów rolnych w związku suszą. W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Rafał Romanowski oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów pan Tomasz Robaczyński.

Komisja Finansów Publicznych 25 października 2018 r rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Projekt ma na celu zwiększenie limitu zużywanego oleju napędowego na 1 ha upraw rolnych oraz wprowadzenie limitu zużycia oleju napędowego w odniesieniu do 1 dużej jednostki przeliczeniowej bydła, w przypadku prowadzenia przez producenta rolnego chowu lub hodowli bydła, do którego przysługuje zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa zakupionego do tej produkcji. Komisja przyjęła poprawkę polegającą na wyznaczeniu terminu zachowania mocy obowiązywania dotychczasowych przepisów wykonawczych do 31 grudnia 2019 r. oraz poprawki o charakterze legislacyjnym. Sprawozdawcą wybrano pana posła Jerzego Gosiewskiego.

Sprawozdaje: Grzegorz Anczewski

jabłka 3

Na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 4 października 2018 r. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski poinformował, że od poniedziałku 8 października 2018 r.  firma Eskimos S.A. wraz z firmami współpracującymi rozpocznie skup jabłek po cenie 25 groszy za kilogram. Skup planowany jest na terenie całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem największych rejonów produkcji owoców. Szczegółowy wykaz miejsc skupu zostanie zamieszczony na stronie internetowej firmy Eskimos. Owoce zostaną przetworzone na koncentraty i sprzedane na eksport. Firma planuje zakup pół miliona ton jabłek.

Na posiedzeniu poinformowano również, że Lubelski Rynek Hurtowy ELIZÓWKA zamierza podjąć skup jabłek na tych samych zasadach na terenie województwa lubelskiego.

sejm

W środę 12 września Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła 7 poprawek zgłoszonych do rządowego projektu ustawy o spółdzielniach rolników w czasie drugiego czytania. Poprawki autorstwa Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska miały na celu m.in.: wskazanie minimalnego okresu członkostwa w spółdzielni rolników, który nie mógłby być krótszy niż 2 lata, a nie jak przyjęto 1 rok, skreślenie przepisu zakładającego, iż do rady nadzorczej spółdzielni rolników są wybierani członkowie spółdzielni będący rolnikami, skreślenie przepisu, który określa, że statut może wyłączyć prawo do funduszu udziałowego członka, który został wykluczony ze spółdzielni rolników, dodanie przepisu, w którym proponowano zdefiniowanie spółdzielni produkcyjnej, jako gospodarstwa wielorodzinnego. Uczestniczący w posiedzeniu Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Jan Krzysztof Ardanowski podtrzymując stanowisko rządu uznał poprawki za niezasadne. Komisja wniosła o odrzucenie poprawek. Uchwaloną na 68 posiedzeniu Sejmu w czwartek 13 września 2018 r., ustawę o spółdzielniach rolników rozpatrzyła Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi na posiedzeniu we wtorek 25 września. W środę 26 września na 65 posiedzenie Senatu RP IX kadencji po przedstawieniu sprawozdania Komisji w toku debaty zgłoszono wnioski o charakterze legislacyjnym i jeden wniosek rzeczowy. Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na posiedzeniu w czwartek 27 września, rozpatrzyła wnioski o charakterze legislacyjnym pozytywnie a wniosek rzeczowy negatywnie. W wyniku głosowania na 65 posiedzeniu Senatu RP IX kadencji ustawę przyjęto z poprawkami o charakterze legislacyjnym.

W tym samym dniu Sejmowe Komisje: Gospodarki i Rozwoju oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziły pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi. Uzasadnienie projektu przedstawił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Jan Krzysztof Ardanowski. Projekt ma na celu objęcie przepisami ustawy wszystkich relacji handlowych między dostawcą a nabywcą oraz zapewnienia anonimowości stronie zgłaszającej zawiadomienie w sprawie praktyk nieuczciwie wykorzystujących przewagę kontraktową. Komisje zakończyły pierwsze czytanie. Pani Dorota Niedziela wiceprzewodnicząca komisji, zgłosiła wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia ww. projektu. Na posiedzeniu w poniedziałek 1 października połączone Komisje większością głosów odrzuciły wniosek o powołanie podkomisji nadzwyczajnej i kontynuowały rozpatrywanie ustawy. Wobec braku sprzeciwu połączone Komisje przyjęły ustawę do dalszego procedowania wybierając pana posła Piotra Polaka na sprawozdawcę.

Na 109 w tej kadencji posiedzeniu we wtorek 25 września Senacka Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła pozytywnie ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Sejm uchwalił przedmiotową ustawę na 68 posiedzeniu w czwartek 13 września 2018 r. w oparciu o projekt rządowy. Ustawa ma na celu objęcie rozwiązaniami przewidzianymi w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obok dotychczas wskazanych produktów mięsnych, również mięsa ze świń wolnych od wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF), utrzymywanych w gospodarstwach rolnych położonych na obszarach objętych nakazami, zakazami lub ograniczeniami oraz innymi środkami kontroli lub ochronnymi ustanowionymi w związku z wystąpieniem ASF, zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt oraz z przepisami Unii Europejskiej wydanymi w tym zakresie. Mięso, które ma być przeznaczone do spożycia przez ludzi będzie pochodziło od zdrowych i przebadanych zwierząt. Zakup takiego mięsa po spełnieniu dodatkowych warunków będzie wyłączony z reżimu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych. Ponadto jednostki sektora finansów publicznych będą miały obowiązek zakupu takiego mięsa w pierwszej kolejności. Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Komisja wprowadziła do projektu szereg poprawek redakcyjnych. W trakcie drugiego czytania nie zgłoszono poprawek, wobec czego Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję Sejmową. W toku debaty na 65 posiedzeniu Senatu RP IX kadencji nie zgłoszono wniosków i w wyniku głosowania przyjęto ustawę bez poprawek.

W poniedziałek 1 października Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i zaopiniowała dla Marszałka Sejmu wniosek Klubu Poselskiego Nowoczesna o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji rządu o podjętych działaniach w związku z wystąpieniem na terenie kraju klęski żywiołowej, w postaci suszy, w celu uchronienia obywateli przed drastycznym wzrostem cen produktów zbożowych. Po licznych wypowiedziach posłów, strony rządowej oraz przedstawicieli organizacji społecznych Wniosek został odrzucony.

Na tym samym posiedzeniu Komisji rozpatrzono i zaopiniowano dla Marszałka Sejmu wniosek Klubu Poselskiego Polskiego Stronnictwa Ludowego-Unii Europejskich Demokratów o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Prezesa Rady Ministrów dotyczącej wyprzedaży polskiej ziemi rolnej na ogromną skalę. Po ożywionej dyskusji uznano za konieczne uzyskanie rzetelnej ekspertyzy i rozpatrzenie jej na posiedzeniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wniosek o przedstawienie informacji na posiedzeniu plenarnym Sejmu został odrzucony.

W tym samym dniu na posiedzeniu Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego oraz ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia uzasadnienie projektu przedstawił pan Ryszard Zarudzki Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt dotyczy wprowadzenia ułatwień z zakresu prawa żywnościowego dla podmiotów zamierzających prowadzić produkcję żywności na małą skalę i jej wprowadzanie na rynek w krótkich łańcuchach dystrybucji. Projektowana ustawa będzie pozytywnie oddziaływać na podmioty zamierzające prowadzić produkcję żywności w pomieszczeniach używanych, głównie jako prywatne domy mieszkalne, ale gdzie regularnie przygotowuje się żywność w celu wprowadzania do obrotu, jak również podmioty zamierzające prowadzić sprzedaż bezpośrednią i działalność marginalną, lokalną i ograniczoną. Proponowane zmiany dotyczą zwolnień z obowiązku zatwierdzenia zakładu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej czy też zwolnień z wymogu opracowania projektu technologicznego zakładu, przedkładanego do zatwierdzenia organom Inspekcji Weterynaryjnej. Projektowana ustawa nie będzie wiązała się z koniecznością zwiększenia środków budżetowych określonych w corocznych ustawach budżetowych. Po ożywionej dyskusji w wyniku głosowania projekt ustawy został przyjęty a do przedstawienia sprawozdania na posiedzeniu plenarnym wybrano pana posła Jerzego Małeckiego.

Sprawozdaje: Grzegorz Anczewski

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com