Prace w Komisjach Sejmu i Senatu

sejm

Rozpatrzenie przez sejmową Komisję uchwały Senatu w sprawie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie prawnej odmian roślin, wprowadzającej do jej tekstu dwie poprawki.

Po przedstawieniu i uznaniu za absolutnie uzasadnione przez podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi panią Ewę Lech prawek Senatu:

Pierwszej odnoszącej się do sformułowań terminologicznych, które zostały dokonane przez prawników Senatu
i drugiej dotyczącej art. 25, który został przeredagowany w sposób nie budzący wątpliwości, że rolnicy są zwolnieni z obowiązku udzielania informacji hodowcy przedmiotowej odmiany i poddawaniu się kontroli.

Komisja zarekomendowała przyjęcie obu poprawek. Sprawozdawcą wybrany został poseł przewodniczący pan Robert Telus. Po rozpatrzeniu 8 czerwca 2017 r. na forum Sejmu stanowiska Senatu poprawki przyjęto w całości i uchwaloną na 43 posiedzeniu ustawę, przekazano Prezydentowi do podpisu. Ustawa została podpisana i ogłoszona w Dzieniku Ustaw 26 czerwca 2017 r. (Dz.U. 2017 poz. 1238).

W ustawie, której projekt wpłynął do Sejmu 21 lutego 2017 r. w wyniku prac tak w sejmowej jak i senackiej Komisjach Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwzględniono postulowaną przez Krajową Radę Izb Rolniczych możliwość użycia do siewu materiału z rozmnożeń własnych odmiany chronionej, bez uiszczania opłat, pod warunkiem opublikowania odpowiedniej informacji na stronie internetowej hodowcy lub organizacji hodowców. Przewiduje się również zwolnienie posiadaczy gruntów rolnych oraz organizacje posiadaczy gruntów rolnych z obowiązku przekazywania hodowcom albo organizacjom hodowców pisemnej informacji dotyczących wykorzystania materiału siewnego ze zbioru, który został uzyskany w gospodarstwie rolnym i użyty na terenie tego samego gospodarstwa rolnego.

Na posiedzeniach 7 czerwca i 21 czerwca Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi zapoznała się z informacją Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Środowiska na temat zwalczania choroby ASF wśród dzików i trzody chlewnej, a także omówiła stan aktualny oraz proponowane działania dla myśliwych i rolników. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Lech poinformowała, że prowadzony jest stały monitoring możliwości znoszenia restrykcji związanych z ASF. Ponadto podejmowane są działania zmierzające do ograniczenia populacji dzików i trwa odstrzał sanitarny. Dla producentów świń ponoszących straty z tytułu ASF z Agencji Rynku Rolnego wypłacane są rekompensaty. Producenci złożyli 1703 wnioski, do 1 czerwca 2017 r. oddziały terenowe ARR wydały 944 decyzje o płatności na ok. 10 mln zł. Ponadto przewidziane są działania pomocowe w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, adresowane do hodowców z obszarów dotkniętych ASF. Ponadto Polska złożyła wniosek do Komisji Europejskiej o uruchomienie środków z budżetu UE celem sfinansowania rekompensat z tytułu sanitarnego zakazu utrzymywania świń w gospodarstwach w strefach objętych restrykcjami weterynaryjnymi.

Na kolejnym posiedzeniu w tej sprawie Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi wysłuchała informacji Ministrów: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska na temat nowych przypadków występowania ASF zawierającej propozycje rozwiązań. Sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki poinformował, że do 18 czerwca 2017 r. na terytorium Polski wykryto 34 ogniska afrykańskiego pomoru świń (ASF) oraz 346 przypadków choroby u dzików. W Polsce wszystkie ogniska pojawiły się na terenie strefy dotychczas wyznaczonej jako strefa zagrożenia.

Od 21 czerwca 2017 r. rolnicy, którzy nie otrzymali rekompensat za okres od sierpnia do listopada 2016 r. i nie występowali o takie rekompensaty z różnych przyczyn, mogą teraz o taką rekompensatę wystąpić. W związku z długo trwającymi procedurami KE resort rolnictwa na początku roku uruchomił program pomocy dla rolników, którzy ponieśli straty w okresie od września 2016 r. do lipca br. W ramach tej pomocy za okres od końca 2016 r. do marca 2017 r. wydano 1255 decyzji pozytywnych na kwotę wsparcia ponad 14,5 mln zł. Resort będzie tę pomoc kontynuować w formie dopłaty z budżetu krajowego w całości, nie czekając na ewentualną pomoc unijną.

W marcu 2016 r. rozpoczął się odstrzał sanitarny dzików koordynowany przez Polski Związek Łowiecki, którego celem jest ograniczenie ich populacji – w sezonie 2016/17 odstrzelono 7730 dzików. Obecny na posiedzeniu pan Wiktor Szmulewicz Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych podkreślił, iż zważywszy na zaistniałą sytuację należy podjąć dodatkowe działania prowadzące do ograniczenia pogłowia dzików do 0,5 osobnika na 1 km2 gdyż dotychczas prowadzony odstrzał sanitarny, tego nie zapewnia.

Debaty połączonych Komisji: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie cofnięciu unijnego wsparcia w postaci rekompensat wodno-środowiskowych dla rolników posiadaczy gospodarstw rybackich 25 maja i 20 czerwca

Na posiedzeniu 25 maja pani Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej –poinformowała zebranych, że ministerstwo planuje wstrzymanie zapisanego w Programie Operacyjnym Rybactwo i Morze 2014-2020, wdrożenia działania 2.5 „Akwakultura świadcząca usługi środowiskowe” z Priorytetu II „Wspieranie akwakultury zrównoważonej środowiskowo, zasobooszczędnej, innowacyjnej, konkurencyjnej i opartej na wiedzy”, na rzecz Priorytetu I „Promowanie rybołówstwa zrównoważonego środowiskowo, zasobooszczędnego, innowacyjnego, konkurencyjnego i opartego na wiedzy”. Decyzja o relokacji środków finansowych została podjęta po wielomiesięcznej analizie i uwzględnieniu potrzeb poszczególnych gałęzi sektora rybactwa – rybactwa morskiego, akwakultury i przetwórstwa.

Stanowisko Ministra Środowiska, przedstawiła pani Agnieszka Dalbiak zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska. Z punktu widzenia resortu środowiska bardzo istotny jest udział gospodarki stawowej w ochronie i odbudowie ekosystemów wodnych i ich różnorodności biologicznej. Działania wodno-środowiskowe, które dotychczas były finansowane w ramach osi priorytetowej drugiej i w ramach programu PO Ryby wpływały na ochronę bardzo cennych gatunków, jak również cennych siedlisk, które objęte były siecią Natura 2000. Resort środowiska stoi na stanowisku, że ta ilość środków, jaka była przeznaczona dla rolników hodowców karpi czy też innych ryb, takich jak np. pstrąg tęczowy, nie powinna zostać zmniejszona. W obecnej perspektywie 2014-2020 finansowej środki przeznaczone na prowadzenie akwakultury, która jest jednocześnie przyjazna środowisku, są jedynym źródłem dofinansowania działań prośrodowiskowych.

Przedstawiciele hodowców karpia wskazywali na problemy i zagrożenia z jakimi spotyka się rybactwo śródlądowe. Podniesiono, iż warunkiem zatwierdzenia Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze na lata 2014-2020” było zrealizowanie zasad wynikających ze Wspólnej Polityki Rybackiej, a więc przeznaczenie około 30% środków finansowych z programu na akwakulturę. To stanowisko wynika z uzgodnień z wszystkimi partnerami społecznymi w 2015 r. oraz, że Komisja Europejska 23 października 2015 r. zatwierdziła program z tym podziałem, który dzisiaj obowiązuje. Ten podział powinien zostać zachowany; gdyż gwarantuje zrealizowanie zasad wynikających ze Wspólnej Polityki Rybackiej w zakresie ochrony środowiska i ochrony zasobów żywych.

Komisje Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi wróciły do tematu na kolejnym wspólnym posiedzeniu 20 czerwca. Pani Anna Moskwa podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej –poinformowała, iż obecnie, w ramach trwających konsultacji z przedstawicielami akwakultury karpiowej prowadzone są rozmowy z hodowcami zarówno w resorcie, jak i w terenie. Z końcem czerwca przewidywane jest zakończenie konsultacji i wówczas powinna być już znana kwota realokowanych środków finansowych, co pozwoli na rozpoczęcie prac w zakresie zmiany PO Rybactwo i Morze 2014-2020. W trakcie dyskusji rolnicy - posiadacze gospodarstw rybackich podkreślali, iż zaproponowane zmiany spowodują rezygnację z prowadzenia przez nich ekstensywnej gospodarki stawowej, a następnie likwidację dużej liczby gospodarstw stawowych.

Połączone komisje uchwaliły dezyderat skierowany do Prezesa Rady Ministrów w sprawie niepokojących informacji o cofnięciu unijnego wsparcia dla rolników – hodowców karpia.

7 czerwca na wspólnym posiedzeniu komisji: Finansów Publicznych, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej , Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi  powołano Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo wodne - druk sejmowy nr 1529. Terminy posiedzeń podkomisji wyznaczono na 9, 13, 14, 22, 27, 28, 29 i 30 czerwca. Przedstawienie przez przewodnicząca podkomisji panią posłankę Annę Paluch, połączonym komisjom: Finansów Publicznych  (FPB), Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (GMZ), Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa (OSZ) oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi  (RRW) sprawozdania Podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy – Prawo wodne - wyznaczono na 4 lipca 2017 r.

Kontynuowane są prace Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 1424)

opracowanie: Grzegorz Anczewski

24 maja 2sejm017 (środa),

godz. 12:30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie (z uwzględnieniem wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych) ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. - uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W posiedzeniu udział wzięli: pani Ewa Lech podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz ze współpracownikami, pan Andrzej Chodkowski główny inspektor ochrony roślin i nasiennictwa, pan prof. dr hab. Edward S. Gacek dyrektor Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, pan Paweł Kochański prezes zarządu Agencji Nasiennej Sp. z o.o. wraz ze współpracownikami, pan Wojciech Błaszczak prezes zarządu Hodowla Roślin Strzelce Sp. z o.o., wiceprezes Polskiej Izby Nasiennej, pan Herbert Czaja prezes Izby Rolniczej w Opolu, pan Wiktor Szmulewicz prezes i pani Katarzyna Szczepaniak dyrektor biura Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Sejm 3

43 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Planowane posiedzenia Komisji Sejmowej Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 czerwca 2017 (środa),

godz. 8:30 sala im. Konstytucji 3-go Maja (nr 118, bud. C)

sejm

W czasie 42-go posiedzenia Sejmu RP zaplanowane zostały następujące posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

24 maja 2017 (środa),

godz. 12:30 Pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie (z uwzględnieniem wniosku Krajowej Rady Izb Rolniczych) ustawy o ochronie prawnej odmian roślin. - uzasadnia Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Marszałka Sejmu wniosku Klubu Parlamentarnego Polskie Stronnictwo Ludowe o przedstawienie na posiedzeniu Sejmu informacji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat systemu informatycznego obsługującego wypłaty dopłat bezpośrednich dla polskich rolników.

sejm

Wtorek, 9 maja 2017 r.

posiedzenie wyjazdowe i wizytacja Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w siedzibie Spółki „AGRECOL”, ul. Mesznary 2, 98-400 Wieruszów, województwo łódzkie. Posiedzeniu przewodniczył– pan poseł Jarosław Sachajko Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Uczestniczyli m. in. pani dr Ewa Lech Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i pan Bogusław Rzeźnicki Dyrektor Departamentu Hodowli i Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Samorząd rolniczy reprezentował pan Jerzy Kuzański Dyrektor Biura Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Wybierz zawód: