Afrykański Pomór Świń

trzoda2W związku z sytuacją jaka wystąpiła po ujawnieniu ASF na terenie Białorusi oraz wyznaczeniu strefy buforowej na wschodzie Polski przez Ministra Rolnictwa i zatwierdzeniu jej przez KE, Zarząd KRIR w dniu 12 marca 2014 r. wystąpił w tej sprawie do Premiera RP. Zwrócił m.in uwagę, że od tamtej pory minął prawie miesiąc. W tym okresie wydano szereg zaleceń oraz ograniczeń, które spowodowały brak możliwości sprzedaży utuczonych zdrowych świń przez rolników, zarówno do zakładów przetwórczych jak i poza wyznaczoną strefę. Brak tej możliwości spowodował bardzo trudną sytuację ekonomiczną wielu gospodarstw, które nie mogły uzyskać przychodów a muszą ponosić koszty związane z dalszym utrzymywaniem tych zwierząt w swoich gospodarstwach oraz realizowaniem wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem (opłaty, kredyty i itp.).

komisja europejskaW związku z trudną sytuacją w sektorze wieprzowiny z powodu wykrycia 2 przypadków wirusa ASF u dzików przy granicy z Białorusią - minister Kalemba poprosił komisarza ds. rolnych o pilne spotkanie w sprawie podjęcia odpowiednich działań. W dniu 6 marca 2014 r. minister spotkał się z komisarzem D. Ciolosem by omówić aktualną sytuację na rynku wieprzowiny w Polsce, a szczególnie w strefie z ograniczeniami. Minister przedstawił bardzo trudną sytuację producentów świń w Polsce w wyznaczonej strefie z ograniczeniami dla producentów trzody - w związku z ASF u 2 dzików.

trzoda2W związku z sytuacją, dotyczącą przypadków wykrycia wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF) i podjęcia działań zapobiegawczych i ochronnych ze strony Komisji Europejskiej, zawartych w Decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 18 lutego 2014 roku dotyczącej niektórych tymczasowych środków ochronnych w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w Polsce (Dz. Urz. UE L 50 z dnia 20.02.2014 roku), 5 marca 2014 r. Krajowa Rada Izb Rolniczych wraz z NSZZ RI „Solidarność” wystąpiła do Komisarza Ciolosa o podjęcie działań w kierunku ustanowienia środków wsparcia, o których mowa w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylającym rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007, w celu pomocy sektorowi mięsa wieprzowego celem przezwyciężenia negatywnych skutków wystąpienia wirusa ASF.

trzodaW dniach 26-28 lutego 2014 r., w związku z wystąpieniem na terenie Polski choroby afrykański pomór świń (ASF), odbyła się wizyta zespołu Community Veterinary Emergency Team (CVET) (Wspólnotowego Weterynaryjnego Zespołu do Spraw Kryzysowych). W skład Zespołu weszło pięciu przedstawicieli Komisji Europejskiej, przedstawiciel Światowej Organizacji ds. Zdrowia Zwierząt (OIE) oraz dwóch przedstawicieli władz weterynaryjnych Federacji Rosyjskiej.

wieprzowina (1)Mając na uwadze wyniki badania laboratoryjnego potwierdzające znalezienie w badanej próbce dzika materiału genetycznego wirusa afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce oraz zadania realizowane przez Agencję Rezerw Materiałowych, o których mówi ustawa z dnia 29 października 2010 r. o rezerwach strategicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 229, poz. 1496, z późn. zm.), 5 marca 2014 r. Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych wystąpił do Prezesa Agencji Rezerw Materiałowych z wnioskiem o pilne utworzenie rezerw strategicznych dla mięsa wieprzowego, pochodzącego szczególnie z terenów Polski objętych strefą buforową. Możliwość taką daje utworzona w budżecie państwa rezerwa celowa z przeznaczeniem na finansowanie działań w zakresie rezerw strategicznych na skutek zdarzeń, których nie można było przewidzieć ani im przeciwdziałać.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com