Pozostałe

komisja_europejska.jpgW ostatnich miesiącach pojawiły się obiecujące oznaki ożywienia gospodarczego w Europie. Po spadkach PKB odnotowywanych do pierwszego kwartału 2013 r. w drugim kwartale nastąpiło ożywienie gospodarki europejskiej i oczekuje się, że realny PKB utrzyma tendencję zwyżkową do końca roku. Oczekuje się, że w porównaniu z analogicznym okresem w 2012 r. wzrost PKB w UE w drugiej połowie 2013 r. wyniesie 0,5 proc. W skali roku realny wzrost PKB w 2013 r. szacuje się na 0,0 proc. w UE i -0,4 proc. w strefie euro. Przewiduje się, że w okresie objętym prognozą tempo wzrostu gospodarczego stopniowo wzrośnie, osiągając w 2014 r. – według szacunków – 1,4 proc. w UE i 1,1 proc. w strefie euro, a w 2015 r. odpowiednio 1,9 proc. i 1,7 proc.

pieniadze.jpgMając na uwadze wniosek zgłoszony podczas X Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych IV kadencji, 31 października br. Zarząd KRIR wystąpił do Ministra Finansów oraz Komisji Nadzoru Finansowego z poparciem dla zgłoszonych przez sektor bankowości spółdzielczej postulatów dotyczących zmian prawnych pośrednio dotyczących bankowości spółdzielczej. W opinii zrzeszonych Banków Spółdzielczych zaniepokojenie budzą działania zmierzające do konsolidacji finansów publicznych poprzez zmianę aktów prawnych regulujących zasady współpracy podmiotów tego sektora, mających niekorzystny wpływ na współpracę jednostek samorządu terytorialnego z lokalnymi instytucjami finansowymi.

arimr_cd4870e10d.jpgZdarzają się przypadki, kiedy beneficjenci działań inwestycyjnych (Modernizacja gospodarstw rolnych, Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej", Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw") finansowanych z PROW 2007 -2013 zamierzają kupić inny model, markę lub typ maszyny czy urządzenia niż ten, który pierwotnie zadeklarowali we wniosku o przyznanie pomocy na podstawie złożonej i wybranej oferty. Bywa również i tak, że wnioskodawcy decydują się na zakupu sprzętu od innego sprzedawcy.

traktor.jpgMając na uwadze ustawowe cele samorządu rolniczego, tj. rozwiązywanie problemów rolników i reprezentowanie ich interesów, a także wniosek zgłoszony podczas X Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych, 30 października br. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Finansów o przedstawienie sytuacji prawnej rolników – małżonków wspólnie prowadzących gospodarstwo rolne jako podatników podatku VAT. Z informacji docierających od rolników wynika, że w przypadku małżonków – rolników, z których każdy, oprócz wspólnego prowadzenia gospodarstwa rolnego, prowadzi odrębnie działalność gospodarczą (w szczególności działalność rolniczą w innym zakresie niż prowadzenie gospodarstwa rolnego), w sytuacji, w której jednej z nich złoży zgłoszenie rejestracyjne, drugi nie może zostać uznany za czynnego podatnika VAT.

powodz1.jpg29 października br. Rada Ministrów przyjęła „Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030”, przedłożony przez ministra środowiska. Określa on warunki stabilnego rozwoju społeczno-gospodarczego w obliczu ryzyk, jakie niosą ze sobą zmiany klimatyczne. Przewidziano w nim także rozwiązania wykorzystujące pozytywny wpływ, jaki działania te mogą wywierać nie tylko na stan środowiska, ale również na wzrost gospodarczy. Działania adaptacyjne, podejmowane zarówno przez podmioty publiczne, jak i prywatne, będą dokonywane poprzez realizację polityk, inwestycje w infrastrukturę oraz technologie. Niezwykle istotna jest również wiedza i informacja o konsekwencjach zmian klimatycznych, a także zmiany zachowań społecznych.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com