Pozostałe

W odpowiedzi na pismo Prezesa KRIR z dnia 19 listopada 2013 r. w sprawie kar naliczanych na podstawie umów sprzedaży udziałów spółek inseminacyjnych, Ministerstwo Skarbu Państwa w dniu 20 grudnia 2013 r. przesłało odpowiedź na wniosek KRIR, w której przedstawiło swoje stanowisko w tej sprawie.
W odpowiedzi, resort skarbu państwa poinformował, iż celem, jakim kierował się Minister Skarbu Państwa przy tworzeniu Koncepcji prywatyzacji spółek rolno-spożywczych, przyjętej decyzją Kolegium Ministerstwa Skarbu Państwa było zachowanie spółek inseminacyjnych w rękach polskich rolników i utrzymanie tzw. polskiej szkoły hodowli.

 


Aby skutecznie realizować postulat środowiska polskich rolników oraz organizacji rolniczych niezbędne jest monitorowanie procesu obrotu udziałami powyższych podmiotów. W związku z tym Minister Skarbu Państwa wprowadził do umów prywatyzacyjnych stosowne zabezpieczenia, w tym m.in. obowiązek 10-letniego składania przez uprawnionych, w formie oświadczenia, informacji o ilości posiadanych udziałów spółki oraz o udziałach zbytych lub obciążonych, wraz ze wskazaniem na czyją rzecz zostało dokonane zbycie lub obciążenie. Okres 10 lat uznano za wystarczający na zorganizowanie się wspólników spółek, w celu sprawowania skutecznej kontroli nad spółkami, Niewywiązanie się ze złożenia powyższego oświadczenia zostało zagrożone karą, która łącznie nie może przekroczyć ceny zakupu udziałów przez wspólnika.

Wprowadzenie do umów powyższych zabezpieczeń miało charakter wyłącznie prewencyjny, Resort zapewnił, że w interesie Ministra Skarbu Państwa nie leży nakładanie kar na udziałowców, którzy nabyli udziały od Skarbu Państwa, ale zapewnienie realizacji założeń i postanowień przywołanej wyżej Koncepcji, pozostającej w zgodzie z postulatami środowiska rolniczego, na rzecz którego prywatyzacja została przeprowadzona.

Minister Skarbu Państwa zauważył także zbytnią sanacyjność wprowadzonych rozwiązań i nieadekwatność kary w stosunku do przewinienia, jednakże ze względu na znaczne rozdrobnienie udziałów sprywatyzowanych spółek nie znajduje innej możliwości realizacji przyjętej Koncepcji. Świadomość konieczności złożenia rocznego oświadczenia o stanie posiadania udziałów powinna powstrzymywać udziałowców przed ewentualnymi, sprzecznymi z umową działaniami, polegającymi na odsprzedaży udziałów nieuprawnionym. Powyższy obowiązek zapewnia Skarbowi Państwa możliwość weryfikacji realizacji zobowiązań wynikających z umów prywatyzacyjnych i umożliwia podjęcie interwencji w przypadkach ewentualnych naruszeń. Bez zaproponowanych sankcji zapisy  umów prywatyzacyjnych ograniczające obrót udziałami w okresie 10 lat od ich podpisania nie byłyby respektowane.


Należy zauważyć  ze realizacja corocznego obowiązku składania oświadczenia dotyczącego ilości posiadanych udziałów nie musi generować po stronie udziałowców zbędnych kosztów. Kluczem do prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umów prywatyzacyjnych, w tym terminowego przekazywania odpowiednich oświadczeń, jest właściwa współpraca Zarządów spółek z udziałowcami.


Przykładem  jest tu WCHiRZ Sp. z o. o. w Tulcach, gdzie zostało zawartych 2697 umów sprzedaży udziałów na rzecz uprawnionych, a oświadczeń o posiadaniu udziałów nie złożyło bądź złożyło z opóźnieniem jedynie 5 wspólników 0,19% wszystkich nabywców udziałów). W przypadku tego podmiotu o najbardziej rozdrobnionej strukturze udziałowców spośród wszystkich sprywatyzowanych spółek inseminacyjnych, realizacja zobowiązań prywatyzacyjnych jest monitorowana przez Zarząd Spółki. Służby Spółki są w stałym kontakcie ze swoimi pracownikami i kontrahentami, będącymi jednocześnie udziałowcami.

Biorąc pod uwagę powyższe, Minister Skarbu Państwa  poinformował, że sprawy braku złożenia oświadczenia lub złożenia po terminie będzie rozpatrywał w trybie indywidualnych wniosków udziałowców zgodnie z treścią art. 55 ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 – tekst jednolity z późn. zm.).

paragraf.gifW dniu 28 listopada 2013 r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi zamieściło na stronie internetowej przygotowany przez Komisję Europejską projekt "Wniosku – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie działań promocyjnych i informacyjnych dotyczących produktów rolnych COM(2013)812". Po konsultacji z wojewódzkimi izbami rolniczymi Zarząd KRIR przekazał opinię, w której stwierdza, że promocja artykułów rolno spożywczych na rynku krajowym, wewnętrznym rynku Unii Europejskiej oraz w krajach trzecich ma ogromne znaczenie dla rozwoju polskiego rolnictwa. Przedłożony projekt rozporządzenia regulującego promocję żywności cieszy ze względu na to, że Komisja Europejska docenia potrzebę promocji i proponuje zwiększenie budżetu przeznaczonego na promocję z 61,5 mln euro w 2013 roku do 200 mln do roku 2020.

Uważamy za korzystne ukierunkowanie działań promocyjnych na rynki i obszary objęte negocjacjami i umowami międzynarodowymi, opracowanie wspólnej strategii obejmującej promocję żywności z Unii Europejskiej, jako podmiotu międzynarodowego, przy jednoczesnym zachowaniu możliwości uwidoczniania znaków towarowych i kraju pochodzenia. Konieczne jest jednak zachowanie możliwości wpływu państw członkowskich na rodzaj i kierunek promowanych produktów, tak by zapewnić promocję produktów ważnych dla naszego kraju, zgodnych z krajową polityką rolną. Pełna treść opinii poniżej:

Opinia KRIR nt. finansowania promocji żywności ze środków UE

paragraf.gifMinisterstwo Finansów przedstawiło do konsultacji społecznych projekt „ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw”. Zmiany w projektowanej ustawie wprowadzają kompleksowe uregulowania w przepisach dotyczących rozliczenia VAT-u od samochodów osobowych i innych pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony. Poszerzony został katalog aut podlegających pełnemu odliczeniu VAT. Są to zmiany korzystne - oczekiwane przez przedsiębiorców i wszystkich tych którzy prowadzą działalność gospodarczą, ale jednocześnie wymagają dopracowania rozwiązań przy "mieszanym" użytkowaniu samochodów.

3 stycznia KRIR przekazała do Ministerstwa Finansów uwagi samorządu rolniczego w tej sprawie - poniżej pełna treść opinii.

opinia KRIR podatek VAT od samochodów

rolnictwo.jpgW komunikacie z 8 listopada br. Kasa przypomniała o zasadach wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne rolników prowadzących samoistne działy specjalne produkcji rolne, które osoby te opłacają z własnych środków. W uzupełnieniu przywołanego komunikatu Kasa informuje, że od 1 stycznia 2014 r. wchodzą w życie przepisy ustawy z dnia 22 listopada 2013 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za lata 2012 i 2013 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1640), które będą obowiązywały do 31 grudnia 2014 r.
 
 
Jednocześnie Kasa nadmienia, że w I kwartale 2014 roku podstawą wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne domowników, których płatnikami są ubezpieczeni w KRUS rolnicy prowadzący samoistne działy specjalne produkcji rolnej, będzie kwota 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, obowiązującego w czwartym kwartale 2012 roku, włącznie z wypłatami z zysku (tj. podstawa obowiązująca w 2012 roku, w kwocie 3 877,50 zł).

Zmiana podstawy wymiaru składek zdrowotnych za domowników w działach specjalnych nastąpi od 1 kwietnia 2014 r.  Składka wyniesie 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale 2013 r., które Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosi w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”.

Źródło: KRUS
traktor.jpgTrybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 26 października 2010 r. , sygn. akt K 58/07 (Dz. U. z 2010 r. Nr 205, poz. 1363) orzekł o niezgodności art. 86 ust. 2 w związku z art. 86 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) z art. 32 ust. 1 w związku z art. 84 i art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w zakresie, w jakim wskazany przepis ustawy określa zobowiązanie budżetu państwa do finansowania składek na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wskazanych w nim rolników i ich domowników, podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy, prowadzących działalność rolniczą bez względu na wysokość osiąganych przez nich przychodów.
 
 
 
W uzasadnieniu wyroku Trybunał stwierdził, że sytuacja ekonomiczna rolników jest zróżnicowana. Znajdują się wśród nich osoby o dochodach nieodbiegających od poziomu dochodów osób będących podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych, jednostki o bardzo wysokich dochodach oraz nadal pokaźna liczba osób prowadzących gospodarstwa rolne o bardzo niskiej wydajności i dochodowości. Zdolność opłatowa tych trzech grup rolników objętych dziś jednolitym finansowaniem ich ubezpieczenia zdrowotnego przez budżet państwa jest w rzeczywistości zasadniczo różna, w czym Trybunał Konstytucyjny upatruje niezgodności zaskarżanej regulacji z art. 32 ust. 1 w związku z art. 84 i art. 2 Konstytucji.

Wyrok wszedł w życie z upływem 15 miesięcy od dnia ogłoszenia wyroku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, tj. z dniem 4 lutego 2012 r.

Prawodawca ustawą z dnia 13 stycznia 2012 r. o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. przyjął rozwiązanie polegające na ustaleniu miesięcznej składki na ubezpieczenie zdrowotne rolników i członków ich rodzin w kwocie 1 zł za każdą osobę za każdy hektar przeliczeniowy użytków rolnych, z jednoczesnym zwolnieniem gospodarstw rolnych o powierzchni poniżej 6 ha. Składkę za rolników prowadzących takie gospodarstwa i członków ich rodzin miała opłacać Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Odrębnie potraktowano członków rodzin rolników prowadzących działalność wyłącznie w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej. Ich składka była wyliczana od podstawy równej kwocie 33,4% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.

Ustawodawca pierwotnie zdecydował, że wprowadzona regulacja miała obowiązywać do końca 2012 r., a następnie ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników za 2012 r. przedłużył jej obowiązywanie do końca 2013 r.

Przedmiotowa ustawa ma na celu przedłużenie obowiązywania ustawy o składkach na ubezpieczenie zdrowotne rolników na kolejny rok – do 31 grudnia 2014 r.

Źródło: prezydent.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com