Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 21 czerwca 2023 r. odniosło się do wniosku KRIR w sprawie uproszczenia przepisów i złagodzenia wymogów do budowy silosów zbożowych >>>, informując co następuje:

"W zakresie postulatu dotyczącego rozszerzenia inwestycji A1.4.1. o możliwość finansowania budowy hal namiotowych oraz adaptacji istniejących budynków, umożliwiających magazynowanie zboża i innych sypkich płodów rolnych, informuję, że zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 1 i 2 rozporządzenia (1) do kosztów kwalifikowalnych zalicza się m.in. zakup nowego silosa wraz z urządzeniami i wyposażeniem stanowiącymi jego integralną część.

Zgodnie z Regulaminem wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem – silos oznacza obiekt budowlany służący do magazynowania produktów rolnych wytwarzanych w ramach podstawowej produkcji rolnej objętych załącznikiem I do Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej, z wyłączeniem zwierząt, ryb i akwakultury.

Powyższa definicja została stworzona w oparciu o przepisy prawa budowlanego i odnosi się do klasycznych silosów.

W związku z powyższym, hale namiotowe lub ich budowa oraz również adaptacja istniejących budynków do przechowywania zbóż - nie zostały objęte wsparciem w ramach w tej części inwestycji, jak również nie stanowią jej kosztu kwalifikowanego.

Należy podkreślić, że nabór na wsparcie infrastruktury magazynowania (zakup silosów) w ramach cz. 3 inwestycji A1.4.1. KPO już się rozpoczął i będzie trwać od 5 czerwca do 5 lipca br., a złożone wnioski będą rozpatrywane na bieżąco, zgodnie z kolejnością ich wpływu. Natomiast inwestycje związane z budową magazynów mogą zostać objęte wsparciem m.in. w ramach Poddziałania 4.1.3 Modernizacja

gospodarstw rolnych PROW 2014- 2020, obszar D (https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-413-modernizacjagospodarstwrolnych-

obszary-a---d).

Odnosząc się do wniosku w sprawie dokonania zmiany w rozporządzeniu (2) poprzez zmniejszenie odległości dla silosów zbożowych do 1,5 m od granicy działki sąsiedniej, pragnę podkreślić, że w 2022 r. przepisy tego rozporządzenia były zmieniane, a podczas szerokich konsultacji, nie wpłynęły żadne uwagi w tym zakresie. Ponadto warto podkreślić, że jednym z celów przedmiotowego rozporządzenia jest

zapewnienie ochrony uzasadnionych interesów osób trzecich poprzez m.in. lokalizowanie budowli rolniczych w odpowiedniej odległości od granicy działki sąsiedniej. Niemniej jednak, zgodnie z art. 9 ustawy (3) w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.

Zgody na odstępstwo, po uzyskaniu upoważnienia ministra, który ustanowił przepisy techniczno-budowlane, udziela albo odmawia udzielenia, w drodze postanowienia, organ administracji architektoniczno-budowlanej, przed wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę albo decyzji o zmianie pozwolenia na budowę.

Informuję również, że w związku ze zmianami w ustawie (3) od 3 czerwca 2023 r. budowa naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m3 i wysokości nie większej niż 15 m nie wymaga decyzji o pozwoleniu na budowę, natomiast wymaga zgłoszenia. Budowa takich silosów nie wymaga również uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Niemniej jednak, taki silos musi stanowić uzupełnienie zabudowy zagrodowej w ramach istniejącej działki siedliskowej oraz spełniać inne przepisy m.in. dotyczące warunków technicznych.

Natomiast w zakresie postulatu dotyczącego złagodzenia wymagań i odstąpienie od obowiązku budowy hydrantu w odległości do 75 m od silosu informuję, że Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pismem z dnia 31 maja 2023 r. wystąpiło do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z prośbą o informacje w tym zakresie. Po otrzymaniu przedmiotowego stanowiska, odpowiedź w sprawie tego postulatu zostanie niezwłocznie udzielona Panu Prezesowi."

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com