W dniu 29 maja 2023 r. Zarząd KRIR realizując wniosek przyjęty podczas XVI posiedzenia KRIR VI kadencji zwrócił się do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Roberta Telusa o podjęcie działań mających na celu uproszczenie przepisów i złagodzenie wymogów do budowy silosów zbożowych. W związku z ogłoszeniem o planowanym naborze wniosków o objęcie wsparciem przedsięwzięć z zakresu wsparcia infrastruktury magazynowania służącej zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy w ramach inwestycji A1.4.1. „Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu”, objętej Krajowym Planem Odbudowy i Zwiększania Odporności (Plan Rozwojowy), KRIR zwraca uwagę na pilną potrzebę zmiany przepisów dotyczących budowy silosów zbożowych. Przedstawiamy następujące postulaty w kontekście wspierania rolnictwa i zwiększania odporności gospodarstw rolnych na kryzysy.

Wnioskujemy o dokonanie zmian w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakimi powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie, zwłaszcza w zakresie odległości silosów na zboże i pasze o pojemności do 100 ton od granicy działki sąsiedniej. Obecnie obowiązujący przepis, określający odległość 4 metrów od granicy działki sąsiedniej, stwarza trudności dla wielu gospodarstw rolnych na terenie województw południowych Polski. Tam, gdzie zagęszczenie gospodarstw jest duże, a działki siedliskowe wąskie, często nie jest możliwe spełnienie tych warunków. Dlatego zwracamy się o zmianę tego przepisu na wartość 1,5 metra od granicy działki sąsiedniej, co umożliwiłoby rolnikom postawienie silosów zbożowych zgodnie z przepisami.

Wnosimy o złagodzenie wymagań dotyczących budowy silosów zbożowych. Zwracamy się o odstąpienie od obowiązku budowy hydrantu w odległości do 75 metrów od silosu. Zrozumiałe jest, że bezpieczeństwo przeciwpożarowe jest istotne, jednak w przypadku gospodarstw rolnych, zwłaszcza tych zlokalizowanych na obszarach wiejskich, taka odległość hamuje budowę silosów. Zwiększenie tej odległości lub elastyczne podejście w tej kwestii znacząco ułatwiłoby rolnikom budowę silosów zbożowych.

Dodatkowo, zwracamy się o zwolnienie rolników z konieczności posiadania dokumentacji warunków zabudowy, zwłaszcza w gminach, które nie posiadają planów zagospodarowania przestrzennego. Obecność takiej dokumentacji może być czasochłonna i kosztowna dla rolników, a zwolnienie z tego wymogu ułatwiłoby proces budowy silosów zbożowych.

Wnioskujemy o rozszerzenie programu o możliwość finansowania budowy hal namiotowych oraz adaptacji istniejących obiektów, umożliwiających magazynowanie zboża i innych sypkich płodów rolnych. Tego rodzaju rozwiązania mogą stanowić atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych silosów, zwłaszcza dla mniejszych gospodarstw rolnych.

Realizacja powyższych wniosków przyczyni się zdaniem samorządu rolniczego do wzmocnienia infrastruktury magazynowania płodów rolnych i zwiększenia odporności gospodarstw rolnych na wahania cen.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com