W odpowiedzi na wniosek KRIR >>> w sprawie zmian przepisów dotyczących ewidencji gruntów i budynków, aby na wniosek rolników, których grunty zostały ujęte jako drogi, a nie są tak użytkowane, nie był naliczany wyższy podatek, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju informuje co następuje:

"Na wstępie należy wskazać, że przytoczone przez Pana Prezesa przepisy załącznika nr 6 do rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków w sposób jednoznaczny określają przesłanki zaliczania gruntów do poszczególnych użytków gruntowych, w tym oznaczania gruntów jako „drogi”. Zaliczenie danego gruntu do użytku gruntowego wymaga jednakże
każdorazowego sprawdzenia cech tego gruntu oraz sprawdzenia innych przesłanek, które zdecydują o jego przyporządkowaniu do jednego z użytków gruntowych.

Zgodnie z lp. 18 ww. załącznika, do użytku gruntowego o nazwie „drogi” nie zalicza się gruntów w granicach pasów drogowych dróg wewnętrznych, jeżeli wchodzą w skład gospodarstwa rolnego lub leśnego. Takie grunty powinny zostać zaliczone do przyległego użytku rolnego, jeżeli wchodzą w skład gospodarstwa rolnego.

Uprzejmie informuję również, że w odniesieniu do powyższych przesłanek, funkcjonujących w przepisach prawa od dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia, do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju nie wpływały dotychczas sygnały wskazujące na jakiekolwiek wątpliwości dotyczące ich stosowania.

W odniesieniu natomiast do podnoszonego przez Pana Prezesa „narzucania” w ramach procedury modernizacji gruntów i budynków oznaczeń gruntów, uprzejmie informuję, że procedura ta umożliwia zainteresowanym podmiotom, aktywny w niej udział i zapewnia
wpływ na jej wyniki na różnych jej etapach.

Zgodnie z art. 24a ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, starosta wywiesza na okres 14 dni na tablicy ogłoszeń w siedzibie starostwa powiatowego informację o rozpoczęciu prac geodezyjnych oraz informuje o trybie postępowania związanego z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. Po zakończeniu prac geodezyjnych związanych z modernizacją, starosta, na okres 15 dni roboczych, wykłada projekt operatu opisowo-kartograficznego do wglądu. W tym terminie każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane ujawnione w wyłożonym operacie może
zgłaszać uwagi do tych danych. Następnie, w terminie 15 dni roboczych od dnia upływu okresu wyłożenia operatu opisowo-kartograficznego, upoważniony pracownik starostwa powiatowego, posiadający uprawnienia zawodowe w zakresie rozgraniczania i podziałów nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji do celów prawnych, przy udziale przedstawiciela wykonawcy prac geodezyjnych związanych z modernizacją,
rozstrzyga o przyjęciu lub odrzuceniu uwag zgłoszonych do tego projektu, po czym informuje zgłaszającego uwagi o sposobie ich rozpatrzenia oraz sporządza wzmiankę o treści zgłoszonych uwag i sposobie ich rozpatrzenia w protokole.
Po upływie ww. terminu, dane objęte modernizacją, zawarte w projekcie operatu opisowokartograficznego stają się danymi ewidencji gruntów i budynków i podlegają ujawnieniu w bazie danych tej ewidencji. Informację o tym ujawnieniu starosta ogłasza w dzienniku urzędowym województwa oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej starostwa. W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia ww. informacji w dzienniku urzędowym, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków w związku z tym ogłoszeniem, może zgłaszać zarzuty do tych danych. Uwzględnienie lub odrzucenie zarzutów następuje w drodze decyzji administracyjnej wydanej przez starostę, a do czasu ostatecznego zakończenia postępowania w tej sprawie, dane dotyczące gruntów, budynków lub lokali ujawnione w operacie opisowo-kartograficznym, w stosunku do których złożono zarzuty, nie są wiążące.

Składanie uwag i zarzutów w ramach opisanej wyżej procedury nie powoduje konieczności ponoszenia kosztów wytworzenia dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przez osobę je zgłaszającą.

Jeżeli wskazanie nieprawidłowości w ewidencji gruntów i budynków zostanie zgłoszone z uchybieniem wskazanych wyżej możliwości, takie zgłoszenie traktuje się, zgodnie z art. 24a ust. 12 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jako wniosek o zmianę danych w tej ewidencji. Wniosek ten powinien wskazywać na dokumentację geodezyjną przyjętą do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego stanowiącą podstawę
proponowanych do wprowadzenia zmian. Oznacza to, zgodnie z utrwalonym orzecznictwem, że w przypadku żądania wprowadzenia zmian w ewidencji gruntów i budynków konieczność dostarczenia dokumentów geodezyjnych, kartograficznych i innych niezbędnych do wprowadzenia zmian nie jest przesłanką formalną wniosku o wszczęcie postępowania, lecz przesłanką o charakterze materialnym - złożenie stosownych dokumentów nie jest konieczne do wszczęcia postępowania, lecz do załatwienia sprawy zgodnie z żądaniem strony. Jeżeli strona nie złoży odpowiednich dokumentów lub przedstawione przez nią dane nie uzasadniają konieczności wprowadzenia zmian - organ wyda decyzję odmowną.

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy stwierdzić, iż obecne regulacje prawne w sposób wystarczający zabezpieczają interesy podmiotów, których grunty zostały objęte procedurą modernizacji gruntów i budynków.

Nawiązując do wniosku Pana Prezesa odnoszącego się do zmian w przepisach dotyczących gruntów i budynków, uprzejmie informuję, że przez ewidencję gruntów i budynków należy rozumieć system informacyjny zapewniający gromadzenie, aktualizację oraz udostępnianie, w sposób jednolity dla kraju, informacji o gruntach, budynkach i lokalach, ich właścicielach oraz o innych podmiotach władających lub gospodarujących
tymi gruntami, budynkami lub lokalami. Rolą tej ewidencji jest więc jedynie gromadzenie informacji na temat stanu faktycznego dotyczącego nieruchomości, a nie regulowanie zawartymi w niej oznaczeniami wysokości obciążeń podatkowych.

Co prawda, zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, podstawę wymiaru podatków i świadczeń stanowią dane zawarte w ewidencji gruntów i budynków, to wysokość tych podatków i świadczeń lub rezygnacja z ich pobierania pozostaje poza właściwością Ministra Inwestycji i Rozwoju.

Postulaty dotyczące zmiany przepisów dotyczących naliczania bądź zwolnień z obciążeń podatkowych dotyczących konkretnych stanów faktycznych lub podmiotów należy kierować bezpośrednio do Ministra Finansów. Zgodnie bowiem z art. 8 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej4 minister właściwy do spraw finansów publicznych odpowiada w szczególności za realizację dochodów z podatków
bezpośrednich, pośrednich oraz opłat.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com