traktorW odpowiedzi na przedstawiony poselski projektu ustawy o zmianie ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, w dniu 6 marca 2017 r.Zarząd KRIR przekazał negatywną opinię dotyczącą ww. ustawy:

"Dokonując analizy przedstawionych zmian – samorząd rolniczy uważa, że zaproponowane przepisy mogą wpłynąć niekorzystnie na trwałą poprawę struktury obszarowej gospodarstw rodzinnych. Projektodawca w swoim uzasadnieniu wskazuje, iż obecne rozwiązania i regulacje nie zabezpieczają wystarczająco gruntów rolnych Rzeczypospolitej Polskiej przed ich wykupem przez cudzoziemców. Naszym zdaniem aktualne zapisy dotyczące przedmiotu zmiany na dzień dzisiejszy dostatecznie chronią interesy polskich rolników w tym zakresie i umożliwiają poprawę funkcjonowania systemu obrotu nieruchomościami z ZWRSP.

Nielogicznym i niebezpiecznym zjawiskiem byłoby stwarzanie możliwości sprzedaży ziemi obcokrajowcom, mimo, że spełniają w swoich krajach podobne warunki jak rolnicy w Polsce. Stąd też właściwy jest pomysł postawienia wymogu przy wykupie gruntów przez obcokrajowców zamieszkania na terytorium Polski i tu prowadzeni produkcji rolnej.

Kolejną ważną kwestią jest konieczność uregulowania ustawowego definicji „osobistego prowadzenia gospodarstwa rolnego”. Autor projektu dookreślił, co rozumie przez „stałe zamieszkanie”, jednak częścią składową wymogów formalnych koniecznych do spełnienia przesłanek posiadania statusu rolnika indywidualnego jest właśnie osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego.

Należy pamiętać, iż wymóg „zamieszkiwania przez okres co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodząca w skład gospodarstwa rolnego i prowadząca przez ten okres osobiście to gospodarstwo” został wprowadzony, aby zapobiec procederowi wykupu gruntów przez osoby nie będące w rzeczywistości rolnikami indywidualnymi. To ograniczenie spełnia swoje funkcje, wpływa na konkurencyjność lokalnych producentów rolnych i jest akceptowalne przez lokalną społeczność.

Z uwagi na powyższe oraz mając na względzie rozwój gospodarstw rodzinnych i korzystne przemiany ich struktury, podkreślamy – wprowadzenie przedłożonych zmian wpłynie zdecydowanie niekorzystnie na rozwój i konkurencyjność istniejących gospodarstw rodzinnych. Zastosowanie proponowanych zmian mogłoby umożliwić ponowne stworzenie sytuacji, w której doszłoby do spekulacji gruntami rolnymi."

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem

Form by ChronoForms - ChronoEngine.com