logo sejm rpWe wtorek 12 marca 2019 r. Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrywała skierowany do niej 8 marca 2019 r., do pierwszego czytania poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z 9 listopada 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 2212) o kołach gospodyń wiejskich.

Celem ustawy jest nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich, uwzględniająca dotychczasowe doświadczenia z jej funkcjonowania oraz postulaty zgłaszane przez koła gospodyń wiejskich i środowiska z nimi związane. Nowelizacja umożliwia kołom, działającym na podstawie przepisów ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach rolników, przekształcenie w nową formę organizacyjną. Dotyczy to w szczególności kół funkcjonujących na terenach dawnych wsi, obecnie znajdujących się w granicach administracyjnych miast. Wprowadza też możliwość członkostwa w kołach gospodyń wiejskich wszystkim pełnoletnim osobom fizycznym, a nie jedynie tym, które zamieszkują na terenie działalności koła. Ponadto określa zasady likwidowania kół gospodyń wiejskich i wprowadza zmiany porządkujące. Komisja przyjęła poprawkę pozwalającą na utworzenie siedziby koła gospodyń wiejskich także na terenie sołectw położonych w granicach administracyjnych miast lub na terenie miast do 5 tys. mieszkańców. Zgłoszono wniosek mniejszości, polegający na możliwości tworzenia kół gospodyń wiejskich w miastach do 20 tys. mieszkańców.

W środę 13 marca 2019 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi kontynuowała rozpatrywanie przedmiotowego projektu ustawy. Komisja przyjęła poprawkę usuwającą przepisy dotyczące zadań Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw, limitu środków przewidzianych na realizację zadań Pełnomocnika oraz poprawkę zmieniającą termin wejścia w życie ustawy z 7 dni do 14 dni od dnia ogłoszenia jak również poprawki precyzujące, legislacyjne i redakcyjne. Zgłoszono trzy wnioski mniejszości dotyczące m.in. terminu wejścia w życie ustawy z dniem 1 lipca 2019 r. Poseł sprawozdawca pan Ryszard Bartosik, przedstawił sprawozdanie na posiedzeniu plenarnym Sejmu, który w czasie drugiego czytania po zgłoszeniu wniosków o odrzucenie projektu w całości i 5 poprawek, skierował projekt ponownie do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Prace nad ustawą o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich kontynuowano w piątek 15 marca 2019 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła wniosek i poprawki do projektu ustawy zgłoszone w drugim czytaniu. Komisja nie przyjęła wniosku o odrzucenie projektu w całości, przyjęła poprawki określające zakres działalności kół gospodyń wiejskich, a także uregulowanie przepisów w zakresie likwidacji koła gospodyń wiejskich. W tym samym dniu poseł sprawozdawca pan Ryszard Bartosik przedstawił sprawozdanie na 78 posiedzeniu plenarnym Sejmu, który ustawę uchwalił większością głosów.

Przekazaną do Senatu 15 marca 2019 r. ustawę o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich, marszałek Senatu skierował do Senackiej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. We wtorek 19 marca 2019 r., na 125 posiedzeniu, Komisja odrzuciła poprawki Biura legislacyjnego i wniosła o przyjęcie ustawy bez poprawek. W czwartek 21 marca 2019 r., na 75 posiedzeniu, Senat przyjął ustawę o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich, bez poprawek.

W środę 13 marca 2019 r. na posiedzeniu Podkomisji nadzwyczajnej do przygotowania projektu inicjatywy ustawodawczej w zakresie spółdzielczości rolniczej pod przewodnictwem pana posła Zbigniewa Ajchlera, rozpatrzono informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat założeń wsparcia dla spółdzielni rolniczych w nowej perspektywie finansowej w realizacji WPR 2020-2027. Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Ryszard Zarudzki. Minister poinformował zebranych, iż Komisja Europejska przewiduje wsparcie dla organizacji producentów i ich zrzeszeń w tym dla wskazanych przez państwa członkowskie innych form współpracy pomiędzy producentami rolnymi m. in. spółdzielni w sferze inwestycji rzeczowych i niematerialnych, usług doradczych, zapobiegania kryzysom oraz promocji i marketingu. Podkreślił, iż obecnie trwają konsultacje publiczne, celem określenia krajowych działań ukierunkowanych na realizację celów przyszłej wspólnej polityki rolnej.

W tym samym dniu Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia senackiego projektu ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności pod przewodnictwem pana posła Pawła Kobylińskiego, kontynuowała prace nad rozpatrywanym 9 maja i 2 października 2018 r. oraz 17 stycznia 2019 r. senackim projektem ustawy o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawiła 11 maja 2018 r. na piśmie L. Dz. KRIR/MJ/524/18, stanowisko samorządu rolniczego, zawierające szereg zastrzeżeń do projektowanej ustawy, które podtrzymuje. Zmiany i poprawki Podkomisji uwzględniają je w znikomym stopniu, przychylając się do głosu organizacji pozarządowych, kosztem sprzedawców i nabywców żywności.

W czwartek 14 marca 2019 r., Podkomisja nadzwyczajna do spraw zmiany ustawy o izbach rolniczych pod przewodnictwem pana posła Krzysztofa Jurgiela z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Rafała Romanowskiego oraz prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych pana Wiktora Szmulewicza omówiła plan pracy i uchwaliła potrzebę organizacji konferencji dotyczącej zadań, roli i zamierzonych działań Izb Rolniczych.

W tym samym dniu Sejmowa Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła i zaopiniowała złożony na podstawie art. 159 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz art. 116 regulaminu Sejmu przez posłów Klubu Parlamentarnego Platforma Obywatelska – Koalicja Obywatelska, wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Wniosek przedstawiła pani posłanka Dorota Niedziela omawiając następujące budzące niepokój Klubu zagadnienia: Kryzys polskiego sektora wołowiny, rozwój epizoocji wirusa ASF, upadek hodowli koni arabskich czystej krwi i marki „Pride of Poland” oraz brak adekwatnej pomocy w związku z suszą. Komisja wysłuchała wystąpienia pana Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który odniósł się do zawartych we wniosku zarzutów stawianych jemu i jego działaniom jak również, zarzutów wobec pracy resortu rolnictwa w ostatnich trzech latach. Po ożywionej dyskusji Komisja negatywnie zaopiniowała ww. wniosek. Sprawozdawcą wybrano pana posła Zbigniewa Dolatę.

Na 78 posiedzeniu Sejmu w piątek 15 marca 2019 r., miało miejsce pierwsze czytanie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Ordynacja podatkowa. Projekt ustawy przewiduje m. in. podniesienia z 5% na 23% podatku VAT na napoje z zawartością powyżej 20% soku z owoców i warzyw. Ustawodawca uzasadnia objęcie napojów z owoców i określonych napojów z warzyw stawką w wysokości 23% potrzebą ujednolicenia stawki dla napojów niezależnie od ich składu. Po krytycznych wystąpieniach posłów Marszałek Sejmu, po konsultacji z Konwentem Seniorów, podjął decyzję o zdjęciu z porządku obrad pierwszego czytania rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – ordynacja podatkowa.

Sprawozdaje: Grzegorz Anczewski

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com