logo sejm rp27 lutego Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk nr 2266). Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Jacek Bogucki.Celem projektu jest zobowiązanie Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych do wykonywania badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) związanych z organizacją rynków rolnych oraz badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Wykonując nowe zadania, IJHARS współpracować będzie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach realizacji mechanizmów WPR oraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa w ramach realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia. Na 59 posiedzeniu plenarnym Sejmu RP 28 lutego ustawę uchwalono i 1 marca skierowano do rozpatrzenia przez Senat RP.


27 lutego połączone Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Sprawiedliwości i Praw Człowieka rozpatrzyły podjętą 15 lutego br. uchwałę Senatu RP w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz ustawy – Kodeks karny wprowadzającą 5 poprawek. Połączone Komisje wniosły o ich przyjęcie. Posłem sprawozdawcą wybrana została pani Agata Borowiec. W posiedzeniu uczestniczyli: sekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości – Patryk Jaki oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Lech.


28 lutego Podkomisja stała do spraw wykorzystania środków pochodzących z Unii Europejskiej zapoznała się z informacją na temat prezentowanych przez Komisję Europejską propozycji reform we Wspólnej Polityce Rolnej po 2020 r., priorytetami Polski i syntetyczną oceną proponowanych przez KE zmian. Informację przedstawił pan Waldemar Guba - Dyrektor Departamentu Strategii, Analiz i Rozwoju w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

28 lutego połączone Komisje: Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi pod przewodnictwem pana posła Jana Krzysztofa Ardanowskiego z udziałem m. in. pani posłanki Anny Paluch – sprawozdawcy oraz podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska, głównego konserwatora przyrody pana Andrzeja Szweda Lewandowskiego, rozpatrzyły wniosek i poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo łowieckie oraz niektórych innych ustaw. W czasie drugiego czytania zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu i 54 poprawki. Komisje wniosły o odrzucenie wniosku, przyjęcie 11 poprawek i odrzucenie 43 poprawek.
Poprawki, których przyjęcie Komisje zaproponowały, mają na celu m.in.:
- uregulowanie zasad wyłączania nieruchomości wchodzącej w skład obwodu łowieckiego z możliwości wykonywania polowania,
- włączenie przedstawiciela izby rolniczej w zespołach powołanych do: sporządzania inwentaryzacji zwierzyny, wyznaczania granic i kategoryzacji obwodów        łowieckich. Umożliwienie właściwej terytorialnie izbie rolniczej wnioskowania w uzasadnionych przypadkach o wypowiedzenie umowy dzierżawy obwodu oraz udziału w szacowaniu szkód łowieckich w przypadkach odwołań do nadleśniczego.
- wprowadzenie zakazu, poza polowaniami i odłowami, płoszenia, chwytania, przetrzymywania, ranienia i zabijania zwierzyny;
- zwiększenie nadzoru resortu środowiska nad Polskim Związkiem Łowieckim.


28 lutego połączone Komisje: Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyły przyjęte przez Radę Ministrów w grudniu 2017 r, sprawozdanie o pomocy publicznej udzielanej w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa w 2016 roku. Informację przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Jacek Bogucki w obecności zastępcy prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pana Krzysztofa Szymborskiego. Komisje wniosły o przyjęcie dokumentu. Posłem sprawozdawcą wybrany został pan Piotr Polak.


28 lutego Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informacje Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
- o zadaniach zrealizowanych przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w 2017 r. i planowanych na 2018 r.,
- działaniach zrealizowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w 2017 r. oraz zadań planowanych na 2018 r.,
- priorytetach ministerstwa na lata 2018-2019 w aspekcie Programu Działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019 oraz Paktu dla obszarów wiejskich na lata 2017-2020


Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi pan Krzysztof Jurgiel podkreślił, że do końca marca br. nastąpi ocena realizacji ustawy o działach administracji rządowej w zakresie działów jemu podległych, tj. rolnictwo, rozwój wsi, rynki rolne oraz innych działów wpływających na sytuację na wsi. W ramach priorytetów Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2018-2019 r. minister wyszczególnił 8 obszarów działania. Jak podkreślił priorytety wynikają z programu przestawionego na początku kadencji, a niektóre korekty wynikają ze zmiany ustawodawstwa unijnego czy decyzji Światowej Organizacji Handlu. Obecne działania w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i współpracy międzynarodowej dotyczą negocjacji wieloletnich ram finansowych na lata 2021- 2027. Jeżeli chodzi o rynek krajowy sytuacja na rynku wieprzowiny nadal jest trudna. Jeśli chodzi o wsparcie w walce z afrykańskim pomorem świń, Polska spodziewa się podjęcia działań przez UE. Wprowadzane są zadania związane z bioasekuracją, co zdaniem ministra już doprowadziło do ograniczenia występowania przypadków choroby ASF u świń. O sytuacji w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa poinformował podsekretarz stanu w MRiRW – Ryszard Zarudzki. Kampania w zakresie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach PROW 2014-2020 za 2017 rok zakończy się 30 czerwca 2018. W 2018 r. wnioski będą składane elektronicznie, a do 14 marca odbierane są oświadczenia – wpłynęło ich ok. 50 tys. Minister zapowiedział wzmocnienie kadrowe ARiMR. Sekretarz stanu w MRiRW – Zbigniew Babalski poinformował o działaniach utworzonego 1 września 2017 r. Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Minister poinformował także o sytuacji związanej z gospodarowaniem nieruchomości Skarbu Państwa oraz o sytuacji na rynkach rolnych.


Sprawozdaje Grzegorz Anczewski

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com