sejm21 września 2016 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 832).

Projekt dotyczy usprawnienia działania Inspekcji Weterynaryjnej w walce z chorobami zakaźnymi zwierząt, w szczególności z afrykańskim pomorem świń (ASF). Inspekcja Weterynaryjna będzie mogła lepiej identyfikować podmioty prowadzące działalność nadzorowaną (np. gospodarstwa, targowiska, miejsca gromadzenia i punkty skupu zwierząt). Do rejestru takich podmiotów włączony zostanie numer ewidencyjny PESEL albo numer identyfikacyjny REGON, dzięki czemu usprawniona zostanie identyfikacja podmiotów nadzorowanych.

Komisja przyjęła poprawki polegające m.in. na: umożliwieniu wykonywania odstrzału sanitarnego dzików nie tylko na terenie obwodów łowieckich, ale także na obszarach objętych ochroną, np. w parkach narodowych, a także wprowadzające zmianę formy stosunku pracy powiatowych lekarzy weterynarii i ich zastępców ze stosunku pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony na stosunek pracy na podstawie powołania. Komisja przyjęła sprawozdanie.Sprawozdawca – poseł Krzysztof Szulowski (PiS).

W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Lech, podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska –Andrzej Szweda Lewandowski oraz prezes Krajowej Rady Lekarsko-Weterynaryjnej – Jacek Łukaszewicz.

 

Na kolejnym posiedzeniu w tym dniu wspólnie z Komisją do Spraw Unii Europejskiej, KRiRWzapoznała się z informacją na temat istotnych dla Polski kwestii związanych z sektorem rolniczym w negocjowanej między UE i USA umowie handlowej TTIP (Transatlantyckie Partnerstwo w dziedzinie Handlu i Inwestycji).

Informację przedstawili: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki oraz dyrektor generalny ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Komisji Europejskiej – Jerzy Plewa.

Minister – Ryszard Zarudzki przypomniał, że w imieniu krajów Unii Europejskiej negocjacje z USA prowadzi Komisja Europejska, poinformował także o przebiegu negocjacji. Jak podkreślił, stan negocjacji w obszarze rolnictwa nie daje podstaw do pozytywnej oceny tej umowy i nie wydaje się, aby istniały obecnie warunki do finalizacji negocjacji TTIP. Polskę satysfakcjonowałoby utrzymanie obecnego poziomu unijnych wymagań SPS (sanitarnych i fitosanitarnych) wobec importowanych produktów.

Dyrektor generalny ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w Komisji Europejskiej – Jerzy Plewa podkreślił, że polskie rolnictwo radzi sobie bardzo dobrze na rynkach zewnętrznych, a od 2004 r. eksport polskiej żywności na rynki poza Polską wzrósł sześciokrotnie i obecnie wynosi 23,6 mld euro. Import jest znacznie niższy, bo wynosi 15,9 mld euro, a więc Polska ma dodatnie saldo handlowe wynoszące 7,7 mld euro rocznie.

W trakcie dyskusji podkreślano, że umowa TTIP stanowi zagrożenie dla polskiego modelu rolnictwa i produkcji. Jak podkreślił przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jarosław Sachajko (Kukiz15), wysoki dodatni bilans polskiego eksportu wynika z ochrony pozataryfowej. Poseł Jan Krzysztof Ardanowski (PiS) stwierdził, że USA stosują różne formy wsparcia dla sektora rolnego – jeżeli w porozumieniu z USA zabraknie klauzul ochronnych, zakończy się ono klęską rolnictwa europejskiego.

W posiedzeniu uczestniczyli: prezes Agencji Rynku Rolnego – Łukasz Hołubowski, posłowie do Parlamentu Europejskiego – Janusz Korwin-Mikke oraz Robert Iwaszkiewicz.

 

W dniu 22 września 2016 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła poprawki zgłoszone w czasie drugiego czytania do projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druki nr 832 i 865).

W czasie drugiego czytania zgłoszono 5 poprawek. Komisja wnosi o ich odrzucenie. Poprawki miały na celu m.in.:

  • zwiększenie wysokości kar pieniężnych nakładanych na zarządców obwodów łowieckich za brak prowadzenia odstrzału sanitarnego, niezgłaszania przypadków padnięć lub niedostarczania odstrzelonych zwierząt łownych do określonych miejsc,
  • wykreślenie przepisów dotyczących zmiany stosunków pracy powiatowych lekarzy weterynarii i ich zastępców na stosunki pracy na podstawie powołania.

Sprawozdawca – poseł Krzysztof Szulowski (PiS)
W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Lech oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Andrzej Szweda-Lewandowski.


Na kolejnym posiedzeniu w tym dniu, Komisja wysłuchała informacji Ministrów: Energii, Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Środowiska dotyczącej sprzedaży słomy przez rolników na cele energetyczne i jej wpływu na żyzność i urodzajność gleby.

Informację przedstawili: sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Zbigniew Babalski oraz naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii w Departamencie Energii Odnawialnej w Ministerstwie Energii – Mariusz Radziszewski.

Przyjmuje się, że plon słomy równy jest plonowi ziarna i wynosi rocznie około 30 mln ton. Słoma wykorzystywana jest do ściółkowania, na paszę, użyźniania i utrzymania zrównoważonego bilansu próchnicy w glebie. Nadwyżki przeznaczane są głównie na cele energetyczne.

Wykorzystanie odpadów z rolnictwa w energetyce zawodowej w latach 2013-2015 kształtowało się na poziomie 1,5-2 mln ton rocznie. W Ministerstwie Energii trwają prace nad rozwojem koncepcji spółdzielni energetycznych oraz klastrów energii gospodarujących dostępnymi w najbliższym otoczeniu nośnikami energii, w tym słomą.

 

Na wspólnym posiedzeniu Komisje: Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Gospodarki i Rozwoju przystąpiły do rozpatrywania rządowego projektu ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwemu wykorzystywaniu przewagi kontraktowej w obrocie produktami rolnymi i spożywczymi (druk nr 790).

Projekt określa zasady i tryb przeciwdziałania, w celu ochrony interesu publicznego, praktykom polegającym na nieuczciwym wykorzystywaniu przewagi kontraktowej przez nabywców produktów rolnych lub spożywczych lub dostawców tych produktów, jeżeli to wykorzystywanie wywołuje lub może wywołać skutki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do szczegółowego rozpatrzenia projektu Komisje powołały podkomisję nadzwyczajną, której przewodniczącym został poseł Kazimierz Gołojuch (PiS).

 

23 września 2016 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła uchwałę Senatu w sprawie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk nr 872).

Senat zaproponował jedną poprawkę. Komisja wnosi o jej przyjęcie.

Poprawka ma na celu zmianę wysokości kary nałożonej na zarządców obwodów łowieckich za niewykonanie obowiązku odstrzału sanitarnego zwierząt, niezgłoszenie przypadku padnięć lub brak dostarczenia odstrzelonych zwierząt łownych do określonych miejsc. Zdaniem Senatu kara w wysokości od jednokrotności do trzykrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego jest zbyt restrykcyjna. W poprawce Senat proponuje, aby była ona w wysokości od 0,25 do 1,3 kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

Sprawozdawca – Krzysztof Szulowski (PiS).

W posiedzeniu uczestniczyli: podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ewa Lech oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Środowiska – Andrzej Konieczny.

 

W dniu 4 października 2016 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk nr 792).

Uzasadnienie projektu przedstawił sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki.

Projektowana zmiana jest podyktowana potrzebą wprowadzenia nowych regulacji dotyczących dobrowolnego znakowania środków spożywczych informacją „Produkt polski” wraz z określeniem dodatkowo wzoru znaku graficznego możliwego do zastosowania przy wskazywaniu takiej informacji.
Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała ww. projekt. Przewodniczącym podkomisji został poseł Zbigniew Dolata (PiS).

 

Na kolejnym posiedzeniu wspólnie z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny, Komisje przeprowadziły pierwsze czytanie i rozpatrzyły poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 850). Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Robert Telus (PiS).

Projekt dotyczy przesłanek umożliwiających podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przypadku objęcia osoby innym ubezpieczeniem społecznym z tytułu wykonywania umowy agencyjnej, zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług bądź powołania do rady nadzorczej.

Ponadto zmiany mają na celu uporządkowanie kwestii związanych z nawiązywaniem stosunku pracy z pracownikami zatrudnionymi na stanowiskach kierowników komórek organizacyjnych w Centrali KRUS, oddziałach regionalnych i placówkach terenowych, które uległy przekształceniu w stosunek pracy na podstawie powołania oraz umożliwienie lokowania wolnych środków funduszu administracyjnego KRUS. Komisje przyjęły sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia.

Sprawozdawca – poseł Jan Duda (PiS).

Następnie, Komisje przeprowadziły pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (druk nr 775).

Uzasadnienie projektu przedstawił poseł Mirosław Maliszewski (PSL).

Projekt dotyczy przedłużenia rolnikom o 5 lat (do 2022 roku) preferencyjnych warunków przejścia na wcześniejszą emeryturę.

Po zakończeniu pierwszego czytania Komisja powołała podkomisję nadzwyczajną, do której skierowała ww. projekt. Przewodniczącą podkomisji została poseł Teresa Hałas (PiS).

W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Rafał Romanowski.

 

W dniu 5 października 2016 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsirozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk nr 794).

Projekt ma na celu m.in.:

  • stworzenie możliwości prawnych kierownikowi biura powiatowego lub dyrektorowi oddziału regionalnego, w którym wystąpiła kumulacja określonego rodzaju zadań, skorzystania z pomocy pracowników zatrudnionych w innym biurze powiatowym lub oddziale regionalnym, które realizuje analogiczne zadania i które jednocześnie w danym momencie nie jest obciążone realizacją zadań;
  • podwyższenie z 15 tys. zł do 40 tys. zł kwoty, powyżej której do umorzenia wierzytelności wymagana jest zgoda Ministra Finansów;
  • umożliwienie Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) umarzania wierzytelności z urzędu, w przypadku gdy nie odzyskano wierzytelności w wyniku przeprowadzonego postępowania likwidacyjnego albo upadłościowego, a także gdy zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji wierzytelności ARiMR lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
  • jednoznaczne uregulowanie sposobu dochodzenia kwot nienależnie lub nadmiernie pobranych płatności przez spółkę lub wspólników spółki cywilnej, która została rozwiązana;
  • stworzenie możliwości odzyskania należności ujętych w księdze dłużników w zakresie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu krajowego przez przerwanie biegu terminu przedawnienia do dnia zakończenia postępowania egzekucyjnego.

Komisja przyjęła sprawozdanie w brzmieniu przedłożenia. Sprawozdawca – poseł Zbigniew Dolata (PiS).

W posiedzeniu uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jacek Bogucki.

 

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju na temat Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w zakresie rolnictwa i rozwoju wsi.

Informację przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) przedstawia nowy model rozwoju, którego celem głównym jest tworzenie warunków dla wzrostu dochodów mieszkańców Polski przy jednoczesnym wzroście spójności w wymiarze społecznym, ekonomicznym i terytorialnym.

Strategia będzie uwzględniała rozwój obszarów wiejskich i rolnictwa oraz wyznaczy średniookresowe kierunki rozwoju Polski.

W Strategii zaprojektowano również rozwiązania instytucjonalne, mające na celu lepsze zarządzanie obszarami wiejskimi. Przewiduje się utworzenie w ramach Komitetu do spraw polityki rozwoju – podkomitetu do spraw rozwoju obszarów wiejskich. Zadaniem podkomitetu będzie przygotowywanie rekomendacji w zakresie zwiększenia stopnia komplementarności i synergii interwencji, podejmowanych na obszarach wiejskich, finansowanych z różnych źródeł i mających na uwadze cele i zadania Strategii.

 

6 października 2016 r. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (druk nr 879). Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Ryszard Zarudzki.

Projekt ma na celu wprowadzenie zmian w zasadach przyznawania wsparcia w sektorze roślin wysokobiałkowych, owoców miękkich, buraków cukrowych, bydła, krów, owiec i kóz, a także zmian dotyczących systemu dla małych gospodarstw oraz warunków i trybu przyznawania zaliczek na poczet płatności bezpośrednich. W miejsce dotychczasowej płatności do roślin wysokobiałkowych proponuje się wprowadzenie dwóch odrębnych form wsparcia: płatności do roślin strączkowych na ziarno oraz płatności do roślin pastewnych. Najważniejsze zmiany wynikają z potrzeby wprowadzenia zmian w instrumentach wsparcia związanego z produkcją w związku z nabytymi doświadczeniami z pierwszych lat stosowania nowego systemu wsparcia bezpośredniego oraz z konieczności dostosowania warunków przyznawania płatności związanej z produkcją w sektorze buraków cukrowych do zmienionych unijnych uwarunkowań prawnych (zniesienie z dniem 1 października 2017 r. kwotowania produkcji cukru).

Komisja przyjęła poprawkę legislacyjną. Komisja przyjęła sprawozdanie.
Sprawozdawca – poseł Piotr Polak (PiS).

 

Senacka Komisja Rolnictwa i rozwoju Wsi obradowała na posiedzeniu w dniu 22 września 2016 r. i rozpatrzyła ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt (druk senacki nr 281, druki sejmowe nr 832, 865 i 865-A).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com