sejm.jpg20 marca br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadziła pierwsze czytanie i rozpatrzyła rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego. Potrzeba nowelizacji ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o organizacji rynku rybnego jest spowodowana zmianami przepisów Unii Europejskiej dotyczącymi systemu kontroli w celu zapewnienia przestrzegania przepisów w zakresie rybołówstwa oraz w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 25 marca 2011 r. o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców.
 
 
Projekt przewiduje również wprowadzenie do ustawy o organizacji rynku rybnego przepisów dotyczących możliwości wypłaty zaliczki dla organizacji producentów z tytułu przysługującej pomocy finansowej za opracowanie programu operacyjnego, przewidzianej w art. 10 rozporządzenia Komisji (WE) nr 2508/2000 z dnia 15 listopada 2000 r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 w odniesieniu do programów operacyjnych w sektorze rybołówstwa. Wyznaczono do 27 marca br. termin dla ministra właściwego do spraw członkostwa RP w UE na przedstawienie opinii.

Na kolejnym posiedzeniu Komisja rozpatrzyła informację o stanie prac nad rozporządzeniami PE i Rady w zakresie wspólnej organizacji rynków produktów rolnych: COM (2011) 626; COM (2011) 629.

Informację przedstawiła podsekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Krystyna Gurbiel.W październiku 2011 r. podczas przewodnictwa Polski w Radzie UE Komisja Europejska przedłożyła Parlamentowi Europejskiemu i Radzie propozycję legislacyjną reformującą obecnie istniejącą wspólną organizację rynków rolnych. W czasie prezydencji polskiej, duńskiej i cypryjskiej propozycja ta była szeroko dyskutowana m.in. na posiedzeniach Rady UE do spraw Rolnictwa i Rybołówstwa.

Prezydencja cypryjska zakończyła swoje przewodnictwo raportem. Podsumowała w ten sposób dotychczasowy dorobek, przekazując dalsze prowadzenie prac nad reformą prezydencji irlandzkiej. Zmiany w stosunku do projektu Komisji Europejskiej zaproponowane przez Radę polegają głównie na włączeniu do rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynków zapisów pakietu mlecznego, przeniesieniu części przepisów z aktów delegowanych do aktu bazowego (np. przepisów w zakresie klasyfikacji tusz zwierzęcych oraz środków wsparcia pszczelarstwa). Większość państw członkowskich, w tym Polska, zdecydowała, że wyłącznymi kompetencjami Rady należy objąć sześć dodatkowych zagadnień zawartych w rozporządzeniu. Są to m.in. ceny referencyjne i interwencyjne, dopłaty do prywatnego przechowywania oraz ograniczenia ilościowe w programach „Mleko w szkole” i „Owoce w szkole”.

Kształt projektu rozporządzenia Rady określającego środki dotyczące ustalania niektórych dopłat i refundacji związanych ze wspólną organizacją rynków produktów rolnych - COM(2011) 629 jest uzależniony od negocjacji projektu rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynków COM (2011)626.

Komisja rozpatrzyła informację o kierunku zmian w projektowanym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków przyznawania pomocy finansowej wstępnie uznanej grupie producentów owoców i warzyw oraz wykazu kwalifikowanych kosztów inwestycji ujętych w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.

Podsekretarz stanu w MRiRW - Krystyna Gurbiel poinformowała, że 5 kwietnia 2012 r. opublikowane zostało rozporządzenie wykonawcze Komisji Europejskiej, hez grupy realizujące plany e arza stanu w MRiRW Krystyne Gurbiel które w sposób istotny zmienia mechanizm wspierania grup producentów owoców i warzyw. Z wniosków po audytach Komisji Europejskiej oraz Europejskiego Trybunału Obrachunkowego dotyczących zasad funkcjonowania grup oraz organizacji producentów owoców i warzyw wynikła konieczność wprowadzenia zmian w przepisach krajowych.

Projekt rozporządzenia MRiRW przewiduje, że pomoc w odniesieniu do inwestycji zawartych w planie dochodzenia do uznania wypłacana będzie na podstawie faktury lub dokumentów równoważnych, pod warunkiem, że kwota, na którą wystawiono fakturę nie jest wyższa od kwoty w zatwierdzonym planie dochodzenia do uznania.

Ponadto:

  • doprecyzowano, że inwestycja musi być ściśle związana z działalnością grupy i zgodna z grupą produktów, dla której została ona wstępnie uznana. Ma to na celu wyeliminowanie realizacji nadmiernych inwestycji, które nie wynikają z zadań grupy;
  • wprowadzono zmiany przy rozliczaniu inwestycji. W przypadku inwestycji związanych ze zbiorem, przechowywaniem oraz magazynowaniem owoców i warzyw, wydajność inwestycji, nie może być większa niż wielkość produkcji owoców i warzyw zakupionych przez grupę od swoich członków za ostatni rok realizacji zatwierdzonego planu dochodzenia do uznania;
  • wprowadzono tryb naliczania kary za nieprzestrzeganie zasad nieudostępniania i wykorzystywania inwestycji niezgodnie z przeznaczeniem.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com