traktor.jpg7 marca br. Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o stanie prac nad rozporządzeniem PE i Rady ustanawiającym przepisy dotyczące płatności bezpośrednich dla rolników na podstawie systemów wsparcia w ramach wspólnej polityki rolnej COM (2011) 625. Informację przedstawiła podsekretarz stanu w MRiRW - Krystyna Gurbiel. W I półroczu 2013 r. prezydencję w Radzie Unii Europejskiej objęła Irlandia, która kontynuuje prace nad reformą WPR, koncentrując się przede wszystkim na kwestiach nierozstrzygniętych zidentyfikowanych przez prezydencję cypryjską w raporcie prezydencji z postępów prac (dokument Rady 17592/12). Plan prac przedstawiony przez prezydencję irlandzką zakłada osiągnięcie porozumienia na poziomie Rady do końca marca 2013 r. oraz wypracowanie porozumienia międzyinstytucjonalnego (Rada UE - Parlament Europejski - Komisja Europejska) do końca czerwca 2013 r.
 
 
 
 
Komisja rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o planowanych zmianach w naliczaniu dopłat bezpośrednich dla gospodarstw rolnych od 2014 r. Podsekretarz stanu w MRiRW - Krystyna Gurbiel poinformowała, że zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Europejską, wejście w życie planowanej reformy WPR, w tym płatności bezpośrednich, nastąpi najprawdopodobniej z dniem 1 stycznia 2015 r. Przesunięcie terminu względem pierwotnych założeń związane jest z przedłużającym się procesem negocjacji w ramach Rady i Parlamentu Europejskiego, a także z  brakiem ostatecznych decyzji w zakresie Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020 (porozumienie osiągnięte w tej sprawie podczas szczytu Rady Europejskiej w dniu 8 lutego 2013 r. wymaga jeszcze zgody Parlamentu Europejskiego). W trakcie dyskusji padło pytanie o płatności bezpośrednie w roku 2014. Minister wyjaśniła, że Komisja Europejska podjęła działania mające na celu przygotowanie przepisów przejściowych na 2014 r. Z nieoficjalnych informacji uzyskanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wynika, że Komisja Europejska planuje przedstawić propozycje legislacyjne w zakresie środków przejściowych na 2014 r. w połowie kwietnia 2013 r.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o finansowaniu I filara Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce oraz w innych krajach UE w świetle ustaleń szczytu Rady Europejskiej z dnia 8 lutego 2013 r. (Wieloletnie Ramy Finansowe). Podsekretarz stanu w MRiRW - Krystyna Gurbiel wyjaśniła, że Rada Europejska osiągnęła polityczne porozumienie w sprawie Wieloletnich Ram Finansowych na lata 2014-2020. Przewiduje ono przeznaczenie na zobowiązania w ramach Działu 2 WRF, obejmującego m.in. Wspólną Politykę Rolną, środków w wysokości ok. 420 mld euro, w tym na I filar WPR (płatności bezpośrednie i działania rynkowe) ok. 312,7 mld euro. Budżet ogólny na WPR został zmniejszony o ok. 44 mld euro (ok. 10%) w porównaniu do obecnego okresu programowania (2007-2013), w tym na płatności bezpośrednie o ok. 30 mld euro.

Komisja rozpatrzyła informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi na temat odliczania z powierzchni gospodarstw rolnych (obliczanych do celów płatności bezpośrednich) powierzchni podwórek, sadów przydomowych i dziko rosnących drzew - naturalnych siedlisk ptactwa, traktowanych obecnie przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jako tereny rekreacyjne. Informację przedstawiła podsekretarz stanu w MRiRW - Krystyna Gurbiel. Zgodnie z art. 124 rozporządzenia Rady (WE) nr 73/2009, do jednolitej płatności obszarowej kwalifikują się powierzchnie gruntów rolnych, obejmujące grunty orne, trwałe użytki zielone, uprawy trwałe oraz ogródki przydomowe, które były utrzymane w dobrej kulturze w dniu 30 czerwca 2003 r. Komisja Europejska opracowała szczegółowe wytyczne dotyczące stosowania zasad kwalifikowalności do płatności. Na tej podstawie jako powierzchnię kwalifikowaną do płatności przyjmuje się powierzchnię działki rolnej wykorzystywaną rolniczo w ramach deklarowanej grupy upraw oraz powierzchnię położonych na jej obszarze obiektów stanowiących element dobrej kultury rolnej upraw lub użytkowania ziemi takich jak m.in.: rowy, nieutwardzone, tymczasowe drogi dojazdowe wydzielone w obrębie kontrolowanych działek rolnych, pasy zadrzewień, żywopłoty czy ściany tarasów. W przypadku, gdy użytkowany grunt służy jednocześnie kilku celom, za uznaniem tego gruntu za grunt rolny przemawia fakt realizowania na nim przynajmniej jednego celu rolniczego. Grunty rolne okolicznościowo lub czasowo wykorzystywane na inne potrzeby mogą więc kwalifikować się do płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego pod warunkiem, że będzie na takim gruncie realizowany przynajmniej jeden cel rolniczy oraz zostaną spełnione pozostałe warunki do przyznania płatności (np. minimalna wielkość gospodarstwa równa 1 ha).

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com