IMG_6236.JPG W dniach 17-18 grudnia br. przedstawiciele Izby Rolniczej Republiki Czeskiej, Węgierskiej Izby Rolniczej, Słowackiej Izby Rolno-Spożywczej oraz Krajowej Rady Izb Rolniczych spotkali się na 51. posiedzeniu przedstawicieli izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej. Z ramienia Krajowej Rady Izb Rolniczych w obradach udział wzięli: Prezes KRIR Wiktor Szmulewicz, Członek Zarządu KRIR Robert Nowak, Prezes Małopolskiej Izby Rolniczej Ryszard Czaicki oraz delegat Małopolskiej Izby Rolniczej Jan Marek Lenczowski. W trakcie spotkania omówiono aktualną sytuację na rynkach rolnych, kształt WPR 2014-2020 w poszczególnych krajach, stan negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu UE-USA oraz Wspólne działania izb w ramach nowej Prezydencji Copa.
 
 
Uczestnicy spotkania omówili aktualną sytuację na rynkach rolnych. W 2013 roku warunki wegetacji zbóż w Europie  były lepsze niż w roku 2012, który był nieurodzajny w niektórych krajach będących dużymi producentami zbóż. Prognozy dobrych zbiorów, a w okresie żniw bieżąca wzmożona podaż ziarna, spowodowały znaczny spadek cen zbóż w wielu krajach eksportujących zboże. Znacząco niższe niż przed rokiem są także ceny skupu zbóż na rynkach wewnętrznych krajów Unii Europejskiej. Uczestnicy spotkania wskazali jednocześnie na potrzebę podniesienia obecnie obowiązującej zbyt niskiej ceny interwencyjnej dla zbóż oraz zmianę sposobu określania ceł importowych.

Przedstawiciele izb rolniczych państw grupy wyszehradzkiej omówili stan prac w poszczególnych krajach nad kształtem PROW 2014-2020. Z uwagi na fakt, iż nowa perspektywa finansowa WPR 2014-2020, a w ramach niej II filar Program Rozwoju Obszarów Wiejskich, może być ostatnim okresem ze znaczącą pomocą na rozwój obszarów wiejskich, a także biorąc pod uwagę sytuację finansową i gospodarczą krajów UE – przedstawiciele izb rolniczych wyrażają stanowisko, że możliwe przesunięcia przez Rząd środków z I do II lub z II do I filaru WPR powinno być uwarunkowane szczegółowymi analizami nad wpływem takich przesunięć na rolnictwo w poszczególnych krajach, a także szerokimi konsultacjami ze środowiskiem organizacji rolniczych.

Dlatego też planowane działania PROW powinny być przygotowywane w oparciu o przeanalizowanie dotychczasowych doświadczeń ze wdrażaniem PROW 2007-2013, mając jednak przede wszystkim na względzie osiągnięcie wyznaczonego celu jakie powinno osiągnąć rolnictwo UE i obszary wiejskie w 2020 r. – konkurencyjność, bezpieczeństwo i suwerenność żywnościową a także wyrównywanie poziomu życia między wsią a miastem i dochodów z rolnictwa i spoza rolnictwa.  Należałoby zróżnicować środki finansowe na poszczególne działania, tak by je skoncentrować na działania, które najbardziej przybliżą do zrealizowania celu, jakie stawia się przed rolnictwem, gospodarką żywnościową oraz obszarami wiejskimi w roku 2020 i poza nim.
 
IMG_6239.JPG IMG_6258.JPG IMG_6280.JPG
 

Ponadto, uczestnicy spotkania oczekują możliwości elastycznego podejścia przez poszczególne państwa członkowskie w przypadku definiowania głównych elementów WPR, np. „aktywnego rolnika”. Każde państwo powinno mieć możliwość do określenia definicji zgodnie ze specyfikacją danego kraju. Jedna ogólna definicja nie powinna być wprowadzane we wszystkich państwach członkowskich.

Odnosząc się  do umowy o wolnym handlu pomiędzy UE a Stanami Zjednoczonymi, uczestnicy spotkania stwierdzili, że pozytywny impuls gospodarczy może przynieść tylko najbardziej rozwiniętym ekonomicznie i zaawansowanym technologicznie państwom Unii. Może to doprowadzić do pogłębienia różnic i rozwarstwienia w UE, zwłaszcza w obliczu nierozwiązanych problemów związanych z zadłużeniem wielu państw strefy euro. W przypadku produktów wrażliwych liberalizacja handlu w ramach Umowy UE-USA powinna zostać ograniczona do kontyngentów taryfowych, których wielkość nie zagrażałaby stabilności rynku UE. Nie należy również wykluczać możliwości całkowitego wyłączenia z liberalizacji produktów szczególnie wrażliwych. Umowa powinna ponadto przewidywać względem towarów rolnych, klauzulę ochronną, umożliwiającą stronie Umowy czasowe wycofanie preferencji taryfowych w sytuacji, gdyby na skutek Umowy nastąpił tak znaczny wzrost importu, iż groziłoby to wyrządzeniem szkody na jej rynku wewnętrznym. Szczególnie ważne jest, aby wymogi w zakresie warunków upraw cross-compliance, czy dobrostanu zwierząt, zakazu stosowania antybiotyków i hormonów wzrostu w produkcji zwierzęcej w Europie były na równi traktowane w USA. Dlatego też, uczestnicy spotkania wzywają Copa-Cogeca do bardziej efektywnego uczestnictwa w tych negocjacjach. Uważamy ten okres za absolutnie kluczowy dla rolników UE i zachęcamy wszystkie europejskie organizacje rolnicze, a szczególnie Copa-Cogeca do aktywnego włączenia się w konsultacje. Musimy zapewnić odpowiednie płace dla naszych rolników tak, aby podpisanie umowy z USA nie było fatalne w skutkach dla rolników UE.

Uczestnicy spotkania omówili ostatnie posiedzenie Prezydium Copa-Cogeca. Podtrzymali swoje dotychczasowe ustalenia w zakresie współpracy w ramach Komitetów Copa-Cogeca, a także wyrazili swoje obawy co do zbyt słabych działań Copa-Cogeca w stosunku do ochrony interesów europejskich rolników w związku z podpisaniem umowy z USA.
 
Więcej zdjeć w Galerii.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com