1rolnictwo5 kwietnia 2014 r. Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020), przedłożoną przez ministra rolnictwa i rozwoju wsi, co umożliwi rozpoczęcie jego negocjacji z Komisją Europejską. Program jest kontynuacją PROW 2007-2013.

Projekt PROW 2014-2020 opracowano na podstawie przepisów Unii Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 oraz projektów aktów wykonawczych Komisji Europejskiej. Program stanowić będzie podstawę realizacji celów II filara Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce w latach 2014-2020, a zarazem jeden z elementów Umowy Partnerstwa, która została przyjęta przez rząd i przesłana 10 stycznia 2014 r. Komisji Europejskiej. W projekcie PROW 2014-2020 założono, że będzie on realizował cel ogólny i te cele szczegółowe „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa”, które odpowiadają celom Wspólnej Polityki Rolnej oraz unijnym priorytetom rozwoju obszarów wiejskich. Na realizację programu w latach 2014-2020 Polska uzyska 8,598 mld euro ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Środki krajowe przeznaczone na jego realizację wyniosą ok. 4,915 mld euro i stanowić będą 36,37 proc. całego budżetu programu.

Program będzie kontynuował i rozwijał kierunki wsparcia realizowane w okresie po przystąpieniu Polski do UE. PROW 2014-2020 ukierunkowany został przede wszystkim na kwestie związane z budową konkurencyjności i wzrostu dochodowości w rolnictwie. Planowane w tym zakresie instrumenty wsparcia dotyczyć będą m.in. transferu wiedzy i innowacji oraz ułatwiania wprowadzania nowych rozwiązań w praktyce. Kontynuowane będzie wsparcie przyczyniające się do poprawy konkurencyjności rolnictwa, szczególnie w zakresie produkcji zwierzęcej, w tym chowu prosiąt, produkcji mleka i mięsa wołowego. Nowym istotnym instrumentem będzie premia na restrukturyzację małych gospodarstw rolnych. Młodzi rolnicy będą mogli ubiegać się o premię na rozpoczęcie działalności rolniczej. Zaplanowano również wsparcie dla rolników, którzy przekażą swoje gospodarstwo na powiększenie innego gospodarstwa rolnego.

W ramach organizacji łańcucha żywnościowego przewiduje się wsparcie inwestycji związanych z przetwórstwem i marketingiem artykułów rolnych, dalszy rozwój grup producentów oraz systemów jakości produktów rolnych i środków spożywczych. Ponadto, w celu ułatwiania sprzedaży bezpośredniej artykułów rolnych, planuje się kontynuację wsparcia na rzecz budowy i modernizacji targowisk. Obok pomocy w tworzeniu grup i organizacji producentów, wspierane będą różne formy wspólnych działań podejmowanych przez rolników, które przyczyniają się do poprawy konkurencyjności ich gospodarstw.

Przewidziano kontynuację wsparcia, które pozwali na odtwarzanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych i katastrof naturalnych, jak również wprowadzenie nowego działania, którego celem będzie ochrona gospodarstw rolnych przed tego typu zdarzeniami. Nowym działaniem będzie również rolnictwo ekologiczne, którego celem jest wzrost rynkowej produkcji ekologicznej. Przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska (w tym wody, gleb, krajobrazu) i zachowania bioróżnorodności będą wspierane w ramach działań rolnośrodowiskowo-klimatycznych i zalesień. Kontynuowana będzie realizacja płatności na rzecz obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania.

W celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich kontynuowane będą działania przyczyniające się do rozwoju podstawowych usług (gospodarki wodnościekowej i dróg lokalnych), odnowy wsi, działalności pozarolniczej, które mają być realizowane zarówno w ramach odrębnych działań, jak również przez działanie Leader. (kontynuacja wdrażania Lokalnych Strategii Rozwoju – Leader – wzmocni realizację oddolnych inicjatyw społeczności lokalnych).

Źródło: premier.gov.pl

Zobacz przyjęty dokument >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com