susza2W związku z przekazanym stanowiskiem Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej >>> w sprawie podjęcia działań w związku z suszą na terenie województwa lubelskiego oraz  w sprawie producentów prowadzących chów i hodowlę zwierząt poszkodowanych przez suszę, resort rolnictwa poinformował, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań ARiMR - Agencja udziela dotacje dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego. przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Powyższa pomoc będzie przyznawana do każdej uprawy wskazanej w zał. 1 do protokołu oszacowania szkód, przy której wskazano straty plonu w roku wystąpienia szkody w wysokości co najmniej 30% (kol.8).

Procent szkód w gospodarstwie rolnym przesądza w jakiej formule zostanie przedmiotowa pomoc udzielona tj. czy:

  • na warunkach określonych w przepisach rozporządzenia nr 702/2014 tj. poza formułą pomocy de minimis - w przypadku gdy szkody, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód, wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły te szkody. albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji, albo
  • zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 tj. w formule pomocy de minimis —w przypadku gdy szkody. oszacowane przez ww. komisję wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej.

Resort rolnictwa podkreślił, że przepisy rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1) stanowią, że państwa członkowskie mogą udzielać pomoc na wyrównanie szkód spowodowanych przez niekorzystne zjawiska klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowej. Stosownie do art. 2 pkt 16 ww. rozporządzenia oraz stanowiska Komisji Europejskiej niekorzystne zjawisko klimatyczne porównywalne do klęski żywiołowej oznacza niekorzystne warunki pogodowe, takie jak: mróz, burza i grad, lód, ulewny lub długotrwały deszcz lub poważna susza, które niszczą ponad 30 % średniej produkcji wyliczonej na podstawie:

  • produkcji z ubiegłych trzech lat; lub
  • średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Ponadto zgodnie w/w rozporządzeniem Agencja ta będzie mogła udzielać dotacji dla producentów rolnych, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy zarówno w 2019 r. jak i 2020 r. A zatem w związku z wykorzystania w bieżącym roku limitu pomocy de minimis, określonego w rozporządzenia Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy cle minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE z dnia 24.12 2013. L 352), przedmiotowa pomoc będzie mogła zostać wypłacona w 2020 r.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187 z późn.zm.) od 2017 r. protokół oszacowania szkód sporządza się na formularzu udostępnionym na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rozwoju wsi. Zgodnie z powyższym protokołem w przypadku wystąpienia szkód w uprawach paszowych, szkody te uwzględniane są przy obliczaniu dochodów z produkcji roślinnej i drugi raz przy obliczaniu dochodu z produkcji zwierzęcej tj. przeżuwaczy i koni.

Ponadto w kosztach poniesionych z tytułu niezebrania plonów w wyniku wystąpienia szkód mogą być uwzględniane koszty związane z zakupem pasz, o ile ten zakup wynika z ujemnego bilansu paszowego w gospodarstwie rolnym spowodowanego szkodami powstałymi w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych, przy czym ilość nabytych pasz nie może przekroczyć ilości pasz niewyprodukowanych w gospodarstwie. Koszty poniesione w związku z wystąpieniem niekorzystnego zjawiska atmosferycznego mają wpływ zarówno na wysokość kwoty obniżenia dochodów jak i na wysokość % szkód w gospodarstwie rolnym.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com