bydloW październiku 2019 r. Podlaska Izba Rolnicza zwróciła się do ARiMR w kwestii interpretacji oświadczenia rolnika o liczbie posiadanych sztuk zwierząt. We wnioskach do gmin o szacowanie start, rolnicy podają  średnią roczną produkcję zwierzęcą z trzech ostatnich lat, natomiast we wniosku do ARiMR o udzielenie  pomocy, składają oświadczenie o liczbie posiadanych sztuk w dniu szacowania strat. Ilość sztuk w protokole nie zgadza się z ilością sztuk w bazie IRZ, przez co rolnicy mają problem ze złożeniem wniosków. Niemożliwym jest , aby dane te były spójne.

W odpowiedzi Agencja poinformowała, że w 2019 i 2020 r. udziela pomocy finansowej producentom rolnym, w których gospodarstwach rolnych szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy, objęły co najmniej 30% danej uprawy, w oparciu o przepisy 13v znowelizowanego rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (nowelizacja rozporządzenia opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 1779).

Jednym z niezbędnych warunków ubiegania się o pomoc udzielaną zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia jest dołączenie do wniosku o przyznanie pomocy kopii protokołu oszacowania szkód, sporządzonego zgodnie z Wytycznymi dla Komisji powołanych przez Wojewodę dotyczącymi ogólnych zasad szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawinę z dnia 20.05.2019 r. W załączniku nr 2 do protokołu oszacowania szkód „Szkody w produkcji zwierzęcej towarowej (bez ryb)", wielkość produkcji zwierzęcej powinna być określona na podstawie stanów średniorocznych zwierząt. Stan ten więc nie musi być zgodny z liczbą zwierząt w gospodarstwie na dzień szacowania szkód przez komisję. 

Odmienna sytuacja ma miejsce w przypadku danych zawartych w oświadczeniu producenta rolnego o liczbie posiadanych, w dniu szacowania szkód przez komisję, zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie, o którym mowa w § 13v ust. 6 pkt 4 ww. rozporządzenia. Zgodnie z treścią tego przepisu w oświadczeniu winna znaleźć się liczba zwierząt na dzień szacowania szkód przez komisję, a wartość ta jest weryfikowana w zakresie bydła, owiec i kóz z danymi w systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt prowadzonym przez ARiMR. W przypadku niezgodności w tym zakresie wnioskodawca może zostać poproszony o złożenie wyjaśnień.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com