pieniadzeNa podstawie przepisów § 13v rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187 z późn. zm.), Agencja będzie udzielała pomoc finansową producentom rolnym, którzy ponieśli szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2019 r. przez suszę, huragan, grad, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne lub powódź w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W związku z powyższym na stronie internetowej Agencji >>> został udostępniony formularz Wniosku o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy.

Wnioski należy składać do Kierownika BP ARiMR, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie od dnia 03.10.2019 r. do 31.10.2019 r.

Zgodnie z § 13v rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. beneficjentem pomocy może być producent rolny:

 • któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
 • w którego gospodarstwie rolnym szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, powstałe na powierzchni uprawy objęły co najmniej 30% danej uprawy,
 • będący mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr l do rozporządzenia nr 702/2014.

W ślad za przepisami rozporządzenia powyższa pomoc będzie udzielana w dwóch różnych formułach:

 • poza formułą pomocy de minimis, na warunkach określonych w rozporządzeniu nr 702/2014 w przypadku gdy szkody spowodowane w 2019 r. suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym,

albo

 • w ramach formuły pomocy de minimis w rolnictwie, zgodnie z przepisami rozporządzenia nr 1408/2013 w przypadku gdy szkody spowodowane w 2019 r. suszą, huraganem, gradem, deszczem nawalnym, przymrozkami wiosennymi lub powodzią, oszacowane przez komisję powołaną przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód będą wynosić nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym.

Zgodnie z ogłoszeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, stawki pomocy wynoszą:

 • 1000 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni uprawy, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% danej uprawy, w tym wieloletnich użytków zielonych. Stawka ta nie dotyczy wieloletnich użytków zielonych, na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
 • 500 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 70% wieloletnich użytków zielonych, i na której obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków;
 • 250 zł na 1 ha powierzchni wieloletnich użytków zielonych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2019 r. suszy, huraganu, gradu, deszczu nawalnego, przymrozków wiosennych lub powodzi, obejmujące co najmniej 30% i mniej niż 70% wieloletnich użytków zielonych, i na których obsada zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie wynosi poniżej 0,3 sztuki dużej jednostki przeliczeniowej na 1 ha tych użytków.

Przeliczenie zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie na duże jednostki przeliczeniowe będzie dokonywane w sposób wskazany w załączniku nr 2 do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju wsi z dnia 18 marca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 415, z późn. zm.).

Pomoc, niezależnie od podanych stawek pomocy, zgodnie z postanowieniami:

 • § 13v ust. 10 ww. rozporządzenia, nie może przekroczyć 80% (lub w przypadku gospodarstw na obszarach ONW 90%) kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej:
 • § 13v ust. 11 ww. rozporządzenia, w przypadku gdy łączna wysokość pomocy ustalonej zgodnie z ust. 10 oraz pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów, wraz z odszkodowaniami z zakładu ubezpieczeń, przekraczałaby kwotę, o której mowa w ust. 10 pomoc zostanie udzielona w wysokości stanowiącej różnicę między kwota obliczoną zgodnie z ust. 10, a wysokością pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań.

ARiMR informuje również, że zgodnie z zapisami § 13v ust. 13 ww. rozporządzenia, pomoc pomniejsza się o 50% jeżeli w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczonych co najmniej od jednego z ryzyk określonych w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia.

Do wniosku dołącza się:

 • kopię protokołu z oszacowania zakresu i wysokości szkód, zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MRiRW >>>, oraz kwocie obniżenia dochodu w związku z tymi zjawiskami sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę oraz w przypadku ubiegania się o pomoc na podstawie rozporządzenia nr 702/2014 również potwierdzonego przez wojewodę.
 • kopie polis ubezpieczeniowych upraw rolnych, wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, jeżeli taka informacja nie została zawarta w treści polisy.
 • oświadczenie producenta rolnego o liczbie posiadanych w dniu szacowania szkód przez komisję zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub konie, gdy ubiega się o pomoc do szkód powstałych na powierzchni wieloletnich użytków zielonych.
 • w przypadku ubiegania się o pomoc de minimis, zaświadczenia dotyczące otrzymanej w roku bieżącym oraz w ciągu poprzedzających go 2 lat obrotowych pomocy de minimis w rolnictwie, lub rybołówstwie lub innych pomocy de minimis. Zaświadczenia mogą być zastąpione stosownym oświadczeniem producenta, dotyczącym otrzymanej pomocy de minimis, złożonym w treści wniosku.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com