W odpowiedzi na pismo KRIR z dnia 18 stycznia 2023 r. w sprawie uruchomienia programu pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń, MRiRW w piśmie z dnia 17 lutego 2023 r., informuje, co następuje:

"W nawiązaniu do pisma znak KRIR/JM/73/2023 w sprawie ponownego uruchomienia programu pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu dla producentów świń, uprzejmie Pana Prezesa informuję, że zgodnie z przepisami § 13zl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, pomoc była udzielana na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń z obszarów objętych ASF.
A zatem pomoc ta skierowana była do tych producentów, którzy uzyskali niższe dochody ze sprzedaży produkcji w związku z wystąpieniem ASF. Pomoc ta nie była związana z podwyższeniem kosztów produkcji.
Przedstawiając powyższe należy podkreślić, że określenie rzeczywistych kosztów poniesionych przez hodowców świń w poszczególnych gospodarstwach spowodowanych wyższymi kosztami produkcji związanymi ze wzrostem cen nawozów, paliwa, cen koncentratów i dodatków paszowych, byłaby możliwa wyłącznie po wprowadzeniu obowiązku prowadzenia rachunkowości i przedstawieniu przez producentów trzody chlewnej rocznych sprawozdań finansowych z gospodarstwa rolnego.
Jednocześnie informuję, że w celu obniżenia kosztów produkcji rolnej i poprawy konkurencyjności gospodarstw rolnych Rada Ministrów, rozporządzeniem z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2023 r. (Dz. U. poz. 2832), ustaliła stawkę zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku w wysokości 1,20 na 1 litr oleju, tj. została zwiększona o 20% w stosunku do ubiegłego roku. W 2023 roku w przyjętej przez Sejm ustawie budżetowej na dopłaty do paliwa rolniczego została zaplanowana kwota 1,34 mld zł.
Aktualnie trwają końcowe prace nad przedłożeniem Radzie Ministrów projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 846), w którym zaproponowano wprowadzenie limitu zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji świń.
W trakcie konsultacji zaproponowano rozszerzenie listy gatunków zwierząt gospodarskich, do produkcji których przysługiwałby zwrot podatku akcyzowego o owce i kozy oraz konie. Projekt zmian zostanie rozszerzony o te gatunki zwierząt, w których w chowie lub hodowli zużywa się paliwo rolnicze.
Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. z 2015 r. poz.187 z późn. zm.), producenci świń mogą ubiegać się o:

1) nieoprocentowaną pożyczkę na sfinansowanie nieuregulowanych zobowiązań cywilnoprawnych producentów świń prowadzących działalność rolniczą na obszarach występowania ASF.
W tym roku na ten cel zaplanowano na pomoc środki w wysokości 140 000 000 zł.

2) preferencyjne kredyty bankowe wzwiązkuzobowiązującymzakazem utrzymywania wgospodarstwieświńich wprowadzenia do gospodarstwa, wydanym wzwiązkuz wystąpieniemlubafrykańskiegopomoruświń,zaprzestałich produkcji.

Pomoc jest realizowana w ramach środków w planie finansowym ARiMR na dopłaty do kredytów preferencyjnych.

3) pomoc finansową dla producentów świń, którzy zaprzestali produkcji w związku z obowiązującym zakazem utrzymywania w gospodarstwie świń lub ich wprowadzenia do gospodarstwa.
W tym roku na ten cel zaplanowano 6 300 000 .
Powyższa pomoc zostanie uruchomiona po uzyskaniu pozytywnej decyzji Komisji Europejskiej o zgodności tej pomocy ze wspólnym rynkiem, w odniesieniu do przepisów KE o pomocy publicznej, które zaczęły obowiązywać od 1 stycznia 2023 r.

Ponadto w planie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 2023 r. zaplanowano środki na pomoc finansową w ramach refundacji wydatków poniesionych przez producentów świń na dostosowanie gospodarstw do wymogów utrzymywania świń – bioasekuracja w wysokości 31 030 000 zł. Termin składania wniosków w danym roku kalendarzowym, o przedmiotową pomoc ogłasza minister właściwy do spraw rolnictwa na stronie internetowej urzędu obsługującego tego ministra najpóźniej 14 dni przed dniem rozpoczęcia terminu składania tych wniosków."

Pismo KRIR >>>

Pismo MRiRW >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com