W związku z wnioskiem KRIR >>> w sprawie zmiany przepisów określających zasady przyznawania pomocy na wyrównanie kwoty obniżonego dochodu uzyskanej przez producenta świń ze sprzedaży świń utrzymywanych na obszarze objętym restrykcjami w związku ze zwalczaniem afrykańskiego pomoru świń, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 1 marca 2021 r., udzieliło następującej odpowiedzi:

(...)w chwili obecnej sytuacja na poszczególnych rynkach rolnych jest zróżnicowana. Na rynku wieprzowiny od 2 tyg. br. notowany jest niewielki wzrost ceny skupu trzody chlewnej. Zgodnie z danymi Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW (ZSRIR) w okresie 8-14 lutego 2021 r. (6. tydzień) cena skupu żywca wieprzowego wyniosła 4,16 zł/kg i była o +3,1% wyższa niż tydzień wcześniej, +6,6% wyższa w relacji miesięcznej i jednocześnie o 31,5% niższa w porównaniu do analogicznego okresu 2020 r. Na rynku unijnym od połowy grudnia 2020 r. roku widoczny jest wyraźny wzrost cen prosiąt, co oceniane jest jako pierwszy sygnał odwracania niekorzystnych tendencji na rynku trzody chlewnej.
Jednocześnie uprzejmie informuję, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U z 2015 r. poz.187 z późn. zm.) producenci rolni, prowadzących chów lub hodowlę świń na obszarze zapowietrzonym lub zagrożonym wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń lub na obszarze objętym częścią II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji z dnia 9 października 2014 r., w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt, w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE zgodnej z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r., uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 01.07.2014, str. 1) mogli ubiegać się o pomoc na wyrównanie kwoty dochodu uzyskanej ze sprzedaży świń w poszczególnych kwartałach od IV kwartału 2019 r. do III kwartału 2020 r., w porównaniu do średniego dochodu uzyskiwanego z produkcji świń w analogicznym okresie w trzech ostatnich latach lub trzech latach z okresu pięcioletniego, po odjęciu roku z najwyższymi i najniższymi dochodami. Wnioski o powyższą pomoc można było składać do 21 grudnia 2020 r. Na realizację powyższej pomocy zostały przewidziane środki w wysokości 118,9 mln zł. Natomiast wnioski o powyższą pomoc zgodnie z danymi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 23 lutego 2021 r. złożyło 1.944 producentów świń na kwotę 56,4 mln zł.
Przedstawiając powyższe uprzejmie informuję, że na bieżąco analizowana jest sytuacja na rynku trzody chlewnej w kontekście ASF oraz możliwość wznowienia pomocy na wyrównanie utraconych dochodów uzyskanych ze sprzedaży świń w strefach z ograniczeniami wprowadzonymi w związku z ASF. Jeżeli zostanie podjęta decyzja o uruchomieniu powyższej pomocy przepisy regulujące warunki udzielania pomocy zostaną przedstawione organizacjom rolniczym do konsultacji.

Pismo MRiRW >>>

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com