W odpowiedzi na wniosek KRIR >>> w sprawie objęcia wsparciem w nowym okresie programowania hodowli drobiu wolnowybiegowego, tj. kur, gęsi, indyków, Ministerstwo w swojej odpowiedzi z dnia 11 sierpnia 2020 r., informuje co następuje:

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi trwają prace nad okresem programowania dla Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) na lata 2021-2027. W czerwcu 2018 roku Komisja Europejska przedstawiła pakiet legislacyjny Wspólnej Polityki Rolnej po 2020, obejmuje on trzy rozporządzenia bazowe, które określają podstawowe cele i zasady funkcjonowania WPR w latach 2021-2027. Podstawę dla planowania wsparcia stanowi rozporządzenie w sprawie planów strategicznych WPR. W rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającym przepisy dotyczące wsparcia na podstawie planów strategicznych sporządzanych przez państwa członkowskie w ramach wspólnej polityki rolnej (planów strategicznych WPR) i finansowanych z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji (EFRG) i z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) oraz uchylające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 i rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1307/2013 (COM/2018/392 finał 2018/0216 (COD)) zdefiniowano trzy cele ogólne, które będą realizowane w ramach WPR, a mianowicie:

 1. wspieranie inteligentnego, odpornego i zróżnicowanego sektora rolnictwa przy zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego;
 2. zwiększenie troski o środowisko oraz intensyfikacja działań w dziedzinie klimatu, aby przyczynić się do realizacji unijnych celów związanych ze środowiskiem i klimatem;
 3. umacnianie struktury społeczno-ekonomicznej obszarów wiejskich.

Wyznaczono również 9 celów szczegółowych:

 1. wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i odporności w całej Unii (w celu wzmocnienia bezpieczeństwa żywnościowego);
 2. zwiększenie zorientowania na rynek i konkurencyjności, w tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i cyfryzację;
 3. poprawa pozycji rolników w łańcuchu wartości;
 4. przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a także do zrównoważonej produkcji energii;
 5. wspieranie zrównoważonego rozwoju i wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i powietrze;
 6. przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i krajobrazu;
 7. przyciąganie młodych rolników i ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich;
 8. promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w tym biogospodarki i zrównoważonego leśnictwa;
 9. poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i zdrowia, w tym bezpiecznej, bogatej w składniki odżywcze i zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt.

Obecnie w resorcie rolnictwa trwają prace w zakresie zidentyfikowanych potrzeb, analiz SWOT dla ww. 9 celów szczegółowych. Prace te są prowadzone równolegle z toczącymi się na szczeblu UE negocjacjami dotyczącymi pakietu legislacyjnego, który określa zasady programowania, wdrażania i rozliczania wydatków Wspólnej Polityki Rolnej w okresie 2021-2027. Programując nową WPR, Polska dąży do wykorzystania dostępnej państwu członkowskiemu autonomii dla uwzględnienia krajowych uwarunkowań oraz potrzeb, W projektowaniu interwencji zakłada się silniejsze ukierunkowanie wsparcia na zidentyfikowane potrzeby, sektory, typy gospodarstw, obszary problemowe. Jednocześnie zakłada się kontynuację sprawdzonych już działań i rozwiązań wraz z ich modyfikacją (m.in. w ślad za wnioskami z ocen PROW 2014-2020 i wg przeprowadzonej analizy potrzeb oraz w oparciu o zgłaszane postulaty interesariuszy działających na rzecz sektora rolno spożywczego i obszarów wiejskich, w tym Krajowej Rady Izb Rolniczych).

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że projektowany dokument podlegał będzie szerokim konsultacjom ze wszystkimi interesariuszami, partnerami społeczno — gospodarczymi oraz związkami i organizacjami zrzeszającymi rolników, w tym również z przedstawicielami producentów drobiu. Na podstawie wyników przeprowadzonych badań, analiz oraz konsultacji publicznych opracowany zostanie zakres instrumentów wsparcia oraz określone zostaną kategorie odbiorców pomocy.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com