konieSamorząd rolniczy przekazał uwagi do autopoprawki do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw.

Zgodnie z uzasadnieniem celem proponowanych w projekcie  regulacji jest wzmocnienie ochrony prawnej zwierząt oraz poprawa ich szeroko rozumianego dobrostanu, poprzez  min: rozszerzenie katalogu czynów uznanych za znęcanie się nad zwierzętami wprowadzenie obowiązku identyfikacji psów i kotów oraz utworzenie centralnego rejestru, doprecyzowanie obowiązków gminy w zakresie pokrywania kosztów zapewnienia tymczasowej opieki zwierząt odebranych interwencyjnie; wzmocnienie uprawnień organizacji społecznych w inicjowaniu i przystępowaniu do postępowań sądowych, doprecyzowanie obowiązków straży gminnej oraz policji w przypadku konieczności interwencyjnego odbioru zwierzęcia.

Zgodnie z intencją projektodawców większość proponowanych zmian ma za zadanie  poprawę dobrostanu i warunków utrzymywania psów i kotów. Jednakże wprowadzane zmiany w dotychczasowych przepisach obejmują również zwierzęta gospodarskie.  

Samorząd rolniczy przekazał obawy, iż wiele przepisów doprowadzi do sytuacji konfliktowych i nadinterpretacji prawa a mianowicie:

Wprowadzenie w pkt. 20 w art. 6 ust. 2 w brzmieniu „20) utrzymywanie zwierzęcia bez pomieszczenia chroniącego go przed zimnem, upałami lub opadami atmosferycznymi;" spowoduje, że zostanie ograniczona możliwość utrzymywania zwierząt w systemie otwartym (w tym w systemie rezerwatowym), o którym mowa rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania gatunków zwierząt gospodarskich innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach Unii Europejskiej. Taki system jest dopuszczalny szczególnie w chowie koni rasy huculskiej oraz bydła mięsnego. Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia (§2 ust. 2) zwierzętom utrzymywanym w takim systemie należy zapewnić możliwość ochrony przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi i zwierzętami drapieżnymi, w szczególności przez zakrzewienie lub zadrzewienie miejsc ich utrzymywania albo przez budowę w tych miejscach niezwiązanych trwale z podłożem zadaszeń, wiat lub innych osłon chroniących przed wiatrem. Proponowana zmiana narzuci obowiązek budowy dodatkowych pomieszczeń gospodarskich, co spowoduje wzrost kosztów utrzymywania takich zwierząt, bez gwarancji poprawy warunków ich dobrostanu. Dlatego też należy doprecyzować ze ten przepis nie dotyczy zwierząt gospodarskich utrzymywanych w systemach przewidzianych w ww. rozporządzeniu.

Projektodawcy proponują, aby w art. 7 ust. 1 pkt. 2) otrzymał brzmienie:

  • „1. Zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust. 2 może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia i przekazane:
    2) gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, jeżeli jest to zwierzę gospodarskie”

Obecne przepisy pozwalają na przekazanie zwierzęcia gospodarskiego jedynie gospodarstwu rolnemu, które musi spełniać wymagania określone w przepisach weterynaryjnych i podlega kontroli urzędowego lekarza weterynarii. Proponowane przepisy dopuszczają możliwość przekazania takich zwierząt również organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, nie precyzując czy i jakie wymagania powinna spełniać taka organizacja, na co samorząd rolniczy wyraził stanowczy sprzeciw.

Wprowadzenie w art. 7 ust. 3a w brzmieniu „W przypadku wskazanym w ustępie 3, na żądanie upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, policja lub straż gminna zapewnia asystę przy odbiorze zwierzęcia. Policji, straży gminnej lub przedstawicielowi organizacji społecznej w asyście policji lub straży gminnej, przysługuje prawo wejścia na teren prywatnej posesji bez zgody lub pomimo sprzeciwu jej właściciela" da organizacjom społecznym praktycznie nieograniczone możliwości odbierania zwierząt pod pretekstem ochrony ich praw. W praktyce taka zmiana oznacza, że przedstawiciele organizacji społecznych będą mogli podejmować decyzje o odbiorze zwierząt właścicielowi w przypadkach, gdy ich zdaniem, życie bądź zdrowie tych zwierząt jest zagrożone. Naszym zdaniem taki przepis przyznaje nadmierne uprawnienia organizacjom proekologicznym, często nieposiadającym wystarczającej wiedzy w zakresie chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, co może prowadzić do nadużywania i nadinterpretacji zapisów ustawy i bezprawnego odbierania zwierząt ich właścicielom.

Zdaniem samorządu rolniczego ten projekt ustawy należy odrzucić.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com