ziemniakiW odpowiedzi na nasze pismo w sprawie problemów producentów ziemniaków związanych z wystąpieniem pandemii COVID-19, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że nabór wniosków o pomoc w ramach instrumentu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, zakończył się 7 października 2020 r.

Wsparcie w ramach zakończonego naboru miało formę nadzwyczajnej, jednorazowej zryczałtowanej pomocy finansowej w wybranych sektorach, określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Pomoc dla rolników szczególnie dotkniętych kryzysem COVID-19” w ramach działania „Wyjątkowe tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych kryzysem związanym z COVID-19” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. poz. 1467).

Podstawą do opracowania założeń dotyczących wsparcia były wytyczne zawarte w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/872 z dnia 24 czerwca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie(UE) nr 1305/2013 w odniesieniu do szczególnych działań mających zapewnić nadzwyczajne tymczasowe wsparcie w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Dz. Urz. UE L 204 z 26.6.2020, str. 1). Zgodnie z rozporządzeniem (UE)2020/872, wsparcie ma zaradzić problemom związanym z płynnością ,które zagrażają ciągłości działalności rolników w danym sektorze. Wsparcie powinno być przyznawane na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów, które mogą obejmować sektory produkcyjne, rodzaje rolnictwa, struktury gospodarstw, rodzaje wprowadzania produktów rolnych do obrotu czy liczbę zatrudnionych pracowników sezonowych.

Biorąc pod uwagę wysokość strat w poszczególnych sektorach produkcji rolnej, jak również ograniczony budżet na realizację przedmiotowego wsparcia, pomoc została skierowana dla rolników indywidualnych prowadzących działalność w obszarze sektorów, w których zidentyfikowano największe potrzeby w zakresie natychmiastowego wsparcia, którego celem jest rekompensata przynajmniej części strat, jakie rolnicy ponieśli w wyniku wystąpienia epidemii COVID-19. Wobec powyższego pomoc jest udzielana w sektorze wołowiny, mleka, wieprzowiny, drobiu, kóz, owiec oraz roślin ozdobnych pod osłonami grzewczymi.

Ponadto w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 uruchomiona została pomoc dla mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą w sektorze rolnym i przetwórstwie rolno-spożywczym w formie kredytów obrotowych na finansowanie bieżącej działalności z dopłatami do oprocentowania i z gwarancją ich spłaty. Kredyty są udzielane przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Dopłaty do oprocentowania kredytów są stosowane przez 12 miesięcy w wysokości 2% w skali roku oraz jest udzielana gwarancja ich spłaty na okres:

– 39 miesięcy (okres spłaty kredytu 36 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu odnawialnego,

– 51 miesięcy (okres spłaty kredytu 48 miesięcy + dodatkowe 3 miesiące) dla kredytu nieodnawialnego.

Powyższe kredyty są udzielane do dnia 31 grudnia 2020 r. Szczegółowa lista banków kredytujących dostępna jest pod adresem:

https://www.bgk.pl/przedsiebiorstwa/gwarancja-splaty-kredytu-z-fgr/

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/fundusz-gwarancji-rolnych

Jednocześnie zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. 2020 poz. 1086) stosowane są dopłaty do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych między innymi podmiotom prowadzącym działalność w sektorze produkcji podstawowej produktów rolnych, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych wynikających z rozprzestrzeniania się zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Stosownie do przepisów ww. ustawy kredyty obrotowe odnawialne lub nieodnawialne z dopłatami do oprocentowania mogą być udzielane w celu zapewnienia płynności finansowej utraconej lub zagrożonej utratą w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19. Kredyty te są udzielane na warunkach komercyjnych, natomiast z Funduszu Dopłat do Oprocentowania są realizowane dopłaty do oprocentowania w wysokości:

– 2% w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych lub średnich przedsiębiorców,

– 1% w przypadku dużych przedsiębiorców.

Dopłaty są stosowane do umów zawartych do dnia 31 grudnia 2020 r. Szczegółowe informacje oraz lista banków kredytujących dostępne są pod adresem:

https://www.bgk.pl/pakietpomocy/doplaty-do-oprocentowania/.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com