ziarno.jpgW styczniu br. KRIR wystpił do Głównego Inspektora Danych Osobowych w związku z zaniepokojeniem metodami pozyskiwania i przetwarzania danych osobowych rolników przez Agencję Nasienną. Po przeprowadzeniu kontroli okazało się, że stosowane metody nie są zgodne z prawem i Główny Inspektor nakazał "przywrócenie stanu zgodnego z prawem". Treść korespondencji zamieszczamy poniżej.

Wystąpienie KRIR do GIODO:
Pan
Wojciech Wiewiórowski
Generalny Inspektor
Ochrony Danych Osobowych
Szanowny Panie Ministrze,
W imieniu Zarządu Krajowej Rady Izb Rolniczych uprzejmie dziękuję Panu Ministrowi za zainteresowanie sprawą prawidłowości pozyskiwania danych adresowych rolników przez Agencję Nasienną Sp. z o.o.Niestety dotychczas nie uległy zmianie budzące zastrzeżenia przepisy ustawy o ochronie prawnej odmian roślin z dnia 26 czerwca 2003r. (Dz.U.  Nr 137, poz. 1300), na podstawie której rolnicy zobowiązani są do wnoszenia opłaty na rzecz hodowcy za używanie do siewu materiału nasiennego z własnego zbioru.
W odpowiedzi na zapytanie samorządu rolniczego Agencja Nasienna poinformowała, że korzysta z następujących źródeł danych  adresowych:
- wyszukiwarki internetowe np. rejestr REGON, Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, Rejestr Podmiotów Paszowych prowadzony przez Główny Inspektorat Weterynarii, wykaz beneficjentów wspólnej polityki rolnej, Rejestr KRS, ogłoszenia zamieszczane przez rolników w prasie. Ponadto Agencja Nasienna Sp. z o.o. „poprzez zakup odpowiedniej licencji korzystała z komercyjnej bazy adresowej gospodarstw rolnych”.
Pragnę nadmienić, że wielu rolników, którzy otrzymali pocztą kwestionariusze z Agencji Nasiennej zgłaszających się do wojewódzkich izb rolniczych i bezpośrednio do KRIR informuje, że nie wyrażali zgody nikomu na udostępnianie swoich danych osobowych.
Przedstawiając powyższe zwracam się do Pana Ministra z wnioskiem
o zbadanie o jaką bazę adresową chodzi i czy zakup licencji odbył się zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.
z poważaniem
/-/ Wiktor Szmulewicz

 odpowiedź GIODO:

Pan
Wiktor Szmulewicz
Prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych
Szanowny Panie Prezesie
w odpowiedzi na pismo Pana Prezesa z dnia 9 stycznia 2013 r. (znak: KRIRlMRl31/20 13) uprzejmie dziękuję za zainteresowanie tematyką ochrony danych osobowych i przedstawienie organowi powołanemu do spraw ich ochrony kwestii związanych z przetwarzaniem przez Agencję Nasienną Sp. z o.o. z siedzibą w Lesznie przy ul. Jana Dekana 6E danych osobowych posiadaczy gruntów rolnych.
Jednocześnie informuję, że w Agencji Nasiennej Sp. z 0.0. przeprowadzono kontrolę zgodności przetwarzania danych osobowych posiadaczy gruntów rolnych z przepisami o ochronie danych osobowych, tj. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późno zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024).
W oparciu o ustalenia dokonane w toku kontroli, o której mowa powyżej, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podjął stosowną decyzję nakazującą Agencji Nasiej o przywrócenie stanu zgodnego z prawem.
z poważaniem
/-/Wojciech Wiewiórowski

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com