rolnosrod.jpgW odpowiedzi na zapytanie Zarządu KRIR w sprawie udzielenia informacji nt. składania wniosków o płatność rolnośrodowiskową w ramach PROW 2007-2013 oraz kontynuacji zobowiązania rolnośrodowiskowego po wejściu nowych uregulowań w ramach WPR po 2013 roku Miniserstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, jak następuje.
W 2013 r., tak samo jak w latach poprzednich rolnik będzie mógł składać wniosek o kontynuację lub rozpoczęcie zobowiązania rolnośrodowiskowego w ramach PROW 2007-2013, jednakże zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "program rolnosrodowiskowy" objętego programem rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013 proponuje się wprowadzenie pewnych zmian od 2013 r.

Zgodnie z proponowanymi zmianami, rolnik począwszy od dnia 15 marca 2013 r. nie będzie mógł podejmować zobowiązania w ramach tzw. wariantów sadowniczych 2.9-2.12 Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne. Proponowana zmiana dotyczyć miałaby zarówno rolników, którzy w 2013 r. rozpoczynaliby program rolnośrodowiskowy oraz rolników, którzy dotychczas realizowali inne warianty tego pakietu, a od 2013 r. chcieliby zmienić je na wariant 2.9-2.12.
Nie przewiduje się też możliwości zamiany wariantów sadowniczych (poza uprawą truskawki i poziomki) na inne warianty tj. 2.1. Uprawy rolnicze (dla których zakończono okres przestawiania), 2.2. Uprawy rolnicze (w okresie przestawiania), 2.5. Uprawy warzywne (dla których zakończono okres przestawiania), 2.6. Uprawy warzywne (w okresie przestawiania), 2.7. Uprawy zielarskie (dla których zakończono okres przestawiania), 2.8. Uprawy zielarskie (w okresie przestawiania) i odwrotnie w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne.
Proponowana zmiana dotyczyć miałaby zarówno rolników, którzy w 2013 r. rozpoczynaliby program rolnośrodowiskowy oraz rolników, którzy dotychczas realizowali inne warianty tego pakietu, a od 2013 r. chcieliby zmienić je na wariant 2.9-2.12.
Dodatkowo, proponuje się aby płatność rolnośrodowiskowa dla wariantów 2.3-2.4 Trwałe użytki zielone w ramach Pakietu 2. Rolnictwo ekologiczne uzależniona była od posiadania zwierząt w gospodarstwie - minimum 0,5 DJP/ha powierzchni TUZ.
Kolejną proponowaną zmianą jest zamknięcie naboru na warianty 9.l Utrzymanie 2-metrowych stref buforowych i 9.2. Utrzymanie 5-metrowych stref buforowych Pakietu 9. Strefy buforowe.
W przypadku kontynuacji zobowiązania rolno środowiskowego po wejściu nowych uregulowań w ramach WPR po 2013 roku, zgodnie z art. 46 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1974/2006 z 15 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. U. L 368 z 23.l2.2006 z późno zm.), rolnik, który w ramach PROW 2007-2013 rozpoczął realizację zobowiązania rolnośrodowiskowego w 2012 i 2013 r., w momencie uruchomienia programu rolnośrodowiskowo-klimatycznego w ramach PROW 2014-2020, będzie mógł kontynuować swoje zobowiązanie na nowych warunkach (nowe wymogi podstawowe czyli cross- compliance, greening oraz odpowiednie minimalne wymagania nawozów i środków ochrony roślin oraz inne krajowe wymogi obowiązkowe) lub zakończyć je jeśli nie akceptuje nowych ram prawnych pomimo, że zobowiązanie było realizowane krócej niż 5 lat. W przypadku rolników, którzy rozpoczęli program rolnośrodowiskowy przed 2012 r. zobowiązani są oni do kontynuacji swojego zobowiązania na wcześniejszych warunkach do końca swojego 5-cio letniego zobowiązania, chyba że wprowadzone zostaną zmiany w zakresie podstawowych wymagań.  
Należy dodać, że w nowej perspektywie programowej na lata 2014-2020, KE proponuje, aby w zakres podstawowych wymagań programu rolno środowiskowo-klimatycznego wchodziły nie tylko jak dotychczas wymogi cross-compliance, minimalne wymogi dotyczące stosowania nawozów i środków ochrony roślin i inne krajowe wymogi obowiązkowe ale także zazielenienie tzw.: "greening". Zatem greening stanowić ma część podstawowych wymagań dla zobowiązań rolnośrodowiskowych, od chwili wejścia w życie, czyli najprawdopodobniej od 2015 r.
Obecnie procedowana jest kolejna zmiana rozporządzenia KE (WE) nr 1974/2006, zgodnie z którą rok 2013 jest ostatnim rokiem naboru wniosków dla rolników, którzy chcą rozpocząć nowe zobowiązanie rolnośrodowiskowe w ramach PROW 2007-2013. Inne rozwiązania przejściowe, które dotyczyć będą działań PROW 2007-2013 i 2014-2020 zostaną określone w aktach wykonawczych do nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich po 2013 r.

 Aktualana wersja projektu przedmiotowego rozporządzenia znajduje się na stronie minirol.gov.pl w zakładce legislacja .

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com