Pozostałe

sejm.gif3 kwietnia br. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej kontynuowała rozpatrywanie Informacji Najwyższej Izby Kontroli o wynikach kontroli funkcjonowania systemu rolniczego ubezpieczenia emerytalno-rentowego. Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości proces obejmowania ubezpieczeniem społecznym rolników. W wyniku dyskusji Komisja upoważniła posła Roberta Telusa (PiS) do przygotowania projektu dezyderatu do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie uregulowania stanu prawnego finansowania z Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników wczasów i kolonii  dla dzieci  wiejskich w taki sposób, aby był zgodny z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników.

grunty.jpgZgodnie z § 44 pkt 2 oraz pkt 8 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków wydanym w celu realizacji postanowień ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 38, poz. 454), do zadań starosty związanych z prowadzeniem ewidencji gruntów i budynków, należy „utrzymanie operatu ewidencyjnego w stanie aktualności tj. zgodności z dostępnymi dla organu dokumentami i materiałami źródłowymi" oraz „modernizacja ewidencji". Dodatkowo, zgodnie z § 80 ust. 1 pkt. 3 lit. b wyżej wymienionego rozporządzenia, ostatecznym terminem założenia komputerowych baz danych ewidencyjnych dla terenów wiejskich był 31 grudnia 2010 r.

krus.jpgDziałania prewencyjne Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w znaczny sposób przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa pracy i zmniejszenia liczby wypadków w rolnictwie. Niestety, rolnicy i członkowie ich rodzin ulegają wypadkom przy pracy częściej niż pracownicy innych działów gospodarki.  Corocznie ponad połowa wszystkich odnotowanych w KRUS wypadków to upadki. Najwięcej takich zdarzeń występuje na terenie gospodarstw. Ich przyczyną są m.in.: nieuprzątnięte przejścia i ciągi komunikacyjne, brak barierek przy schodach, niewłaściwe drabiny, nieprawidłowy sposób wchodzenia i schodzenia z drabin, maszyn i pojazdów, niezabezpieczone otwory zrzutowe.

arimr_cd4870e10d.jpgOd początku naboru do biur powiatowych ARiMR zostało złożonych blisko 125 tys. wniosków o płatności bezpośrednie, ponad 68 tys. wniosków o płatności z tytułu ONW, 300 rolników złożyło nowe wnioski o wsparcie z "Programu rolnośrodowskowego", a 3 tys. rolników ubiega się o przyznanie im kontynuacyjnych płatności rolnośrodowiskowych. Przyjmowanie wniosków o przyznanie  płatności bezpośrednich, ONW i rolnośrodowiskowych za 2013 rok, które rozpoczęło się 15 marca, potrwa do 15 maja br. Wnioski będzie można dostarczyć także po tym terminie, ale nie później niż do 10 czerwca 2013 roku. Jednak w takim przypadku na beneficjentów nałożone zostaną sankcje finansowe, polegające na redukcji należnych płatności o 1% za każdy roboczy dzień opóźnienia.

senatrp.jpgW dniach 3–4 kwietnia br. odbyło się 30. posiedzenie Senatu. Obrady rozpoczęły się od uczczenia minutą ciszy pamięci senatora I, II, III i IV kadencji Krzysztofa Kozłowskiego, zmarłego 26 marca 2013 r. w trakcie obrad Senat przyjął bez poprawek (62 głosy za, 26 – przeciw, 1 wstrzymujący się) ustawę o zmianie ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, uchwalonej przez Sejm 8 marca 2013 r. na podstawie projektu rządowego. Nowelizacja wprowadza rozwiązanie umożliwiające zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego producentom rolnym. W 2012 r. weszło w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej nr 1006/2011, ustalające nowe oznaczenia kodów CN oleju napędowego.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com