Pozostałe

zales.jpgSzukając sposobów na przeciwdziałanie szkodom powodowanym przez dzika zwierzynę Zarząd KRIR wystąpił do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z propozycją podjęcia inicjatywy ustawodawczej w celu zmiany ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych w takim kierunku, by zwiększyć obszar gruntów rolnych zachowanych w dobrej kulturze rolnej. Grunty, które z powodu zaniedbań właścicieli trącą swoje walory użytkowe, zarastają chwastami, krzewami i stają się nieużytkami. Takie niepielęgnowane działki stają się ostoją dla dzikiej zwierzyny, która opuszcza lasy i żywi się na okolicznych polach uprawnych.

Zarząd wnioskował o wzmocnienie zapisów przedmiotowej ustawy, by jednoznacznie zobowiązywały do przestrzegania zasad dobrej kultury rolnej wszystkich właścicieli, dzierżawców i władających gruntami rolnymi.
Pełna treść pisma KRIR do MRiRW

 

bydlo.jpgZarząd KRIR wystąpił ponownie do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o zmianę zasad przyznawania pomocy rolnikom, których gospodarstwa ucierpiały w wyniku niekorzystnych zjawisk pogodowych. Dotychczasowe zasady szacowania szkód dyskryminują rolników prowadzących produkcję zwierzęcą i uniemożliwiają uzyskanie środków inwestycyjnych wielu rolnikom, którzy zostali poszkodowani w wyniku klęsk żywiołowych. W odpowiedzi Resort rolnictwa poinformował, że nie ma możliwości zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13.09.2010 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenie odpowiednich działań zapobiegawczych” gdy z wynikają one z legislacji UE.

Odpowiedź  MRiRW w sprawie przyznawania pomocy ronikom prowadzącym produkcję zwierzęcą, których gospodarstwa ucierpiły z powodu klęsk żywiołowych

paragraf.gifW odpowiedzi na wystąpienie Zarządu KRIR z propozycją zmiany ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, tak aby rolnik mógł pobierać emeryturę rolniczą i jednocześnie prowadzić działalność rolniczą, podobnie jak jest to w innych grupach zawodowych, Resort Rolnictwa przedstawił jednoznaczne stanowisko w tej sprawie: „Nie przewiduje się incydentalnych zmian do systemu ubezpieczenia społecznego rolników ponieważ w Planie Prac Legislacyjnych Rządu przewidziane jest opracowanie koncepcji reformy systemu ubezpieczenia społecznego rolników w ścisłym powiązaniu z planowaną reformą podatkową w rolnictwie”.

Ministerstwo przypomniało, że obowiązująca ustawa umożliwia prowadzenie działalności rolniczej przez emeryta na gruntach nie stanowiących gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym (tj. o obszarze nie przekraczającym 1 ha fizycznego lub 1 ha przeliczeniowego użytków rolnych) lub w dziale specjalnym produkcji rolnej o rozmiarze mniejszym niż określa to załącznik do ustawy lub nie wymienionym w tym załączniku, bez względu na dochód osiągany z tej działalności, nie powoduje zawieszenia wypłaty części uzupełniającej emerytury rolniczej.

komisja_europejska.jpgKomisja Europejska przedstawiła 21 listopada br. projekt reformy polityki informowania o europejskich produktach rolnych i rolno-spożywczych oraz promowania tych produktów. Nowa polityka promocyjna, ze zwiększonym budżetem i – w przyszłości – wsparciem europejskiej agencji wykonawczej, ma stać się prawdziwym narzędziem podboju rynków. Działania prowadzone pod hasłem „Enjoy, it's from Europe” w ramach prawdziwie europejskiej strategii mają spowodować, że osoby pracujące w tym sektorze otworzą się na rynki międzynarodowe, a konsumenci będą bardziej świadomi wysiłków podejmowanych na rzecz jakości produktów.
 
 
 
„W czasach gdy konsumenci są bardziej wyczuleni na kwestie bezpieczeństwa, jakości i zrównoważonego charakteru produkcji żywności, rolnicy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mogą odegrać ważną rolę. Europejski sektor rolny i rolno-spożywczy jest znany z jakości swoich produktów i przestrzegania norm niemających sobie równych w świecie. Przy wartości wywozu ponad 110 mld euro sektory te to ważny element pobudzania wzrostu gospodarczego i zwiększania zatrudnienia w Unii Europejskiej” - oświadczył Dacian Cioloș, europejski komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Przedstawiony wniosek jest następstwem prowadzonej od 2011 r. szerokiej debaty dotyczącej zielonej księgi oraz komunikatu. Wniosek zostanie teraz przekazany Parlamentowi Europejskiemu i Radzie. Najważniejsze elementy proponowanej reformy to:
  • znaczne zwiększenie pomocy na działania informacyjne i promocyjne w celu zwiększenia konkurencyjności rolnictwa europejskiego. Wsparcie europejskie powinno stopniowo wzrosnąć z 61 mln euro w budżecie na 2013 r. do 200 mln euro w 2020r.
  • wprowadzenie europejskiej strategii promocji, która pozwoli na lepsze ukierunkowanie akcji promocyjnych. Strategia ta powinna doprowadzić do:
  • rozszerzenia programów skierowanych do państw trzecich i programów wieloskładnikowych (programy przedstawione przez podmioty z kilku państw członkowskich) dzięki wyższej stopie współfinansowania dla tych dwóch kategorii: 60 proc. współfinansowania z UE zamiast 50 proc.;
  • na rynku wewnętrznym – podnieść słaby obecnie poziom wiedzy konsumentów o zaletach europejskich produktów rolnych, a zwłaszcza produktów uznanych w ramach europejskich systemów jakości;
  • rozszerzenie zakresu stosowania środków, a mianowicie:
  • uregulowanie możliwości stosowania oświadczeń o pochodzeniu i marek produktów
  • włączenie do grupy beneficjentów organizacji producentów
  • włączenie do grupy produktów kwalifkowalnych zwłaszcza przetworzonych produktów rolno-spożywczych, uznawanych przez europejskie systemy jakości, jak np. makaron;
  • uproszczenie procedur administracyjnych poprzez wprowadzenie jednoetapowej selekcji przeprowadzanej przez Komisję w miejsce aktualnej dwuetapowej (państwo członkowskie, a następnie Komisja Europejska);
  • ułatwione zarządzanie programami przygotowanymi wspólnie przez podmioty z kilku państw członkowskich przy wykorzystaniu punktu kompleksowej usługi w Komisji.

Źródło: KE


IMG_0793.JPG19 listopada br. Zarząd KRIR przekazał opinię w sprawie wyznaczenia kierunków promocji polskiej żywności. W opinii samorządu rolniczego plan działań informacyjno-promocyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na 2014 rok powinien skupić się na rynkach: mleka, wołowiny,wieprzowiny, drobiu oraz owoców i warzyw. W opinii KRIR powinny to być imprezy plenerowe (festyny, pikniki, imprezy regionalne) z bezpłatną degustacją polskich produktów (z możliwością zakupu produktów). Proponujemy również opracowanie publikacji z ciekawymi przepisami kulinarnymi wykorzystującymi polskie produkty, które byłyby bezpłatnie rozpowszechniane oraz dofinansowanie udziału polskich producentów w targach zagranicznych.
  
Oprócz terenu Polski promocja powinna obywać się na rynkach Unii Europejskiej, ale także poza jej granicami. Szczególnie aktywnie należy uczestniczyć na targach i promocjach na rynkach bliskiego i dalekiego wschodu oraz Rosji i państw powstałych w wyniku rozpadu ZSRR. Wzrost eksportu produktów szczególnie wysokiej jakości może w znacznym stopniu przyczynić się do ożywienia koniunktury w naszym kraju a tym samym przełoży się na cały rynek w UE. W ramach działań reklamowych powinny być zamieszczanie publikacje w czasopismach ogólnopolskich, a także zagranicznych. W radio, telewizji oraz w internecie powinny pojawiać się spoty reklamowe. Należałoby również organizować konkursy kulinarne na bazie polskich produktów.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com