krowy idą na pastwisko

W nawiązaniu do wniosku z Posiedzenia Krajowej Rady Izb Rolniczych w sprawie wprowadzenia pomocy dla małych firm skupujących zboża, Sekretarz Stanu w MRiRW Ryszard Bartosik przekazał pismem z 4 września 2023 r. następujące informacje:

„na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, wprowadzono możliwość udzielania pomocy finansowej podmiotowi:

1) prowadzącemu działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie, lub skupu lub mrożenia owoców miękkich, jeżeli nabył zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r., nasiona roślin rolniczych od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 15 października 2023 r. lub owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. od:

  1. a) producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, lub
  2. b) podmiotu prowadzącego działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub skupu owoców miękkich, który nabywa zboża lub owoce miękkie od producenta rolnego, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;

2) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 2022/2472;

3) w celu poprawy płynności finansowej w związku z ograniczeniami na rynku rolnym spowodowanymi agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Pomoc polega na stosowaniu przez okres nie dłuższy niż 18 miesięcy dopłat do oprocentowania kredytów bankowych udzielonych podmiotowi do dnia 15 października 2023 r.

Kwota kredytów bankowych objętych pomocą, udzielonych podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż, lub obrotu materiałem siewnym roślin rolniczych, o którym mowa w przepisach o nasiennictwie, lub skupu lub mrożenia owoców miękkich nie może przekroczyć kwoty 40 mln zł i jednocześnie:

1) kwoty, za którą zostały skupione zboża w okresie od dnia 1 października 2022 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r. - w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu zbóż lub

1a) kwoty, za którą zostały skupione nasiona roślin rolniczych z plantacji nasiennych w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 15 października 2023 r. - w przypadku podmiotów prowadzących obrót materiałem siewnym roślin rolniczych lub

2) kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. - w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu owoców miękkich albo

3) sumy iloczynu liczby ton skupionych owoców miękkich i kwoty 2000 zł oraz kwoty, za którą zostały skupione owoce miękkie w okresie od dnia 1 czerwca 2023 r. do dnia 30 września 2023 r. - w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu i mrożenia owoców miękkich.

Oprocentowanie kredytów dla kredytobiorcy wynosi 2%.

Do wniosku o udzielenie kredytu bankowego podmiot prowadzący działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż lub skupu lub mrożenia owoców miękkich dołącza m.in. oświadczenie, że w 2023 r. nie ubiegał się o inną pomoc w związku z obrotem zbożami lub skupem zbóż - w przypadku podmiotów prowadzących działalność w zakresie obrotu zbożami lub skupu zbóż.

Powyższe kredyty będą udzielane przez banki współpracujące z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Ponadto na podstawie ww. przepisów rozporządzenia, w 2023 r. Agencja udziela pomocy finansowej podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie skupu zbóż lub obrotu zbożami:

1) będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 2022/2472;

2) który nabył od dnia 15 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. od producenta rolnego będącego producentem kukurydzy, któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, kukurydzę, która nie została poddana procesowi suszenia, zwaną dalej „mokrą kukurydzą”;

3) który poniósł dodatkowe koszty w wyniku braku stabilizacji na rynku kukurydzy spowodowanej agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Wniosek składa się raz do dnia 29 września 2023 r.

Do wniosku należy dołączyć kopie faktur VAT lub ich duplikaty potwierdzające:

1) nabycie mokrej kukurydzy od dnia 15 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.;

2) sprzedaż kukurydzy po dniu 15 marca 2023 r.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn stawki pomocy i liczby ton mokrej kukurydzy nabytej od dnia 15 września 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., która nie może być większa od iloczynu liczby ton kukurydzy sprzedanej po dniu 15 marca 2023 r. i współczynnika 1,25.

Wysokość stawki wynosi 200 zł na tonę kukurydzy.

W przypadku gdy ze złożonych wniosków wynika, że zapotrzebowanie na pomoc przekracza łącznie kwotę 240 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy stosuje się współczynnik korygujący.

Powyższa pomoc została notyfikowana Komisji Europejskiej jako zgodna z komunikatem KE Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki po agresji Rosji wobec Ukrainy). A zatem ta pomoc będzie mogła być udzielana od dnia ogłoszenia pozytywnej decyzji KE o jej zgodności ze wspólnym rynkiem.

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w twojej przeglądarce.

 

Zrozumiałem
Form by ChronoForms - ChronoEngine.com